Zaokrąglanie kwot | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaokrąglanie kwot. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Sposób wyliczania kwoty podatku należnego wykazywanego na paragonach i fakturach w związku ze sprzedażą artykułów, w szczególności pomijanie końcówek kwot podatku VAT o wartości mniejszej niż grosz opodatkowanie usług reklamowych

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2008r. (data wpływu 21 stycznia 2008r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu wyliczania kwoty podatku należnego wykazywanego na paragonach i fakturach w związku ze sprzedażą artykułów, w szczególności pomijanie końcówek kwot podatku VAT o wartości mniejszej niż grosz - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 stycznia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy należy zaokrąglać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych do pełnego zł. wyliczony od podstawy opodatkowania, czy po odjęciu składki zdrowotnej w wysokości 7,75 % ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola na podstawie art.14a -14d ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. nr.8 poz. 60 z późn,. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 18.12.2006 ( wpływ 21.12.2006r.), uzupełnione pismem dnia 01.02.2007r. ( wpływ 02.02.2007r.) postanawia że stanowisko płatnika zawarte w wyżej wymienionym wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE Z wniosku z dnia 18.12.2006r.w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osód fizycznych wynika : stan faktyczny -płatnik przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń dokonuje zaokrąglenia zaliczki należnej tzn. po odjęciu składki na ubezpieczenie zdrowotne pytanie płatnika - czy należy zaokrąglać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych do wysokości pełnego zł. wyliczony od podstawy opodatkowania , czy po odjęciu składki zdrowotnej w wysokości 7.75 % ? (...)

2011
1
maj

Istota:

W jaki sposób powinny być zaokrąglane kwoty, wynikające z podsumowania rejestru VAT sprzedaży, przenoszone do deklaracji VAT-7?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - uznaję za prawidłowe P. stanowisko zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego z dnia 28.03.2007 r. UZASADNIENIE Pismem z dnia 28.03.2007 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 30.03.2007 r., zwróciła się P. z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, pytając czy właściwym jest postępowanie polegające na tym, że do deklaracji VAT-7 przenoszone są dane wynikające z podsumowania rejestru VAT sprzedaży; odrębnie wartości netto w/g poszczególnych stawek i podatek VAT, a następnie kwoty te są zaokrąglane do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 groszy i więcej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przedstawiony powyżej sposób stosowania przepisów prawa podatkowego jest prawidłowy i ma zastosowanie do zaokrągleń dokonywanych w złożonej przez Pana deklaracji PIT 4 za styczeń 2006 roku.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 26 kwietnia 2006 roku, uzupełnionym dnia 18 maja 2006 roku, za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Zatrudnia Pan jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. Opłaca Pan podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Stoi Pan na stanowisku, iż przepis art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, iż podstawy opodatkowania, kwoty podatków, z zastrzeżeniem § 2, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jak należy zaokrąglać należy podstawę do opodatkowania oraz zaliczek na podatek dochodowy -PIT na kartach poszczególnych pracowników w danych miesiącach ?

Fragment:

(...) PostanowienieNa podstawie art. 14a, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.02.2006 o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasady zaokrąglania podstawy dochodu oraz zaliczek podatku dochodowego PIT-4 od wynagrodzenia zatrudnionych pracownikówstwierdzaże stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe UzasadnienieFirma Handlowo Tranportowa pismem z dnia 21.02.2006 zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego dotyczącej zasady zaokrąglania podstawy dochodu oraz zaliczek podatku dochodowego (PIT-4) na kartach wynagrodzeń pracowników przedstawiając następujący stan faktyczny:Do 31.12.2005 r. podstawy dochodu nie były zaokrąglane (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy sposobu zaokrąglania podstawy opodatkowania i kwot podatku w deklaracjach CIT-2 i CIT-8.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X S.A. z dnia 20 lutego 2006r. (data wpływu do Urzędu 21.02.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia - uznać stanowisko Strony w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Podatnik jest zobowiązany, zgodnie z art. 25 i 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składać do urzędu skarbowego miesięczne i roczne deklaracje CIT-2 i CIT-8, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (straty) poniesionego przez podatnika podatku dochodowego od osób (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podlega zaokrągleniu do pełnych złotych kwota podatku wykazanego w następujących pozycjach deklaracji PIT-4 - 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 43, 44-53?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. czy podlega zaokrąglaniu do pełnych złotych kwota podatku wykazanego w następujących pozycjach deklaracji PIT-4 - 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 43, 44-53, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny P O S T A N A W I A - uznać stanowisko Strony za prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka Akcyjna "X" jest płatnikiem bądź podatnikiem z tytułu różnych podatków między innymi z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W trakcie wypełniania deklaracji podatkowych powstał problem związany z (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jak zaokrąglać kwoty w deklaracji VAT-7?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązanym do składania deklaracji VAT-7. Wątpliwosci podatnika dotyczą zasad zaokrąglania kwot wykazywanych w deklaracji VAT-7. Zdaniem Spółki wszystkie kwoty wpisywane do przedmiotowej deklaracji podlegają zaokrągleniu na zasadach określonych w art. 63 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) podstawy opodatkowania, kwoty podatków, z zastrzeżeniem § 2, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy zasad zaokrąglania podstawy opodatkowania i kwoty podatku.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art .14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku XXX z grudnia 2005r. żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie zasad zaokrąglania podstawy opodatkowania i kwoty podatku Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENlE XXX przedstawił we wniosku następujące pytanie: "Czy zmiana zasad zaokrąglania podstawy opodatkowania i kwoty podatku zgodnie ze zmianą art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, dotyczy również podatku od odsetek z tytułu skapitalizowanych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym podatnika i czy dotyczy ta zmiana również podatku od dywidendy naliczanej udziałowcom XXX?" Stanowisko XXX jest następujące: Podatek dochodowy od skapitalizowanych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na (...)

2011
1
kwi

Istota:

W jaki sposób należy dokonać zaokrągleń kwot, przy sporządzaniu zeznania podatkowego ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna , działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) ? uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z art. 14a § 1 cytowanej ustawy - Ordynacja podatkowa - ?stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem (...)