1418/ZT/T/443-77/05/SG | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Handlowa Spółdzielnia Pracy "SCh" będąca podatnikiem podatku od towarów i usług w ramach umowy zamiany przenosi na rzecz gminy własność działek przeznaczonych pod drogi publiczne w zamian za zabudowaną działkę nr ... będącą własnością gminy. Budynki znajdujące się na tej działce zostały pobudowane z nakładów własnych Spółdzielni.Według opinii Spółdzielni zawartej w piśmie czynność przeniesienia na rzecz gminy własności działek przeznaczonych pod drogi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

1418/ZT/T/443-77/05/SG

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. zamiana
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ) zwanej dalej ustawą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 2 pkt. 6 tej ustawy przez towary rozumie się rzeczy ruchome , jak również wszelkie postacie energii , budynki i budowle lub ich części , będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług , które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej , a także grunty. Dostawą zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W przypadku zamiany nieruchomości dochodzi do podwójnej dostawy towarów dokonywanej przez obydwie strony umowy zamiany, z których każdą należy ocenić odrębnie pod kątem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług .

W myśl art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Budowlą zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 1994 r Prawo Budowlane ( Dz.U.Nr 207 poz. 2016 z późn. zm) jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury , jak lotniska, drogi , linie kolejowe , mosty , wiadukty , tunele i in. Z powyższego wynika , iż droga jest obiektem budowlanym - budowlą , teren na którym znajduje się droga jest terenem zabudowanym , natomiast teren niezabudowany przeznaczony pod drogę jest terenem budowlanym. Zatem dostawa gruntu przeznaczonego pod drogi nie może korzystać ze zwolnienia określonego w cyt. wyżej przepisie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy i podlega opodatkowaniu stawką podatku w wys. 22%

W związku z powyższym , zdaniem tut. organu podatkowego stanowisko Spółdzielni zawarte we wniosku w odniesieniu do sytuacji w nim przedstawionej nie jest zgodne z obowiązującym stanem prawnym.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

zamiana
1401/FA/4117-14/4/06/WM | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.