Zaniechanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaniechanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
27
kwi

Istota:

Zastosowanie zaniechania poboru podatku.

Fragment:

W związku z tak przedstawionymi wątpliwościami wskazać należy, że zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1931) zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.2), przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Jak natomiast wynika to z § 3 ww. rozporządzenia zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Zacytowany przepis rozporządzenia stanowi wyraz dodatkowego wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, który pozwala na pełne wykorzystanie przeznaczonej na ten cel kwoty środków Funduszu Pracy, co z pewnością ma korzystny wpływ na przebieg aktywizacji osób bezrobotnych. Z jego treści wynika, że warunkiem zaniechania poboru podatku jest: posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy uczestnictwo – jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy – w programie specjalnym prowadzonym stosownie do przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pod (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług niedochodzenie należności odsetkowych z tytułu nieuregulowania w terminie należności za dokonanie sprzedaży?

Fragment:

W związku z powyższym, zaniechanie lub tolerowanie czynności lub stanów podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywane jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta usługi. Zobowiązanie się do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji podlega opodatkowaniu, gdy tego rodzaju zaniechania lub znoszenia stanów przez podatnika powodują uzyskanie bezpośredniej korzyści przez płacącego. W przypadku gdy podmiot płacący uzyskuje korzyści z pewnego rodzaju sytuacji zobowiązanie takie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako świadczenie usługi. Jeżeli tego rodzaju sytuacje zaniechania działań lub tolerowania stanów nie przynoszą bezpośredniej korzyści podmiotowi płacącemu za ich trwanie - nie podlegają one podatkowi. Wśród czynności stanowiących świadczenie usług z tytułu zobowiązania do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji można wymienić przykładowo umowne zobowiązanie się do powstrzymania się od działań konkurencyjnych, zobowiązanie się do ograniczenia kręgu dostawców pewnych towarów lub usług, służebności bierne (ograniczenie w określonym zakresie do korzystania ze swojego prawa) oraz czynne (uprawnienie do ograniczonego korzystania z własności innej osoby, będące w swej istocie znoszeniem, tolerowaniem pewnych sytuacji).

2011
1
lut

Istota:

Czy uzyskany przychód w 2004 r. w formie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

WE L 10 z dnia 13.01.2001) i udzielonych zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, uzyskane środki z Powiatowego Urzędu Pracy we w kwocie 11.000 zł objęte zostały zaniechaniem poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, tym samym nie pobiera się od nich podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie podlegają dochody, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, tak więc dochód z tytułu pomocy jako objęty zaniechaniem na podstawie art. art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w zw. z § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 25 kwietnia 2005 w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym stanowisko zawarte w piśmie wnoszącego zapytanie uznać należy za nieprawidłowe, z uwagi iż powodem nie pobierania podatku jest spełnienie wymogów rozporządzenia MF z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów), a nie jak wskazał podatnik zakwalifikowanie przychodu do przychodów nie związanych z działalnością gospodarczą.

2011
1
lut

Istota:

W dniu 24.10.2002 r. zawarłem umowę dzierżawy z Urzędem Gminy na dzierżawę gruntu pod budowę drugiej stacji autogazu. Rozpocząłem starania o uzyskanie niezbędnych dokumentów do budowy: wykonałem mapki geodezyjne, posiadam opinię Inspektora SANEPID, opłaciłem kwotę 2.000 zł na poczet zaliczki za projekt stacji autogazu. Ze względów formalnych oraz opieszałości Urzędu Gminy nie mogłem kontynuować dalszych prac związanych z inwestycją. Kilkakrotnie występowałem do Urzędu o odstąpienie od naliczania mi opłat za dzierżawę lub chociażby częściowe zaniechanie poboru dzierżawy do chwili uzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy stacji napełniania gazem. Mimo licznych monitów, nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, tylko w dalszym ciągu byłem obciążany pełnymi kosztami dzierżawy.W dniu 18 lutego 2004 r. złożyłem pismo do Urzędu Dzielnicowego o odstąpieniu od umowy dzierżawy.Do chwili obecnej nie otrzymałem żadnej odpowiedzi w powyższej sprawie. Ostatnią fakturę za dzierżawę otrzymałem za m-c kwiecień 2004 r. Do dotychczas wystawionych faktur nie otrzymałem żadnych korekt. W związku z zaistniałą sytuacją będę ubiegał się o zwrot poniesionych kosztów dzierżawy na drodze sądowej, gdyż zaniechanie inwestycji nastąpiło nie z mojej winy, lecz z winy wydzierżawiającego mi gruntu Urzędu.Czy poniesione koszty dzierżawy stanowią w moim przypadku koszt uzyskania przychodu do celów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz czy naliczony podatek VAT od dzierżawy podlega odliczeniu. Nadmieniam, iż pozostałe poniesione wydatki nie księgowałem w koszty, gdyż od zamierzonej inwestycji byłaby naliczana amortyzacja.

Fragment:

Art. 23 ust. 1 pkt 35) stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych kosztów zaniechanych inwestycji. Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że poniósł wydatki na dzierżawę gruntu, pod planowaną inwestycję, które w ramach kosztów eksploatacyjnych, przy stosowaniu kasowej metody kosztów w prowadzonej księdze zostały zaksięgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, zgodnie z datą ich poniesienia. Tutejszy organ podatkowy wyraża stanowisko, że poniesione przez podatnika koszty dzierżawy gruntu, mimo że dotyczyły inwestycji, która nie została zrealizowana, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ były one poniesione w celu uzyskania przychodu z inwestycji, która nie doszła do skutku z przyczyn niezależnych od Podatnika. Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) stanowiącym, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy przedmiotowych zakupach.

2011
1
sty

Istota:

Jestem w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej, inwalida pierwszej grupy, w stosunku, do którego orzeczono chorobę zawodową. Jedynym źródłem mojego dochodu jest emerytura krajowa, którą wypłaca organ rentowy, po potrąceniu podatku dochodowego. Uważam, że w mojej szczególnej sytuacji – otrzymywane przeze mnie świadczenie emerytalne nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Fragment:

Na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych dochody z tytułu emerytury nie zostały również objęte zaniechaniem poboru podatku.

2011
1
sty

Istota:

Czy renty wyrównawcze wypłacane na podstawie wyroku sądowego zapadłego w 2002 roku są opodatkowane w 2003 r. i 2004 r. podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

Nr 10, poz. 81 - zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od odszkodowań wypłaconych na podstawie umowy lub ugody zawartej miedzy stronami w postaci renty, otrzymanej na podstawie przepisów prawa cywilnego, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, czyli od renty wyrównawczej zwanej też uzupełniającą. Zaniechanie w świetle § 2 tego rozporządzenia ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 01 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. W odniesieniu do rent wyrównawczych wypłacanych w 2004 r. wyjaśnia się, że na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 10 lit a ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) od dnia 01 stycznia 2004 r. dokonano nowelizacji ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na mocy tego przepisu w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano pkt 3c, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.