Zamówienie publiczne | Interpretacje podatkowe

Zamówienie publiczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zamówienie publiczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zgodnie z art. 42 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia ( siwz) nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie , a cena jakiej wolno zażądać za przekazanie siwz , może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania .Pytanie postawione we wniosku brzmi : Czy odpłatne przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz ) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług .Jednocześnie zaprezentowano stanowisko , iż przekazanie siwz jako czynność regulowana przez Prawo zamówień publicznych , nie może być traktowana jako towar , ani jako usługa i nie podlega regulacji ustawy o podatku od towarów i usług , a tym samym opodatkowaniu podatkiem VAT .
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 poz. 535 ) zwanej dalej ustawą , opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają : - odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. - eksport towarów - import towarów - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Jednocześnie nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa , z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych ( art. 15 ust. 6 ustawy ) . O tym , co jest towarem , rozstrzyga przepis art. 2 pkt. 6 ustawy , zgodnie z którym : przez towary rozumie się rzeczy ruchome , jak również wszelkie postacie energii , budynki i budowle lub ich części , będące przedmiotem czynności podlegających (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy czynność Sądu Apelacyjnego, który jako zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie publiczne za zapłatą przez tego wykonawcę ceny pokrywającej jedynie koszty jej druku oraz przekazania zgodne z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), jest usługą świadczoną odpłatnie podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? Czy wymieniona usługa jest opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22 % ?
Fragment:
(...) za przekazaną im specyfikację istotnych warunków zamówienia płacą Sądowi Apelacyjnemu cenę, która pokrywa koszty jej druku oraz przekazania. Zgodnie z art. 42 ust. 1 tej ustawy, cena jakiej wolno żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania i zadano pytanie: „Czy czynność Sądu Apelacyjnego, który jako zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie publiczne za zapłatą przez tego wykonawcę ceny pokrywającej jedynie koszty jej druku oraz przekazania zgodne z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), jest usługą świadczoną odpłatnie podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ? Czy wymieniona usługa jest opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22 % ?” i zajęto następujące stanowisko: Zdaniem Sądu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy odpłatne przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.11.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny postanawia uznać stanowisko strony za prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z art. 14a ustawy – Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemny wniosek podatnika, ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W dniu 08.11.2006r. Nadleśnictwo Staszów wystąpiło z wnioskiem o wydanie interpretacji w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności odpłatnego przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Stan (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy sprzedaż specyfikacji warunków uczestnictwa w przetargach publicznych jest opodatkowana podatkiem VAT ?
Fragment:
(...) W związku z art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 635 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, złożonego w dniu 22 czerwca 2005 roku, w sprawie opodatkowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierającej warunki uczestnictwa w przetargach na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych,Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę w w/w wniosku jest prawidłowe . Z przedstawionego wniosku wynika, że spółka realizując zamówienia publiczne obciąża swoich kontrahentów za specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Powstaje pytanie czy sprzedaż specyfikacji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ustosunkowując się do powyższego zapytania należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy przekazanie dokumentacji w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego za opłatą jest świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i jako takie podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej 22 proc. czy też nie mieści się w katalogu czynności będących, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 listopada 2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Podatnika. W dniu 17 listopada 2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieruszowie wpłynął wniosek podatnika z dnia 14 listopada 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Rozstrzygnięcia wymagało pytanie podatnika ? Czy przekazanie dokumentacji w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego za opłatą jest świadczeniem usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i jako takie podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej 22 proc. czy też nie mieści się w katalogu czynności będących, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o (...)
2011
1
mar

Istota:
Dnia 24.01.2005r. Podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej ogłoszonego przez Podatnika zamówienia publicznego "obsługa zieleni w mieście i gminie". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18.02.2005 r., w którym Podatnik zwrócił się z zapytaniem o stawkę podatku VAT na usługi w zakresie planowanej obsługi zieleni miejskiej w mieście i gminie Głubczyce. Podatnik stoi na stanowisku, iż usługi te objęte są stawką VAT w wysokości 3%.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), .), w związku z pismem podatnika z dnia 24.01.2005r (uzupełnionym 18.02.2005r.) dotyczącym zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach informuje że stanowisko podatnika w w/w sprawie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Na podstawie art. 14a § 1. ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy przekazanie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad specyfikacji warunków zamówień publicznych jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Z uzupełnienia Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad wynika, że jest ona centralnym urzędem administracji państwowej na mocy Zarządzenia Ministra Infrastruktury Nr 5 z dnia 29 marca 2002 r. a do jej zadań należy na mocy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych między innymi opracowywanie projektów kryteriów oceny ofert w postępowaniu przetargowym i przeprowadzanie tych postępowań, w tym również przekazywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Biorąc pod (...)
2011
1
lut

Istota:
Jaką stawką należy opodatkować opłaty za czynności polegające na wydaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 9.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych?
Fragment:
(...) W ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ został poszerzony katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 w/w ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. W związku z powyższym prawidłowe jest stanowisko podatnika, że opłaty za czynności polegające na wydaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia , o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 9.02.2004 r.- Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz. 177/, od dnia 1.05.2004 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w/g stawki 22%. Powyższe (...)
2011
1
lut

Istota:
Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie stawki podatku od towarów i usług na usługi konserwacji i naprawy oświetlenia ulicznego świadczone w ramach zamówień publicznych na rzecz Urzędu Gminy. Spółka wyjaśnia, że umowę na realizację tych usług zawarto w listopadzie 2003r. pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług. W umowie zawarto zapis, że miesięczna cena ryczałtowa za konserwację jednego punktu oświetleniowego jest ceną stałą przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie będzie zmieniana. W związku z wejściem w życie od dnia 1 maja 2004r. ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. stawka podatku VAT na świadczenie usług objętych umową wzrosła z 7% do 22%. Spółka podaje, że w maju 2004r. wystawiła fakturę VAT ze stawką 22%. Urząd Gminy zwrócił tę fakturę, podobnie postąpił z fakturą za czerwiec br. Urząd Gminy twierdzi, że nie będzie płacił należności z 22% stawką podatku VAT. Spółka wyjaśnia, że zawierając umowę w listopadzie 2003r. nie była w stanie przewidzieć, że wzrośnie stawka podatku. Dalej Spółka powołuje się na przepisy art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), z którego wynika zakaz zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmian y te są korzystne dla zamawiającego oraz art. 357 Kodeksu cywilnego stosownie do którego jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków, spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami współżycia społecznego.Zdaniem Spółki istnieje podstawa do zmiany podpisanej umowy przy uwzględnieniu podwyższonej stawki podatku VAT.
Spółka zwraca się do Urzędu Skarbowego o zajęcie stanowiska, czy ma opodatkowywać świadczenie usług objętych zamówieniem publicznym wg umówionej stawki podatku 7% czy też wg obecnie obowiązującej stawki i czy zamawiający usługę Urząd Gminy powinien zaakceptować faktury z wyższą stawką.
Fragment:
(...) Działając stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. informuje: W myśl ust. 3 art. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.)- nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005r. - § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług (Dz. U. 89, poz. 844). Zgodnie z tą klasyfikacją (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy modernizację nawierzchni jezdni na drogach gminnych można uznać za infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, na podstawie art.146 ust.3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) i zastosować stawkę 7% ?
Fragment:
(...) Z treści pism wynika, iż Gmina udzieliła zamówienia publicznego na wykonanie prac modernizacyjnych polegających na zmianie nawierzchni, z żużlowej na betonową, na jezdniach dróg gminnych, które są zaliczane do tzw. infrastruktury budownictwa mieszkaniowego. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyli oferty zawierające ceny netto i naliczony podatek VAT w wysokości 7% i 22%. Aktem prawnym regulującym w/w zagadnienie jest:- ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535), Zgodnie z art. 146 ust.1 pkt 2 lit.a, ust.2 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz.535), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 roku stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano – montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.