ILPB2/4511-1-940/15-4/TR | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika.
ILPB2/4511-1-940/15-4/TRinterpretacja indywidualna
 1. bezrobocie
 2. płatnik
 3. urząd pracy
 4. zaniechanie
 5. zaniechanie poboru podatku
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 stycznia 2016 r. (data wpływu 7 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 22 grudnia 2015 r. nr ILPB2/4511-1-940/15-2/TR Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowaną, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 22 grudnia 2015 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 28 grudnia 2015 r.), zaś w dniu 7 stycznia 2016 r. (data nadania 4 stycznia 2016 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni, w związku z wygraniem przetargu na realizację projektu (dalej „projekt”), w dniu 5 marca 2015 r. zawarła umowę wielostronną o świadczenie działań aktywizacyjnych. Celem umowy było stworzenie, w oparciu o kompleksowe wsparcie dla Uczestników programu ścieżki, która pozwoli na wielowymiarowy proces szkolenia przyszłych pracowników lub będzie sprzyjać ich przekwalifikowaniu w kierunku pożądanym przez obecne standardy rynku pracy. W oparciu o kontakty z pracodawcami na terenie woj. podejmowane są działania w celu budowy stabilnej bazy kompetentnych ludzi, gotowych do pracy i działania.

W ramach świadczonych usług można wyróżnić świadczenia niepieniężne i świadczenia pieniężne. Wśród świadczeń niepieniężnych wskazać należy usługi doradcze obejmujące:

 • Diagnozę – występuje jednorazowo,
 • spotkania indywidualne – raz na 60 dni (wszyscy),
 • TAP (tj. telefoniczna asysta prawna) – jednorazowa,
 • Poradnictwo psychologiczne – jednorazowe.

Natomiast w ramach świadczeń pieniężnych, Wnioskodawczyni proponuje Uczestnikom:

 • usługi kosmetyczno-fryzjerskie – pojedyncze przypadki dla osób podejmujących zatrudnienie,
 • wsparcie lekarskie (dentystyczne) – pojedyncze przypadki dla osób podejmujących zatrudnienie,
 • zwrot kosztu dojazdu po zakończeniu działań aktywizacyjnych (szkolenia) oraz przy podjęciu zatrudnienia przez I miesiąc dojazdu do pracy – zgodnie z regulaminem,
 • opieka nad osobą zależną i dzieckiem – w przypadku podjęcia zatrudnienia –partycypacja w kosztach na podstawie wystawionych dokumentów przez instytucje typu” przedszkola, żłobki, świetlice, umowy z opiekunką,
 • opłaty za wystawienie/odświeżenie uprawnień np. elektryka dla Uczestników Programu w ramach aktywizacji zawodowej,
 • koszty zachęt dla Pracodawców – zakup sprzętu, wyposażenie miejsca pracy – wynajem biur, miejsc na wykonywanie zadań.

W związku z powyższym, wezwano Zainteresowaną do uzupełnienia wniosku o doprecyzowanie przedstawionych zdarzeń przyszłych przez jednoznaczne wskazanie:

 1. czy „Uczestnikami Projektu” – o których mowa w zadanych pytaniach podatkowych – są bezrobotni czy pracodawcy;
 2. w przypadku wskazania, że „Uczestnikami Projektu” są pracodawcy, należy jednocześnie wskazać jest status tychże pracodawców, a w szczególności, czy są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, osoby prawne, itp.;
 3. w odniesieniu do pytania nr 1 – czy przedmiotowe świadczenia stanowią:
  1. świadczenia z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy, bądź
  2. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, przyznane na podstawie art. 46 ust. 1b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej, bądź
  3. ryczałt na przejazdy na szkolenia lub ryczałt na zakwaterowanie otrzymane w ramach bonu szkoleniowego lub ryczałt na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego lub świadczenia otrzymane w ramach bonu na zasiedlenie, o których mowa odpowiednio w art. 66k ust. 4 pkt 3 i 4, art. 66l ust. 6 pkt 1 oraz w art. 66n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.);
 4. w odniesieniu do pytania nr 2:
  1. czy – a jeśli tak, to również które – z przedmiotowych świadczeń stanowią zwrot kosztów otrzymany przez bezrobotnego na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu:
   1. przejazdu do miejsca pracy, bądź
   2. przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne, bądź
   3. przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, bądź
   4. przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych, bądź
   5. zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, bądź
   6. przejazdu na egzamin;
  2. czy – a jeśli tak, to również które – z przedmiotowych świadczeń stanowią nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne lub świadczenia rzeczowe, z tytułu:
   1. studiów podyplomowych, bądź
   2. szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych, bądź
   3. egzaminów lub licencji, bądź
   4. badań lekarskich lub psychologicznych, bądź
   5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
   - otrzymane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  3. czy – a jeśli tak, to również które – z przedmiotowych świadczeń stanowią zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do tych ustaw, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej;
  4. czy – a jeśli tak, to również które – z przedmiotowych świadczeń stanowią świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu i na zasadach wynikających z uregulowań ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm.).

Ponadto, w przypadku wskazania, że „Uczestnikami Projektu” są pracodawcy, należało uzupełnić w tym zakresie własne stanowisko Zainteresowanej w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w odniesieniu do zadanego we wniosku pytania podatkowego, które brzmi: „Czy w związku z wykonaniem wyliczonych w opisie zdarzenia przyszłego świadczeń w przyszłości, tj. po 31 grudnia 2015 r., w ramach realizowanego obecnie Projektu Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do wystawienia Uczestnikom Projektu PIT-8C...

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowana podała, co następuje.

Ad. 1) Przez pojęcie „Uczestnik projektu” Wnioskodawczyni rozumie osoby bezrobotne;

Ad. 2) w związku z udzieloną odpowiedzią w pyt. 1) odpowiedź na to pytanie jest nieuzasadniona;

Ad. 3) w opinii Wnioskodawczyni, spośród wymienionych w wezwaniu podstaw prawnych, przedmiotowe świadczenia stanowią świadczenia z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.) przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy;

Ad. 4)

 1. w ramach realizowanego zadania w ramach w ramach „zwrot kosztu dojazdu po zakończeniu działań aktywizacyjnych (szkolenia) oraz przy podjęciu zatrudnienia przez i miesiąc dojazdu do pracy – zgodnie z regulaminem” mieszczą się koszty przejazdu ujęte we wszystkich punktach z wyjątkiem przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych; zatem koszty te mogą obejmować zwrot kosztu przejazdu do miejsca pracy, zwrot kosztu przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne, zwrot kosztu przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, zwrot kosztu przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych, zwrot kosztu zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, przejazdu na egzamin;
 2. z tytułu szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych – opłaty za wystawienie/odświeżenie uprawnień, np. elektryka dla Uczestników Programu w ramach aktywizacji zawodowej;
 3. opieka nad osobą zależną/dzieckiem – w przypadku podjęcia zatrudnienia – partycypacja w kosztach na podstawie wystawionych dokumentów przez instytucje typu: przedszkola, żłobki, świetlice, umowy z opiekunką:
 4. w ramach wykonywanych działań wskazać należy:
  1. działania objęte projektem: Diagnoza – występuje jednorazowo,
  2. spotkania indywidualne – raz na 60 dni wszyscy,
  3. usługi kosmetyczno-fryzjerskie – pojedyncze przypadki dla osób podejmujących zatrudnienie,
  4. wsparcie lekarskie (dentystyczne) – pojedyncze przypadki dla osób podejmujących zatrudnienie,
  5. działania objęte projektem: poradnictwo psychologiczne,
  6. działania objęte projektem: TAP – tj. telefoniczna asysta prawna – jednorazowa.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z wykonaniem wyliczonych w opisie zdarzenia przyszłego świadczeń w ramach realizowanego obecnie Projektu Wnioskodawczyni zobowiązana jest do wystawienia Uczestnikom Projektu PIT-8C...
 2. Czy w związku z wykonaniem wyliczonych w opisie zdarzenia przyszłego świadczeń w przyszłości, tj. po 31 grudnia 2015 r., w ramach realizowanego obecnie Projektu Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do wystawienia Uczestnikom Projektu PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie jest ona obowiązana do sporządzania formularzy PIT-8C dla Uczestników projektu.

Na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm., dalej updof) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jednocześnie w art. 10 ust. 1 ustawodawca dokonał podziału źródeł dochodu na kilka grup.

W opinii Wnioskodawczyni, w związku z ogólną zasadą przedstawioną powyżej oraz brakiem możliwości przyporządkowania świadczonych usług do innego źródła, wypłacone Uczestnikom projektu należności lub świadczenia mieszczą się zakresowo w pkt 9 tegoż przepisu, tj. powinny być sklasyfikowane jako „inne źródła”.

W art. 20 ust. 1-2 updof ustawodawca zawarł definicję zakresową tej kategorii źródła dochodu (przychodu), co przejawia się w ust. 1 w sformułowaniu „w szczególności”.

Ustawodawca zawarł w ustawie również rozdział IV zatytułowany „Zwolnienia przedmiotowe”. Wymienione zostały w nim świadczenia, które pomimo przysporzenia, nie skutkują dla osób je otrzymujących obowiązkiem ponoszenia ciężaru podatkowego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 102 updof, wolne od podatku są zwroty kosztów otrzymanych przez bezrobotnego na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu przejazdu do miejsca pracy, przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne, przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych, zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, przejazdu na egzamin.

Na podstawie ww. przepisu, w opinii Wnioskodawczyni, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają świadczenia zwrotu kosztu dojazdu po zakończeniu działań aktywizacyjnych (szkolenia) oraz przy podjęciu zatrudnienia przez I miesiąc dojazdu do pracy – zgodnie z regulaminem.

Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 118 updof, wolna od opodatkowania jest również wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych, z tytułu studiów podyplomowych, szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych, egzaminów lub licencji.

Na podstawie ww. przepisu, w opinii Wnioskodawczyni, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają opłaty za wystawienie/odświeżenie uprawnień np. elektryka dla Uczestników Programu w ramach aktywizacji zawodowej.

Należy również zwrócić uwagę, że prowadzony przez Wnioskodawczynię projekt ma charakter zamówienia publicznego i realizuje m.in. zadania jakie na organy władzy publicznej nakładają szczegółowe przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podmiot obowiązany może je realizować bezpośrednio lub też za pośrednictwem podmiotu prawa prywatnego, który został do tego wyznaczony w drodze przetargu.

W opinii Wnioskodawczyni, beneficjenci projektu, czyli jego Uczestnicy – osoby długotrwale pozostające bez pracy, nie mogą być różnicowani z tytułu realizacji zadania publicznego nie bezpośrednio przez organy administracji publicznej, ale przez podmioty prywatne, które na podstawie przeprowadzonego przetargu i zawartej z właściwym urzędem umowy realizują zadania publiczne. Ponadto, rozróżnienie podmiotów świadczących usługi skutkowałoby również rozróżnieniem sytuacji samych Uczestników i powstaniem odmiennych konsekwencji prawnopodatkowych dla beneficjentów takich projektów. W przypadku bowiem zadań świadczonych przez podmioty publiczne, Uczestnicy projektu zwolnieni są z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zasadę tą należy także przyjąć w odniesieniu do projektów realizowanych przez podmioty prywatne. Podmioty te bowiem w drodze wykonywania umowy realizują zadania publiczne należące do organów władzy publicznej. Ponadto, podkreślenia wymaga fakt, że Wnioskodawczyni świadczy usługi w imieniu pozostałych stron umowy. Umowa jest elementem pośrednim, przenoszącym jedynie obowiązek świadczenia usług z podmiotu publicznego na podmiot prywatny. Odmienne rozumienie przepisów skutkowałoby powstaniem dochodu po stronie Uczestników. Ratio tego zwolnienia w opinii Wnioskodawczyni opiera się na wsparciu i pomocy osobom fizycznym najbardziej potrzebującym, które często ze względu na swoją sytuację finansową nie byłyby w stanie pokryć powstałego zobowiązania podatkowego. Niewątpliwie Uczestnicy projektu należą do grupy takich osób.

Pozostałe świadczenia, zdaniem Wnioskodawczyni, zakwalifikować należy do kategorii zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy, tj. świadczeń z pomocy społecznej.

Art. 2 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że „pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi”. Natomiast wśród przesłanek uzasadniających udzielenie pomocy uregulowanych w art. 7 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej wymienia się bezrobocie. Stąd też w opinii Wnioskodawczyni w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie przesłanka przedmiotowego zwolnienia z PIT uregulowana w art. 21 ust. 1 pkt 79.

Program ma na celu aktywizację zawodową osób długotrwale pozostających bezrobotnymi. Dlatego też pomoc takim osobom w ramach realizacji projektu nie ogranicza się do prostego przedstawienia ofert i wyboru najlepszej z nich, ale obejmuje pomoc bezrobotnym na szerokiej płaszczyźnie. Przede wszystkim w ramach projektu dąży się do przygotowania Uczestników do podjęcia pracy. Stąd też, w celu lepszego, indywidualnego dopasowania działań w odniesieniu do każdego z Uczestników przeprowadza się diagnozę jego osoby oraz okresowe spotkania mające na celu także działania motywacyjne (działania objęte projektem Diagnoza – występuje jednorazowo, Spotkania indywidualne – raz na 60 dni wszyscy).

Osoby, które uczestniczą w projekcie, bardzo często w wyniku zdarzeń życiowych stały się bezradne, co w konsekwencji powoduje, że nie potrafią one same zadbać o interesy swoje i swojej rodziny. Dlatego też, w pierwszym etapie aktywizacji, udzielana pomoc przybiera charakter pomocy społecznej. Konieczne jest m.in. zadbanie o wygląd zewnętrzny Uczestnika. W ramach realizowanego projektu przewidziane są usługi kosmetyczno-fryzjerskie oraz wsparcie lekarskie (dentystyczne). Podejmowanie takich działań ma na celu podniesienie samooceny Uczestników oraz pozytywne zaprezentowanie się potencjalnemu przyszłemu pracodawcy (działania objęte projektem: usługi kosmetyczno-fryzjerskie – pojedyncze przypadki dla osób podejmujących zatrudnienie; wsparcie lekarskie (dentystyczne) – pojedyncze przypadki dla osób podejmujących zatrudnienie).

Lepszemu, bardziej pozytywnemu zaprezentowaniu się Uczestnika projektu oraz podniesieniu jego motywacji do działania służyć ma także doradztwo psychologiczne (działania objęte projektem Poradnictwo psychologiczne – jednorazowe). Osoby trwale pozostające bez pracy mają także częściej problemy natury prawnej, nie tylko w zakresie prawa karnego, ale także prawa cywilnego (długi) czy prawa lokatorskiego. Stąd też w ramach kompleksowej pomocy projekt przewiduje TAP (tj. telefoniczną asystę prawną), dzięki której Uczestnik może dowiedzieć się więcej o swojej sytuacji prawnej oraz uzyskać informację o najlepszych prawnych rozwiązaniach sytuacji, w których się znajduje. Świadczenie to na pewno wpłynie na jego aktywność. Należy zauważyć, że osoby mniej pewne siebie, bardzo często w sytuacjach trudnych przyjmują bierną postawę, która skutkuje pogłębianiem się ich problemów (działania objęte projektem: TAP – tj. telefoniczna asysta prawna – jednorazowa).

Kolejnym krokiem w ramach projektu jest umożliwienie jego Uczestnikom bycia dyspozycyjnymi – cechy, która na obecnym rynku pracy jest bardzo istotna. W tym celu w ramach projektu przewidziana została opieka nad osobą zależną / dzieckiem, a w przypadku podjęcia zatrudnienia – partycypacja w kosztach na podstawie wystawionych dokumentów przez instytucje typu: przedszkola, żłobki, świetlice, umowy z opiekunką (działania objęte projektem opieka nad osobą zależną / dzieckiem – w przypadku podjęcia zatrudnienia – partycypacja w kosztach na podstawie wystawionych dokumentów przez instytucje typu: przedszkola, żłobki, świetlice, umowy z opiekunką).

Świadczenie takie może także podlegać zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26b updof, który uznaje za wolne od podatku świadczenia stanowiące zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do tych ustaw, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej. Realizowany projekt ma charakter zamówienia publicznego, które finansowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy. Oznacza to, że środki na realizację projektu pochodzą z budżetu państwa.

Art. 20 ust 1 stanowiący definicję zakresową innych źródeł podatku dochodowego od osób fizycznych oraz treść art. 21 ust. 1 (zwolnienia przedmiotowe), wywołuje także konsekwencje po stronie podmiotu świadczącego takie usługi. W świetle art. 42a updof w rozumieniu a contrario podmiot, w odniesieniu do którego zastosowanie znajdują przepisy art. 20 ust. 1 nie ma obowiązku sporządzania informacji o wysokości osiągniętego dochodu z tytułu wypłaconych należności lub świadczeń, jeśli czynności te podlegają wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz od dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku i od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

W kontekście treści art. 42a updof należy także przywołać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1931). Na podstawie § 1 pkt 1 rozporządzenia, zaniechaniu poboru podlegają świadczenia z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 2 ust. pkt 27b definiuje pojęcie „programów specjalnych” jako zespół działań mających na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy. Świadczone przez Wnioskodawczynię usługi mieszczą się w zakresowo w podanej wyżej definicji.

Należy zauważyć, że wskazane powyżej rozporządzenie zachowuje moc prawną w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Oznacza to, że zaniechanie na podstawie rozporządzenia obejmuje jedynie stan faktyczny powstały w tym okresie czasowym. W kontekście realizowanego przez Wnioskodawczynię projektu w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2015 r. w odniesieniu do zdarzeń po 31 grudnia 2015 r. zastosowanie znajdą przepisy ustaw, na podstawie których świadczenia te także podlegają zwolnieniu przedmiotowemu.

Reasumując, w opinii Wnioskodawczyni świadczenia w ramach projektu przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego podlegają zaniechaniu poboru podatku PIT. Tym samym, Wnioskodawczyni nie jest obowiązana do sporządzania dla Uczestników projektu PIT-8C.

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia jest zagadnienie dotyczące pierwszego z zadanych we wniosku pytań, natomiast w przedmiocie zagadnienie dotyczącego drugiego z zadanych we wniosku pytań w dniu 12 stycznia 2016 r. zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB2/4511-1-940/15-5/TR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne – to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Innymi słowy, pod pojęciem tym należy rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

Z kolei zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności”, świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku gdy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Należy zgodzić się z Wnioskodawczynią, że świadczenia otrzymane przez Uczestników projektów w ramach realizowanych przez Wnioskodawczynię programów co do zasady stanowią dla otrzymujących je osób przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.

Z przywołanym art. 20 ust. 1 bezpośrednio koresponduje przepis art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podmioty, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz do właściwego urzędu skarbowego.

Jednakże z obowiązku przekazania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu informacji o wysokości przychodu z innych źródeł, oznaczonej symbolem PIT-8C, ustawodawca zwolnił podmioty dokonujące wypłaty przychodów z innych źródeł w sytuacji, gdy przychody te zostały zwolnione na podstawie przepisów ustawy, bądź od których Minister Finansów w drodze rozporządzenia zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zauważyć zatem należy, że Minister Finansów w dniu 19 grudnia 2014 r. wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1931).

W myśl § 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od:

 1. świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy;
 2. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanych na podstawie art. 46 ust. 1b ustawy, o której mowa w pkt 1, absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej;
 3. ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz ryczałtu na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie, o których mowa odpowiednio w art. 66k ust. 4 pkt 3 i 4, art. 66l ust. 6 pkt 1 oraz w art. 66n ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w pkt 1.

Stosownie zaś do art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przez programy specjalne należy rozumieć zespół działań mających na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy.

Stosownie do § 3 powyższego rozporządzenia, zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że przychód uzyskany przez bezrobotnych (uczestników projektu) do 31 grudnia 2015 r. z tytułu otrzymania świadczeń w ramach realizowanego przez Wnioskodawczynię projektu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż korzysta z zaniechania poboru podatku na podstawie przywołanego wyżej rozporządzenia.

W konsekwencji, z ww. tytułów na Zainteresowanej nie ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego na 31 grudnia 2015 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.