Zaopatrzenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaopatrzenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy Spółka słusznie kwalifikuje wymienione zakupy towarów, nie zaliczając ich do nabycia wewnątrzwspólnotowego (nie ujmując ich w sprawozdawczości)?

Fragment:

(...) zaopatrzeniu statków oraz kryterium rodzaju statku i jego przeznaczenia. Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków”, wobec czego należy odwołać się do znaczenia językowego, użytych w przywoływanym przepisie sformułowań. Zgodnie z definicjami zawartymi w Słowniku języka polskiego PWN, słowo „bezpośrednio” oznacza „bez jakiegokolwiek pośrednictwa; osobiście, wprost”, natomiast słowo „zaopatrzyć”, „zaopatrzenie” oznacza „to, w co kogoś zaopatrzono; środki do życia, żywność, sprzęt, ekwipunek stanowiący wyposażenie kogoś lub czegoś”. W celu dokonania wykładni krajowego ustawodawstwa pomocna jest również, analiza zapisów, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. dyrektywy Rady z dnia 28 listopada 2006 r. 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Stosownie do dyspozycji przepisu art. 148 Dyrektywy, dotyczącego zwolnień związanych z transportem (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy dostawa towarów służących bezpośredniemu zaopatrzeniu statków na rzecz nigeryjskiej firmy z siedzibą w Holandii będzie opodatkowana stawką 0%?

Fragment:

(...) towary muszą służyć bezpośrednio zaopatrzeniu statków oraz kryterium przeznaczenia tych statków. Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków”, wobec czego należy odwołać się do znaczenia językowego, użytych sformułowań. Zgodnie z definicjami zawartymi w „Słowniku języka polskiego” PWN, słowo „bezpośrednio” oznacza „bez jakiegokolwiek pośrednictwa; osobiście, wprost”, natomiast słowo „zaopatrzyć”, „zaopatrzenie” oznacza „to, w co kogoś zaopatrzono; środki do życia, żywność, sprzęt, ekwipunek stanowiący wyposażenie kogoś lub czegoś”. Należy zauważyć, iż powołany wyżej przepis wymaga, aby towary dostarczone służyły bezpośrednio zaopatrzeniu statków, a więc nie obejmuje dostaw na wcześniejszym etapie obrotu. Ponadto obejmują one towary, które są niezbędne do eksploatacji statku, realizacji jego zadań, czy też towary niezbędne dla utrzymania i (...)

2011
1
lip

Istota:

Usługi związane z lądowaniem statku powietrznego, obsługą odlatującego pasażera, postojem statku powietrznego, użyciem agregatu prądotwórczego GRU, business lounge, asenizacją, użyciem wodniarki, ogrzewaniem statku, użyciem ciągnika bagażowego, podstawieniem schodków, cateringiem, usługi handlingowe, jako usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków i z szeroko rozumianą obsługą ruchu lotniczego – mieszczą się w katalogu usług, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 8 ustawy.

Fragment:

(...) (Dz. U. z 2003 r. Nr 146, poz. 1413 - Oświadczenie rządowe z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1994 r.), przez zaopatrzenie należy rozumieć zaopatrzenie w artykuły z przeznaczeniem do konsumpcji przez pasażerów oraz załogę na pokładzie statku powietrznego, oraz towary niezbędne dla ruchu i konserwacji statku powietrznego, włącznie z paliwem i smarami) oraz zaopatrzenie w artykuły do zbycia (artykuły przeznaczone na sprzedaż dla pasażerów oraz załogi statku powietrznego). W złożonym wniosku wskazano, iż Spółka świadczy na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, usługi związane z lądowaniem statku powietrznego, obsługą odlatującego pasażera, postojem statku powietrznego, użyciem agregatu prądotwórczego GRU, business lounge, asenizacją, użyciem (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zapytuje jakie dokumenty jednoznacznie potwierdzają spełnienie warunków okreslonych w art. 83 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) przypadku podpisane przez kapitana statku, który podpisem i pieczęcią potwierdza zgodność faktycznej dostawy wszystkich artykułów z wyszczególnionymi pozycjami na fakturze (kapitanowie potwierdzają odbiór wyspecyfikowanych towarów, ich ilości jednostkowych, a także ceny i zgodność wartości faktury w walucie wymaganej przez armatora). Ponadto Spółka gromadzi dokumentację pomocniczą, np. faxy, e-maile z zamówieniami armatorów lub ich przedstawicieli na poszczególne statki. Zaopatrzenie, które armatorzy nabywają od Spółki nie służy dalszej odsprzedaży, a wyłącznie zabezpiecza byt załóg i prawidłową eksploatację statków. Pytanie wnioskodawcy dotyczy konieczności wystawienia i posiadania dokumentów SAD lub INTRASTAT - czy wymienione dokumenty są niezbędne do jednoznacznego stwierdzenia, że jest to dostawa artykułów z przeznaczeniem na potrzeby statku? Zdaniem Spółki nie jest niezbędnym posiadanie dokumentów SAD oraz INTRASTAT, aby (...)

2011
1
lut

Istota:

1. Czy na podstawie powyższych danych ze świadectwa homologacji można uznać, iż dopuszczalna ładowność samochodu wynosi 625 kg ?
2. Czy czynność dostarczania kwiatów na wystrój zacumowanego w porcie polskim promu należącego do armatora z krajów Unii Europejskiej powinna być traktowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów określona w art. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, czy tez jako dostawa towarów w kraju, stanowiąca na mocy art. 83 ust. 1 pkt 10a szczególny przypadek stosowania stawki 0 % ?
Przedstawiając własne stanowisko odnośnie zapytania w pkt 1 Podatnik stoi na stanowisku, iż jego wyliczenie jest prawidłowe i można je stosować do art. 86 ust. 5 ustawy. Natomiast odnośnie zapytania postawionego w pkt 2 Podatnik uważa, iż dostawę kwiatów na prom należy traktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Fragment:

(...) Stan faktyczny : Spółka użytkuje do zaopatrzenia statków samochód marki „Renault Kangoo”, na który w świadectwie homologacji wydanym na dany typ pojazdu określono dopuszczalną masę całkowitą na 1615 kg i masę własną pojazdu 990 kg. Samochód posiada 2 miejsca. W ramach prowadzonej działalności Spółka w/w samochodem zaopatruje m. in. na zamówienie armatora szwedzkiego prom zawijający do portu w Polsce w kwiaty. Ocena prawna stanu faktycznego : Ad. 1 Zgodnie z przepisem art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 mara 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu zapomoga po poległym w czasie wojny mężu, wypłacana przez Urząd Opieki Społecznej w Ravensburgu?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 74 lit.b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., wolne od podatku dochodowego są otrzymywane z zagranicy kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin - pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia. W świetle obowiązujących przepisów prawa i stanu faktycznego, wypłacane świadczenie jest wolne od podatku dochodowego. (...)