Zamiar | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zamiar. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
24
paź

Istota:

Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę działki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Działalność gospodarcza – mocą art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy, mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy. Niezbędnym do uznania dostawy towarów za działalność gospodarczą jest, aby w momencie jej dokonania podatnik miał zamiar dokonywać czynności wielokrotnie. Jeżeli podmiot dokonuje sprzedaży np. gruntu przeznaczonego pod zabudowę, a okoliczności nie wskazują, że czynności te wykonywane są z zamiarem ich powtarzania (kontynuowania) i nie zmierzają do nadania im stałego (zorganizowanego) charakteru, to nie można stwierdzić, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu powołanego wyżej art. 15 ust. 2 ustawy.

2012
13
paź

Istota:

Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę udziałów w opisanych wyżej nieruchomościach, której celem jest odzyskanie środków pieniężnych pożyczonych Spółce, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Czynność zostanie wykonana jednorazowo i zamiarem Wnioskodawcy nie jest wykonywanie jej w sposób częstotliwy. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie okoliczności towarzyszące transakcji sprzedaży ww. nieruchomości, nie wskazują iż miałaby być ona czyniona z zamiarem wykonywania w sposób częstotliwy. Wnioskodawca bowiem wszedł w posiadanie przedmiotowych nieruchomości w związku z odzyskaniem pieniędzy od Spółki z o.o., której udzielił łącznie 9 pożyczek (Spółka zwolniła się z długu). Trudno przyjąć więc, że Zainteresowany nabył nieruchomości w celach handlowych. Bieg wydarzeń spowodował, że Wnioskodawca nie otrzymał zwrotu pożyczonych pieniędzy i stał się właścicielem przedmiotowych nieruchomości. W celu odzyskania zaangażowanych środków finansowych Zainteresowany zamierza sprzedać nabyte udziały w nieruchomościach. Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca, czynność zostanie wykonana jednorazowo i jego zamiarem nie jest wykonywanie jej w sposób częstotliwy. Mając na uwadze powyższe, powołane przepisy oraz uwzględniając fakt, iż Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, należy stwierdzić, że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, o ile – jak wskazuje treść wniosku – będzie to czynność jednorazowa.

2012
29
wrz

Istota:

Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę działki budowlanej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Należy również zaznaczyć, iż w przypadku gdy osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku prywatnego – nieruchomości gruntowej, a czynność tą wykona jednorazowo lub okazjonalnie, w warunkach wskazujących, iż działanie to nie jest czynione z zamiarem jego powtarzania (kontynuowania) i nie zmierza do nadania mu stałego charakteru, transakcja ta nie może być uznana za działalność gospodarczą, w rozumieniu cyt. wyżej art. 15 ust. 2 ustawy. W przedmiotowej sprawie okoliczności towarzyszące transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowej, nie wskazują iż miałyby być ona czyniona z zamiarem wykonywania w sposób przesądzający o uznaniu jej za sprzedaż dokonywaną w ramach działalności gospodarczej. Wnioskodawca bowiem dokonał wraz ze znajomym zakupu nieruchomości z zamiarem wybudowania budynku bliźniaczego, jednakże na skutek zmiany planów życiowych znajomego Zainteresowanego oraz za jego namową, Wnioskodawca dokonał sprzedaży działki. Tym samym, należy uznać, iż dokonywana sprzedaż gruntu nie jest czynnością wykonywaną w sposób częstotliwy i nie może być uznana za istotę prowadzenia działalności gospodarczej. Reasumując, Wnioskodawca dokonując sprzedaży działki budowlanej, która został nabyta z zamiarem budowy budynku bliźniaczego, nie występuje w charakterze podatnika, a czynność ta nie nosi znamion działalność gospodarczej. Tym samym, czynność ta nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2012
15
wrz

Istota:

Czy sprzedaż działki nr 235 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Działalność gospodarcza – mocą art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy. Niezbędnym do uznania dostawy towarów za działalność gospodarczą jest, aby w momencie jej dokonania podatnik miał zamiar dokonywać czynności wielokrotnie. Jeżeli podmiot dokonuje sprzedaży np. gruntu przeznaczonego pod zabudowę, a okoliczności nie wskazują, że czynności te wykonywane są z zamiarem ich powtarzania (kontynuowania) i nie zmierzają do nadania im stałego (zorganizowanego) charakteru, to nie można stwierdzić, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu powołanego wyżej art. 15 ust. 2 ustawy.

2012
15
cze

Istota:

Czy sprzedając działki oraz udziały w nieruchomości, które nie zostały nabyte w celu ich odsprzedaży Wnioskodawca działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, a tym samym czy czynności te stanowiły działalność gospodarczą i czy w konsekwencji czego sprzedaż ta powinna była podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

Należy zwrócić uwagę, iż w chwili nabycia gruntów rolnych nie istniał zamiar ich odsprzedaży, nawet w postaci podzielonych na działki budowlane. Istnienie zamiaru wykonywania czynności w sposób częstotliwy jest jedną z przesłanek konstytuujących status wykonywania określonych czynności jako działalności gospodarczej (np. działalności handlowej). Z powyższego wynika, iż istotne nie jest to, że działki budowlane, stanowiące majątek prywatny, zostały sprzedane, ale to czy były one nabyte z zamiarem ich sprzedaży, a okoliczności dotyczące częstotliwości muszą w tym przypadku zaistnieć już w momencie nabycia, a nie sprzedaży tych działek. W podanym stanie faktycznym jest to ewidentnie wykluczone, gdyż samo przekształcenie i podział gruntu rolnego nie stanowi jego (ponownego) nabycia, lecz ma wyłącznie charakter administracyjno-prawny. W rezultacie tego podatnikiem z tytułu sprzedaży działek budowlanych może być jedynie osoba, która dokonała nabycia działki (działek) z zamiarem jej (ich) dalszej odsprzedaży. Nie ma również żadnego znaczenia, że sprzedaż podzielonych działek może być dokonywana na rzecz kilku różnych nabywców. Trafne w tym względzie jest stanowisko przedstawione w wyroku WSA w Warszawie z dnia 15 stycznia 2007 r. (III SA/Wa 3885/2006).

2012
13
mar

Istota:

Czy w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej i rezygnacji ze zwolnienia z VAT przysługującego małym przedsiębiorcom Wnioskodawczyni utraci również zwolnienie z VAT w zakresie dzierżawy ziemi oraz działalności rolniczej?

Fragment:

Na mocy art. 113 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 9, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5. Stosownie do art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, który stanowi, że podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. W myśl art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”. Ustawa zawiera pewne szczególne rozwiązania dotyczące podatników, którzy prowadzą wyłącznie gospodarstwa rolne, leśne lub rybackie oraz podatników, którzy prowadzą wyłącznie działalność rolniczą w innych ramach niż gospodarstwa rolne, leśne lub rybackie.

2011
11
gru

Istota:

Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości nabytych w celu ich odsprzedaży Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku od towarów i usług?

Fragment:

Aby z powyższego tytułu stać się podatnikiem podatku od towarów i usług należy między innymi we własnym imieniu i na własny rachunek wykonywać czynności sprzedaży w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet jeśli zostały one wykonane jednorazowo. O częstotliwym zaś zamiarze wykonywania czynności świadczyć mogą takie okoliczności jak chociażby wszystkie działania (cel i środki) ukierunkowane dla zbycia danej nieruchomości gruntowej. Chociaż ustawa nie definiuje pojęcia „częstotliwości”, przez zamiar wykonywania danej czynności w sposób częstotliwy należy rozumieć chęć, wolę powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonywania określonych czynności, składających się na istotę prowadzenia działalności. W ocenie tut. Organu, ustalenie zamiaru dokonywania czynności dostaw nieruchomości gruntowych w sposób częstotliwy nie musi być dokonywane już w momencie nabycia gruntu. O zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej mogą bowiem przesądzać również określone czynności dokonywane po jego nabyciu, a zmierzające do dokonania sprzedaży. Zatem, przez termin „zamiar” należy rozumieć nie wolę wewnętrzną, ale wolę dającą się określić na podstawie obiektywnych, możliwych do stwierdzenia okoliczności. Przy ustalaniu zamiaru nie można poprzestawać tylko na oświadczeniach zainteresowanej osoby, lecz należy przeanalizować okoliczności przedstawione w opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

2011
18
lis

Istota:

Czy w związku z zamiarem sprzedaży kilku działek zaistnieje konieczność odprowadzenia podatku VAT do Urzędu Skarbowego?

Fragment:

Czy w związku z zamiarem sprzedaży kilku działek zaistnieje konieczność odprowadzenia podatku VAT do Urzędu Skarbowego... Zdaniem Wnioskodawcy, taka incydentalna sprzedaż działek nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT. Wnioskodawca wraz z żoną otrzymał m.in. nieodpłatnie wspomniany grunt w drodze aktu notarialnego od ojca swojej żony. Zdarzenie to miała miejsce w 1983 roku. Fakt ten był koniecznością związaną z przepisaniem domu i gruntów ze względów rodzinnych. Teść Wnioskodawcy był w podeszłym wieku i przekazał swój majątek swojej córce i swojemu zięciowi. Wnioskodawca nie nabył zatem gruntu z zamiarem jego odsprzedaży. Nie można więc już na tym etapie przypisać Wnioskodawcy, że przejmując dom wraz z gruntami w 1983 r. działał z zamiarem podziału tegoż gruntu i sprzedażą części działek 28 lat później. Istotnym faktem jest też tutaj to, że przekazany grunt wszedł w skład majątku osobistego Wnioskodawcy i jego żony. W opinii Wnioskodawcy okazjonalna sprzedaż maksymalnie kilku działek ma charakter incydentalny i ograniczony. Oprócz przedmiotowego gruntu Wnioskodawca i jego małżonka nie posiadają już innych gruntów, które w przyszłości mogłyby być przedmiotem podobnych transakcji.

2011
1
paź

Istota:

Planowaną sprzedaż gruntów należy traktować jako dostawę towarów, która w oparciu o regulację zawartą w art. 5 ust. 1 ustawy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 cyt. ustawy obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Cytowana wyżej definicja wprowadza wymóg samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej - rozumieć przez to należy prowadzenie działalności na własne ryzyko, w warunkach niepewności rynkowej. Ww. przepisy odnoszą się również wprost do „okoliczności, które wskazują na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy”, co pozwala na opodatkowanie jednorazowej czynności, jeśli tylko towarzyszące jej okoliczności pozwalają ocenić, czy działalność będzie kontynuowana, a więc, czy podmiot ma zamiar wykonywać działalność w sposób częstotliwy. Podkreślić należy, że nie jest konieczne faktyczne kontynuowanie działalności, wystarczający jest zamiar jej kontynuowania, choćby nawet po dokonaniu jednorazowej czynności podmiot zaprzestał dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości i uznanie Wnioskodawcy za podatnika podatku VAT

Fragment:

Za podatnika należy uznać również osobę, która zadeklarowała zamiar prowadzenia działalności gospodarczej i poczyniła w tym celu pewne nakłady, mimo że sama działalność gospodarcza jeszcze się nie rozpoczęła, nawet w sytuacji jeśli nigdy nie zostanie rozpoczęta. Przykładowo zlecenie wykonania analizy opłacalności inwestycji, która w rezultacie nigdy faktycznie nie została zrealizowana, powinno być traktowane jako działalność gospodarcza. Działalność gospodarcza może składać się z kilku następujących po sobie transakcji. Czynności przygotowawcze, takie jak nabycie nieruchomości, które stanowią część tych transakcji, powinny być również traktowane jako działalność gospodarcza. Poniesienie wstępnych wydatków inwestycyjnych w celu i z zamiarem rozpoczęcia przyszłej działalności gospodarczej należy również uznać za działalność gospodarczą. W świetle powyższego stwierdzić należy, iż każdy, kto dokonuje czynności, które zmierzają do przyszłego wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług. Sam zamiar prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzony obiektywnymi dowodami przesądza o potrzebie traktowania danego podmiotu jako podatnika VAT nawet wtedy, gdy przewidywana transakcja gospodarcza, która miała prowadzić do transakcji opodatkowanych, nie zostanie zrealizowana.