IBPB-2-2/4511-67/15/MM | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego w drodze zamiany i możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu z tej zamiany.
IBPB-2-2/4511-67/15/MMinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. lokal mieszkalny
 3. odpłatne zbycie
 4. zamiana
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 22 kwietnia 2015 r. (data otrzymania 24 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych jakie powstaną po stronie Wnioskodawcy w związku z odpłatnym zbyciem w drodze zamiany lokalu mieszkalnego i możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z tej zamiany – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych jakie powstaną po stronie Wnioskodawcy w związku z odpłatnym zbyciem w drodze zamiany lokalu mieszkalnego i możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z tej zamiany.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 13 kwietnia 2015 r. teściowa Wnioskodawcy (będąc stanu wolnego) sprzedała swoje mieszkanie o powierzchni użytkowej 47,25 m2 i przynależnej piwnicy za kwotę 160.000,00 zł. Mieszkanie to nabyła w 1995 r. na własne imię i nazwisko (już po rozwodzie). Sprzedane mieszkanie znajduje się na II piętrze dziesięciopiętrowego wieżowca wybudowanego około 1976 r. i składa się z trzech oddzielnych pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Mieszkanie wymagało niewielkiego remontu kuchni i odświeżenia ścian w pozostałych pomieszczeniach.

W dniu 15 kwietnia 2015 r. teściowa Wnioskodawcy nabyła mieszkanie o powierzchni użytkowej 52,85 m2 wraz z przynależną piwnicą znajdujące się na parterze czteropiętrowego bloku wybudowanego około 1970 r. za kwotę 154.000,00 zł. Mieszkanie to składa się z trzech pokoi, łazienki z wc, kuchni i przedpokoju. Mieszkanie wymaga generalnego remontu, tj. wymiany okien w dwóch pokojach (w tym balkonowego), wymiany instalacji elektrycznej, generalnego remontu kuchni i łazienki wraz z wymianą instalacji sanitarnych, wymiany okładzin na ścianach i sufitach (zerwanie paneli i kasetonów i położenie gładzi, itp.), remontu podłóg, a w niektórych pomieszczeniach ich wymiany oraz wymiany drzwi wewnętrznych, itp.

W ciągu najbliższych miesięcy Wnioskodawca z małżonkiem zamierzają dokonać zamiany mieszkań z teściową. Mieszkanie, które obecnie posiadają małżonkowie nabyli 10 lutego 2010 r. w trakcie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej. Mieszkanie to znajduje się na parterze tego samego bloku, w którym teściowa nabyła mieszkanie 15 kwietnia 2015 r. Mieszkanie Wnioskodawcy i jego małżonka o łącznej powierzchni użytkowej 43,93 m2 składa się z dwóch pokoi, łazienki z wc, kuchni i przedpokoju oraz przynależnej piwnicy. Mieszkanie to nabyte za kwotę 115.000,00 zł wymagało generalnego remontu, który w 2012 r. został ukończony. Remont polegał na wymianie instalacji elektrycznej, wymianie grzejników co, generalnym remoncie łazienki (wymiana płytek na ścianach i podłodze, wymiana urządzeń sanitarnych i baterii kranowych) generalnym remoncie kuchni (zerwanie lamperii, położenie płytek na ścianie i podłodze, położenie gładzi wraz z malowaniem, wykonanie zabudowy kuchennej wraz ze zlewem i kuchenką gazowo-elektryczną), wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, założenie rolet antywłamaniowych (ze względu na położenie mieszkania na parterze), remont ścian i sufitów oraz podłóg we wszystkich pomieszczeniach, wykonanie w przedpokoju szafy pod zabudowę. Udokumentowane wydatki na wykonanie ww. remontu wyniosły około 38.000,00 zł. Wartość rynkową mieszkania Wnioskodawcy i jego małżonka strony zamiany szacują (po zasięgnięciu opinii w lokalnych biurach nieruchomości oraz na podstawie ofert sprzedaży podobnych mieszkań w miejscowości, w której znajduje się mieszkanie) na kwotę 154.000,00 zł. Mieszkanie, które obecnie jest własnością teściowej Wnioskodawcy (o powierzchni 52,85m2) małżonkowie zamierzają wyremontować dopiero po dokonaniu zamiany potwierdzonej stosownym aktem notarialnym.

Odpłatne zbycie (również w drodze zamiany) wszystkich ww. wyżej lokali mieszkalnych nie następuje (nie nastąpiło) w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano m.in. następujące pytania.

Czy w wyniku zamiany mieszkań między teściową a Wnioskodawca i jego małżonkiem, powstanie dla Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego... Jeśli tak, to od jakiej kwoty będzie liczony...

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie strony transakcji zamiany będą zwolnione z zapłaty podatku dochodowego od ww. umowy zamiany. Prawo podatkowe traktuje zamianę mieszkań jako odpłatne zbycie nieruchomości. Przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany jest wartość zbywanej nieruchomości, o czym mówi art. 19 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy nakłada obowiązek podatkowy pod warunkiem, że odpłatne zbycie (w tym przypadku zamiana) nastąpiło przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Wszystkim stronom zależy, aby dokonać tej zamiany już teraz (ze względu na konieczność dokonania gruntownego remontu jednego z mieszkań), więc teoretycznie art. 10 ust. 1 pkt 8 nakłada na wszystkie strony obowiązek podatkowy. Zdaniem Wnioskodawcy, art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolni ich jednak z tego obowiązku.

Wskazany artykuł mówi o zwolnieniu z podatku dochodowego, jeżeli przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości (w tym przypadku z zamiany), został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie strony transakcji spełniają te warunki, ponieważ w wyniku zamiany nikt z nich nie otrzyma do ręki ani gorsza, gdyż cała transakcja zostanie dokonana bezgotówkowo – bez jakichkolwiek dopłat. Ponadto warunek „dwóch lat” spełniony zostanie natychmiastowo, bowiem w tym samym akcie notarialnym wszystkie strony transakcji zamiany staną się właścicielami lokali mieszkalnych, które zostaną przeznaczone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych każdej ze stron.

Reasumując, środki pieniężne, które każda ze stron przeznaczyła na własne cele mieszkaniowe, nie zmieniają przeznaczenia, więc nie podlegają opodatkowaniu.

Ponadto art. 21 ust. 25 pkt 3 lit. a) i b) ww. ustawy rozwija cytowany przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 i dokładnie wskazuje, że za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zmiany lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie skutków podatkowych jakie powstaną po stronie Wnioskodawcy w związku z odpłatnym zbyciem w drodze zamiany lokalu mieszkalnego i możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z tej zamiany. Natomiast w zakresie skutków podatkowych jakie powstaną po stronie teściowej i małżonka Wnioskodawcy w związku z odpłatnym zbyciem w drodze zamiany lokali mieszkalnych – wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujących zamiany.

Przytoczony wyżej przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub praw w nim wymienionych miało miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, stanowi źródło przychodu i w efekcie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. W związku z tym, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat, odpłatne zbycie tej nieruchomości lub prawa nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

Użyte w cytowanym przepisie art. 10 ust 1 pkt 8 „odpłatne zbycie” obejmuje swoim zakresem nie tylko umowę sprzedaży, ale każdą inną umowę, na mocy której dochodzi do odpłatnego przeniesienia prawa własności, w tym również umowę zamiany. Aby dana czynność miała charakter odpłatnej nie musi jej bowiem towarzyszyć świadczenie pieniężne i przepływ gotówkowy. Forma bezpośredniej wymiany towarów jaką jest uregulowana w art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) umowa zamiany – w wyniku której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy – również stanowi odpłatne zbycie rzeczy. Ponadto zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego – m.in. umowa zamiany rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę. Umowa zamiany jest więc umową konsensualną, odpłatną i wzajemną, w której świadczenia obu stron mają charakter niepieniężny. Ekwiwalentem w tym wypadku jest inna rzecz, a nie wartości pieniężne. Stosownie do art. 604 ww. Kodeksu – do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Umowa zamiany jest zatem umową o podobnym charakterze co umowa sprzedaży. Zasadnicza różnica między umową sprzedaży a umową zamiany polega jedynie na tym, że w umowie zamiany nie występuje świadczenie pieniężne, a formę zapłaty stanowi inna rzecz. Zamiana więc podobnie jak umowa sprzedaży stanowi formę odpłatnego zbycia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje zbyć w drodze zamiany mieszkanie, które nabył wraz z małżonkiem w 2010 r. Zatem 5-letni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy upłynie dopiero z końcem 2015 r. Tym samym jeżeli do zamiany mieszkania dojdzie przed 1 stycznia 2016 r. po stronie Wnioskodawcy powstanie źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

W przypadku odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) dochód ustala się u każdej ze stron umowy na zasadach, o których mowa w ust. 2 (art. 30e ust. 3 ww. ustawy).

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Natomiast przychodem podatkowym z tytułu umowy zamiany – stosownie do art. 19 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest u każdej ze stron umowy przenoszącej własność, wartość nieruchomości, rzeczy lub prawa zbywanego w drodze zamiany. Zaznaczyć należy, że wartość ta nie może być niższa od wartości rynkowej, dla ustalenia której stosować należy odpowiednio przepisy art. 19 ust. 1, 3 i 4 ww. ustawy. W świetle ust. 1 tego artykułu przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wydatki poniesione przez zbywającego, które są konieczne, aby transakcja zbycia mogła dojść do skutku, np. podatek od czynności cywilnoprawnych, koszty sporządzenia aktu notarialnego zamiany, o ile będą ponoszone przez zbywcę (Wnioskodawcę). Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy.

Natomiast za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, uważa się udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania (art. 22 ust. 6c ww. ustawy).

Wysokość nakładów, o których mowa wyżej ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Z powyższych regulacji wynika, że podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę między przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości a kosztami uzyskania przychodu. Z uwagi na fakt, że w rozpatrywanej sprawie dojdzie do zamiany mieszkań, przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości – zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowi wartość rynkowa lokalu mieszkalnego zbywanego w drodze zamiany pomniejszona o poniesione przez Wnioskodawcę koszty odpłatnego zbycia. Natomiast koszty uzyskania przychodu – zgodnie z art. 22 ust. 6c ww. ustawy – będą stanowiły udokumentowane koszty nabycia zbywanego lokalu mieszkalnego (a więc cena sprzedaży wynikająca z aktu notarialnego zakupu lokalu) powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość tego mieszkania, poczynione w czasie jego posiadania.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (udziału w nieruchomości) i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Należny podatek wynikający z tego zeznania jest płatny w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 4 pkt 4 w zw. z art. 45 ust. 1b ww. ustawy).

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy – wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Z kolei zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 3 ww. ustawy – za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub
 3. gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub
 4. gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a).

Zgodnie z wyżej cytowanym art. 21 ust. 25 pkt 3 lit. a) i b) ww. ustawy – za wydatki poniesione na „własne cele mieszkaniowe”, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się m.in. wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Należy wyjaśnić, że zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu zamiany, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. Jeżeli przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Dochód zwolniony należy zatem obliczyć według następującego wzoru:

dochód zwolniony = D x

gdzie:

D – dochód z zamiany,

W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe (wartość lokalu mieszkalnego nabytego w drodze zamiany od teściowej),

P – przychód z zamiany (wartość lokalu mieszkalnego zbywanego w drodze zamiany).

Zatem w przypadku, gdy przychód z odpłatnego zbycia w drodze zamiany (wartość zbywanego w drodze zamiany lokalu mieszkalnego pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia – jeżeli w ogóle zostaną takie przez Wnioskodawcę poniesione) w całości przeznaczony zostanie na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (a więc będzie równy lub niższy wartości mieszkania, które w drodze zamiany Wnioskodawca otrzyma od teściowej), to uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości zwolniony od podatku dochodowego. Bowiem to wartość mieszkania nabytego od teściowej będzie traktowana jako wydatek na własne cele mieszkaniowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 3 ww. ustawy.

W omawianej sprawie Wnioskodawca wskazał, że wartość rynkowa mieszkania, które jest własnością Wnioskodawcy i jego małżonka wynosi 154.000 zł, czyli odpowiada kwocie za jaką w 2015 r. teściowa Wnioskodawcy nabyła swoje mieszkanie.

Jeżeli zatem w istocie wartość nabytego w drodze zamiany od teściowej lokalu mieszkalnego będzie równa lub przewyższy wartość zbywanego przez małżonków w drodze zamiany lokalu mieszkalnego, to po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek zapłaty podatku z tytułu dokonanej transakcji zamiany. Chodzi przy tym o wartości rynkowe lokali mieszkalnych na moment ich zamiany a nie o wartości określone przez strony transakcji na podstawie subiektywnej oceny.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Należy również zauważyć, że zbywany lokal mieszkalny został nabyty przez Wnioskodawcę i jego małżonka, dlatego też własność mieszkania przysługuje także małżonkowi Wnioskodawcy. Jednakże niniejsza interpretacja została wydana dla Wnioskodawcy w jego indywidualnej sprawie zgodnie z dyspozycją art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Małżonek Wnioskodawcy chcąc uzyskać interpretację indywidualną winien wystąpić z odrębnym wnioskiem i uiścić stosowną opłatę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.