IPPB1/4511-546/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

Skoro w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni dokonała w 2011 roku zamiany lokalu mieszkalnego nabytego w 2008 roku tj. przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie - to dochód z zamiany tego lokalu mieszkalnego, nie może skorzystać ze zwolnienia, jakim jest cel mieszkaniowy, bowiem w świetle przepisów obowiązujących od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r. jedynym zwolnieniem przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego jest art. 21 ust. 1 pkt 126 (tzw. ulga meldunkowa). W 2008 r. przepisy prawa podatkowego nie przewidywały żadnych innych zwolnień w stosunku do przychodów uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Reasumując, mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż dochód uzyskany z zamiany w 2011 r. lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu zgodnie z brzmieniem art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 roku.
IPPB1/4511-546/15-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. nieruchomości
 3. skutki podatkowe
 4. wydatek
 5. zamiana
 6. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą lokalu mieszkalnego w drodze zamiany - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych ze sprzedażą lokalu mieszkalnego w drodze zamiany.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Dnia 20 marca 2008 roku Wnioskodawczyni nabyła aktem notarialnym (umowa ustanowienia odrębnej własności) prawo do lokalu mieszkalnego za kwotę 67.800, 00 zł. Przydział niniejszego lokalu mieszkalnego wydany przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej z dnia 25 kwietnia 1989 roku na warunkach lokatorskiego prawa do lokalu. W lokalu mieszkalnym Wnioskodawczyni była zameldowana do 1 czerwca 2011 roku. Dnia 01 czerwca 2011 roku nastąpiła umowa zamiany oraz umowa sprzedaży sporządzona w formie aktu notarialnego.

Strony umowy zamiany ustaliły:

 • wartość rynkową przedmiotów umowy zamiany wyżej opisanych nieruchomości,
 • udziału 3/7 we współwłasności zabudowanej nieruchomości na kwotę 120.000,00 zł.,
 • zamiany dokonano bez dopłat.

Na podjęcie decyzji związanej z zamianą nieruchomości miały wpływ następujące czynniki:

 • Wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną, zaliczoną do stopnia niepełnosprawności umiarkowanego z przyczyną niepełnosprawności 05-R (schorzenie narządów ruchu),
 • Wnioskodawczyni zamieszkiwała do tej pory sama a pogarszający się stan zdrowia wymagał częściowej opieki osób trzecich,
 • w celu poprawy warunków bytowych (zbyta nieruchomość położona była na 2 piętrze blok nie posiadał windy).

Przy sporządzeniu aktu notarialnego z dnia 01.06.2011 roku Notariusz poinformowała Wnioskodawczynię jako stronę, że należy zwrócić się do Urzędu Skarbowego w G. w celu złożenia informacji o sprzedaży i nabyciu kolejnej nieruchomości. Dowodem przekazania informacji jest zapis w paragrafie 12 umowy notarialnej.

Niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego Wnioskodawczyni udała się do Urzędu Skarbowego w G. celem dokonania formalności mających na celu zawiadomienie Naczelnika o zbyciu nieruchomości przed upływem 5 lat i o zamianie tej nieruchomości na inną nieruchomość w której Wnioskodawczyni zamieszkała i mieszka do dzisiaj.

Wnioskodawczyni uzyskała informację w Urzędzie Skarbowym, że nie ma obowiązku składania żadnego dokumentu potwierdzającego transakcję zamiany nieruchomości. Urzędnik poinformował, że czynności zamiany nieruchomości zawarte przed Notariuszem w formie aktów notarialnych zwalniają Wnioskodawczynie od składania jakichkolwiek dodatkowych zeznań i informacji pisemnych.

W dniu 4 lutego 2015 roku Wnioskodawczyni otrzymała wezwanie od Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. wezwanie z dnia 30 stycznia 2015 rok w sprawie złożenia zeznania podatkowego PIT-36 /38 za 2011 rok w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości aktem notarialnym Rep A.

W odpowiedzi na wezwanie Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. Wnioskodawczyni skierowała pisemną odpowiedź, której kopie załącza do niniejszego wniosku. (pismo z dnia 10.02.2015 roku).

W odpowiedzi na Jej pismo wyjaśniające, Naczelnik Urzędu Skarbowego w G. podtrzymuje swoje stanowisko, wzywając Wnioskodawczynię do złożenia zeznania podatkowego PIT-36 za 2011 rok z określeniem zobowiązania podatkowego z tytułu zbycia nieruchomości lokalowej w 2011 roku.

W celu uniknięcia dodatkowych kosztów postępowania egzekucyjnego, postępowania kontrolnego oraz procedur odwoławczych w dniu 09 marca 2015 roku Wnioskodawczyni złożyła korektę zeznania podatkowego na druku PIT-36, wykazując przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy słusznym jest wykazanie przychodu z zamiany nieruchomości, bez dopłat (zapis w akcie notarialnym z dnia 01 czerwca 2011 roku, Repertorium A paragraf 6 pkt b) i naliczenie z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, okolicznością powodującą zwolnienie podatkowe w sprawie sprzedaży - zamiany nieruchomości jest fakt, że nie doszło do uzyskania środków pieniężnych w postaci gotówki ani przelewu bankowego, bowiem transakcja miała na celu zamianę nieruchomości (lokal w bloku) na udział nieruchomości wolno stojącej.

Wobec powyższego Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto istotnym jest fakt, że przeznaczone środki pieniężne (nie otrzymane do ręki) zostały przekazane na inną nieruchomość z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Art. 21 ust. 25 wyraźnie mówi o tym, że podatnik ma prawo wydatkować otrzymaną kwotę środków pieniężnych z tytułu odpłatnego zbycia w terminie nie później jednak niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

W przypadku Wnioskodawczyni zarówno zbycie nieruchomości przy ul. K. i nabycie udziału w nieruchomości przy ul. G. nastąpiło w wyniku jednej czynności, tego samego dnia co potwierdza akt notarialny.

Wnioskodawczyni uważa, że na tej podstawie jest zwolniona z zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia nieruchomości. Składając korektę zeznania podatkowego PIT-36 za 2011 rok Wnioskodawczyni nie jest przekonana, że stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego jest słuszne w przedmiocie naliczenia i zapłaty podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. Z 2012 r., Nr 51, poz. 361 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  -jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, iż sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Użyte w cytowanym wyżej przepisie pojęcie „odpłatne zbycie” obejmuje swoim zakresem nie tylko umowę sprzedaży, ale również umowę zamiany. Zarówno umowa sprzedaży jak i zamiany jest umową konsensualną, odpłatną i wzajemną, w której świadczenia obu stron mają charakter niepieniężny. Zgodnie z art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Natomiast stosownie do art. 603 Kodeksu cywilnego przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy, co stanowi również odpłatne zbycie rzeczy. Zamiana jest więc umową o podobnym charakterze co sprzedaż. Świadczy o tym między innymi fakt, że ustawodawca nie reguluje odrębnie tej umowy, a jedynie w art. 604 Kodeksu cywilnego stanowi, że do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży, tj. art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym umowa zamiany rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę. Zasadnicza różnica między umową sprzedaży a umową zamiany polega na tym, że w umowie zamiany nie występuje świadczenie pieniężne.

W świetle powyższego, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że dnia 20 marca 2008 roku Wnioskodawczyni przekształciła spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności (umowa ustanowienia odrębnej własności Repertorium A). Dnia 01 czerwca 2011 roku Wnioskodawczyni dokonała zamiany posiadanego lokalu mieszkalnego (aktu notarialny, Repertorium A. W lokalu mieszkalnym Wnioskodawczyni była zameldowana do 1 czerwca 2011roku.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222) przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni.

Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 3 ww. ustawy, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

Na rzecz osoby, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielnia ma obowiązek przenieść własność lokalu, po spełnieniu przez nią warunków określonych w ustawie. W przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu właścicielem i zarządzającym mieszkaniem jest spółdzielnia mieszkaniowa. Osoby zamieszkujące w takich mieszkaniach jedynie je użytkują, nie posiadają do nich tytułu własności. Mogą używać mieszkanie, ale nie są jego właścicielami.

Skoro zatem ww. prawo jest niezbywalne, to nie ma jego nabycia ani zbycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. Osoby zamieszkujące w takich mieszkaniach jedynie je użytkują, nie posiadają do nich tytułu własności. Tym samym 5-letni termin określony w powołanym przepisie może być liczony jedynie od nabycia prawa zbywalnego, np. przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własności.

Wobec powyższego, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawczyni przekształciła ww. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w prawo własności w dniu 20 marca 2008 roku, nabycie prawa własności tego lokalu nastąpiło właśnie w tej dacie.

Wobec powyższego, zamiana nieruchomości stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zamiana ta ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zatem w przypadku zamiany nieruchomości i praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment i forma prawna ich nabycia.

Zatem do opodatkowania dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości w drodze zamiany, zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 209 poz. 1316) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Stosownie do art. 30e ust. 1 ww. ustawy od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. W myśl ust. 2 powołanego przepisu podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest, stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Natomiast w myśl art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość ww. nakładów, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e).

Podatek płatny jest w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie (art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie do art. 30e ust. 5 ww. ustawy dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

Jednocześnie należy wskazać, iż zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolnieniem jakie obowiązuje na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., a więc nie ma ono zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. funkcjonuje jedynie tzw. ulga meldunkowa.

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
 3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
 4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  – jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Należy jednak zaznaczyć, iż stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316), oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., podatnicy składają w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy zmienianej w art. 1. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 14-dniowy termin określony w art. 21 ust. 21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., nie ma zastosowania.

Wobec powyższego zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy uzależnione jest od spełnienia łącznie dwóch warunków:

 • zameldowania na pobyt stały przez okres nie krótszy niż dwunastomiesięczny przed datą zbycia,
 • złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, skoro w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni dokonała w 2011 roku zamiany lokalu mieszkalnego nabytego w 2008 roku tj. przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie - to dochód z zamiany tego lokalu mieszkalnego, nie może skorzystać ze zwolnienia, jakim jest cel mieszkaniowy, bowiem w świetle przepisów obowiązujących od 01.01.2007 r. do 31.12.2008 r. jedynym zwolnieniem przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego jest art. 21 ust. 1 pkt 126 (tzw. ulga meldunkowa). W 2008 r. przepisy prawa podatkowego nie przewidywały żadnych innych zwolnień w stosunku do przychodów uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż dochód uzyskany z zamiany w 2011 r. lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu zgodnie z brzmieniem art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 roku.

A zatem stanowisko Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.