IBPBII/2/415-1125/14/MW | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż nieruchomości nabytej częściowo w darowiźnie oraz częściowo w wyniku zamiany.
IBPBII/2/415-1125/14/MWinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. dochód
 3. nabycie
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. zamiana
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 15 grudnia 2014 r. (data otrzymania 18 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 1997 r. Wnioskodawca otrzymał na współwłasność z bratem, poprzez darowiznę od rodziców, działki gruntu o powierzchni 969 m2 (w podziale geodezyjnym były to dwie sąsiadujące ze sobą działki: nr 1053/45 o powierzchni 760 m2 i nr 1054/45 o powierzchni 209 m2).

Następnie dokonano nowego podziału geodezyjnego ww. gruntu – w wyniku tego, w miejsce ww. działek, powstały 3 działki: nr 1461/45 o powierzchni 294 m2, nr 1462/45 o powierzchni 505 m2, nr 1463/45 o powierzchni 170 m2.

W marcu 2010 r. dokonano zamiany wydzielonych działek nr 1461/45 o powierzchni 294 m2 i nr 1463/45 o powierzchni 170 m2 (łącznie 464 m2), w zamian za działkę sąsiednią nr 1456/45 o powierzchni 463 m2. Zamiana miała na celu uzyskanie działek o korzystniejszych wymiarach i kształcie. Zamiana z właścicielem sąsiedniej działki nastąpiła w formie aktu notarialnego, bez spłat lub dopłat.

Wnioskodawca zachował więc, we współwłasności z bratem, część fizycznie tego samego gruntu, który otrzymali jako darowiznę od rodziców w 1997 r. – aktualnie jest to działka gruntu nr 1462/45 o powierzchni 505 m2. Natomiast drogą zamiany Wnioskodawca i jego brat uzyskali na współwłasność inny fizycznie grunt o powierzchni 463 m2 (działka nr 1456/45).

We wrześniu 2010 r. Wnioskodawca uzyskał poprzez darowiznę od brata jego udział w nieruchomościach wynoszący 1/2, zostając jedynym właścicielem nieruchomości. Darowizna została dokonana w formie aktu notarialnego.

W lipcu 2014 r. Wnioskodawca sprzedał ww. nieruchomość, tj. sąsiadujące ze sobą działki nr 1456/45 o powierzchni 463 m2 i nr 1462/45 o powierzchni 505 m2 (łącznie 968 m2). Obydwie ww. działki sprzedano jednocześnie, jednemu nabywcy, a sprzedaży dokonano w formie aktu notarialnego. Zbycie nieruchomości nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Uzyskana ze sprzedaży kwota jest zgodna z wartością rynkową. Dochód jest równy przychodowi.

W okresie dwóch lat od końca roku, w którym dokonano zbycia nieruchomości, Wnioskodawca zamierza kupić inną działkę budowlaną, jednak nie będzie na niej realizował budowy zarówno własnego budynku mieszkalnego jak i żadnego innego budynku. Wnioskodawca wskazał ponadto, że jest aktualnie właścicielem innej działki o powierzchni 1530 m2 zabudowanej domem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 260 m2, który zaspokaja jego potrzeby mieszkaniowe.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku ze zbyciem ww. nieruchomości, należy obliczyć:

 • od całości uzyskanego ze sprzedaży dochodu – zarówno działki nr 1456/45 o powierzchni 463 m2, jak również działki nr 1462/45 o powierzchni 505 m2, czy
 • od całości uzyskanego dochodu ze sprzedaży działki nr 1456/45 o powierzchni 463 m2 i od 50% dochodu uzyskanego ze sprzedaży działki nr 1462/45 o powierzchni 505 m2 – co łącznie stanowić będzie część dochodu odpowiadającą 715,5 m2 powierzchni gruntu, a więc odpowiadającą 73,9153% powierzchni łącznej nieruchomości, a więc również od takiej samej części kwoty dochodu uzyskanego łącznie ze zbycia ww. nieruchomości... (pytanie oznaczone we wniosku nr1)

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – opodatkowanym źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W omawianym przypadku w okresie pięciu lat poprzedzających rok zbycia nieruchomości, w kwestiach istotnych dla powstania obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, miała miejsce zamiana działek oraz darowizna od brata udziału w nieruchomości.

W opinii Wnioskodawcy, nie można stwierdzić konkretnej kwoty dochodu przypadającej na każdą z działek, gdyż sprzedane były one łącznie. Należy więc przyjąć proporcjonalny udział dochodu na każdą z działek, tak więc część dochodu podlegającą opodatkowaniu należy ustalić łącznie. Dochód jest równy przychodowi.

Poprzez zamianę uzyskano inny fizycznie grunt – działkę nr 1456/45 o powierzchni 463 m2 – część dochodu ze sprzedaży, odpowiadająca proporcjonalnie powierzchni tej działki, będzie więc podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Natomiast z działki nr 1462/45 o powierzchni 505 m2, która nie była przedmiotem zamiany, (a którego to fizycznego gruntu Wnioskodawca był współwłaścicielem od 1997 r.), uzyskano w 2010 r. w drodze darowizny od brata jego udział stanowiący 1/2 część – co jest jednoznaczne z nabyciem 50% powierzchni tej działki, a więc 252,5 m2. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym będzie więc podlegać część dochodu odpowiadająca 252,5 m2 powierzchni działki nr 1462/45. Łączna powierzchnia sprzedanych nieruchomości wynosi 968 m2.

Obowiązek podatkowy w związku z odpłatnym zbyciem nieruchomości powstaje więc od części dochodu odpowiadającej łącznie 715,5 m2 powierzchni działek, tj. odpowiadającej części 73,9153 % powierzchni łącznej nieruchomości, a więc również od takiej samej części kwoty dochodu uzyskanego łącznie ze zbycia ww. nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie dotyczącym sposobu ustalenia dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku nr 1). W zakresie odnoszącym się do możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego przepisu każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw w nim wymienionych stanowi źródło przychodów, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Wobec powyższej regulacji prawnej należy wyjaśnić, że w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu ma moment i sposób jej nabycia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 1997 r. Wnioskodawca otrzymał na współwłasność z bratem w drodze darowizny od rodziców działki gruntu o powierzchni 969 m2 (w podziale geodezyjnym były to dwie sąsiadujące ze sobą działki: nr 1053/45 o powierzchni 760 m2 i nr 1054/45 o powierzchni 209 m2). Następnie dokonano nowego podziału geodezyjnego ww. gruntu – w wyniku tego, w miejsce ww. działek, powstały 3 działki: nr 1461/45 o powierzchni 294 m2, nr 1462/45 o powierzchni 505 m2, nr 1463/45 o powierzchni 170 m2. W marcu 2010 r. dokonano zamiany wydzielonych działek nr 1461/45 o powierzchni 294 m2 i nr 1463/45 o powierzchni 170 m2, w zamian za działkę sąsiednią nr 1456/45 o powierzchni 463 m2. Zamiana nastąpiła bez spłat lub dopłat. We wrześniu 2010 r. Wnioskodawca nabył w darowiźnie od brata jego udział w nieruchomościach wynoszący 1/2, zostając jedynym właścicielem nieruchomości, natomiast w lipcu 2014 r. Wnioskodawca sprzedał ww. nieruchomość, tj. sąsiadujące ze sobą działki nr 1456/45 o powierzchni 463 m2 i nr 1462/45 o powierzchni 505 m2.

Zgodnie z przepisem art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – przez pojęcie darowizny rozumieć należy typ umowy nazwanej, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Wynikiem umowy darowizny nieruchomości (udziału w nieruchomości) jest nabycie na własność tej nieruchomości (udziału w nieruchomości) przez obdarowanego. Tym samym w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej uprzednio w drodze darowizny, datą, od której należy liczyć okres pięcioletni, o którym mowa w ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 jest rok, w którym dokonano darowizny nieruchomości (udziału w nieruchomości).

W myśl natomiast art. 603 Kodeksu cywilnego – przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Ekwiwalentem w przypadku umowy zamiany jest inna rzecz, a nie wartości pieniężne. Zamiana jest więc umową o podobnym charakterze co sprzedaż. Świadczy o tym między innymi fakt, że ustawodawca nie reguluje odrębnie tej umowy, a jedynie w art. 604 Kodeksu cywilnego stanowi, że do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Ponadto zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego – m.in. umowa zamiany rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę. Zasadnicza różnica między umową sprzedaży a umową zamiany polega jedynie na tym, że w umowie zamiany nie występuje świadczenie pieniężne, a formę zapłaty stanowi inna rzecz. Zamiana więc podobnie jak umowa sprzedaży stanowi formę odpłatnego zbycia, a tym samym formę odpłatnego nabycia nieruchomości.

Z powyższych przepisów wynika, że sprzedaż nieruchomości stanowi zawsze źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, gdy ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, w tym również nabycie w drodze darowizny i zamiany.

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że sprzedaną w 2014 r. nieruchomość składającą się z dwóch działek Wnioskodawca nabył w różnym czasie i w różny sposób:

-działkę nr 1456/45:

 • udział wynoszący 1/2 w marcu 2010 r. w wyniku zamiany,
 • udział wynoszący 1/2 we wrześniu 2010 r. w darowiźnie od brata,

-działkę nr 1462/45:

 • udział wynoszący 1/2 w 1997 r. w darowiźnie od rodziców,
 • udział wynoszący 1/2 we wrześniu 2010 r. w darowiźnie od brata.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia należy stwierdzić, że dokonane w 2014 r. odpłatne zbycie działki nr 1462/45 w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 1997 r. w darowiźnie od rodziców (1/2) nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w przywołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

Natomiast dokonując oceny skutków podatkowych sprzedaży działki nr 1456/45 oraz działki nr 1462/45 w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2010 r. w darowiźnie od brata (1/2) należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania – w myśl art. 14 ustawy zmieniającej – mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2009 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością), np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości.

Pamiętać jednak należy, że jeśli Wnioskodawca poniósł takie koszty, to odliczyć będzie mógł jedynie ich część przypadającą na działkę nr 1456/45 oraz na udział 1/2 w działce nr 1462/45 nabyty w darowiźnie od brata, gdyż tylko sprzedaż ww. nieruchomości w tej części stanowi źródło przychodu. Skoro sprzedaż pozostałego udziału 1/2 w działce nr 1462/45 nie była źródłem przychodów, to nie mogła generować także podlegających odliczeniu kosztów.

Z kolei koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości należy ustalić w zależności od sposobu nabycia zbywanej nieruchomości (udziałów w nieruchomości) bądź na podstawie art. 22 ust. 6c, bądź art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do udziału w działce nr 1456/45 nabytego w drodze zamiany, a więc w sposób odpłatny, przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 6c ww. ustawy, w myśl którego – koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

W tym miejscu wskazać należy, że w przypadku zbycia nieruchomości lub prawa nabytego w drodze zamiany, kosztem uzyskania przychodu jest określona w umowie zamiany wartość nieruchomości lub prawa przekazanego na rzecz kontrahenta w zamian za nieruchomość lub prawo będące obecnie przedmiotem zbycia. W przypadku Wnioskodawcy do kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6c ww. ustawy z tytułu zbycia udziału w działce nr 1456/45 nabytego w drodze zamiany, można zaliczyć połowę wartości działek nr 1461/45 i 1463/45 zbytych w drodze zamiany. Aby bowiem nabyć działkę nr 1456/45 Wnioskodawca i jego brat oddali w zamian działki nr 1461/45 i 1463/45 i to wartość tych oddanych działek stanowiła dla nich koszt nabycia działki nr 1456/45. Fakt, że Wnioskodawca do kosztów uzyskania przychodu może zaliczyć jedynie połowę wartości działek nr 1461/45 i 1463/45 wynika z tego, że druga połowa kosztów nabycia przypada na brata Wnioskodawcy i nie ma przy tym dla Wnioskodawcy żadnego znaczenia czy brat będzie miał możliwość odliczenia tych kosztów, czy też nie.

Z kolei w odniesieniu do udziału w działce nr 1456/45 oraz udziału w działce nr 1462/45 nabytych w darowiźnie od brata, przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 6d ww. ustawy, zgodnie z którym za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy – wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

W tym miejscu wskazać należy, że Wnioskodawca uzasadniając własne stanowisko w sprawie stwierdził, że w drodze darowizny od brata nabył jego udział 1/2 w działce nr 1462/45 co jest jednoznaczne z nabyciem 50% powierzchni tej działki, a więc 252,5 m2.

Zgodnie z art. 195 Kodeksu cywilnego – współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. W myśl art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego – współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej Kodeksu cywilnego, o czym stanowi art. 196 § 2 Kodeksu cywilnego.

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że w 2010 r. w darowiźnie od brata Wnioskodawca nie nabył części działki nr 1462/45 odpowiadającej powierzchni 252,5 m2, lecz udział 1/2 w każdym metrze kwadratowym tej działki. Jest to zgodne z ideą współwłasności, która polega przecież właśnie na tym, że współwłaścicielom nie przysługują prawa do części rzeczy, ale przysługują im wyłącznie udziały w całej rzeczy. Rozporządzać mogą w takiej sytuacji nie częściami rzeczy, lecz udziałami w niej.

Odnosząc się z kolei do sposobu ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu należy stwierdzić, że opodatkowaniu podlega cały dochód przypadający na działkę nr 1456/45. Powierzchnia działki nr 1456/45 stanowi 47,8306% (463 m2 × 100% / 968 m2) całej powierzchni sprzedanej nieruchomości, natomiast powierzchnia działki nr 1462/45 stanowi 52,1694% (505 m2 × 100% / 968 m2) całej powierzchni sprzedanej nieruchomości. Z uwagi na fakt, że połowa przychodu przypadającego na działkę nr 1462/45 nie podlega w ogóle opodatkowaniu, to ustalony powyżej wskaźnik wynoszący 52,1694% należy podzielić przez dwa, czyli opodatkowaniu w odniesieniu do działki nr 1462/45 podlega 26,0847% uzyskanego dochodu. Zatem opodatkowaniu będzie podlegała kwota stanowiąca 73,9153% uzyskanego dochodu.

Podsumowując, dokonane w 2014 r. odpłatne zbycie działki nr 1462/45 w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 1997 r. w darowiźnie od rodziców (1/2) nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w przywołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy. Opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega natomiast sprzedaż działki nr 1456/45 oraz działki nr 1462/45 w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2010 r. w darowiźnie od brata (1/2).

Za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opodatkowaniu podlega kwota stanowiąca 73,9153% uzyskanego łącznie ze zbycia obu działek. Wyjaśnić jednak należy, że wskazany przez Wnioskodawcę wskaźnik procentowy wynoszący 73,9153% będzie miał zastosowanie pod warunkiem, że wartość metra kwadratowego obu działek jest taka sama. Wnioskodawca oparł bowiem swoje obliczenia na tezie, że w darowiźnie od brata nabył 50% powierzchni działki nr 1462/45 (252,5 m2), a tymczasem jak wyjaśniono powyżej w darowiźnie od brata nabył udział 1/2 w każdym metrze kwadratowym tej działki.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył dokument. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest zobowiązany ani uprawniony do jego oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.