Zamiana | Interpretacje podatkowe

Zamiana | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zamiana. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Odpłatne zbycie w drodze zamiany spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego, dokonane przed upływem pięciu lat od daty jego nabycia, stanowić będzie źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, dochód uzyskany z takiej zamiany, stanowiący różnicę pomiędzy wartością lokalu zbywanego w drodze zamiany (wartość tego prawa wynikająca z aktu notarialnego na dzień dokonania transakcji zamiany) a kosztami uzyskania przychodu (udokumentowanymi kosztami jego nabycia, powiększonymi o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość prawa majątkowego w czasie jego posiadania), będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że aby dochód uzyskany z tytułu zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości korzystał ze zwolnienia, wartość nabytego w drodze zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego musi być równa lub przewyższać wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zbywanego. Zgodnie z zawartym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca wraz z żoną planuje dokonać zamiany nabytego w 2015 roku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o wartości 265.000 PLN na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego rodziców żony Wnioskodawcy o wartości 360.000 PLN. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że odpłatne zbycie w drodze zamiany spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego, dokonane przed upływem pięciu lat od daty jego nabycia, stanowić będzie źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, dochód uzyskany z takiej zamiany, stanowiący różnicę pomiędzy wartością lokalu zbywanego w drodze zamiany (wartość tego prawa wynikająca z aktu notarialnego na dzień dokonania transakcji zamiany) a kosztami uzyskania przychodu (udokumentowanymi kosztami jego nabycia, powiększonymi o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość prawa majątkowego w czasie jego posiadania), będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
29
lis

Istota:
Skutki zbycia lokalu mieszkalnego w drodze zamiany.
Fragment:
W następstwie umowy zamiany mają miejsce dwie czynności. Z jednej strony dochodzi u każdej ze stron do odpłatnego zbycia nieruchomości, z drugiej natomiast każda ze stron nabywa nową nieruchomość. Zamiana jest więc umową o podobnym charakterze co sprzedaż. Świadczy o tym między innymi fakt, że ustawodawca nie reguluje odrębnie tej umowy, a jedynie w art. 604 Kodeksu cywilnego stanowi, że do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Ponadto zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego – m.in. umowa zamiany rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę. Zasadnicza różnica między umową sprzedaży a umową zamiany polega jedynie na tym, że w umowie zamiany nie występuje świadczenie pieniężne, a formę zapłaty stanowi inna rzecz. Zamiana więc podobnie jak umowa sprzedaży stanowi formę odpłatnego zbycia. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni nabyła na podstawie umowy sprzedaży w dniu 11 września 2008 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W dniu 28 czerwca 2011 r. Wnioskodawczyni dokonała zamiany ww. lokalu mieszkalnego. Zatem umowa zamiany przedmiotowego lokalu mieszkalnego w dniu 28 czerwca 2011r. została dokonana przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie.
2016
29
lis

Istota:
Zbycie dzialki w drodze zamiany.
Fragment:
Swiadczy o tym miedzy innymi fakt, ze ustawodawca nie reguluje odrebnie tej umowy, a jedynie w art. 604 Kodeksu cywilnego stanowi, ze do zamiany stosuje sie odpowiednio przepisy o sprzedazy. Ponadto zgodnie z art. 155 ? 1 Kodeksu cywilnego - m.in. umowa zamiany rzeczy co do tozsamosci oznaczonej przenosi wlasnosc na nabywce. Zasadnicza roznica miedzy umowa sprzedazy a umowa zamiany polega jedynie na tym, ze w umowie zamiany nie wystepuje swiadczenie pieniezne, a forme zaplaty stanowi inna rzecz. Zamiana wiec podobnie jak umowa sprzedazy stanowi forme odplatnego zbycia. Nie ma przy tym znaczenia czy zamieniane nieruchomosci maja taka sama wartosc lub powierzchnie, bowiem niezaleznie od tego czy przedmiotem zamiany sa nieruchomosci majace taka sama wartosc lub powierzchnie czy tez nie, zamiana stanowi forme odplatnego zbycia, przez co wywoluje okreslone skutki podatkowe. Wobec powyzszego wyjasnienia nalezy powtorzyc, ze zamiana nieruchomosci lub ich czesci oraz udzialu w nieruchomosci stanowi zrodlo przychodu podlegajace opodatkowaniu, jezeli zamiana ma miejsce przed uplywem 5 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym nastapilo nabycie lub wybudowanie. Jezeli natomiast zamiana nieruchomosci lub ich czesci oraz udzialu w nieruchomosci nastepuje po uplywie tego okresu, przychod z zamiany nie podlega w ogole opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
2016
28
lis

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, przychód Wnioskodawcy, wynikający z faktu zawarcia przez Wnioskodawcę umowy zamiany, przysługującej mu własności części A - na stanowiącą własność Zdzisława C. część B, będzie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Użyte w cytowanym przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT „ odpłatne zbycie ” obejmuje swoim zakresem nie tylko umowę sprzedaży, ale każdą inną umowę, na mocy której dochodzi do odpłatnego przeniesienia prawa własności, w tym również umowę zamiany. Umowa zamiany jest umową konsensualną, odpłatną i wzajemną, w której świadczenia obu stron mają charakter niepieniężny. Zgodnie z art. 603 z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm., dalej: „ k.c. ”) przez umowę zamiany każda ze stron, zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Ekwiwalentem w tym wypadku jest inna rzecz, a nie wartości pieniężne. Stosownie do art. 604 k.c., do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Umowa zamiany jest zatem umową o podobnym charakterze co umowa sprzedaży, nie można jej jednak utożsamiać ze sprzedażą. W przedmiotowej sprawie własność nieruchomości stanowiącej część A Wnioskodawca nabył w zakresie swego udziału spadkowego w 2015 roku, natomiast w zakresie przekraczającym ten udział nabędzie po dokonaniu działu spadku. Dokonując następnie odpłatnego zbycia własności części A, przed upływem pięciu lat od chwili otwarcia spadku, co do zasady jego dochód z umowy zamiany podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
28
lis

Istota:
Czy z tytułu zaistniałej szczegółowo opisanej ekwiwalentnej zamiany działki gruntu i boksu garażowego Wnioskodawca winien opłacić jakąkolwiek należność podatkową, jeżeli tak to jaką wielkość procentową oraz kwotę od której takową należność Wnioskodawca winien zapłacić?
Fragment:
Umowa zamiany jest umową konsensualną, odpłatną i wzajemną, w której świadczenia obu stron mają charakter niepieniężny. Zgodnie z art. 603 ustawy Kodeks cywilny, przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy, co stanowi również odpłatne zbycie rzeczy. Zamiana jest więc umową o podobnym charakterze co sprzedaż. Świadczy o tym między innymi fakt, że ustawodawca nie reguluje odrębnie tej umowy, a jedynie w art. 604 Kodeksu cywilnego stanowi, że do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży, tj. art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym umowa zamiany rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę. Zasadnicza różnica między umową sprzedaży a umową zamiany polega na tym, że w umowie zamiany nie występuje świadczenie pieniężne. Różnica pomiędzy tymi umowami sprowadza się jedynie do formy zapłaty, którą w przypadku umowy sprzedaży stanowi wartość pieniężna, a w przypadku zamiany – inna rzecz (prawo). Art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.
2016
26
lis

Istota:
Dochód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży nieruchomości, która została nabyta w drodze zamiany podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowy od osób fizycznych.
Fragment:
Świadczy o tym między innymi fakt, że ustawodawca nie reguluje odrębnie tej umowy, a jedynie w art. 604 Kodeksu cywilnego stanowi, że do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży, tj. art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym umowa zamiany rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę. Zasadnicza różnica między umową sprzedaży a umową zamiany polega na tym, że w umowie zamiany nie występuje świadczenie pieniężne. Różnica pomiędzy tymi umowami sprowadza się jedynie do formy zapłaty, którą w przypadku umowy sprzedaży stanowi wartość pieniężna, a w przypadku zamiany – inna rzecz. W świetle przywołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że rezultatem umowy zamiany nieruchomości jest z jednej strony zbycie nieruchomości, a z drugiej nabycie na własność innej nieruchomości. Tym samym w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej uprzednio w drodze zamiany, datą, od której należy liczyć okres pięcioletni, o którym mowa w ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 jest rok, w którym dokonano zamiany nieruchomości. Oczywiste jest bowiem, że zamiana jest formą nabycia, gdyż właściciel nabywa w drodze umowy coś, do czego prawa własności wcześniej nie miał, bo należało do innej osoby, nawet w sytuacji, kiedy zamiana nieruchomości następuje bez wzajemnych dopłat. Skoro z przywołanych wyżej przepisów wynika, że rezultatem umowy zamiany jest nabycie na własność innej nieruchomości (udziału w nieruchomości), to w stosunku do tej części nieruchomości, którą Wnioskodawca zamienił, bieg terminu pięcioletniego, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bezwzględnie liczony jest z uwzględnieniem daty nabycia przez Wnioskodawcę nieruchomości w drodze zamiany tj. od końca 2013 r.
2016
31
lip

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w drodze zamiany.
Fragment:
Tak więc, jednym ze sposobów nabycia nieruchomości jest nabycie własności nieruchomości na podstawie umowy zamiany. Umowa zamiany jest umową konsensualną, odpłatną i wzajemną, w której świadczenia obu stron mają charakter niepieniężny. Zgodnie z art. 603 ustawy Kodeks cywilny, przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy, co stanowi również odpłatne zbycie rzeczy. Zamiana jest więc umową o podobnym charakterze co sprzedaż. Świadczy o tym między innymi fakt, że ustawodawca nie reguluje odrębnie tej umowy, a jedynie w art. 604 Kodeksu cywilnego stanowi, że do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży, tj. art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym umowa zamiany rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę. Różnica pomiędzy tymi umowami sprowadza się jedynie do formy zapłaty, którą w przypadku umowy sprzedaży stanowi wartość pieniężna, a w przypadku zamiany - inna rzecz. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że skoro na gruncie przedmiotowej sprawy rzeczone spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nabyte w roku 2014 (w drodze umowy zamiany) zostało sprzedane przez Wnioskodawczynię w roku 2015 - czyli przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku 2014, w którym nastąpiło nabycie - to przedmiotowa sprzedaż stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
26
cze

Istota:
Jaką kwotę ma Wnioskodawczyni wydatkować na cele mieszkaniowe, aby móc skorzystać ze zwolnienia pełnego od podatku z przeznaczeniem wydatkowania na własne cele mieszkaniowe?
Fragment:
Zamiana jest więc umową o podobnym charakterze co sprzedaż. Świadczy o tym między innymi fakt, że ustawodawca nie reguluje odrębnie tej umowy, a jedynie w art. 604 Kodeksu cywilnego stanowi, że do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Ponadto zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego m.in. umowa zamiany rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę. Zasadnicza różnica między umową sprzedaży a umową zamiany polega na tym, że w umowie zamiany nie występuje świadczenie pieniężne. Różnica pomiędzy tymi umowami sprowadza się jedynie do formy zapłaty, którą w przypadku umowy sprzedaży stanowi wartość pieniężna, a w przypadku zamiany – inna rzecz. W świetle powyższego, stwierdzić należy, iż zamiana podobnie jak umowa sprzedaży, stanowi formę odpłatnego zbycia. Nie ma przy tym znaczenia, czy zamieniane nieruchomości mają taką samą wartość, przez co między stronami umowy zamiany nie dochodzi do dopłat tytułem wyrównania wartości zamienianych nieruchomości. Zamiana bowiem niezależnie od tego, czy przedmiotem zamiany są nieruchomości mające taką samą wartość, czy też nie, stanowi formę odpłatnego zbycia, przez co wywołuje określone skutki podatkowe.
2016
24
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT zamiany nieruchomości niezabudowanych będących własnością Skarbu Państwa
Fragment:
W myśl powyższych regulacji prawnych należy uznać, że zamiana towarów, co do zasady jest czynnością objętą zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług ponieważ w jej wyniku dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel. Zgodnie z treścią art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zamiana jest umową cywilnoprawną, na podstawie której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Natomiast zapis art. 604 Kc daje dyspozycję odpowiedniego stosowania do zamiany przepisów o sprzedaży. Różnica w stosunku do umowy sprzedaży polega na tym, że w miejsce świadczenia ceny pojawia się obowiązek drugiej strony przeniesienia własności rzeczy. Tym samym umowa zamiany skutkuje wzajemnym przeniesieniem prawa do rozporządzania zamienianymi towarami (w tym przypadku nieruchomościami) jak właściciel. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że umowa zamiany towarów na gruncie podatku od towarów i usług jest niczym innym jak dwiema odpłatnymi dostawami towarów. Podkreślić jednak należy, iż aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.
2016
17
cze

Istota:
Czy w związku z zamianą mieszkania w dniu 18 sierpnia 2009 r. Wnioskodawczyni nie musi płacić podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Użyte w cytowanym przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 „ odpłatne zbycie ” obejmuje swoim zakresem nie tylko umowę sprzedaży, ale każdą inną umowę, na mocy której dochodzi do odpłatnego przeniesienia prawa własności, w tym również umowę zamiany. Umowa zamiany jest umową konsensualną, odpłatną i wzajemną, w której świadczenia obu stron mają charakter niepieniężny. Zgodnie z art. 603 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Ekwiwalentem w tym wypadku jest inna rzecz, a nie wartości pieniężne. Stosownie do art. 604 ww. Kodeksu do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Umowa zamiany jest zatem umową o podobnym charakterze co umowa sprzedaży, nie można jej jednak utożsamiać ze sprzedażą. Obie umowy stanowią o odpłatnym zbyciu. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w dniu 17 października 2007 r. Wnioskodawczyni dokonała na podstawie aktu notarialnego przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo do tego lokalu. Wnioskodawczyni uzyskała przychód z zamiany lokalu mieszkalnego w dniu 18 sierpnia 2008 r. Wnioskodawczyni była zameldowana w tym mieszkaniu od 1979 r. Nie złożyła w urzędzie skarbowym oświadczenia o korzystaniu z ulgi meldunkowej, bo nie wiedziała, że takie należy złożyć.
2016
24
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zamiana
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.