Zamówienie publiczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zamówienie publiczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Zgodnie z art. 42 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia ( siwz) nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie , a cena jakiej wolno zażądać za przekazanie siwz , może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania .Pytanie postawione we wniosku brzmi : Czy odpłatne przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz ) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług .Jednocześnie zaprezentowano stanowisko , iż przekazanie siwz jako czynność regulowana przez Prawo zamówień publicznych , nie może być traktowana jako towar , ani jako usługa i nie podlega regulacji ustawy o podatku od towarów i usług , a tym samym opodatkowaniu podatkiem VAT .

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 poz. 535 ) zwanej dalej ustawą , opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają : - odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. - eksport towarów - import towarów - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Jednocześnie nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa , z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych ( art. 15 ust. 6 ustawy ) . O tym , co jest towarem , rozstrzyga przepis art. 2 pkt. 6 ustawy , zgodnie z którym : przez towary rozumie się rzeczy ruchome , jak również wszelkie postacie energii , budynki i budowle lub ich części , będące przedmiotem czynności podlegających (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy czynność Sądu Apelacyjnego, który jako zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie publiczne za zapłatą przez tego wykonawcę ceny pokrywającej jedynie koszty jej druku oraz przekazania zgodne z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), jest usługą świadczoną odpłatnie podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? Czy wymieniona usługa jest opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22 % ?

Fragment:

(...) za przekazaną im specyfikację istotnych warunków zamówienia płacą Sądowi Apelacyjnemu cenę, która pokrywa koszty jej druku oraz przekazania. Zgodnie z art. 42 ust. 1 tej ustawy, cena jakiej wolno żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania i zadano pytanie: „Czy czynność Sądu Apelacyjnego, który jako zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie publiczne za zapłatą przez tego wykonawcę ceny pokrywającej jedynie koszty jej druku oraz przekazania zgodne z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), jest usługą świadczoną odpłatnie podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? Czy wymieniona usługa jest opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22 % ?” i zajęto następujące stanowisko: Zdaniem Sądu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy odpłatne przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.11.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny postanawia uznać stanowisko strony za prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z art. 14a ustawy – Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemny wniosek podatnika, ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W dniu 08.11.2006r. Nadleśnictwo Staszów wystąpiło z wnioskiem o wydanie interpretacji w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności odpłatnego przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Stan (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy sprzedaż specyfikacji warunków uczestnictwa w przetargach publicznych jest opodatkowana podatkiem VAT ?

Fragment:

(...) W związku z art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 635 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, złożonego w dniu 22 czerwca 2005 roku, w sprawie opodatkowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierającej warunki uczestnictwa w przetargach na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych,Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę w w/w wniosku jest prawidłowe . Z przedstawionego wniosku wynika, że spółka realizując zamówienia publiczne obciąża swoich kontrahentów za specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Powstaje pytanie czy sprzedaż specyfikacji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ustosunkowując się do powyższego zapytania należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy przekazanie dokumentacji w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego za opłatą jest świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i jako takie podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej 22 proc. czy też nie mieści się w katalogu czynności będących, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 listopada 2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Podatnika. W dniu 17 listopada 2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieruszowie wpłynął wniosek podatnika z dnia 14 listopada 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Rozstrzygnięcia wymagało pytanie podatnika ? Czy przekazanie dokumentacji w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego za opłatą jest świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i jako takie podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej 22 proc. czy też nie mieści się w katalogu czynności będących, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o (...)

2011
1
lut

Istota:

Dnia 24.01.2005r. Podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej ogłoszonego przez Podatnika zamówienia publicznego "obsługa zieleni w mieście i gminie". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18.02.2005 r., w którym Podatnik zwrócił się z zapytaniem o stawkę podatku VAT na usługi w zakresie planowanej obsługi zieleni miejskiej w mieście i gminie Głubczyce. Podatnik stoi na stanowisku, iż usługi te objęte są stawką VAT w wysokości 3%.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), .), w związku z pismem podatnika z dnia 24.01.2005r (uzupełnionym 18.02.2005r.) dotyczącym zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach informuje że stanowisko podatnika w w/w sprawie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Na podstawie art. 14a § 1. ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy przekazanie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad specyfikacji warunków zamówień publicznych jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Z uzupełnienia Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad wynika, że jest ona centralnym urzędem administracji państwowej na mocy Zarządzenia Ministra Infrastruktury Nr 5 z dnia 29 marca 2002 r. a do jej zadań należy na mocy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych między innymi opracowywanie projektów kryteriów oceny ofert w postępowaniu przetargowym i przeprowadzanie tych postępowań, w tym również przekazywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Biorąc pod (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką należy opodatkować opłaty za czynności polegające na wydaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 9.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych?

Fragment:

(...) W ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ został poszerzony katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 w/w ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. W związku z powyższym prawidłowe jest stanowisko podatnika, że opłaty za czynności polegające na wydaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia , o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 9.02.2004 r.- Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz. 177/, od dnia 1.05.2004 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w/g stawki 22%. Powyższe (...)

2011
1
lut

Istota:

Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie stawki podatku od towarów i usług na usługi konserwacji i naprawy oświetlenia ulicznego świadczone w ramach zamówień publicznych na rzecz Urzędu Gminy. Spółka wyjaśnia, że umowę na realizację tych usług zawarto w listopadzie 2003r. pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług. W umowie zawarto zapis, że miesięczna cena ryczałtowa za konserwację jednego punktu oświetleniowego jest ceną stałą przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie będzie zmieniana. W związku z wejściem w życie od dnia 1 maja 2004r. ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. stawka podatku VAT na świadczenie usług objętych umową wzrosła z 7% do 22%. Spółka podaje, że w maju 2004r. wystawiła fakturę VAT ze stawką 22%. Urząd Gminy zwrócił tę fakturę, podobnie postąpił z fakturą za czerwiec br. Urząd Gminy twierdzi, że nie będzie płacił należności z 22% stawką podatku VAT. Spółka wyjaśnia, że zawierając umowę w listopadzie 2003r. nie była w stanie przewidzieć, że wzrośnie stawka podatku. Dalej Spółka powołuje się na przepisy art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), z którego wynika zakaz zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmian y te są korzystne dla zamawiającego oraz art. 357 Kodeksu cywilnego stosownie do którego jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków, spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami współżycia społecznego.Zdaniem Spółki istnieje podstawa do zmiany podpisanej umowy przy uwzględnieniu podwyższonej stawki podatku VAT.
Spółka zwraca się do Urzędu Skarbowego o zajęcie stanowiska, czy ma opodatkowywać świadczenie usług objętych zamówieniem publicznym wg umówionej stawki podatku 7% czy też wg obecnie obowiązującej stawki i czy zamawiający usługę Urząd Gminy powinien zaakceptować faktury z wyższą stawką.

Fragment:

(...) Działając stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. informuje: W myśl ust. 3 art. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.)- nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005r. - § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług (Dz. U. 89, poz. 844). Zgodnie z tą klasyfikacją (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy modernizację nawierzchni jezdni na drogach gminnych można uznać za infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, na podstawie art.146 ust.3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) i zastosować stawkę 7% ?

Fragment:

(...) Z treści pism wynika, iż Gmina udzieliła zamówienia publicznego na wykonanie prac modernizacyjnych polegających na zmianie nawierzchni, z żużlowej na betonową, na jezdniach dróg gminnych, które są zaliczane do tzw. infrastruktury budownictwa mieszkaniowego. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyli oferty zawierające ceny netto i naliczony podatek VAT w wysokości 7% i 22%. Aktem prawnym regulującym w/w zagadnienie jest:- ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535), Zgodnie z art. 146 ust.1 pkt 2 lit.a, ust.2 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz.535), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 roku stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano – montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą (...)