IBPP1/4512-946/15/BM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT zamiany nieruchomości niezabudowanych będących własnością Skarbu Państwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 listopada 2015 r. (data wpływu 2 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 19 lutego 2016 r. (data wpływu 23 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT zamiany nieruchomości niezabudowanych będących własnością Skarbu Państwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT zamiany nieruchomości niezabudowanych będących własnością Skarbu Państwa.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 19 lutego 2016 r. (data wpływu 23 lutego 2016 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 lutego 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto - Urząd Miasta - podatnik podatku od towarów i usług zamierza dokonać zamiany nieruchomości będących własnością Miasta Katowice na nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przedmiotem zamiany ze strony Skarbu Państwa jest:

Prawo własności Skarbu Państwa obciążone prawem użytkowania wieczystego na rzecz Miasta do niezabudowanych nieruchomości o łącznej pow. 116.079 m2 w zakresie: dz. nr 1/12, 1/13, 6/7, 139/13 o łącznej pow. 98.208 m2 przy ul. A. Prawo użytkowania wieczystego do ww. działek nabyte zostało do zasobu Miasta od S.A. aktem notarialnym Rep. A z dnia 27 grudnia 2012 r.

Przedmiotowe działki zlokalizowane są na terenie objętym mpzp obszaru położonego w rejonie ulic: (Uchwała z dnia 28 marca 2011 r.) z późniejszą zmianą (Uchwała z dnia 30 lipca 2015 r.) i przeznaczone są w częściach pod następująca funkcje:

Działka nr 1/12:

 • tereny lasów (3 ZL) - przeznaczenie podstawowe (większa cześć południowa działki); przeznaczenie uzupełniające - obiekty i urządzenia gospodarcze związane z gospodarką leśną, turystyczne i techniczne, w rozumieniu przepisów odrębnych tj. ustawą o lasach.
 • tereny usług sportu i rekreacji (1 US) - niewielka północna część działki: przeznaczanie podstawowe - usługi sportu i rekreacji, w tym boiska sportowe; przeznaczenie uzupełniające – usługi gastronomi i handlu, mieszkanie służbowe, obiekty małej architektury związane bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym terenu, infrastruktura techniczna oraz inne obiekty i urządzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, ścieżki piesze i rowerowe, dojazdy, dojścia, parkingi, zieleń urządzona.

Działka ni 1/13: ,

 • tereny usług sportu i rekreacji (1 US) - większa część działki - ustalenia planu jw. W części północno-wschodniej działki zlokalizowana jest budowla ochronna.
 • tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (3 MW) - przeznaczenie podstawowe (niewielka wschodnia część działki); przeznaczenie uzupełniające - usługi użyteczności publicznej, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego o charakterze naprawczym i konserwacyjnym sprzętu, urządzeń i dóbr służących do celów konsumpcji indywidualnej oraz usługi świadczone w gospodarstwach domowych, infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne lub pożarowe, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże oraz inne obiekty i urządzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego lub towarzysząca zieleń urządzona. Dopuszcza się utrzymanie i rozbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się lokalizację nowych garaży.
 • tereny dróg publicznych klasy dojazdowej (3KDD) - przeznaczenie podstawowe (niewielka południowo-wschodnia część działki). Szerokość w liniach rozgraniczających drogi - od 10,0 m do 20,0 m.

Działka nr 6/7:

 • tereny lasów (3 ZL) - przeznaczenie podstawowe (większa cześć działki). Przeznaczanie uzupełniające - obiekty i urządzenia; gospodarcze związane z gospodarką leśną, turystyczne i techniczne, w rozumieniu przepisów odrębnych tj. ustawą o lasach.
 • tereny usług sportu i rekreacji (1 US) - wschodnia i południowa część działki - ustalenia planu jw.
 • tereny usług sportu i rekreacji, zieleń urządzona (2 US) - część południowa działki. Przeznaczenie uzupełniające - usługi gastronomii i handlu, mieszkanie służbowe, obiekty małej architektury związane bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym terenu, infrastruktura techniczna, oraz inne obiekty i urządzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, ścieżki piesze i rowerowe, dojazdy i dojścia, parkingi.
 • ciągi piesze i rowerowe (4 KP) – przeznaczenie podstawowe (niewielki wschodni fragment działki). Szerokość w liniach rozgraniczających ciągu pieszo-rowerowego - od 6,0 m do 15,5 m.
 • tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (1PU) - niewielki pas północno-zachodni działki. Przeznaczenie podstawowe - obiekty produkcyjne, składy i magazyny, biura, obiekty usługowe w tym obsługi komunikacji i transportu, inkubatory przedsiębiorczości, usługi użyteczności publicznej. Przeznaczenia uzupełniające -infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne lub pożarowe, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże oraz inne obiekty i urządzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego lub towarzysząca zieleń urządzona.

Działka nr 139/13:

 • tereny usług sportu i rekreacji (1 US) - przeznaczanie podstawowe - ustalenia planu jw.,
 • tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (1 MW) - przeznaczenie podstawowe (niewielki fragment wschodni działki); przeznaczenie uzupełniające - usługi użyteczności publicznej, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego o charakterze naprawczym i konserwacyjnym sprzętu, urządzeń i dóbr służących do celów koncepcji indywidualnej oraz usługi świadczone w gospodarstwach domowych, infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne lub pożarowe, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże oraz inne obiekty i urządzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego lub towarzysząca zieleń urządzona. Dopuszcza się utrzymanie i rozbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się lokalizację nowych garaży.
 • teren ciągów pieszych i rowerowych (4 KP) - przeznaczenie podstawowe (północny niewielki pas działki); przeznaczenie uzupełniające - infrastruktura techniczna i komunikacyjna, zieleń urządzona. Szerokość w liniach rozgraniczających ciągu pieszo-rowerowego - od 6,0 m do 15,5 m.

Działka nr 1/17, 1/14, 4/456 o łącznej pow. 13.454 m2 przy ul. K - dz. nr 1/14 o pow. 7.816 m2 zajęta jest pod staw hutniczy.

Prawo użytkowania wieczystego do ww. działek nabyte zostało do zasobu Miasta od ZM „S” S.A. aktem notarialnym Rep. „A” z dnia 2 października 2009 r.

Powyższe działki zlokalizowane są na terenie objętym mpzp obszaru położonego w rejonie ulic: (uchwała z dnia 31 lipca 2006 r.) i przeznaczone w częściach pod następujące funkcje:

Działka nr 1/17:

 • tereny skrzyżowań dróg publicznych (14 KDG/KDZ) - przeznaczenie podstawowe.

Dopuszcza się: możliwość wydzielenia i realizacji placu publicznego, zagospodarowanie istniejącego zbiornika na cele retencyjne, przystanki komunikacji publicznej i ścieżki rowerowe, prowadzenie sieci i realizację urządzeń infrastruktury technicznej.

Zakaz:

 1. budowy, odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy jakichkolwiek obiektów kubaturowych innych niż wymaganych przez administratora ulicy i zgodnych z przepisami odrębnymi,
 2. podziału terenu na działki inne niż służące realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego.

Dopuszcza się: wszelkie roboty związane z bieżącym utrzymaniem Al. Korfantego, przebudową w celu uzyskania właściwych parametrów technicznych, jak również robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu.

Zalecenie: wprowadzenia zieleni urządzonej.

Działki nr 1/14, 4/456:

 • teren skrzyżowań dróg publicznych (1 KDG/KDZ) - przeznaczenie podstawowe - ustalenia planu jw.

Działki nr 93/2, 98/1, 98/3, 100/1, 100/3, 101, 102/1, 102/3 i 103/2 o łącznej pow. 4.418 m2.

Prawo użytkowania wieczystego do ww. działek nabyte zostało do zasobu Miasta od spółki S.A. aktem notarialnym Rep. „A” z dnia 1 marca 2007 r. Zlokalizowane są na terenie objętym obowiązującym mpzp w obszarze dzielnicy, ograniczonym od strony południowej (uchwałą z dnia 1 września 2003 r.) i przeznaczone w częściach pod następujące funkcje:

Działki nr 93/2, 98/1, 98/3, 100/1, 100/3, 102/1 i 102/3:

 • teren przeznaczany na cele komunikacji drogowej - drogi ekspresowej – S (1 KDS). Wyodrębniony teren oznaczony symbolem 1 KDS stanowi część ... pełniące funkcje drogi średnicowej GOP. Ustala się możliwość realizacji trasy linii tramwajowej, trolejbusowej lub innego szlaku komunikacyjnego oraz ścieżki rowerowej, z wykorzystaniem śladu rozebranego toru kolejowego przebiegającego równolegle do osi ....
 • Zakazuje się bezpośrednich włączeń projektowanych ulic na obszarze objętym planem do drogi oznaczonej symbolem 1 KDS jeśli nie zostały wyznaczone w niniejszym planie.

Działki nr 101, 103/2:

 • teren przeznaczony na cele zieleni izolacyjnej, w obrębie której należy wyznaczyć trasę ścieżki rowerowej, której orientacyjny przebieg wyznaczono na rysunku planu (68 Zl) - północne części wnioskowanych działek,
 • teren przeznaczony na cele komunikacji drogowej - drogi ekspresowej - S (1 KDS) - pozostałe południowe część działek - ustalenia planu jw.
 • Na terenie objętym powyższym planem przeznaczeniu podstawowemu lub równoważnemu terenu może zawsze towarzyszyć następujące przeznaczenie uzupełniające:
  1. zieleń urządzona (dekoracyjna, izolacyjna itp.),
  2. komunikacja wewnętrzna (dojazdy wewnętrzne, place manewrowe, ścieżki rowerowe i piesze).
  3. urządzenia infrastruktury technicznej służące bezpośredniej obsłudze zainwestowania, realizowane w formie sieci lub obiektów wbudowanych lub podziemnych,
  4. obiekty małej architektury.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał:

 • W stosunku do działek o nr ewid. 1/13 i nr ewid. 1/14, że:z badania ksiąg wieczystych wynika, że prawo własności Skarbu Państwa do dz. nr 1/13 zostało ujawnione w oparciu o zaświadczenia znak: L.DZ.569/ROL./III/48 i znak: L.DZ. 748/ROL./III/48 wydane przez Starostwo Powiatowe (chwila wpisu w księdze wieczystej: 10 sierpnia 1948 r.), a do dz. nr 1/14 w oparciu o zaświadczenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej - Miejski Zarząd Rolnictwa z dnia 18 maja 1957 r. tudzież art. 1 Dekretu z dn. 8 sierpnia 1946 r. (Dz. U. nr 39 poz. 233) i art. 32, 35 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. (Dz. U. nr 14 poz. 13).Właścicielem stawu hutniczego oraz składników budowlanych zlokalizowanych na przedmiotowych działkach jest Miasto w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego do tych nieruchomości (akt notarialny Rep. „A” z dnia 2 października 2009 r., akt notarialny Rep. „A” z dnia 27 grudnia 2012 r.) i nie będą one stanowiły przedmiotu dostawy przez Skarb Państwa.
 • W zakresie działek nr 93/2, 98/1, 98/3, 100/1, 100/3, 101, 102/1, 102/3 i 103/2, że:działki nr 93/2, 98/1, 98/3, 100/1, 100/3, 101, 102/1, 102/3 i 103/2 z chwilą zbycia przez Skarb Państwa na rzecz Miasta stanowić będą działki niezabudowane.
 • W zakresie działek nr 1/12, 1/13, 6/7, 139/13, 1/17, 1/14, 4/456, 93/2, 98/1, 98/3, 100/1, 100/3, 101, 102/1, 102/3 i 103/2, że:
  1. Skarbowi Państwa nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego do dz. nr 1/12, 1/13, 6/7, 139/13, 1/17, 1/14, 4/456, 93/2, 98/1, 98/3, 100/1, 100/3, 101, 102/1, 102/3 i 103/2 z uwagi na to, iż z badania ksiąg wieczystych wynika, że Skarb Państwa stał się właścicielem tych nieruchomości w latach 1948-1957.
  2. Przedmiotowe działki nie były wykorzystywane przez Skarb Państwa, znajdowały się one w użytkowaniu wieczystym osób trzecich.Prawo użytkowania wieczystego do dz. nr 1/12, 1/13, 6/7, 139/13 PKP S.A. nabyło na podstawie decyzji uwłaszczeniowych wydanych przez Wojewodę Śląskiego w latach 2000-2004.Prawo użytkowania wieczystego do dz. nr 1/17, 1/14, 4/456 ZM „S” nabyła w drodze decyzji uwłaszczeniowych wydanych w latach 1992-2001 oraz aktu notarialnego w 1996 r.Prawo użytkowania wieczystego do dz. nr 93/2, 98/1, 98/3, 100/1, 100/3, 101, 102/1, 102/3 i 103/2 KHW S.A. nabyło na podstawie decyzji uwłaszczeniowej wydanej przez Wojewodę Katowickiego w 1994 r.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle opisu stanu faktycznego zamiana nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością Skarbu Państwa którymi gospodaruje Prezydent Miasta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej i działający pod jednym numerem NIP dla podatnika Miasto - Urząd Miasta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle opisu stanu faktycznego zamiana nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością Skarbu Państwa którymi gospodaruje Prezydent Miasta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej i działający pod jednym numerem NIP dla podatnika Miasto - Urząd Miasta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT gdyż stanowią tereny budowlane zgodnie z art. 2 ust. 33 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień będących przedmiotem wniosku, tut. organ udzielił na nie odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami, według art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego,
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W świetle przedstawionych powyżej przepisów, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ww. ustawy, a jego sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Zauważyć należy, że z przywołanej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT regulacji nie wynika, iż odpłatność za czynność dostawy towarów lub świadczenia usług winna mieć postać pieniężną.

Odpłatność jako świadczenie wzajemne może również przybrać postać rzeczową (towar lub usługa otrzymana jako zapłata), albo mieszaną – zapłata w części pieniężna a w części rzeczowa. Zatem dla uznania czynności za odpłatną, musi zaistnieć możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego, stanowiącego wynagrodzenie za tę czynność.

W myśl powyższych regulacji prawnych należy uznać, że zamiana towarów, co do zasady jest czynnością objętą zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług ponieważ w jej wyniku dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel.

Zgodnie z treścią art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zamiana jest umową cywilnoprawną, na podstawie której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Natomiast zapis art. 604 Kc daje dyspozycję odpowiedniego stosowania do zamiany przepisów o sprzedaży. Różnica w stosunku do umowy sprzedaży polega na tym, że w miejsce świadczenia ceny pojawia się obowiązek drugiej strony przeniesienia własności rzeczy.

Tym samym umowa zamiany skutkuje wzajemnym przeniesieniem prawa do rozporządzania zamienianymi towarami (w tym przypadku nieruchomościami) jak właściciel.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że umowa zamiany towarów na gruncie podatku od towarów i usług jest niczym innym jak dwiema odpłatnymi dostawami towarów.

Podkreślić jednak należy, iż aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Z treści art. 15 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 cyt. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 cyt. ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca - Miasto – podatnik podatku od towarów i usług – planuje dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych będących własnością Miasta i Skarbu Państwa którymi gospodaruje Prezydent Miasta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej i działający pod jednym numerem NIP dla podatnika Miasto - Urząd Miasta.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że umowa zamiany jest niewątpliwie umową cywilnoprawną, zatem planując zamianę działek, o których mowa we wniosku, Wnioskodawca będzie działał jako podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 tej ustawy. W związku z powyższym przedmiotowa czynność, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przedmiotem zamiany mają być działki będące własnością Skarbu Państwa o numerach: 1/12, 1/13, 6/7, 139/13, 1/17, 1/14, 4/456, 93/2, 98/1, 98/3, 100/1, 100/3, 101, 102/1, 102/3 i 103/2.

Należy wskazać, że stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Opodatkowane są zatem dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe niezabudowane, będące terenami budowlanymi w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

Powyższe oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane (przeznaczone pod zabudowę). Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonymi pod zabudowę – są zwolnione od podatku VAT.

W tym miejscu należy zauważyć, że w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy.

Jak stanowi art. 4 ust. 1 ww. ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w myśl zapisów ust. 2 powołanego przepisu – określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

O przeznaczeniu nieruchomości stanowią zatem akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy – jako akt indywidualny prawa administracyjnego.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen – „teren budowlany” oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę.

Zatem także w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE za teren budowlany uznać można jedynie taki, który regulacjami prawa krajowego został przeznaczony pod zabudowę.

Wprowadzony do ustawy art. 2 pkt 33 ustawy, w zgodny sposób odpowiada zatem także treści orzeczenia, gdyż cechę przeznaczenia pod zabudowę ustalić należy na podstawie określonych wprost w ustawie dokumentów prawa miejscowego.

Z powyższego wynika, że nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług nakazuje oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rozpatrując pojęcie „grunty przeznaczone pod zabudowę” należy odwołać się do definicji zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). W rozumieniu tej ustawy przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6).

Przez obiekt budowlany należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych (art. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane);

Natomiast przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane).

Przez obiekty małej architektury należy rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki; (art. 3 pkt 4 ustawy Prawo budowlane).

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego wynika, że działki o numerach 1/12, 1/13, 6/7, 139/13 zlokalizowane są na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczone są w częściach pod następująca funkcje:

Działka nr 1/12:

 • tereny lasów (3 ZL) - przeznaczenie podstawowe (większa cześć południowa działki); przeznaczenie uzupełniające - obiekty i urządzenia gospodarcze związane z gospodarką leśną, turystyczne i techniczne, w rozumieniu przepisów odrębnych tj. ustawą o lasach.
 • tereny usług sportu i rekreacji (1 US) - niewielka północna część działki: przeznaczanie podstawowe - usługi sportu i rekreacji, w tym boiska sportowe; przeznaczenie uzupełniające – usługi gastronomi i handlu, mieszkanie służbowe, obiekty małej architektury związane bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym terenu, infrastruktura techniczna oraz inne obiekty i urządzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, ścieżki piesze i rowerowe, dojazdy, dojścia, parkingi, zieleń urządzona.

Działka ni 1/13: ,

 • tereny usług sportu i rekreacji (1 US) - większa część działki - ustalenia planu jw.
 • tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (3 MW) - przeznaczenie podstawowe (niewielka wschodnia część działki); przeznaczenie uzupełniające - usługi użyteczności publicznej, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego o charakterze naprawczym i konserwacyjnym sprzętu, urządzeń i dóbr służących do celów konsumpcji indywidualnej oraz usługi świadczone w gospodarstwach domowych, infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne lub pożarowe, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże oraz inne obiekty i urządzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego lub towarzysząca zieleń urządzona. Dopuszcza się utrzymanie i rozbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się lokalizację nowych garaży.
 • tereny dróg publicznych klasy dojazdowej (3KDD) - przeznaczenie podstawowe (niewielka południowo-wschodnia część działki). Szerokość w liniach rozgraniczających drogi - od 10,0 m do 20,0 m.

Działka nr 6/7:

 • tereny lasów (3 ZL) - przeznaczenie podstawowe (większa cześć działki). Przeznaczanie uzupełniające - obiekty i urządzenia; gospodarcze związane z gospodarką leśną, turystyczne i techniczne, w rozumieniu przepisów odrębnych tj. ustawą o lasach.
 • tereny usług sportu i rekreacji (1 US) - wschodnia i południowa część działki - ustalenia planu jw.
 • tereny usług sportu i rekreacji, zieleń urządzona (2 US) - część południowa działki. Przeznaczenie uzupełniające - usługi gastronomii i handlu, mieszkanie służbowe, obiekty małej architektury związane bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym terenu, infrastruktura techniczna, oraz inne obiekty i urządzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, ścieżki piesze i rowerowe, dojazdy i dojścia, parkingi.
 • ciągi piesze i rowerowe (4 KP) – przeznaczenie podstawowe (niewielki wschodni fragment działki). Szerokość w liniach rozgraniczających ciągu pieszo-rowerowego - od 6,0 m do 15,5 m.
 • tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (1PU) - niewielki pas północno-zachodni działki. Przeznaczenie podstawowe - obiekty produkcyjne, składy i magazyny, biura, obiekty usługowe w tym obsługi komunikacji i transportu, inkubatory przedsiębiorczości, usługi użyteczności publicznej. Przeznaczenia uzupełniające -infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne lub pożarowe, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże oraz inne obiekty i urządzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego lub towarzysząca zieleń urządzona.

Działka nr 139/13:

 • tereny usług sportu i rekreacji (1 US) - przeznaczanie podstawowe - ustalenia planu jw.,
 • tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (1 MW) - przeznaczenie podstawowe (niewielki fragment wschodni działki); przeznaczenie uzupełniające - usługi użyteczności publicznej, usługi rzemiosła nieprodukcyjnego o charakterze naprawczym i konserwacyjnym sprzętu, urządzeń i dóbr służących do celów koncepcji indywidualnej oraz usługi świadczone w gospodarstwach domowych, infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne lub pożarowe, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże oraz inne obiekty i urządzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego lub towarzysząca zieleń urządzona. Dopuszcza się utrzymanie i rozbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się lokalizację nowych garaży.
 • teren ciągów pieszych i rowerowych (4 KP) - przeznaczenie podstawowe (północny niewielki pas działki); przeznaczenie uzupełniające - infrastruktura techniczna i komunikacyjna, zieleń urządzona. Szerokość w liniach rozgraniczających ciągu pieszo-rowerowego - od 6,0 m do 15,5 m.

Z wniosku wynika, że działki nr 1/17, 1/14, 4/456 zlokalizowane są na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczone w częściach pod następujące funkcje:

Działka nr 1/17:

 • tereny skrzyżowań dróg publicznych (14 KDG/KDZ) - przeznaczenie podstawowe.

Dopuszcza się: możliwość wydzielenia i realizacji placu publicznego, zagospodarowanie istniejącego zbiornika na cele retencyjne, przystanki komunikacji publicznej i ścieżki rowerowe, prowadzenie sieci i realizację urządzeń infrastruktury technicznej.

Zakaz:

 1. budowy, odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy jakichkolwiek obiektów kubaturowych innych niż wymaganych przez administratora ulicy i zgodnych z przepisami odrębnymi,
 2. podziału terenu na działki inne niż służące realizacji funkcji przeznaczenia podstawowego.

Dopuszcza się: wszelkie roboty związane z bieżącym utrzymaniem Al. Korfantego, przebudową w celu uzyskania właściwych parametrów technicznych, jak również robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu. Zalecenie: wprowadzenia zieleni urządzonej.

Działki nr 1/14, 4/456:

 • teren skrzyżowań dróg publicznych (1 KDG/KDZ) - przeznaczenie podstawowe - ustalenia planu jw.

Z wniosku wynika, że działki o numerach: 93/2, 98/1, 98/3, 100/1, 100/3, 101, 102/1, 102/3 i 103/2

zlokalizowane są na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczone w częściach pod następujące funkcje:

Działki nr 93/2, 98/1, 98/3, 100/1, 100/3, 102/1 i 102/3:

 • teren przeznaczany na cele komunikacji drogowej - drogi ekspresowej –S (1 KDS). Wyodrębniony teren oznaczony symbolem 1 KDS stanowi część Al. Roździeńskiego pełniące funkcje drogi średnicowej GOP. Ustala się możliwość realizacji trasy unii tramwajowej, trolejbusowej lub innego szlaku komunikacyjnego oraz ścieżki rowerowej, z wykorzystaniem śladu rozebranego toru kolejowego przebiegającego równolegle do osi Al. Roździeńskiego.
 • Zakazuje się bezpośrednich włączeń projektowanych ulic na obszarze objętym planem do drogi oznaczonej symbolem 1 KDS jeśli nie zostały wyznaczone w niniejszym planie.

Działki nr 101, 103/2:

 • teren przeznaczony na cele zieleni izolacyjnej, w obrębie której należy wyznaczyć trasę ścieżki rowerowej, której orientacyjny przebieg wyznaczono na rysunku planu (68 Zl) - północne części wnioskowanych działek,
 • teren przeznaczony na cele komunikacji drogowej - drogi ekspresowej- S (1 KDS) - pozostałe południowe część działek - ustalenia planu jw.

Na terenie objętym powyższym planem przeznaczeniu podstawowemu lub równoważnemu terenu może zawsze towarzyszyć następujące przeznaczenie uzupełniające:

 1. zieleń urządzona (dekoracyjna, izolacyjna itp.).
 2. komunikacja wewnętrzna (dojazdy wewnętrzne, place manewrowe, ścieżki rowerowe i piesze),
 3. urządzenia infrastruktury technicznej służące bezpośredniej obsłudze zainwestowania, realizowane w formie sieci lub obiektów wbudowanych lub podziemnych,
 4. obiekty małej architektury.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że niezabudowane działki Skarbu Państwa o numerach: 1/12, 1/13, 6/7, 139/13, 1/17, 1/14, 4/456, 93/2, 98/1, 98/3, 100/1, 100/3, 101, 102/1, 102/3 i 103/2 nie stanowią terenów innych niż tereny budowlane przeznaczone pod zabudowę w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

Zgodnie bowiem z planem zagospodarowania przestrzennego na działkach tych dopuszcza się lokalizację ww. obiektów budowlanych, zatem działki ta stanowią w istocie tereny przeznaczone pod zabudowę.

Tym samym zamiana ww. niezabudowanych działek Skarbu Państwa o numerach: 1/12, 1/13, 6/7, 139/13, 1/17, 1/14, 4/456, 93/2, 98/1, 98/3, 100/1, 100/3, 101, 102/1, 102/3 i 103/2 jako gruntów przeznaczonych pod zabudowę nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Wnioskodawca wskazał, że przedmiotowe działki nie były wykorzystywane przez Skarb Państwa, znajdowały się one w użytkowaniu wieczystym osób trzecich. Z wniosku wynika zatem, że działki nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych od podatku, zatem dostawa tych działek nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

W związku z powyższym dostawa ww. niezabudowanych działek o numerach: 1/12, 1/13, 6/7, 139/13, 1/17, 1/14, 4/456, 93/2, 98/1, 98/3, 100/1, 100/3, 101, 102/1, 102/3 i 103/2 podlegać będzie opodatkowaniu zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT 23% stawką podatku VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że ww. działki gruntu niezabudowane podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT gdyż stanowią tereny budowlane zgodnie z art. 2 pkt 33 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Nadmienia się, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była kwestia dostawy stawu hutniczego i składników budowlanych zlokalizowanych na działkach nr 1/13 i 1/14. Wnioskodawca wskazał bowiem w uzupełnieniu wniosku, że właścicielem stawu hutniczego i składników budowlanych jest Miasto Katowice w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego do tych nieruchomości (...) i nie będą one stanowiły przedmiotu dostawy przez Skarb Państwa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Należy zauważyć, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostało wydane odrębne rozstrzygniecie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.