0115.KDIT2-2.4011.144.2017.1.ENB | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie świadczeń otrzymanych w związku z uczestnictwem w programie „Erasmus+”
0115.KDIT2-2.4011.144.2017.1.ENBinterpretacja indywidualna
 1. płatnik
 2. stypendia
 3. zaniechanie poboru podatku
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 maja 2017 r. (data wpływu 10 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania indywidualnego wsparcia finansowego oraz stypendium w ramach programu „Erasmus+” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania indywidualnego wsparcia finansowego oraz stypendium w ramach programu „Erasmus+”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest nauczycielem zatrudnionym w Z. Szkoła w 2016 r. w ramach programu „Erasmus+” realizowała projekt „Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej”. Jako uczestnik tego projektu na podstawie umów zawartych ze szkołą brał udział w dwóch wyjazdach zagranicznych; w styczniu 2016 r. na szkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych do Hiszpanii, a w listopadzie 2016 r. wraz z młodzieżą swojej szkoły na praktyki zawodowe do Portugalii.

Przy pierwszym wyjeździe do Hiszpanii w umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą jako uczestnikiem, a szkołą jako organizacją wysyłającą zawarto w artykule 3 dotyczącym dofinansowania wyjazdu następujący zapis:

Wsparcie finansowe na okres mobilności wynosi 856 EUR na wsparcie indywidualne oraz 360 EUR na podróż. Uczestnik otrzyma od organizacji wysyłającej dofinansowanie w wysokości 386 EUR na wsparcie indywidualne oraz 148 EUR na podróż. Pozostałe koszty w wysokości 682 EUR zostaną bezpośrednio sfinansowane przez organizację wysyłającą. Pozostała część przyznanego dofinansowania w kwocie 534 EUR zostanie przekazana uczestnikowi na pokrycie pozostałej części kosztów wyżywienia i podróży”.

Oznacza to, że pełna kwota przyznanego Wnioskodawcy dofinansowania 1216 EUR (856 EUR + 360 EUR) została podzielona na dwie części; za jedną część w wysokości 682 EUR szkoła w Jego imieniu opłaciła część kosztów pobytu w Hiszpanii i część kosztów podróży, a za drugą część w wysokości 534 EUR otrzymaną w gotówce Wnioskodawca jako uczestnik miał sam opłacić na miejscu pozostałe części kosztów wyżywienia i podróży.

Księgowa szkoły rozliczająca projekt te dwie części przyznanego Wnioskodawcy wsparcia finansowego na wyjazd potraktowała różnie. Pierwszą część opłaconą przelewem przez szkołę potraktowała jako wolną od podatku, a od drugiej części otrzymanej przez Niego w gotówce odprowadziła do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy, obniżając w kolejnym miesiącu Jego wynagrodzenie ze stosunku pracy o kwotę tej zaliczki. Odprowadzona zaliczka została obliczona z uwzględnieniem diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju.

Na drugi wyjazd do Portugalii również została zawarta umowa pomiędzy Wnioskodawcą jako uczestnikiem, a szkołą jako organizacją wysyłającą, gdzie w artykule 1 jest zapis: „Organizacja wysyłająca zapewni Uczestnikowi dofinansowanie w formie stypendium na wyjazd w ramach programu „Erasmus+”. W artykule 3 dotyczącym dofinansowania jest zapis: „Stypendium na okres mobilności wynosi 1176 EUR na wsparcie indywidualne i 360,95 EUR na podróż. Uczestnik otrzyma od organizacji wysyłającej stypendium w wysokości 691 EUR na wsparcie indywidualne oraz 48 EUR na podróż. Koszty w wysokości 797,95 EUR zostaną bezpośrednio sfinansowane przez organizację wysyłającą. Pozostała część przyznanego stypendium w kwocie 739EUR zostanie przekazana uczestnikowi na pokrycie pozostałej części kosztów wyżywienia i podróży”.

Oznacza to znów, że pełna kwota przyznanego Wnioskodawcy stypendium 1536,95 EUR (1176 EUR + 360,95 EUR) została podzielona na dwie części, za jedną część w wysokości 797,95 EUR szkoła w Jego imieniu przelewem opłaciła część kosztów pobytu w Portugalii i część kosztów podróży, a za drugą część w wysokości 739 EUR otrzymaną w gotówce Wnioskodawca jako uczestnik miał sam opłacić na miejscu pozostałe części kosztów wyżywienia i podróży.

Kwotę stypendium otrzymanego w gotówce (739 EUR) po przeliczeniu na PLN księgowa szkoły rozliczająca projekt doliczyła do przychodów (dochodów) Wnioskodawcy ze stosunku pracy i jako jedną wspólną pozycję wykazała w formularzu PIT-11, który otrzymał za 2016 r. Zaliczki na podatek dochodowy w tym wypadku już nie zostały pobrane. W związku z tym przy składaniu zeznania rocznego PIT-37 w kwietniu 2017 r. od kwoty tego stypendium zapłacił w Urzędzie Skarbowym podatek dochodowy, gdyż w PIT-11 miał ją wykazaną jako Jego dochód ze stosunku pracy.

Przy obu wyjazdach jako kwoty wolne od podatku potraktowano tylko te części przyznanego dofinansowania, które opłacone zostały w imieniu Wnioskodawcy przez szkołę, a poddano opodatkowaniu części stypendium wypłacone Jemu w gotówce. Dokonano w ten sposób podziału pełnej kwoty otrzymanego stypendium na wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus+ na kwotę wolną od podatku (część opłacona przelewem) i podlegającą opodatkowaniu (część wypłacona w gotówce).

Wnioskodawca podkreślił, że te dwa wyjazdy odbyły się w ramach programu ”Erasmus+”, w całości zostały sfinansowane ze środków programu „Erasmus+”, w ramach jednego realizowanego projektu.

Przy wyjeździe do Hiszpanii otrzymane środki finansowe nazwane zostały w umowie indywidulanym wsparciem finansowym, a przy wyjeździe do Portugalii określone już zostały wyraźnie jako stypendium.

Otrzymywane ze środków programu „Erasmus+” kwoty wynikają z odpowiednich tabel Komisji Europejskiej dla konkretnych krajów i zależą m.in. od długości pobytu i kosztów utrzymania w danym kraju, stąd różne wielkości kwot przy tych dwóch wyjazdach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy pobranie przez pracodawcę zaliczki na podatek dochodowy od otrzymanego przez Wnioskodawcę w gotówce indywidualnego wsparcia finansowego na wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus+ było zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa?
 2. Czy pracodawca Wnioskodawcy kwotę otrzymanego ze środków programu Erasmus+ stypendium na wyjazd zagraniczny powinien doliczyć do Jego przychodów (dochodów) ze stosunku pracy w PIT-11 i opodatkować razem z przychodami ze stosunku pracy?

Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie pytania pierwszego – od otrzymanego w 2016 r. indywidualnego wsparcia finansowego na wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus+ należało zaniechać poboru podatku dochodowego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1176).

Wsparcie takie mieści się, w Jego ocenie, w użytym w przywołanym Rozporządzeniu sformułowaniu „stypendium”, zwłaszcza że przy drugim wyjeździe w ramach tego samego projektu to wsparcie finansowe w zawartej umowie zostało już wyraźnie nazwane stypendium.

Zaliczki na podatek dochodowy od otrzymanego stypendium na wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus+ nie powinny zostać wobec tego pobrane. W związku z tym, że zostały one pobrane stanowią nadpłatę podatku dochodowego i powinny zostać zwrócone Wnioskodawcy.

W ocenie Wnioskodawcy – w zakresie pytania drugiego – od otrzymanego w 2016 r. stypendium na wyjazd zagraniczny w ramach programu „Erasmus+” należało zaniechać poboru podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1176).

Doliczenie przez pracodawcę w PIT-11 za 2016 r. kwoty stypendium otrzymanego przez Wnioskodawcę w gotówce do przychodów (dochodów) Wnioskodawcy ze stosunku pracy było błędem.

W związku z tym, podatek dochodowy zapłacony przez Wnioskodawcę od kwoty tego stypendium stanowi nadpłatę podatku dochodowego i powinien zostać zwrócony Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendiów – w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Zatem, powyższym zwolnieniem objęte są wyłącznie stypendia, które spełniają kryteria określone w cytowanym przepisie.

Jak wskazano w treści wniosku, Wnioskodawca jest nauczycielem w szkole, która w 2016 r. w ramach programu „Erasmus+” realizowała projekt „Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej”. Jako uczestnik tego projektu na podstawie umów zawartych ze szkołą Wnioskodawca brał udział w dwóch wyjazdach zagranicznych; w styczniu 2016 r. na szkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych do Hiszpanii, a w listopadzie 2016 r. wraz z młodzieżą swojej szkoły na praktyki zawodowe do Portugalii.

Przy pierwszym wyjeździe do Hiszpanii w umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą jako uczestnikiem, a szkołą jako organizacją wysyłającą zawarto w artykule 3 dotyczącym dofinansowania wyjazdu następujący zapis:

Wsparcie finansowe na okres mobilności wynosi 856 EUR na wsparcie indywidualne oraz 360 EUR na podróż. Uczestnik otrzyma od organizacji wysyłającej dofinansowanie w wysokości 386 EUR na wsparcie indywidualne oraz 148 EUR na podróż. Pozostałe koszty w wysokości 682 EUR zostaną bezpośrednio sfinansowane przez organizację wysyłającą. Pozostała część przyznanego dofinansowania w kwocie 534 EUR zostanie przekazana uczestnikowi na pokrycie pozostałej części kosztów wyżywienia i podróży”.

Na drugi wyjazd do Portugalii również została zawarta umowa pomiędzy Wnioskodawcą jako uczestnikiem, a szkołą jako organizacją wysyłającą. Zgodnie z art. 1 tej umowy: „Organizacja wysyłająca zapewni Uczestnikowi dofinansowanie w formie stypendium na wyjazd w ramach programu „Erasmus+”. W artykule 3 dotyczącym dofinansowania jest zapis: „Stypendium na okres mobilności wynosi 1176 EUR na wsparcie indywidualne i 360,95 EUR na podróż. Uczestnik otrzyma od organizacji wysyłającej stypendium w wysokości 691 EUR na wsparcie indywidualne oraz 48 EUR na podróż. Koszty w wysokości 797,95 EUR zostaną bezpośrednio sfinansowane przez organizację wysyłającą. Pozostała część przyznanego stypendium w kwocie 739 EUR zostanie przekazana uczestnikowi na pokrycie pozostałej części kosztów wyżywienia i podróży”.

Wyjazdy odbyły się w ramach programu „Erasmus+” i w całości zostały sfinansowane ze środków programu „Erasmus+”, w ramach jednego realizowanego projektu.

Przy wyjeździe do Hiszpanii otrzymane środki finansowe nazwane zostały w umowie indywidulanym wsparciem finansowym, a przy wyjeździe do Portugalii określone już zostały wyraźnie jako stypendium.

Otrzymywane ze środków programu „Erasmus+” kwoty wynikają z odpowiednich tabel Komisji Europejskiej dla konkretnych krajów i zależą m.in. od długości pobytu i kosztów utrzymania w danym kraju, stąd różne wielkości kwot przy tych dwóch wyjazdach.

Mając na uwadze, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „stypendium”, to w takiej sytuacji należy posiłkować się językowym znaczeniem tego pojęcia.

Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=stypendium), określa stypendium jako „pieniądze wypłacane okresowo uczniom, studentom, pracownikom nauki itp. na pokrycie kosztów nauki lub badań naukowych; też: nauka, studia lub badania naukowe poza miejscem zamieszkania finansowane z tych pieniędzy”.

Z prawnego punktu widzenia chodzi zatem o świadczenie okresowe, głównie pieniężne, spełniane na rzecz oznaczonej osoby i mające na celu wspieranie jej działań służących zdobywaniu wiedzy bądź twórczości naukowej lub artystycznej.

Powyższe potwierdzają również definicje zawarte w:

 1. Nowym Słowniku Języka Polskiego pod red. B. Dunaj – „stypendium to środki przyznawane przez instytucje osobie uczącej się, prowadzącej działalność artystyczną lub naukową na określony czas”,
 2. Słowniku Wyrazów Obcych PWN, który definiuje „stypendium jako stałą pomoc wypłacaną przez określony czas z funduszów społecznych albo państwowych, przeznaczoną dla uczącej się młodzieży lub na prace specjalne”,
 3. Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, który wskazuje, że „stypendium to zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników naukowych, artystów itd. wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.”,
 4. Słowniku Wyrazów Obcych W. Kopalińskiego – „stypendium to zasiłek, subwencja, pomoc finansowa dla uczących się, dla pracowników nauki, artystów itd., wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd.”.

W konsekwencji, termin stypendium użyty w treści art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć jako pomoc finansowa w postaci okresowego świadczenia (głównie) pieniężnego spełnianego na rzecz oznaczonej osoby i mającego na celu wspieranie jej działań służących m.in. zdobywaniu wiedzy, twórczości naukowej, realizacji badań naukowych.

Powyższe pozwala zatem na uznanie, iż świadczenia wypłacane Wnioskodawcy w ramach programu „Erasmus+” stanowią stypendium o którym mowa w powyżej wskazanym przepisie.

Mając zatem na uwadze ww. okoliczności faktyczne, uznać należy, że świadczenia otrzymane przez Wnioskodawcę w 2016 r., w ramach programu „Erasmus+”, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167), za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej dla poszczególnych państw określa załącznik do ww. rozporządzenia.

Ewentualna nadwyżka otrzymanych świadczeń, ponad limit określony w ww. rozporządzeniu, stanowi dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże, w myśl § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1176), zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osób fizycznych z tytułu stypendiów na wyjazdy zagraniczne otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+”, w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Stosownie do § 2 ww. rozporządzenia zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

W konsekwencji, stwierdzić należy, że skoro od wypłaconych w 2016 r. świadczeń – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz § 1 ww. rozporządzenia – osoby je uzyskujące nie musiały uiszczać podatku, to Wnioskodawca nie był zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu świadczeń otrzymanych w ramach programu „Erasmus+”.

Wobec powyższego wskazanego we wniosku wsparcia finansowego oraz stypendium pracodawca nie powinien wykazywać w PIT-11 jako przychody ze stosunku pracy, jak też nie był zobowiązany pobierać od tych świadczeń zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W sytuacji zatem zapłaty podatku od świadczeń wskazanych we wniosku Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty składając jednocześnie korektę zeznania podatkowego za 2016 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.