ILPB2/4511-1-938/15-5/TR | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika.
ILPB2/4511-1-938/15-5/TRinterpretacja indywidualna
 1. bezrobocie
 2. płatnik
 3. urząd pracy
 4. zaniechanie
 5. zaniechanie poboru podatku
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 stycznia 2016 r. (data wpływu 7 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 22 grudnia 2015 r. nr ILPB2/4511-1-938/15-2/TR Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowaną, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 22 grudnia 2015 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 28 grudnia 2015 r.), zaś w dniu 7 stycznia 2016 r. (data nadania 4 stycznia 2016 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni, w związku z wygraniem przetargu na realizację zamówienia publicznego - projektu (...) (dalej „projekt”), w dniu 7 maja 2015 r. zawarła umowę z Województwem (Wojewódzki Urząd Pracy). Przedmiotem ww. umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego działań aktywizacyjnych dla 1500 osób długotrwale bezrobotnych, dla których jest ustalony II lub III profil pomocy. Zgodnie z postanowieniami umowy obowiązuje ona w okresie: 7 maja 2015 r. – 28 kwietnia 2017 r. Strony ustaliły, że w ramach celów umowy:

 • minimalny oczekiwany wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej wyniesie 50%,
 • minimalny oczekiwany wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu wyniesie 40%.

Następnie Wnioskodawczyni w dniu 7 maja 2015 r. zawarła umowę, której stronami są: Województwo – Wojewódzki Urząd Pracy oraz pięć powiatowych urzędów pracy.

Przedmiotem ww. umowy jest określenie zasad współpracy stron w związku z realizacją działań aktywizacyjnych wynikających z umowy. Strony ustaliły, że umowa ta będzie obowiązywać w okresie: 7 maja 2015 r. – 28 kwietnia 2017 r., zaś jako cel / wskaźnik realizacji umowy określiły pośrednictwo pracy dla 1500 osób długotrwale bezrobotnych z określonym II lub III profilem pomocy na terenie województwa.

W ramach realizowanego projektu Wnioskodawczyni świadczy następujące usługi:

Świadczenia o charakterze niepieniężnym:

 • Doradztwo zawodowe indywidualne,
 • Doradztwo zawodowe grupowe,
 • Giełdy pracy,
 • Poradnictwo psychologiczne,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Warsztaty grupowe,
 • Informacja zawodowa,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Bezpłatny dostęp do Internetu na terenie (...),
 • Doradztwo prawno-społeczne,
 • Doradztwo biznesowe dla osób chcących podjąć działalność gospodarczą,
 • Usługi fryzjersko-kosmetyczne,
 • Usługi medyczne (obejmujące: medycynę pracy, prywatną opiekę medyczną dla 20% Uczestników, podstawowe usługi medyczne wg wskazań, np. zakup książeczek zdrowia do celów sanitarno- epidemiologicznych, podstawowe usługi stomatologiczne, itp).

Świadczenia o charakterze pieniężnym:

 • Zwrot kosztów dojazdu – 100 % w okresie działań aktywizacyjnych, 50% w pierwszym miesiącu pracy. Tryb zwrotów: miesięczny,
 • Zwrot kosztów opieki na dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną – 100 % w okresie działań aktywizacyjnych, 50% w pierwszym miesięcy pracy. Tryb zwrotów miesięczny,
 • Zakup ubrań, obuwia (wg wskazań dla wybranej grupy Uczestników),
 • Dofinansowanie działalności gospodarczej (ZUS, dofinansowanie narzędzi pracy, doposażenie stanowiska pracy),
 • Prowadzenie konta bankowego (wg wskazań),
 • Doładowania do telefonu (wg wskazań); ewentualnie w wybranych przypadkach zakup telefonu komórkowego.

W związku z powyższym, wezwano Zainteresowaną do uzupełnienia wniosku o doprecyzowanie przedstawionych zdarzeń przyszłych przez jednoznaczne wskazanie:

 1. czy „Uczestnikami Projektu” – o których mowa w zadanych pytaniach podatkowych – są bezrobotni czy pracodawcy;
 2. w przypadku wskazania, że „Uczestnikami Projektu” są pracodawcy, należy jednocześnie wskazać jest status tychże pracodawców, a w szczególności, czy są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, osoby prawne, itp.;
 3. w odniesieniu do pytania nr 1 – czy przedmiotowe świadczenia stanowią:
  1. świadczenia z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy, bądź
  2. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, przyznane na podstawie art. 46 ust. 1b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej, bądź
  3. ryczałt na przejazdy na szkolenia lub ryczałt na zakwaterowanie otrzymane w ramach bonu szkoleniowego lub ryczałt na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego lub świadczenia otrzymane w ramach bonu na zasiedlenie, o których mowa odpowiednio w art. 66k ust. 4 pkt 3 i 4, art. 66l ust. 6 pkt 1 oraz w art. 66n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.);
 4. w odniesieniu do pytania nr 2:
  1. czy – a jeśli tak, to również które – z przedmiotowych świadczeń stanowią zwrot kosztów otrzymany przez bezrobotnego na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu:
   1. przejazdu do miejsca pracy, bądź
   2. przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne, bądź
   3. przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, bądź
   4. przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych, bądź
   5. zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, bądź
   6. przejazdu na egzamin;
  2. czy – a jeśli tak, to również które – z przedmiotowych świadczeń stanowią nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne lub świadczenia rzeczowe, z tytułu:
   1. studiów podyplomowych, bądź
   2. szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych, bądź
   3. egzaminów lub licencji, bądź
   4. badań lekarskich lub psychologicznych, bądź
   5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
   - otrzymane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  3. czy – a jeśli tak, to również które – z przedmiotowych świadczeń stanowią zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do tych ustaw, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej;
  4. czy – a jeśli tak, to również które – z przedmiotowych świadczeń stanowią świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu i na zasadach wynikających z uregulowań ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm.).

Ponadto, w przypadku wskazania, że „Uczestnikami Projektu” są pracodawcy, należało uzupełnić w tym zakresie własne stanowisko Zainteresowanej w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w odniesieniu do zadanego we wniosku pytania podatkowego, które brzmi: „Czy w związku z wykonaniem wyliczonych w opisie zdarzenia przyszłego świadczeń w przyszłości, tj. po 31 grudnia 2015 r., w ramach realizowanego obecnie Projektu Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do wystawienia Uczestnikom Projektu PIT-8C...

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowana podała, co następuje.

Ad. 1) Przez pojęcie „Uczestnik projektu” Wnioskodawczyni rozumie osoby bezrobotne;

Ad. 2) w związku z udzieloną odpowiedzią w pyt. 1) odpowiedź na to pytanie jest nieuzasadniona;

Ad. 3) w opinii Wnioskodawczyni, spośród wymienionych w wezwaniu podstaw prawnych, przedmiotowe świadczenia stanowią świadczenia z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.) przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy;

Ad. 4)

 1. w ramach realizowanego zadania w ramach „Zwrotu kosztów dojazdu – 100% w okresie działań aktywizacyjnych, 50% w pierwszym miesiącu” mieszczą się koszty przejazdu ujęte we wszystkich punktach z wyjątkiem przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych; zatem koszty te mogą obejmować zwrot kosztu przejazdu do miejsca pracy, zwrot kosztu przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne, zwrot kosztu przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, zwrot kosztu przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych, zwrot kosztu zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, przejazdu na egzamin;
 2. z tytułu szkoleń i przygotowań dorosłych nieodpłatne świadczenia stanowią – szkolenia zawodowe, warsztaty grupowe, doradztwo biznesowe dla osób chcących podjąć działalność gospodarczą;
 3. zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną – 100% w okresie działań aktywizacyjnych, 50% w pierwszym miesiącu pracy;
 4. w ramach wykonywanych działań wskazać należy:
  1. zakup ubrań i obuwia,
  2. doradztwo zawodowe indywidualne i doradztwo zawodowe grupowe,
  3. doradztwo prawno-społeczne,
  4. usługi medyczne obejmujące medycynę pracy, prywatną opiekę medyczną dla 20% uczestników, podstawowe usługi medyczne wg wskazań, np. zakup książeczek zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, podstawowe usługi stomatologiczne, itp., poradnictwo psychologiczne,
  5. usługi kosmetyczno-fryzjerskie,
  6. doładowanie do telefonu (wg wskazań): ewentualnie w wybranych przypadkach zakup telefonu komórkowego,
  7. giełdy pracy,
  8. pośrednictwo pracy i informacji zawodowej,
  9. bezpłatny dostęp do Internetu na terenie (...),
  10. dofinansowanie działalności gospodarczej (ZUS, dofinansowanie narzędzi pracy, doposażenie stanowiska pracy).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z wykonaniem wyliczonych w opisie zdarzenia przyszłego świadczeń w ramach realizowanego obecnie Projektu Wnioskodawczyni zobowiązana jest do wystawienia Uczestnikom Projektu PIT-8C...
 2. Czy w związku z wykonaniem wyliczonych w opisie zdarzenia przyszłego świadczeń w przyszłości, tj. po 31 grudnia 2015 r., w ramach realizowanego obecnie Projektu Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do wystawienia Uczestnikom Projektu PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie jest ona obowiązana do sporządzania formularzy PIT-8C dla Uczestników projektu.

Na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm., dalej updof) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jednocześnie w art. 10 ust. 1 ustawodawca dokonał podziału źródeł dochodu na kilka grup.

W opinii Wnioskodawczyni, w związku z ogólną zasadą przedstawioną powyżej oraz brakiem możliwości przyporządkowania świadczonych usług do innego źródła, wypłacone Uczestnikom projektu należności lub świadczenia mieszczą się zakresowo w pkt 9 tegoż przepisu, tj. powinny być sklasyfikowane jako „inne źródła”.

W art. 20 ust. 1-2 updof ustawodawca zawarł definicję zakresową tej kategorii źródła dochodu (przychodu), co przejawia się w ust. 1 w sformułowaniu „w szczególności”.

Ustawodawca zawarł w ustawie również rozdział IV zatytułowany „Zwolnienia przedmiotowe”. Wymienione zostały w nim świadczenia, które pomimo przysporzenia, nie skutkują dla osób je otrzymujących obowiązkiem ponoszenia ciężaru podatkowego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 102 updof, wolne od podatku są zwroty kosztów otrzymanych przez bezrobotnego na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu przejazdu do miejsca pracy, przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne, przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych, zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, przejazdu na egzamin.

Na podstawie ww. przepisu, w opinii Wnioskodawczyni, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zwrot kosztów dojazdu – 100 % w okresie działań aktywizacyjnych, 50% w pierwszym miesiącu pracy, rozliczany w trybie miesięcznym (działania objęte projektem: Zwrot kosztów dojazdu – 100 % w okresie działań aktywizacyjnych, 50% w pierwszym miesiącu pracy Tryb zwrotów: miesięczny).

Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 118 updof, wolna od opodatkowania jest również wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych, z tytułu studiów podyplomowych, szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych, egzaminów lub licencji.

Na podstawie ww. przepisu, w opinii Wnioskodawczyni, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają świadczenia z tytułu prowadzonych warsztatów grupowych, szkoleń zawodowych oraz z tytułu doradztwa biznesowego dla osób chcących podjąć działalność gospodarczą (działania objęte projektem: Doradztwo biznesowe dla osób chcących podjąć działalność gospodarczą, Warsztaty grupowe, Szkolenia zawodowe).

Należy również zwrócić uwagę, że prowadzony przez Wnioskodawczynię projekt ma charakter zamówienia publicznego i realizuje m.in. zadania jakie na organy władzy publicznej nakładają szczegółowe przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podmiot obowiązany może je realizować bezpośrednio lub też za pośrednictwem podmiotu prawa prywatnego, który został do tego wyznaczony w drodze przetargu.

W opinii Wnioskodawczyni, beneficjenci projektu, czyli jego Uczestnicy – osoby długotrwale pozostające bez pracy, nie mogą być różnicowani z tytułu realizacji zadania publicznego nie bezpośrednio przez organy administracji publicznej, ale przez podmioty prywatne, które na podstawie przeprowadzonego przetargu i zawartej z właściwym urzędem umowy realizują zadania publiczne. Ponadto, rozróżnienie podmiotów świadczących usługi skutkowałoby również rozróżnieniem sytuacji samych Uczestników i powstaniem odmiennych konsekwencji prawnopodatkowych dla beneficjentów takich projektów. W przypadku bowiem zadań świadczonych przez podmioty publiczne, Uczestnicy projektu zwolnieni są z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zasadę tą należy także przyjąć w odniesieniu do projektów realizowanych przez podmioty prywatne. Podmioty te bowiem w drodze wykonywania umowy realizują zadania publiczne należące do organów władzy publicznej. Ponadto, podkreślenia wymaga fakt, że Wnioskodawczyni świadczy usługi w imieniu pozostałych stron umowy. Umowa jest elementem pośrednim, przenoszącym jedynie obowiązek świadczenia usług z podmiotu publicznego na podmiot prywatny. Odmienne rozumienie przepisów skutkowałoby powstaniem dochodu po stronie Uczestników. Ratio tego zwolnienia w opinii Wnioskodawczyni opiera się na wsparciu i pomocy osobom fizycznym najbardziej potrzebującym, które często ze względu na swoją sytuację finansową nie byłyby w stanie pokryć powstałego zobowiązania podatkowego. Niewątpliwie Uczestnicy projektu należą do grupy takich osób.

Pozostałe świadczenia, zdaniem Wnioskodawczyni, zakwalifikować należy do kategorii zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy, tj. świadczeń z pomocy społecznej.

Art. 2 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że „pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi”. Natomiast wśród przesłanek uzasadniających udzielenie pomocy uregulowanych w art. 7 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej wymienia się bezrobocie. Stąd też w opinii Wnioskodawczyni w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie przesłanka przedmiotowego zwolnienia z PIT uregulowana w art. 21 ust. 1 pkt 79.

Program ma na celu aktywizację zawodową osób długotrwale pozostających bezrobotnymi. Dlatego też pomoc takim osobom w ramach realizacji projektu nie ogranicza się do prostego przedstawienia ofert i wyboru najlepszej z nich, ale obejmuje pomoc bezrobotnym na szerokiej płaszczyźnie. Przede wszystkim w ramach projektu dąży się do przygotowania Uczestników do podjęcia pracy. W celu lepszego, indywidualnego dopasowania działań w odniesieniu do każdego z Uczestników przeprowadza się działania objęte zakresem doradztwa zawodowego indywidualnego, doradztwa zawodowego, a także tradycyjne metody zdobywania pracy giełdy pracy, pośrednictwo pracy i informacji zawodowej (działania objęte projektem, doradztwa zawodowego indywidualnego doradztwa zawodowego, giełdy pracy, pośrednictwo pracy i informacji zawodowej).

Osoby, które uczestniczą w projekcie, bardzo często w wyniku zdarzeń życiowych stały się bezradne, co w konsekwencji powoduje, że nie potrafią one same zadbać o interesy swoje i swojej rodziny. Dlatego też, w pierwszym etapie aktywizacji, udzielana pomoc przybiera charakter pomocy społecznej. Konieczne jest m.in. zadbanie o wygląd zewnętrzny Uczestnika. W tym celu w ramach projektu przewidziany został fundusz na zakup ubrań i obuwia (działania objęte projektem: Zakup ubrań, obuwia – wg wskazań dla wybranej grupy Uczestników).

W ramach realizowanego projektu przewidziane są usługi kosmetyczno-fryzjerskie oraz usługi medyczne (obejmujące medycynę pracy, prywatną opiekę medyczną dla 20% Uczestników, podstawowe usługi medyczne wg wskazań, np. zakup książeczek zdrowia do celów sanitarno -epidemiologicznych, podstawowe usługi stomatologiczne, itp.). Podejmowanie takich działań ma na celu podniesienie samooceny Uczestników oraz pozytywne zaprezentowanie się potencjalnemu przyszłemu pracodawcy, ale także zapewnienie lepszego zdrowia co w konsekwencji przełoży się na jakość świadczonej przez Uczestnika w przyszłości pracy lepszemu, bardziej pozytywnemu zaprezentowaniu się Uczestnika projektu, służyć ma także poradnictwo psychologiczne.

Osoby trwale pozostające bez pracy mają także częściej problemy natury prawnej, nie tylko w zakresie prawa karnego, ale także prawa cywilnego (długi) czy prawa lokatorskiego. Stąd też w ramach kompleksowej pomocy projekt przewiduje Doradztwo prawno-społeczne, dzięki któremu Uczestnik może dowiedzieć się więcej o swojej sytuacji prawnej oraz najlepszych prawnych rozwiązaniach sytuacji, w których się znajduje. Świadczenie to na pewno wpłynie na jego aktywność. Ludzie mniej pewni siebie, bardzo często w sytuacjach trudnych przyjmują bierną postawę, która skutkuje pogłębianiem się ich problemów.

Kolejnym krokiem w ramach projektu jest umożliwienie jego Uczestnikom bycia dyspozycyjnymi – cechy, która na obecnym rynku pracy jest bardzo istotna. W tym celu w ramach projektu przewidziany został bezpłatny dostęp do Internetu na terenie (...), w celu umożliwienia samodzielnego wyszukiwania ofert pracy oraz przewidziano doładowania do telefonów. W realiach obecnego rynku pracy pracodawcy bowiem bardzo często rezygnują z podjęcia kontaktu z pracownikami niedysponującymi telefonem komórkowym i skrzynką pocztową – dwoma najszybszymi środkami komunikacji. Dyspozycyjności ma też służyć zagwarantowanie zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną – 100% w okresie działań aktywizacyjnych, 50% w pierwszym miesiącu pracy rozliczanie w trybie miesięcznym (działania objęte projektem: Zwrot kosztów opieki na dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną – 100 % w okresie działań aktywizacyjnych, 50% w pierwszym miesięcy pracy – Tryb zwrotów: miesięczny, Bezpłatny dostęp do Internetu na terenie (...), Doładowania do telefonu – wg wskazań – ewentualnie w wybranych przypadkach zakup telefonu komórkowego).

Świadczenie takie może także podlegać zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26b updof, który uznaje za wolne od podatku świadczenia stanowiące zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do tych ustaw, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej. Realizowany projekt ma charakter zamówienia publicznego, które finansowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy. Oznacza to, że środki na realizację projektu pochodzą z budżetu państwa.

W ramach świadczeń objętych projektem wskazać należy także na działania prowadzone po znalezieniu zatrudnienia przez Uczestnika projektu przez Zespół Audytu i Mentoringu. Mają one na celu dalszy rozwój Uczestników podnoszenie kompetencji, a w związku z tym umocnienia nawiązanego stosunku pracy.

Osoby długotrwale pozostające bez pracy mają także problemy natury finansowej (nie tylko w kwestii środków finansowych, ale także radzenia sobie z czynnościami życia codziennego). Dlatego też w ramach projektu przewiduje się prowadzenie konta bankowego, gwarantuje się środki na dofinansowanie działalności gospodarczej (ZUS, dofinansowanie narzędzi pracy, doposażenie stanowiska pracy).

Art. 20 ust 1 stanowiący definicję zakresową innych źródeł podatku dochodowego od osób fizycznych oraz treść art. 21 ust. 1 (zwolnienia przedmiotowe), wywołuje także konsekwencje po stronie podmiotu świadczącego takie usługi. W świetle art. 42a updof w rozumieniu a contrario podmiot, w odniesieniu do którego zastosowanie znajdują przepisy art. 20 ust. 1 nie ma obowiązku sporządzania informacji o wysokości osiągniętego dochodu z tytułu wypłaconych należności lub świadczeń, jeśli czynności te podlegają wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz od dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku i od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

W kontekście treści art. 42a updof należy także przywołać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1931). Na podstawie § 1 pkt 1 rozporządzenia, zaniechaniu poboru podlegają świadczenia z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 2 ust. pkt 27b definiuje pojęcie „programów specjalnych” jako zespół działań mających na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy. Świadczone przez Wnioskodawczynię usługi mieszczą się w zakresowo w podanej wyżej definicji.

Należy zauważyć, że wskazane powyżej rozporządzenie zachowuje moc prawną w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Oznacza to, że zaniechanie na podstawie rozporządzenia obejmuje jedynie stan faktyczny powstały w tym okresie czasowym. W kontekście realizowanego przez Wnioskodawczynię projektu w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2015 r. w odniesieniu do zdarzeń po 31 grudnia 2015 r. zastosowanie znajdą przepisy ustaw, na podstawie których świadczenia te także podlegają zwolnieniu przedmiotowemu.

Reasumując, w opinii Wnioskodawczyni świadczenia w ramach projektu przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego podlegają zaniechaniu poboru podatku PIT. Tym samym, Wnioskodawczyni nie jest obowiązana do sporządzania dla Uczestników projektu PIT-8C.

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia jest zagadnienie dotyczące pierwszego z zadanych we wniosku pytań, natomiast w przedmiocie zagadnienie dotyczącego drugiego z zadanych we wniosku pytań w dniu 12 stycznia 2016 r. zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB2/4511-1-938 /15-4/TR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne – to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Innymi słowy, pod pojęciem tym należy rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłem przychodów są „inne źródła”.

Z kolei zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności”, świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku gdy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Należy zgodzić się z Wnioskodawczynią, że świadczenia otrzymane przez Uczestników projektów w ramach realizowanych przez Wnioskodawczynię programów co do zasady stanowią dla otrzymujących je osób przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.

Z przywołanym art. 20 ust. 1 bezpośrednio koresponduje przepis art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podmioty, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz do właściwego urzędu skarbowego.

Jednakże z obowiązku przekazania podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu informacji o wysokości przychodu z innych źródeł, oznaczonej symbolem PIT-8C, ustawodawca zwolnił podmioty dokonujące wypłaty przychodów z innych źródeł w sytuacji, gdy przychody te zostały zwolnione na podstawie przepisów ustawy, bądź od których Minister Finansów w drodze rozporządzenia zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zauważyć zatem należy, że Minister Finansów w dniu 19 grudnia 2014 r. wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1931).

W myśl § 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od:

 1. świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy;
 2. jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, przyznanych na podstawie art. 46 ust. 1b ustawy, o której mowa w pkt 1, absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej;
 3. ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz ryczałtu na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie, o których mowa odpowiednio w art. 66k ust. 4 pkt 3 i 4, art. 66l ust. 6 pkt 1 oraz w art. 66n ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w pkt 1.

Stosownie zaś do art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przez programy specjalne należy rozumieć zespół działań mających na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy.

Stosownie do § 3 powyższego rozporządzenia, zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Przedmiotem niniejszej interpretacji są natomiast skutki podatkowe uzyskania przez uczestników projektu dochodów (przychodów) po dniu 31 grudnia 2015 r., a więc nieobjętych rzeczonym zaniechaniem poboru. W konsekwencji, ww. świadczenia wymagają rozpatrzenia pod kątem możliwości objęcia zwolnieniami od podatku, uregulowanym w przywołanych przez Wnioskodawczynię nw. art. 21 ust. 1 pkt 102, pkt 118, pkt 79 oraz pkt 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 21 ust. 1 zwalnia bowiem następujące elementy wspierające osoby bezrobotne i poszukujące pracy, przyznane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie:

 1. kwot stanowiących zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do tych ustaw, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej (pkt 26b);
 2. zwrotu kosztów otrzymanych przez bezrobotnego z tytułu:
  1. przejazdu do miejsca pracy,
  2. przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne,
  3. przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  4. przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych,
  5. zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych,
  6. przejazdu na egzamin
   (pkt 102);
 3. wartości nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartości świadczeń rzeczowych, z tytułu:
  1. studiów podyplomowych,
  2. szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,
  3. egzaminów lub licencji,
  4. badań lekarskich lub psychologicznych,
  5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
   (pkt 118).

Z kolei z postanowień art. 66d ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1814, z późn. zm.), wynika, że marszałek województwa w ramach środków Funduszu Pracy, o których mowa w art. 109 ust. 2b, może zlecić wykonanie działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia, realizującej usługę pośrednictwa pracy co najmniej przez poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzoną w złożonej marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia, zwanej dalej „realizatorem”.

Marszałek województwa zawiera z wybranym realizatorem oraz z powiatowymi urzędami pracy umowę, zwaną dalej „umową o świadczenie działań aktywizacyjnych” (art. 66d ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Na podstawie umów zawartych z realizatorami osoby bezrobotne otrzymują różnorakie świadczenia określone przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W celu wyjaśnienia wątpliwości co do statusu wskazanych we wniosku świadczeń tut. Organ wezwał Zainteresowaną do uzupełnienia wniosku o doprecyzowanie przedstawionych zdarzeń przyszłych m.in. przez jednoznaczne wskazanie:

 1. czy – a jeśli tak, to również które – z przedmiotowych świadczeń stanowią zwrot kosztów otrzymany przez bezrobotnego na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu:
  1. przejazdu do miejsca pracy, bądź
  2. przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne, bądź
  3. przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, bądź
  4. przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych, bądź
  5. zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, bądź
  6. przejazdu na egzamin.
  W odpowiedzi Zainteresowana wskazała, że w ramach realizowanego zadania w ramach „Zwrotu kosztów dojazdu – 100% w okresie działań aktywizacyjnych, 50% w pierwszym miesiącu” mieszczą się koszty przejazdu ujęte we wszystkich punktach z wyjątkiem przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych; zatem koszty te mogą obejmować zwrot kosztu przejazdu do miejsca pracy, zwrot kosztu przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne, zwrot kosztu przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, zwrot kosztu przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych, zwrot kosztu zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych, przejazdu na egzamin;
 2. czy – a jeśli tak, to również które – z przedmiotowych świadczeń stanowią nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne lub świadczenia rzeczowe, z tytułu:
  1. studiów podyplomowych, bądź
  2. szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych, bądź
  3. egzaminów lub licencji, bądź
  4. badań lekarskich lub psychologicznych, bądź
  5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
  - otrzymane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  W odpowiedzi Zainteresowana wskazała: z tytułu szkoleń i przygotowań dorosłych nieodpłatne świadczenia stanowią – szkolenia zawodowe, warsztaty grupowe, doradztwo biznesowe dla osób chcących podjąć działalność gospodarczą;
 3. czy – a jeśli tak, to również które – z przedmiotowych świadczeń stanowią zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do tych ustaw, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej.
  W odpowiedzi Zainteresowana wskazała zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną – 100% w okresie działań aktywizacyjnych, 50% w pierwszym miesiącu pracy.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że na gruncie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego przedmiotowe świadczenia uzyskane przez uczestników projektu (bezrobotnych) po dniu 31 grudnia 2015 r. będą zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • pkt 102 – świadczenia w ramach realizowanego zadania w ramach „Zwrotu kosztów dojazdu – 100% w okresie działań aktywizacyjnych, 50% w pierwszym miesiącu”,
 • pkt 118 – szkolenia zawodowe, warsztaty grupowe, doradztwo biznesowe dla osób chcących podjąć działalność gospodarczą,
 • pkt 26b – zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną – 100% w okresie działań aktywizacyjnych, 50% w pierwszym miesiącu pracy.

W konsekwencji, z ww. tytułów na Zainteresowanej nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Na podstawie zaś również przywołanego przez Wnioskodawczynię art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia z pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm.), pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi (art. 2 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej).

W celu wyjaśnienia wątpliwości co do statusu wskazanych we wniosku świadczeń tut. Organ wezwał Zainteresowaną do uzupełnienia wniosku o doprecyzowanie przedstawionych zdarzeń przyszłych m.in. przez jednoznaczne wskazanie czy – a jeśli tak, to również które – z przedmiotowych świadczeń stanowią świadczenia z pomocy społecznej w rozumieniu i na zasadach wynikających z uregulowań ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm.). W odpowiedzi Zainteresowana wskazała:

 • zakup ubrań i obuwia,
 • doradztwo zawodowe indywidualne i doradztwo zawodowe grupowe,
 • doradztwo prawno-społeczne,
 • usługi medyczne obejmujące medycynę pracy, prywatną opiekę medyczną dla 20% uczestników, podstawowe usługi medyczne wg wskazań, np. zakup książeczek zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, podstawowe usługi stomatologiczne, itp., poradnictwo psychologiczne.
 • usługi kosmetyczno-fryzjerskie,
 • doładowanie do telefonu (wg wskazań): ewentualnie w wybranych przypadkach zakup telefonu komórkowego,
 • giełdy pracy,
 • pośrednictwo pracy i informacji zawodowej,
 • bezpłatny dostęp do Internetu na terenie (...),
 • dofinansowanie działalności gospodarczej (ZUS, dofinansowanie narzędzi pracy, doposażenie stanowiska pracy).

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą uzyskane przez uczestników projektu (bezrobotnych) po dniu 31 grudnia 2015 r. nw. świadczenia:

 • zakup ubrań i obuwia,
 • doradztwo zawodowe indywidualne i doradztwo zawodowe grupowe,
 • doradztwo prawno-społeczne,
 • usługi medyczne obejmujące medycynę pracy, prywatną opiekę medyczną dla 20% uczestników, podstawowe usługi medyczne wg wskazań, np. zakup książeczek zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, podstawowe usługi stomatologiczne, itp., poradnictwo psychologiczne.
 • usługi kosmetyczno-fryzjerskie,
 • doładowanie do telefonu (wg wskazań): ewentualnie w wybranych przypadkach zakup telefonu komórkowego,
 • giełdy pracy,
 • pośrednictwo pracy i informacji zawodowej,
 • bezpłatny dostęp do Internetu na terenie (...),
 • dofinansowanie działalności gospodarczej (ZUS, dofinansowanie narzędzi pracy, doposażenie stanowiska pracy).

W konsekwencji, z ww. tytułów na Zainteresowanej nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślenia jednak wymaga, że w niniejszej interpretacji oparto się na przedstawionym przez Wnioskodawczynię opisie zdarzenia przyszłego. W przypadku, gdyby przedstawiony we wniosku, a w szczególności jego uzupełnieniu, opis zdarzenia przyszłego różnił się od sytuacji zaistniałej w rzeczywistości, to wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Zainteresowanej w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałej sytuacji, gdyż tut. Organ w toku wydawania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego nie ma stosownego umocowania umożliwiającego weryfikację przedstawionego we wniosku bądź jego uzupełnieniu stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego. To bowiem w gestii organów podatkowych dokonujących stosownej weryfikacji, względnie organów kontroli skarbowej, mieści się ocena i przeprowadzenie właściwego rzeczowo postępowania w celu stwierdzenia na podstawie środków dowodowych, czy dokonane przez stronę rozliczenia podatkowe są zasadne. Tego typu postępowania są postępowaniami autonomicznymi ww. organów i nie mogą być przedmiotem indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, gdyż ich ocena – jak już zaznaczono wcześniej – nie mieści się w obszarze właściwości rzeczowej tut. Organu. Należy też zauważyć, że to na stronie spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.