IBPBII/2/415-1125/14/MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Sprzedaż nieruchomości nabytej częściowo w darowiźnie oraz częściowo w wyniku zamiany.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 15 grudnia 2014 r. (data otrzymania 18 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 1997 r. Wnioskodawca otrzymał na współwłasność z bratem, poprzez darowiznę od rodziców, działki gruntu o powierzchni 969 m2 (w podziale geodezyjnym były to dwie sąsiadujące ze sobą działki: nr 1053/45 o powierzchni 760 m2 i nr 1054/45 o powierzchni 209 m2).

Następnie dokonano nowego podziału geodezyjnego ww. gruntu – w wyniku tego, w miejsce ww. działek, powstały 3 działki: nr 1461/45 o powierzchni 294 m2, nr 1462/45 o powierzchni 505 m2, nr 1463/45 o powierzchni 170 m2.

W marcu 2010 r. dokonano zamiany wydzielonych działek nr 1461/45 o powierzchni 294 m2 i nr 1463/45 o powierzchni 170 m2 (łącznie 464 m2), w zamian za działkę sąsiednią nr 1456/45 o powierzchni 463 m2. Zamiana miała na celu uzyskanie działek o korzystniejszych wymiarach i kształcie. Zamiana z właścicielem sąsiedniej działki nastąpiła w formie aktu notarialnego, bez spłat lub dopłat.

Wnioskodawca zachował więc, we współwłasności z bratem, część fizycznie tego samego gruntu, który otrzymali jako darowiznę od rodziców w 1997 r. – aktualnie jest to działka gruntu nr 1462/45 o powierzchni 505 m2. Natomiast drogą zamiany Wnioskodawca i jego brat uzyskali na współwłasność inny fizycznie grunt o powierzchni 463 m2 (działka nr 1456/45).

We wrześniu 2010 r. Wnioskodawca uzyskał poprzez darowiznę od brata jego udział w nieruchomościach wynoszący 1/2, zostając jedynym właścicielem nieruchomości. Darowizna została dokonana w formie aktu notarialnego.

W lipcu 2014 r. Wnioskodawca sprzedał ww. nieruchomość, tj. sąsiadujące ze sobą działki nr 1456/45 o powierzchni 463 m2 i nr 1462/45 o powierzchni 505 m2 (łącznie 968 m2). Obydwie ww. działki sprzedano jednocześnie, jednemu nabywcy, a sprzedaży dokonano w formie aktu notarialnego. Zbycie nieruchomości nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Uzyskana ze sprzedaży kwota jest zgodna z wartością rynkową. Dochód jest równy przychodowi.

W okresie dwóch lat od końca roku, w którym dokonano zbycia nieruchomości, Wnioskodawca zamierza kupić inną działkę budowlaną, jednak nie będzie na niej realizował budowy zarówno własnego budynku mieszkalnego jak i żadnego innego budynku. Wnioskodawca wskazał ponadto, że jest aktualnie właścicielem innej działki o powierzchni 1530 m2 zabudowanej domem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 260 m2, który zaspokaja jego potrzeby mieszkaniowe.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku ze zbyciem ww. nieruchomości, należy obliczyć:

 • od całości uzyskanego ze sprzedaży dochodu – zarówno działki nr 1456/45 o powierzchni 463 m2, jak również działki nr 1462/45 o powierzchni 505 m2, czy
 • od całości uzyskanego dochodu ze sprzedaży działki nr 1456/45 o powierzchni 463 m2 i od 50% dochodu uzyskanego ze sprzedaży działki nr 1462/45 o powierzchni 505 m2 – co łącznie stanowić będzie część dochodu odpowiadającą 715,5 m2 powierzchni gruntu, a więc odpowiadającą 73,9153% powierzchni łącznej nieruchomości, a więc również od takiej samej części kwoty dochodu uzyskanego łącznie ze zbycia ww. nieruchomości... (pytanie oznaczone we wniosku nr1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – opodatkowanym źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W omawianym przypadku w okresie pięciu lat poprzedzających rok zbycia nieruchomości, w kwestiach istotnych dla powstania obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, miała miejsce zamiana działek oraz darowizna od brata udziału w nieruchomości.

W opinii Wnioskodawcy, nie można stwierdzić konkretnej kwoty dochodu przypadającej na każdą z działek, gdyż sprzedane były one łącznie. Należy więc przyjąć proporcjonalny udział dochodu na każdą z działek, tak więc część dochodu podlegającą opodatkowaniu należy ustalić łącznie. Dochód jest równy przychodowi.

Poprzez zamianę uzyskano inny fizycznie grunt – działkę nr 1456/45 o powierzchni 463 m2 – część dochodu ze sprzedaży, odpowiadająca proporcjonalnie powierzchni tej działki, będzie więc podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Natomiast z działki nr 1462/45 o powierzchni 505 m2, która nie była przedmiotem zamiany, (a którego to fizycznego gruntu Wnioskodawca był współwłaścicielem od 1997 r.), uzyskano w 2010 r. w drodze darowizny od brata jego udział stanowiący 1/2 część – co jest jednoznaczne z nabyciem 50% powierzchni tej działki, a więc 252,5 m2. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym będzie więc podlegać część dochodu odpowiadająca 252,5 m2 powierzchni działki nr 1462/45. Łączna powierzchnia sprzedanych nieruchomości wynosi 968 m2.

Obowiązek podatkowy w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości powstaje więc od części dochodu odpowiadającej łącznie 715,5 m2 powierzchni działek, tj. odpowiadającej części 73,9153 % powierzchni łącznej nieruchomości, a więc również od takiej samej części kwoty dochodu uzyskanego łącznie ze zbycia ww. nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie dotyczącym sposobu ustalenia dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku nr 1). W zakresie odnoszącym się do możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego przepisu każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw w nim wymienionych stanowi źródło przychodów, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Wobec powyższej regulacji prawnej należy wyjaśnić, że w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu ma moment i sposób jej nabycia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 1997 r. Wnioskodawca otrzymał na współwłasność z bratem w drodze darowizny od rodziców działki gruntu o powierzchni 969 m2 (w podziale geodezyjnym były to dwie sąsiadujące ze sobą działki: nr 1053/45 o powierzchni 760 m2 i nr 1054/45 o powierzchni 209 m2). Następnie dokonano nowego podziału geodezyjnego ww. gruntu – w wyniku tego, w miejsce ww. działek, powstały 3 działki: nr 1461/45 o powierzchni 294 m2, nr 1462/45 o powierzchni 505 m2, nr 1463/45 o powierzchni 170 m2. W marcu 2010 r. dokonano zamiany wydzielonych działek nr 1461/45 o powierzchni 294 m2 i nr 1463/45 o powierzchni 170 m2, w zamian za działkę sąsiednią nr 1456/45 o powierzchni 463 m2. Zamiana nastąpiła bez spłat lub dopłat. We wrześniu 2010 r. Wnioskodawca nabył w darowiźnie od brata jego udział w nieruchomościach wynoszący 1/2, zostając jedynym właścicielem nieruchomości, natomiast w lipcu 2014 r. Wnioskodawca sprzedał ww. nieruchomość, tj. sąsiadujące ze sobą działki nr 1456/45 o powierzchni 463 m2 i nr 1462/45 o powierzchni 505 m2.

Zgodnie z przepisem art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – przez pojęcie darowizny rozumieć należy typ umowy nazwanej, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Wynikiem umowy darowizny nieruchomości (udziału w nieruchomości) jest nabycie na własność tej nieruchomości (udziału w nieruchomości) przez obdarowanego. Tym samym w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej uprzednio w drodze darowizny, datą, od której należy liczyć okres pięcioletni, o którym mowa w ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 jest rok, w którym dokonano darowizny nieruchomości (udziału w nieruchomości).

W myśl natomiast art. 603 Kodeksu cywilnego – przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Ekwiwalentem w przypadku umowy zamiany jest inna rzecz, a nie wartości pieniężne. Zamiana jest więc umową o podobnym charakterze co sprzedaż. Świadczy o tym między innymi fakt, że ustawodawca nie reguluje odrębnie tej umowy, a jedynie w art. 604 Kodeksu cywilnego stanowi, że do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Ponadto zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego – m.in. umowa zamiany rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę. Zasadnicza różnica między umową sprzedaży a umową zamiany polega jedynie na tym, że w umowie zamiany nie występuje świadczenie pieniężne, a formę zapłaty stanowi inna rzecz. Zamiana więc podobnie jak umowa sprzedaży stanowi formę odpłatnego zbycia, a tym samym formę odpłatnego nabycia nieruchomości.

Z powyższych przepisów wynika, że sprzedaż nieruchomości stanowi zawsze źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, gdy ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, w tym również nabycie w drodze darowizny i zamiany.

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że sprzedaną w 2014 r. nieruchomość składającą się z dwóch działek Wnioskodawca nabył w różnym czasie i w różny sposób:

-działkę nr 1456/45:

 • udział wynoszący 1/2 w marcu 2010 r. w wyniku zamiany,
 • udział wynoszący 1/2 we wrześniu 2010 r. w darowiźnie od brata,

-działkę nr 1462/45:

 • udział wynoszący 1/2 w 1997 r. w darowiźnie od rodziców,
 • udział wynoszący 1/2 we wrześniu 2010 r. w darowiźnie od brata.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia należy stwierdzić, że dokonane w 2014 r. odpłatne zbycie działki nr 1462/45 w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 1997 r. w darowiźnie od rodziców (1/2) nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w przywołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

Natomiast dokonując oceny skutków podatkowych sprzedaży działki nr 1456/45 oraz działki nr 1462/45 w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2010 r. w darowiźnie od brata (1/2) należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania – w myśl art. 14 ustawy zmieniającej – mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2009 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością), np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości.

Pamiętać jednak należy, że jeśli Wnioskodawca poniósł takie koszty, to odliczyć będzie mógł jedynie ich część przypadającą na działkę nr 1456/45 oraz na udział 1/2 w działce nr 1462/45 nabyty w darowiźnie od brata, gdyż tylko sprzedaż ww. nieruchomości w tej części stanowi źródło przychodu. Skoro sprzedaż pozostałego udziału 1/2 w działce nr 1462/45 nie była źródłem przychodów, to nie mogła generować także podlegających odliczeniu kosztów.

Z kolei koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości należy ustalić w zależności od sposobu nabycia zbywanej nieruchomości (udziałów w nieruchomości) bądź na podstawie art. 22 ust. 6c, bądź art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do udziału w działce nr 1456/45 nabytego w drodze zamiany, a więc w sposób odpłatny, przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 6c ww. ustawy, w myśl którego – koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

W tym miejscu wskazać należy, że w przypadku zbycia nieruchomości lub prawa nabytego w drodze zamiany, kosztem uzyskania przychodu jest określona w umowie zamiany wartość nieruchomości lub prawa przekazanego na rzecz kontrahenta w zamian za nieruchomość lub prawo będące obecnie przedmiotem zbycia. W przypadku Wnioskodawcy do kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6c ww. ustawy z tytułu zbycia udziału w działce nr 1456/45 nabytego w drodze zamiany, można zaliczyć połowę wartości działek nr 1461/45 i 1463/45 zbytych w drodze zamiany. Aby bowiem nabyć działkę nr 1456/45 Wnioskodawca i jego brat oddali w zamian działki nr 1461/45 i 1463/45 i to wartość tych oddanych działek stanowiła dla nich koszt nabycia działki nr 1456/45. Fakt, że Wnioskodawca do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć jedynie połowę wartości działek nr 1461/45 i 1463/45 wynika z tego, że druga połowa kosztów nabycia przypada na brata Wnioskodawcy i nie ma przy tym dla Wnioskodawcy żadnego znaczenia czy brat będzie miał możliwość odliczenia tych kosztów, czy też nie.

Z kolei w odniesieniu do udziału w działce nr 1456/45 oraz udziału w działce nr 1462/45 nabytych w darowiźnie od brata, przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 6d ww. ustawy, zgodnie z którym za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy – wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

W tym miejscu wskazać należy, że Wnioskodawca uzasadniając własne stanowisko w sprawie stwierdził, że w drodze darowizny od brata nabył jego udział 1/2 w działce nr 1462/45 co jest jednoznaczne z nabyciem 50% powierzchni tej działki, a więc 252,5 m2.

Zgodnie z art. 195 Kodeksu cywilnego – współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. W myśl art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego – współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej Kodeksu cywilnego, o czym stanowi art. 196 § 2 Kodeksu cywilnego.

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że w 2010 r. w darowiźnie od brata Wnioskodawca nie nabył części działki nr 1462/45 odpowiadającej powierzchni 252,5 m2, lecz udział 1/2 w każdym metrze kwadratowym tej działki. Jest to zgodne z ideą współwłasności, która polega przecież właśnie na tym, że współwłaścicielom nie przysługują prawa do części rzeczy, ale przysługują im wyłącznie udziały w całej rzeczy. Rozporządzać mogą w takiej sytuacji nie częściami rzeczy, lecz udziałami w niej.

Odnosząc się z kolei do sposobu ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu należy stwierdzić, że opodatkowaniu podlega cały dochód przypadający na działkę nr 1456/45. Powierzchnia działki nr 1456/45 stanowi 47,8306% (463 m2 × 100% / 968 m2) całej powierzchni sprzedanej nieruchomości, natomiast powierzchnia działki nr 1462/45 stanowi 52,1694% (505 m2 × 100% / 968 m2) całej powierzchni sprzedanej nieruchomości. Z uwagi na fakt, że połowa przychodu przypadającego na działkę nr 1462/45 nie podlega w ogóle opodatkowaniu, to ustalony powyżej wskaźnik wynoszący 52,1694% należy podzielić przez dwa, czyli opodatkowaniu w odniesieniu do działki nr 1462/45 podlega 26,0847% uzyskanego dochodu. Zatem opodatkowaniu będzie podlegała kwota stanowiąca 73,9153% uzyskanego dochodu.

Podsumowując, dokonane w 2014 r. odpłatne zbycie działki nr 1462/45 w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 1997 r. w darowiźnie od rodziców (1/2) nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w przywołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega natomiast sprzedaż działki nr 1456/45 oraz działki nr 1462/45 w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2010 r. w darowiźnie od brata (1/2).

Za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opodatkowaniu podlega kwota stanowiąca 73,9153% uzyskanego łącznie ze zbycia obu działek. Wyjaśnić jednak należy, że wskazany przez Wnioskodawcę wskaźnik procentowy wynoszący 73,9153% będzie miał zastosowanie pod warunkiem, że wartość metra kwadratowego obu działek jest taka sama. Wnioskodawca oparł bowiem swoje obliczenia na tezie, że w darowiźnie od brata nabył 50% powierzchni działki nr 1462/45 (252,5 m2), a tymczasem jak wyjaśniono powyżej w darowiźnie od brata nabył udział 1/2 w każdym metrze kwadratowym tej działki.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył dokument. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest zobowiązany ani uprawniony do jego oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.