Zamówienia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zamówienia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
11
mar

Istota:

Rozliczenie i dokumentowanie kompleksowych usług związanych z przygotowaniem i wykonaniem zamówienia, świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach projektu realizowanego przez konsorcjum

Fragment:

Wprowadzenie w życie powyższych ustaleń, tj. zastąpienie Konsorcjum przez Spółkę, wymagało dokonania zmian w umowach z podwykonawcami oraz innymi usługodawcami Konsorcjum, jak również wprowadzenia szeregu zmian organizacyjnych umożliwiających Spółce realizację Zamówienia. W konsekwencji, uwzględniając charakter Zamówienia oraz konieczność jego sprawnej i nieprzerwanej realizacji, A. i T. zmuszone były do wprowadzenia odpowiednich rozwiązań na okres przejściowy, tj. do momentu uzyskania przez Spółkę pełnej zdolności operacyjnej oraz przejęcia przez nią wszystkich funkcjonalności Konsorcjum. W szczególności, Partnerzy Konsorcjum zdecydowali o tym, że do czasu osiągnięcia przez Spółkę pełnej zdolności organizacyjnej do obsługi Zamówienia, będą we własnym zakresie wykonywać wszelkie działania związane z realizacją Zamówienia. Ustalono także, że po osiągnięciu przez Spółkę zdolności organizacyjnej, Partnerzy obciąża Spółkę kosztami ww. działań - w ten sposób, że przeniosą na Spółkę świadczone na jej rzecz usługi jako tzw. „ projekt w toku ” (tj. projekt na określonym etapie jego realizacji), realizując jednocześnie uzgodnione marże w związku ze swoim zaangażowaniem w prowadzenie robót związanych z realizacją Zamówienia w miejsce Spółki. Jedną z kluczowych aktywności Konsorcjum, która w okresie przejściowym wymagała bezpośredniego zaangażowania Partnerów, były relacje gospodarcze z podwykonawcami, innymi usługodawcami oraz dostawcami towarów dla Konsorcjum (dalej łącznie jako „ Usługodawcy ”).

2012
19
lip

Istota:

Czy przekazanie za odpłatnością specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowi jeden z etapów postępowania przetargowego określony przepisami prawa, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Jest to zatem ekwiwalent za wydatki związane z dystrybucją pomiędzy zainteresowane podmioty specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie można zatem mówić o możliwości miarkowania ceny za wydanie specyfikacji przetargowej. Wobec tego NSA stwierdził, iż Sąd I instancji dokonał prawidłowej wykładni art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest jedynie przygotowawczym elementem postępowania przetargowego, stanowiąc czynność, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy o VAT, gdyż postępowanie prowadzące do wyłonienia oferenta w trybie Prawa zamówień publicznych nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu art. 7 i 8 ustawy o VAT. Etap ten jest realizowany nieodpłatnie, a opłata za przekazanie specyfikacji warunków zamówienia – jest jedynie zwrotem kosztów druku i wydania tej dokumentacji i nie stanowi o odpłatności postępowania o udzielenie zamówienia. Celem ustawodawcy nie jest ograniczanie prawa oferentów do ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego poprzez stworzenie jakiejkolwiek bariery finansowej. Dodatkowo NSA wskazał, iż Urząd Miasta K. udostępniając specyfikację istotnych warunków zamówienia nie działa w charakterze podatnika VAT. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

2011
1
paź

Istota:

Czy za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów Spółka może uznać dzień, na który ujęto koszt pośredni w korespondencji z kontami zobowiązań z tytułu dostaw i usług na podstawie polecenia księgowania w oparciu o zamówienie złożone przez spółkę do dostawcy?

Fragment:

Każde zamówienie złożone przez Spółkę określa wartość zamówienia oraz termin dostawy usługi. Spółka posiada system ewidencyjny, który identyfikuje zamówienia, do których nie otrzymano jeszcze faktur od dostawców. Koszty zaksięgowane na podstawie zamówień, dla których termin dostawy usługi został określony na termin przed dniem bilansowym obejmują tylko te zamówienia, do których nie otrzymano jeszcze faktur. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów Spółka może uznać dzień, na który ujęto koszt pośredni w korespondencji z kontami zobowiązań z tytułu dostaw i usług na podstawie polecenia księgowania w oparciu o zamówienie złożone przez spółkę do dostawcy... Stanowisko Spółki: Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W myśl art. 15 ust. 4e, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

2011
1
sie

Istota:

Ustalenie czy przekazanie za odpłatnością specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Fragment:

Na wniosek oferenta przekazuje odpłatnie specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Opłata pokrywa jedynie koszty jej druku oraz przekazania. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przekazanie za odpłatnością specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, zorganizowanie dla własnych potrzeb przetargu związane jest z obowiązkiem przedstawienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Obowiązek przekazania specyfikacji przetargowej uczestnikom przetargu wynika z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 ze zm.). Specyfikacja obejmuje informacje dotyczące między innymi przedmiotu zamówienia, sposobu przygotowania oferty. Opłata, jakiej można żądać za specyfikację, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania. Jednocześnie brak jest możliwości zawarcia w tej cenie zysku. Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż zorganizowanie przetargu leży w zakresie działania Wnioskodawcy, jako organu władzy publicznej. Ponadto specyfikacja jest jednym z wielu dokumentów związanych z procedurą przetargową do którego stosowania zobowiązany jest Wnioskodawca jako podmiot ogłaszający przetarg.

2011
1
cze

Istota:

Czy przekazanie za odpłatnością specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowi jeden z etapów postępowania przetargowego określony przepisami prawa, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przekazanie za odpłatnością specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowi jeden z etapów postępowania przetargowego określony przepisami prawa jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek przekazania specyfikacji przetargowej uczestnikom przetargu wynika z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.). Udzielenie zamówienia następuje w drodze przeprowadzonego postępowania. Niezbędnym elementem postępowania o udzielenie zamówienia jest przekazanie zainteresowanemu złożeniem oferty - specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja ta zawiera m.in. informacje o przedmiocie zamówienia, sposób przygotowania oferty, opis warunków udziału w postępowaniu, opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej, itp. W trybie przetargu nieograniczonego specyfikacja wysyłana jest wykonawcom, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie zwrócili się o to z wnioskiem do zamawiającego. W art. 37 tej ustawy określono, iż specyfikacja istotnych warunków zamówienia przekazywana jest nieodpłatnie z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2. Zapis ten dotyczy opłaty, jakiej można żądać za specyfikację i wynika z niego, iż opłata może pokrywać jedynie wskazówki co do ustalenia ceny za materiały, stanowiąc o braku możliwości zawarcia w tej cenie zysku.

2011
1
maj

Istota:

Czy czynność odpłatnego wydania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest podmiotem gospodarczym, którego zakres działania wymaga organizowania przetargów m.in. na prace dotyczące budowy rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych.Niezbędnym elementem prawidłowego przeprowadzenia postępowania związanego z udzieleniem zamówienia jest przekazanie przez Spółkę, zainteresowanym złożeniem oferty, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zawiera ona informacje m.in. o przedmiocie zamówienia, warunkach udziału w postępowaniu, kryteriach wyboru itp.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wydawana jest wszystkim oferentom na ich wniosek. Spółka zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych obciąża potencjalnych wykonawców kosztami druku oraz przekazania SIWZ, które w naszej spółce określa się mianem dokumentacji przetargowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy czynność odpłatnego wydania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT... Przedstawiając swoje stanowisko Wnioskodawca stwierdził, iż na podstawie przepisów zawartych w ustawie o VAT dotyczących definicji towarów i usług można stwierdzić, iż nie obejmują one przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie można materiałów przetargowych zaliczyć do towaru, chociaż jako dokumenty stanowią rzecz, ale nie stanowią w tym przypadku przedmiotu obrotu handlowego. Trudno potraktować zbiór przygotowanych dokumentów za świadczenie odpłatnej usługi.

2011
1
mar

Istota:

Czy odpłatne wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Nr 19, poz. 177 ze zm.) nabywają towary i usługi od wykonawców (dostawców), którym udzielono zamówienia publicznego. Udzielenia zamówienia dokonuje się w drodze przeprowadzonego postępowania. Niezbędnym elementem każdego z trybów postępowania jest przekazanie zainteresowanemu złożeniem oferty specyfikacji istotnych warunków zamówienia. SIWZ zawiera m.in. informacje o przedmiocie zamówienia, sposób przygotowania oferty, opis warunków udziału w postępowaniu, opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej, itp., bez których ubiegający się o zamówienie nie ma możliwości złożenia niepodlegającej odrzuceniu oferty. W trybie przetargu nieograniczonego SIWZ wysyłane jest wykonawcom, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie zwrócili się o to z wnioskiem do zamawiającego. Stosownie do art. 42 ust. 2 ustawy zamawiający może żądać od wykonawcy ceny za udostępnienie SIWZ, jednak w wysokości nieprzekraczającej kosztów jej druku i przekazania. Specyfika postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sprawia, że odpłatność za SIWZ należy traktować z jednej strony jako współudział w kosztach prowadzonego postępowania (na co wskazuje sposób określania ceny), z drugiej jako opłatę za uczestnictwo w przetargu (w przetargu nieograniczonym wystąpić o SIWZ może potencjalnie nieograniczona ilość podmiotów, które i tak nie są z tego tytułu do niczego zobowiązane, wprowadzenie choćby symbolicznej opłaty często jest próbą zawężenia grona zamawiających do podmiotów realnie zainteresowanych złożeniem oferty).

2011
1
lut

Istota:

Na zlecenie firmy niemieckiej (będącej czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT UE) Spółka wykonała komputerowo szablony różnych rozmiarów odzieży i wystawiła tej firmie fakturę. W/w szablony zostały jednak przesłane do firmy polskiej, produkującej odzież na zamówienie firmy zlecającej wytworzenie szablonów. Pytania Spółki dotyczą następujących problemów:
1. z jaką stawką podatku VAT powinna zostać wystawiona faktura dla firmy niemieckiej (0 czy 22%);
2. jak należy opodatkować powyższą transakcję gdyby Spółka wykonała jedynie projekty szablonów i przekazała je odbiorcy drogą elektroniczną, a nie jak dotychczas w formie gotowego wyrobu.

Fragment:

Natomiast przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy). Powyższe definicje nie znajdują zastosowania do opisanej przez Spółkę transakcji. Wykonanie jedynie projektów przedmiotowych szablonów i przekazanie ich zamawiającemu np. drogą elektroniczną jest zatem świadczeniem usług (art. 8 ust. 1 ustawy określa, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towaru w rozumieniu art. 7). Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługi posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28. Usługa projektowania szablonów do produkcji odzieży nie znajduje się w wyjątkach określonych w w/w art. 27 ust. 2-6 i art. 28 zatem miejscem wykonania usługi zgodnie z art. 27 ust. 1 będzie Polska (miejsce, gdzie świadczący usługi posiada siedzibę).

2011
1
lut

Istota:

1.czy prawidłowe jest stanowisko, że gminy nie są podatnikami podatku od towarów i usług w zakresie wykonywania czynności publicznoprawnych takich jak : wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz wydawanie wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego ?2.czy usługi świadczone przez gminy polegające na odpłatnym udostępnianiu materiałów przetargowych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w związku z organizowanymi przez gminy przetargami mieszczącymi się w grupowaniu PKWiU 75.11.11-00.20 są zwolnione od podatku od towarów i usług – zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług ?3.czy posiłki wydawane dla uczniów i wychowanków przez stołówki szkolne i przedszkolne można zaliczyć do usług edukacyjnych ?4.czy obiady sprzedawane przez stołówki szkolne i przedszkolne dla nauczycieli należy opodatkować stawką podatku w wysokości 7 %, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ?

Fragment:

Mając na uwadze określenia i definicje zawarte w ustawie o podatku od towarów i usług oraz Kodeksie cywilnym nie ma podstaw, aby formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiący pewien element, jeden z wielu dokumentów związanych z procedurami zamówień publicznych traktować jako dobro samoistne mogące być przedmiotem obrotu, a tym samym jako towar w rozumieniu przepisów podatkowych. Ponadto wskazać należy, że odpłatne przekazanie wykonawcom specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ma charakteru prowadzenia przez Gminę działalności gospodarczej, nie jest wykonywane w celach komercyjnych, a jedynie jest wyrazem spełnienia przez Gminę określonych, nałożonych przez prawo procedur administracyjnych. Mając na uwadze przytoczone przepisy należy więc stwierdzić, że organizator przetargu, tj. Gmina, która przekazuje wykonawcom specyfikację istotnych warunków zamówienia, otrzymując jednocześnie od oferentów zwrot kosztów wydanych formularzy, dokonuje czynności nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 3. W zakresie opodatkowania obiadów sprzedanych zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli, tut. organ wyjaśnia co następuje. Według stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 23 września 2004 r , uzupełnionego w dniu 8 października 2004 r , obiady sprzedawane są przez stołówki, działające w formie środków specjalnych, przy jednostkach budżetowych gminy, jakimi są zarówno szkoły podstawowe, jak i przedszkola.

2011
1
lut

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgłaszającym się do przedargu uczestnikom.

Fragment:

(...) zamówienia,co oznacza iż jako nie będące towarem ani tym bardziej usługą nie podlegają reżimowi omawianych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Należy ponadto zaznaczyć,iż zgodnie z art.34 ust.4 ustawy z dnia 10.06.1994 r o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 72 poz.664), cena jakiej wolno żądać za formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia,może pokrywać jedynie koszty jego druku lub przesłania. W świetle powyższego należy uznać,iż pobieranie opłaty przy przekazywaniu dokumentacji kontrahentom polegającej jedynie na zwrocie kosztów poniesionych przez organizatora przetargu w celu udostępnienia jej uczestnikom przetargu nie jest czynnością wymienioną w art.5 i 8 cytowanej ustawy i jako taka nie rodzi skutków w podatku od towarów i usług.