Zamknięty Fundusz Inwestycyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Zamknięty Fundusz Inwestycyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
18
maj

Istota:

Należy stwierdzić, że jeżeli w istocie przedstawiona we wniosku sprzedaż Nieruchomości, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych (dalej: Zbywca) jest zamkniętym funduszem inwestycyjnym, utworzonym i działającym zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy Wydział Cywilny Rejestrowy. Zakres działalności inwestycyjnej Zbywcy obejmuje m.in. nabywanie nieruchomości w różnych fazach procesu budowlanego w celu ich ukończenia i dalszej odsprzedaży, nabywanie gruntów w celu realizacji projektów budowlanych na sprzedaż oraz wynajem powierzchni biurowych i handlowych w zakupionych obiektach. W portfelu Zbywcy znajduje się obecnie między innymi nieruchomość biurowa położona w Warszawie, będąca przedmiotem niniejszej Transakcji zgodnie z poniższym wyszczególnieniem. Ponadto Zbywca posiada inne nieruchomości, z toczącymi się na nich pracami budowlanymi w różnych fazach zaawansowania. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, obejmującej nabywanie, sprzedaż oraz wynajem nieruchomości na cele komercyjne, Zbywca posiada numer NIP oraz status czynnego podatnika VAT w Polsce. Obecnie Nabywca - działający na rzecz zarządzanego przez siebie niemieckiego funduszu inwestycyjnego H. - oraz Zbywca prowadzą negocjacje, których przedmiotem (...)

2012
17
paź

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym na skutek przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo - akcyjną (SKA) nie powstanie w Spółce przychód podlegający opodatkowaniu? (pytanie nr 2),

Fragment:

Na dalszym etapie restrukturyzacji spółka holenderska wniesie udziały posiadane w Spółce do zamkniętego funduszu inwestycyjnego (dalej: Fundusz) mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działającego na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 ze zm., dalej: ustawa o funduszach inwestycyjnych) w zamian za certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez Fundusz. W konsekwencji powyższej transakcji udziałowcem większościowym Wnioskodawcy będzie Fundusz, natomiast udziałowcem mniejszościowym stanie się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P. Docelowo, Spółka zostanie przekształcona w spółkę komandytowo-akcyjną (dalej: SKA) w trybie art. 551 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: KSH), której akcjonariuszem będzie Fundusz, a komplementariuszem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P. Na dzień przekształcenia w Spółce może wystąpić kapitał rezerwowy lub zapasowy utworzony z zysków wypracowanych przez Spółkę w latach ubiegłych. W ramach powyższej restrukturyzacji (przekształcenia Spółki w SKA): do Spółki nie przystąpi żaden nowy podmiot, nie dojdzie do zwiększenia majątku Spółki - w szczególności: w (...)