Zamiana | Interpretacje podatkowe

Zamiana | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zamiana. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jeżeli każda ze stron wyraziła zgodę na wzajemne przeniesienie praw do części nieruchomości w myśl art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz żadna ze stron na tej zamianie nie straciła ani nie zyskała na posiadanej powierzchni, a niektóre części ze scalanych i dzielonych gruntów nadal pozostały u tego samego właściciela, to czy jest konieczne odprowadzenie 19% podatku od sprzedaży?
Fragment:
Tak więc, jednym ze sposobów nabycia nieruchomości jest nabycie własności nieruchomości na podstawie umowy zamiany. Umowa zamiany jest umową konsensualną, odpłatną i wzajemną, w której świadczenia obu stron mają charakter niepieniężny. Zgodnie z art. 603 ustawy Kodeks cywilny, przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy, co stanowi również odpłatne zbycie rzeczy. Zamiana jest więc umową o podobnym charakterze co sprzedaż. Świadczy o tym między innymi fakt, że ustawodawca nie reguluje odrębnie tej umowy, a jedynie w art. 604 Kodeksu cywilnego stanowi, że do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Zasadnicza różnica między umową sprzedaży a umową zamiany polega na tym, że w umowie zamiany może nie występować świadczenie pieniężne. Różnica pomiędzy tymi umowami sprowadza się jedynie do formy zapłaty, którą w przypadku umowy sprzedaży stanowi wartość pieniężna, a w przypadku zamiany – inna rzecz. Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje jednoznacznie, że zamiana jest umową wywołującą skutek podatkowy. Przepis ten stanowi, że zamiana u obu stron umowy, powoduje powstanie obowiązku podatkowego, jeżeli ma miejsce przed upływem określonego tym przepisem czasu.
2017
18
maj

Istota:
Skutki podatkowe zamiany nieruchomości.
Fragment:
Użyte w cytowanym przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 „ odpłatne zbycie ” obejmuje swoim zakresem nie tylko umowę sprzedaży, ale każdą inną umowę, na mocy której dochodzi do odpłatnego przeniesienia prawa własności, w tym również umowę zamiany. Umowa zamiany jest umową konsensualną, odpłatną i wzajemną, w której świadczenia obu stron mają charakter niepieniężny. Zgodnie z art. 603 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.) przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Ekwiwalentem w tym wypadku jest inna rzecz, a nie wartości pieniężne. Stosownie do art. 604 ww. Kodeksu do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Umowa zamiany jest zatem umową o podobnym charakterze co umowa sprzedaży, nie można jej jednak utożsamiać ze sprzedażą. Obie umowy stanowią o odpłatnym zbyciu. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż w dniu 17 lutego 2012 r. Wnioskodawca nabył, w drodze darowizny, nieruchomość gruntową, którą następnie, w dniu 17 czerwca 2016 r. zbył w formie zamiany. Odnosząc zatem przedstawiony stan faktyczny do powołanych powyżej przepisów stwierdzić należy, że zamiana nieruchomości nabytej w 2012 r., w sytuacji, gdy nie została dokonana w wykonaniu działalności gospodarczej i nastąpiła przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano jej nabycia stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
16
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku dostawy (zamiany) nieruchomości zabudowanej.
Fragment:
Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko bowiem w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. W myśl art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459), przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. W art. 604 cyt. ustawy, zawarto dyspozycję odpowiedniego stosowania do zamiany przepisów o sprzedaży. Z powyższych przepisów Kodeksu cywilnego wynika, że w przypadku zamiany obie strony przenoszą na siebie wzajemnie własność rzeczy, występując zarówno w charakterze dostawcy, jak i w charakterze nabywcy. Umowa zamiany jest umową wzajemną, bardzo zbliżoną do umowy sprzedaży. Różnica w stosunku do umowy sprzedaży polega na tym, że w miejsce świadczenia ceny pojawia się obowiązek drugiej strony przeniesienia własności rzeczy. Ze względu na wzajemny charakter umowy, wartość świadczonych rzeczy powinna być ekwiwalentna. Zatem zamiana nieruchomości skutkuje przeniesieniem prawa do rozporządzania zamienianymi nieruchomościami jak właściciel.
2017
11
maj

Istota:
Opodatkowanie czynności zamiany działki gruntu, na której znajduje się kolektor ściekowy.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.), przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. W art. 604 Kodeksu cywilnego zawarto dyspozycję odpowiedniego stosowania do zamiany przepisów o sprzedaży. Z powyższych przepisów Kodeksu cywilnego wynika, że w przypadku zamiany obie strony przenoszą na siebie wzajemnie własność rzeczy, występując zarówno w charakterze dostawcy, jak i w charakterze nabywcy. Umowa zamiany jest umową wzajemną, bardzo zbliżoną do umowy sprzedaży. Różnica w stosunku do umowy sprzedaży polega na tym, że w miejsce świadczenia ceny pojawia się obowiązek drugiej strony przeniesienia własności rzeczy. Ze względu na wzajemny charakter umowy, wartość świadczonych rzeczy powinna być ekwiwalentna. Zatem zamiana nieruchomości skutkuje przeniesieniem prawa do rozporządzania zamienianymi nieruchomościami jak właściciel. Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.
2017
10
maj

Istota:
Dochód uzyskany ze sprzedaży działki nabytej w drodze zamiany podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Przepis art. 604 k.c. stanowi, że do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży, tj. art. 155 § 1 k.c., zgodnie z którym umowa zamiany rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę. W świetle powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że rezultatem umowy zamiany nieruchomości jest nabycie na własność innej nieruchomości. W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej uprzednio w drodze zamiany, datą, od której należy liczyć okres pięcioletni, o którym mowa w ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 jest rok, w którym dokonano zamiany nieruchomości. Data, w której dokonano zamiany nieruchomości jest datą nabycia nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży i z tą datą należy wiązać skutki podatkowe w zakresie powstania obowiązku podatkowego. Z uwagi na to, iż w przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni nabyła w 2009 r. w drodze zamiany działkę, wobec tego przy sprzedaży w 2010 r. ww. działki zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009 r.
2017
4
lut

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży działki nabytej w drodze zamiany
Fragment:
W przypadku sprzedaży nieruchomości lub prawa nabytego w drodze zamiany, kosztem uzyskania przychodu jest określona w umowie zamiany wartość nieruchomości lub prawa przekazanego na rzecz kontrahenta w zamian za nieruchomość lub prawo będące przedmiotem sprzedaży. W świetle powyższych uregulowań, w rozpatrywanej sprawie, do kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6c ww. ustawy z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości (działce nr 77/19), można zaliczyć wartość udziału w nieruchomości zbytego przez Wnioskodawcę w drodze zamiany (ustaloną w umowie zamiany). Zatem przypadająca na Wnioskodawcę zgodnie z jego udziałem wartość działki nr 77/17 oddanej sąsiadowi w zamian za działkę nr 77/19 nabytą od sąsiada stanowi koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży ww. działki, której przed zamianą Wnioskodawca nie był współwłaścicielem. Aby bowiem nabyć udział w działce od sąsiada Wnioskodawca oddał mu w zamian udział w innej działce. I to wartość tego oddanego w zamian udziału w działce stanowi koszt nabycia nowego, który następnie Wnioskodawca sprzedał. Natomiast fakt, że w omawianej sprawie była to zamiana działek o tych samych powierzchniach pozostaje bez wpływu na sposób rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.
2017
4
sty

Istota:
Zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy zamiany
Fragment:
Z przepisu art. 9 pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jednoznacznie wynika, iż jednym z warunków skorzystania ze wskazanego zwolnienia w sytuacji zawarcia umowy zamiany przez osoby zaliczone do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, musi być wystąpienie ściśle określonego przedmiotu zamiany. Tym samym, aby wskazane zwolnienie przedmiotowe mogło mieć zastosowanie, to oprócz spełnienia warunku zawarcia umowy zamiany przez wskazane powyżej strony musi również zostać spełniony warunek, w którym przedmiotem umowy jest wyłącznie budynek mieszkalny lub jego część albo lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego albo wynikające z przepisów prawa spółdzielczego - prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym. Skoro bowiem z treści przepisu jednoznacznie wynika, iż dotyczy on wskazanych powyżej przedmiotów umowy, to nie można domniemywać, że odnosi się on również np. do kwestii zamiany udziałów w prawach użytkowania wieczystego gruntów, związanych z lokalami mieszkalnymi, które są przedmiotem zamiany. Gdyby wolą ustawodawcy było, że prawo do zwolnienia określone tymże przepisem będzie przysługiwało również do tej części zamiany, która będzie obejmowała działki gruntu, związanych z ww. lokalami mieszkalnymi, które są przedmiotem zamiany (tak jak w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku), to niechybnie takie uregulowanie zawarłby w analizowanym przepisie.
2016
15
gru

Istota:
Odpłatne zbycie w drodze zamiany spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego, dokonane przed upływem pięciu lat od daty jego nabycia, stanowić będzie źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, dochód uzyskany z takiej zamiany, stanowiący różnicę pomiędzy wartością lokalu zbywanego w drodze zamiany (wartość tego prawa wynikająca z aktu notarialnego na dzień dokonania transakcji zamiany) a kosztami uzyskania przychodu (udokumentowanymi kosztami jego nabycia, powiększonymi o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość prawa majątkowego w czasie jego posiadania), będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że aby dochód uzyskany z tytułu zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości korzystał ze zwolnienia, wartość nabytego w drodze zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego musi być równa lub przewyższać wartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zbywanego. Zgodnie z zawartym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca wraz z żoną planuje dokonać zamiany nabytego w 2015 roku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o wartości 265.000 PLN na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego rodziców żony Wnioskodawcy o wartości 360.000 PLN. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że odpłatne zbycie w drodze zamiany spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego, dokonane przed upływem pięciu lat od daty jego nabycia, stanowić będzie źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, dochód uzyskany z takiej zamiany, stanowiący różnicę pomiędzy wartością lokalu zbywanego w drodze zamiany (wartość tego prawa wynikająca z aktu notarialnego na dzień dokonania transakcji zamiany) a kosztami uzyskania przychodu (udokumentowanymi kosztami jego nabycia, powiększonymi o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość prawa majątkowego w czasie jego posiadania), będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
29
lis

Istota:
Skutki zbycia lokalu mieszkalnego w drodze zamiany.
Fragment:
W następstwie umowy zamiany mają miejsce dwie czynności. Z jednej strony dochodzi u każdej ze stron do odpłatnego zbycia nieruchomości, z drugiej natomiast każda ze stron nabywa nową nieruchomość. Zamiana jest więc umową o podobnym charakterze co sprzedaż. Świadczy o tym między innymi fakt, że ustawodawca nie reguluje odrębnie tej umowy, a jedynie w art. 604 Kodeksu cywilnego stanowi, że do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Ponadto zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego – m.in. umowa zamiany rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę. Zasadnicza różnica między umową sprzedaży a umową zamiany polega jedynie na tym, że w umowie zamiany nie występuje świadczenie pieniężne, a formę zapłaty stanowi inna rzecz. Zamiana więc podobnie jak umowa sprzedaży stanowi formę odpłatnego zbycia. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni nabyła na podstawie umowy sprzedaży w dniu 11 września 2008 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W dniu 28 czerwca 2011 r. Wnioskodawczyni dokonała zamiany ww. lokalu mieszkalnego. Zatem umowa zamiany przedmiotowego lokalu mieszkalnego w dniu 28 czerwca 2011r. została dokonana przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie.
2016
29
lis

Istota:
Zbycie dzialki w drodze zamiany.
Fragment:
Swiadczy o tym miedzy innymi fakt, ze ustawodawca nie reguluje odrebnie tej umowy, a jedynie w art. 604 Kodeksu cywilnego stanowi, ze do zamiany stosuje sie odpowiednio przepisy o sprzedazy. Ponadto zgodnie z art. 155 ? 1 Kodeksu cywilnego - m.in. umowa zamiany rzeczy co do tozsamosci oznaczonej przenosi wlasnosc na nabywce. Zasadnicza roznica miedzy umowa sprzedazy a umowa zamiany polega jedynie na tym, ze w umowie zamiany nie wystepuje swiadczenie pieniezne, a forme zaplaty stanowi inna rzecz. Zamiana wiec podobnie jak umowa sprzedazy stanowi forme odplatnego zbycia. Nie ma przy tym znaczenia czy zamieniane nieruchomosci maja taka sama wartosc lub powierzchnie, bowiem niezaleznie od tego czy przedmiotem zamiany sa nieruchomosci majace taka sama wartosc lub powierzchnie czy tez nie, zamiana stanowi forme odplatnego zbycia, przez co wywoluje okreslone skutki podatkowe. Wobec powyzszego wyjasnienia nalezy powtorzyc, ze zamiana nieruchomosci lub ich czesci oraz udzialu w nieruchomosci stanowi zrodlo przychodu podlegajace opodatkowaniu, jezeli zamiana ma miejsce przed uplywem 5 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym nastapilo nabycie lub wybudowanie. Jezeli natomiast zamiana nieruchomosci lub ich czesci oraz udzialu w nieruchomosci nastepuje po uplywie tego okresu, przychod z zamiany nie podlega w ogole opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zamiana
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.