Zameldowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zameldowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
24
paź

Istota:

Ulga meldunkowa - zameldowanie małżonków.

Fragment:

Jak wynika z treści powołanego art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, jednym z warunków skorzystania z uregulowanego w nim zwolnienia od podatku jest zameldowanie podatnika w zbywanym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Przepis ten nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania, nie uzależnia zameldowania, a tym samym prawa do zwolnienia, od posiadania tytułu własności do nieruchomości lub lokalu, lecz stanowi, że istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu, czy też budynku przez wyżej wskazany okres. Na gruncie polskiego systemu prawa, a w szczególności prawa podatkowego, można mówić o zasadzie pierwszeństwa wykładni językowej. Posługując się jedną z reguł tej wykładni można stwierdzić, że skoro przepis nie precyzuje, od kiedy rozpoczyna się okres zameldowania to, zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy przyjąć należy, że obejmuje (co najmniej) 12 miesięcy wstecz od daty zbycia. W tej sytuacji ze zwolnienia skorzystać może każdy podatnik, który był zameldowany przez co najmniej 12 miesięcy na pobyt stały w zbywanym budynku lub lokalu mieszkalnym nawet w okresie nieprzypadającym bezpośrednio przed dniem zbycia. Zatem każdy roczny okres zameldowania uprawnia do zwolnienia.

2012
13
paź

Istota:

Czy istnieje możliwość zwolnienia wnioskodawcy z zapłaty podatku w związku ze sprzedażą nieruchomości i faktem zameldowania jego rodziny, a także zamieszkaniem wnioskodawcy pod adresem zbytej nieruchomości?

Fragment:

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w budynku mieszkalnym do dnia sprzedaży była zameldowana wyłącznie żona i dziecko wnioskodawcy. Wnioskodawca mieszkał w przedmiotowym budynku, lecz nie był w nim zameldowany. Mając zatem na uwadze przytoczone powyżej uregulowania prawne oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, iż wnioskodawca nie spełnia wymaganego przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunku dwunastomiesięcznego okresu zameldowania na pobyt stały, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, co oznacza, że wnioskodawcy nie przysługuje prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej. Należy podkreślić, iż przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 w związku z art. 21 ust. 22 jest jednoznaczny w wykładni gramatycznej. Ustawodawca kreując przedmiotowe zwolnienie w postaci ulgi meldunkowej w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 126 bezsprzecznie w swej treści zawarł sformułowanie „jeżeli podatnik był zameldowany (...) na pobyt stały”. Tym samym zamieszkiwanie w budynku mieszkalnym bez zameldowania na pobyt stały w żadnym wypadku nie może być podstawą do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia. Ponadto wymóg 12 miesięcznego zameldowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na pobyt stały odnosi się do podatnika.

2012
24
maj

Istota:

Czy wnioskodawca ma prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej jeżeli warunek zameldowania spełnia wyłącznie żona wnioskodawcy?

Fragment:

W domu tym żona wnioskodawcy była zameldowana przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, natomiast wnioskodawca nie był tam w ogóle zameldowany. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy wnioskodawca ma prawo do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z treścią art. 21 ust. 22 oraz art. 8 ustawy z 06 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem wnioskodawcy, opisana ulga podatkowa zwana potocznie ulgą meldunkową przysługuje podatnikowi, który był zameldowany w zbywanej nieruchomości przez co najmniej 12 miesięcy oraz po sprzedaży zawiadomił w ustawowym terminie naczelnika właściwego urzędu o zamiarze skorzystania z przedmiotowej ulgi. Mimo iż wnioskodawca nie był zameldowany w zbywanej nieruchomości przysługuje mu prawo do ulgi meldunkowej o czym przesądza treść art. 21 ust. 22, zgodnie z którym ulga ta dotyczy obojga małżonków. Przepis ten nie wskazuje aby oboje małżonkowie byli zameldowani w zbywanej nieruchomości przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a co za tym idzie wnioskodawca, mimo braku meldunku, ma prawo do skorzystania z tej ulgi w oparciu o treść art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2008 r.

2012
19
maj

Istota:

Czy zameldowanie w danej nieruchomości przez co najmniej rok czasu przez jednego małżonka uprawnia do skorzystania z ulgi także drugiego małżonka, który w niej nie był zameldowany?
Czy sprzedaż przez małżonków nieruchomości nabytej w latach 2007-2008 jest zwolniona z podatku dochodowego, jeżeli chociażby jeden z tych małżonków był w niej zameldowany na okres co najmniej 12 miesięcy przed datą zbycia?
Czy dochód w części przypadającej na tego drugiego małżonka należy opodatkować podatkiem dochodowym?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy zameldowanie w danej nieruchomości przez co najmniej rok czasu przez jednego małżonka uprawnia do skorzystania z ulgi także drugiego małżonka, który w niej nie był zameldowany... Czy sprzedaż przez małżonków nieruchomości nabytej w latach 2007-2008 jest zwolniona z podatku dochodowego, jeżeli chociażby jeden z tych małżonków był w niej zameldowany na okres co najmniej 12 miesięcy przed datą zbycia... Czy dochód w części przypadającej na tego drugiego małżonka należy opodatkować podatkiem dochodowym... Czy interpretacja ustawy mówiąca, że każdy małżonek osobno musi spełnić warunki ulgi meldunkowej oznacza, iż art. 21 ust. 22 ustawy jest zbędny... Zdaniem wnioskodawcy, zameldowanie w danej nieruchomości przez co najmniej rok czasu przez jednego małżonka uprawnia do skorzystania z ulgi także drugiego małżonka, który nie był w niej zameldowany, gdyż w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaznaczono, że przepisy te obowiązują z zastrzeżeniem ust. 21, który to stanowi, iż ulga ma zastosowanie do obojga małżonków łącznie. Wnioskodawca twierdzi, że skoro w jego przypadku warunek ten spełniła jego żona, także on może skorzystać z tzw. ulgi meldunkowej.

2012
18
maj

Istota:

Czy w opisanym zdarzeniu dotyczącym ewentualnego zbycia mieszkania przed upływem 5 lat (biorąc pod uwagę koniec roku kalendarzowego) małżonkowie korzystają z ulgi meldunkowej?
Czy spełnione są warunki zwolnienia z tytułu ulgi meldunkowej?

Fragment:

W przedmiotowym lokalu wnioskodawczyni była zameldowana na pobyt stały od dnia 07 kwietnia 1987 r. do dnia 22 września 1995 r. i od dnia 19 lutego 2003 r. do dnia 30 sierpnia 2007 r. Mąż wnioskodawczyni w przedmiotowym lokalu zameldowany na pobyt stały był od dnia 12 września 1990 r. do dnia 22 września 1995 r. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w opisanym zdarzeniu dotyczącym ewentualnego zbycia mieszkania przed upływem 5 lat (biorąc pod uwagę koniec roku kalendarzowego) małżonkowie korzystają z ulgi meldunkowej... Czy spełnione są warunki zwolnienia z tytułu ulgi meldunkowej... Zdaniem wnioskodawczyni, zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do skorzystania ze zwolnienia wystarczającym jest zameldowanie na pobyt stały bez względu na tytuł prawny do lokalu. W związku z powyższym wnioskodawczyni uważa, że kilkuletnie okresy zameldowania, zarówno jej jak i jej męża są wystarczającymi do skorzystania z ulgi meldunkowej. Według ustawy zameldowanie nie może być krótsze niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Wnioskodawczyni zaznacza, że małżonkowie spełniają to kryterium. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2012
6
kwi

Istota:

Czy w związku z tym, że mąż wnioskodawczyni spełnia wszystkie warunki do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, wnioskodawczyni również posiada prawo do skorzystania z tej ulgi, mimo, że nie była w lokalu zameldowana na pobyt stały?

Fragment:

Pierwszym z nich jest zameldowanie podatnika. Zdaniem Sądu, nic nie stoi na przeszkodzie aby do zrozumienia użytego w przepisie wyrażenia "zameldowanie" - w braku odmiennej definicji w treści ustawy podatkowej - posiłkować się przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993) albowiem to ta ustawa reguluje problematykę meldunku. W myśl art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek meldunkowy polega na zameldowaniu się w miejscu stałego lub czasowego pobytu. Kolejnym warunkiem zwolnienia jest to, aby zameldowanie podatnika było na pobyt stały. Zdaniem Sądu, pod pojęciem pobytu stałego - stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy - należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Przy czym Sąd wskazał, iż wartym zauważenia jest, że osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego (art. 5 ust. 1 ww. ustawy). Następnym warunkiem jest to, że zameldowanie, jak wskazane powyżej, musi być w ściśle określonym budynku lub lokalu, a mianowicie tym, który jest przedmiotem zbycia przez podatnika.

2012
31
sty

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania na podstawie tzw. ulgi meldunkowej przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania

Fragment:

Oznacza to, że o ile zameldowanie Wnioskodawczyni w sprzedanym lokalu było zameldowaniem na pobyt stały (czego Wnioskodawczyni nie wyjaśniła) i w terminie do 30 kwietnia 2011r. złoży oświadczenie o spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania z ulgi meldunkowej, to istotnie zostaną spełnione warunki do skorzystania przez Wnioskodawczynię ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

2011
31
gru

Istota:

Czy Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19% za sprzedany lokal, czy też może skorzystać z ulgi meldunkowej tak jak Jej małżonek?

Fragment:

Mąż ww. mieszkaniu zameldowany był od 28 lipca 1966 roku, aż do 11 lipca 2011 roku, czyli 45 lat. Wnioskodawczyni nigdy nie była zameldowana w tymże lokalu. Nieruchomość sprzedano 14 września 2011 roku. Po transakcji Wnioskodawczyni udała się do urzędu skarbowego, zgodnie z miejscem zamieszkania, aby złożyć stosowne oświadczenie o przysługującej Jej uldze meldunkowej. W urzędzie poinformowano, że z ulgi meldunkowej może skorzystać jedynie Jej mąż, ponieważ zameldowany był na pobyt stały dłuższy niż 12 miesięcy natomiast Ona w związku z tym, że nie była zameldowana, nie może skorzystać z ww. ulgi. Dlatego też urząd skarbowy nakazał Jej rozliczenie połowy dochodu ze sprzedaży mieszkania na formularzu PIT- 36 do 30 kwietnia 2012 roku. Wnioskodawczyni nadmienia, że z małżonkiem pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym od początku małżeństwa, tj. od 25 listopada 1980 roku, aż po dzień dzisiejszy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek dochodowy w wysokości 19% za sprzedany lokal, czy też może skorzystać z ulgi meldunkowej tak jak Jej małżonek... Zdaniem Wnioskodawczyni, po konsultacji prawnej, powołując się na wyrok NSA (sygn. akt II FSK 503/10), uważa, że tak jak Jej małżonek ma prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej. „NSA w wydanym wyroku podkreśliło, że prawo do stosowania ulgi meldunkowej wynika jednocześnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 oraz art. 21 ust. 22 z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.

2011
30
gru

Istota:

Czy przy sprzedaży lokalu obydwoje małżonków może skorzystać z ulgi meldunkowej w sytuacji gdy tylko jeden z nich był zameldowany na pobyt stały?

Fragment:

W mieszkaniu zameldowany na pobyt stały przez okres dłuższy niż 12 miesięcy przed datą zbycia był tylko mąż wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni natomiast nie była zameldowana w tym mieszkaniu. W 2011r. małżonkowie sprzedali przedmiotowy lokal. Dokonując zatem oceny skutków podatkowych sprzedaży przedmiotowego lokalu stanowiącego odrębną własność należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 06 listopada 2008r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 01 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2008r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008r. I tak w myśl art. 30e ust. 1 i 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

2011
1
paź

Istota:

Czy sprzedając mieszkanie wnioskodawczyni jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Oznacza to, że o ile zameldowanie wnioskodawczyni w sprzedanym lokalu było zameldowaniem na pobyt stały (czego wnioskodawczyni nie wyjaśniła) i w terminie do 30 kwietnia 2011r. złoży oświadczenie o spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania z ulgi meldunkowej, to istotnie zostaną spełnione warunki do skorzystania przez wnioskodawczynię ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko wnioskodawczyni uznaje się za prawidłowe. Odnosząc się do powołanego przez wnioskodawczynię wyroku, który zdaniem wnioskodawczyni przemawia za słusznością stanowiska przedstawionego we wniosku podkreślić należy, iż jakkolwiek orzeczenia kształtują pewną linię wykładni obowiązującego prawa, jednak dotyczą wyłącznie konkretnych spraw, w danym stanie faktycznym. Orzeczenie to zapadło w indywidualnej sprawie i w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie może być wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Do uzupełnienia wniosku wnioskodawczyni dołączyła dokument. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do jego oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawczynię i jej stanowiskiem.