Zaniżenie ceny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaniżenie ceny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy interpretacji art. 17 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Podatnik zwraca się z prośbą o potwierdzenie jego interpretacji w/w przepisu w sprawie według stanu opisanego poniżej:
Wspólnicy X sp. z o. o. postanowili z przyczyn ekonomicznych z dniem 31.12.2003 r. zakończyć działalność w dotychczasowym zakresie (import i handel hurtowy) oraz prawdopodobnie zawiesić działalność. W związku z tym zarząd postanowił sprzedać w cenach zakupu cały stan magazynu firmie Y sp. j. Kupującego i sprzedającego łączą powiązania, o których mowa w art. 11 ust. 4 przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych (podobne unormowania obowiązują w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i mogą dotyczyć kupującego).Decydując się na sprzedaż w cenach zakupu, spółka X uważa, że jest to właściwy poziom cen, ponieważ poziom operacji wskazuje na to, że są to ceny stosowane dla obrotu w handlu międzynarodowym. Właściwość tych cen uzasadnia także skala jednorazowej sprzedaży oraz fakt, że celem sprzedającego jest jednorazowa i całkowita sprzedaż całego magazynu w bardzo krótkim czasie. Według spółki należy zatem przyjąć, że transakcja ta jest sprzedażą likwidacyjną aktualnej działalności. Następnym argumentem spółki przemawiającym za tym, że ceny te są właściwe, jest fakt, że kupujący właśnie w takich cenach może ten sam towar nabyć u dostawców zagranicznych. Z drugiej strony – według spółki X - należy zauważyć, że gdyby Y sp. j. nabyła towar od X sp. z o. o. w cenie wyższej niż cena zakupu (to jest w cenie obowiązującej na szczeblu handlu międzynarodowego), mogłaby się narazić na zarzut organów skarbowych, że cena ta była zawyżona. Należy zatem przyjąć, że przy operacji handlowej, o której mowa, także nie został zaniżony obrót, o czym mówi art. 17 ustawy o podatku VAT.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na zapytanie , zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), tut. Organ Podatkowy informuje: W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podstawą opodatkowania w podatku od towarów i usług jest obrót. Obrotem, z zastrzeżeniem art. 16 i 17 cyt. ustawy o podatku VAT, jest kwota należna z tytułu sprzedaży towarów pomniejszona o kwotę należnego podatku Zgodnie zaś z art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku VAT, w przypadku gdy między kupującym a sprzedającym istnieje związek, o którym mowa w ust. 2 cyt. art. (czyli powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy) – organ podatkowy określa wysokość obrotu na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, (...)