Zamiar stron | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zamiar stron. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy organ, dokonując ustalenia treści czynności prawnej, na podstawie art. 199a ustawy Ordynacja podatkowa winien uwzględnić zgodny zamiar stron cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności (zawarcie przez Wnioskodawcę z rodzicami umowy określonej przez strony jako umowa darowizny?

Fragment:

(...) że strona odmawia składania zeznań, wynikają wątpliwości co do istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, z którym związane są skutki podatkowe, organ podatkowy występuje do sądu powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia tego stosunku prawnego lub prawa (§ 3 ww. przepisu). Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że organ, dokonując ustalenia treści czynności prawnej, na podstawie art. 199a ustawy Ordynacja podatkowa winien uwzględnić zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności prawnej. Jednocześnie tut. Organ pragnie zauważyć, że wyżej wskazane przepisy rangi ustawowej nadają kompetencje organom podatkowym. Są to uprawnienia nadane aktem normatywnym bezwzględnie obowiązującym. Zatem każdorazowo to w gestii tych organów (a nie Ministra Finansów wydającego interpretację przepisów prawa podatkowego) – zobligowanych przepisami prawa zarówno (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy przepisy o podatku od towarów i usług VAT mają zastosowanie w przypadku odpłatnego zbycia w kilku częściach, nabytej przez osobę fizyczną na potrzeby własne nie związane z działalnością gospodarczą w 2002 roku nieruchomości gruntowej i tym samym czy i na jakiej podstawie przy zbyciu przez osobę fizyczną części nieruchomości gruntowej Organ może zastosować przedmiotowe przepisy, co będzie skutkowało naliczeniem podatku VAT od wartości zbywanej?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2010r. (data wpływu 24 lutego 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odpłatnego zbycia w kilku częściach, nabytej przez osobę fizyczną na potrzeby własne nie związane z działalnością, nieruchomości gruntowej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 lutego 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od (...)

2011
1
sty

Istota:

1. Jeżeli kwalifikacja stosunków prawnych w aspekcie zastosowania prawa podatkowego wymaga analizy stosunków cywilnoprawnych łączących określone podmioty, to należy dokonać wykładni oświadczeń woli w celu ustalenia rzeczywistego charakteru łączącego określone podmioty stosunku prawnego, przy czym zgodnie z art. 65 § 2 k.c. należy raczej badać zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu, a w szczególności na nazwie urnowy nadanej przez strony.
2. Nabycie przez podatnika urządzeń do wytwarzania detali do produkcji towarów objętych sprzedażą opodatkowaną jest związane z tą sprzedażą również w przypadku, gdy podatnik pozostając właścicielem nabytych urządzeń, przekazuje je na określony czas kooperantowi wykorzystującemu je wyłącznie do wytwarzania dla podatnika detali do sprzedaży opodatkowanej.

Fragment:

(...) oświadczeń powinno nastąpić z uwzględnieniem całokształtu okoliczności faktycznych sprawy, a więc faktów dotyczących wszystkich łączących dane podmioty stosunków prawnych, a nie tylko w odniesieniu do jednej z wielu umów (zastosowanie przepisów prawa procesowego). Następnie należy dokonać wykładni oświadczeń woli w celu ustalenia rzeczywistego charakteru łączącego określone podmioty stosunku prawnego, przy czym zgodnie z art. 65 § 2 k.c. należy raczej badać zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu, a w szczególności na nazwie urnowy nadanej przez strony (zastosowanie przepisów prawa materialnego). Organy podatkowe nie zastosowały się do takich reguł, a Naczelny Sąd Administracyjny to zaakceptował, a przez to nie skorygował błędów w tym zakresie w szczególności przez samodzielne dokonanie wykładni oświadczeń woli składanych przez kontrahentów w ramach łączących ich stosunków prawnych. (...)