ITPP2/4512-862/15/RS | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymanie zaliczki podlegać będzie opodatkowaniu w świetle art. 19a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
ITPP2/4512-862/15/RSinterpretacja indywidualna
  1. dostawa towarów
  2. obowiązek podatkowy
  3. zaliczka
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku powstania obowiązku podatkowego dla zaliczki wpłacanej na poczet planowanej dostawy towaru, dla której w momencie otrzymania, nie określono kraju przeznaczenia - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku powstania obowiązku podatkowego dla zaliczki wpłacanej na poczet planowanej dostawy towaru, dla której w momencie otrzymania, nie określono kraju przeznaczenia.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach działalności zajmuje się produkcją elementów i konstrukcji stalowych na indywidualne zamówienia odbiorców. Dokonuje dostaw produktów zarówno na terenie kraju, Unii Europejskiej jak i do państw trzecich. Na poczet realizacji przyszłego zamówienia od nabywcy - firmy z Norwegii na dostawę produktów zamierza Pan pobrać zaliczkę w wysokości 20% jego wartości. W zamówieniu określono rodzaj zamawianych produktów, ich ilość, uzgodnioną cenę oraz terminy dostaw, nie określono jednak adresów dostawy. Wysyłki mają być realizowane w kilku partiach zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, przy czym adresy dostaw byłyby podane bezpośrednio przed wysyłką. Warunki dostawy wg INCOTERMS 2010 określono jako siedziba sprzedawcy. Obowiązkiem sprzedającego w tym przypadku byłoby dostarczenie towaru przewoźnikowi wyznaczonemu przez kupującego w zakładzie sprzedającego wraz z załadunkiem na środek transportu oraz dokonanie formalności celnych w przypadku eksportu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy otrzymanie zaliczki podlegać będzie opodatkowaniu w świetle art. 19a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zaliczki na poczet przyszłych dostaw, bez określenia jednak ich miejsca, są na tyle nieokreślone, że nie można uznać ich za zaliczki na gruncie VAT. Obowiązek podatkowy na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług powstaje wówczas, gdy zapłata dokonana przed wykonaniem dostawy następuje w sytuacji, gdy wszelkie okoliczności mające znaczenie dla zaistnienia zdarzenia podatkowego, tzn. przyszłej dostawy, są jednoznacznie i niezmiennie określone pod względem podmiotowym i przedmiotowym, a nie ma ona jedynie charakteru zabezpieczającego wykonanie, nie do końca jeszcze sprecyzowanej, czynności opodatkowanej. Nie jest więc wystarczające określenie przedmiotu dostawy, bowiem konieczne jest, dla określenia skutków podatkowych, ustalenie miejsca tej dostawy (kraj, UE, państwo trzecie) by ustalić zdarzenie podatkowe, jakie zajdzie w wykonaniu tej czynności (dostawa krajowa, WDT, eksport). W efekcie zaliczka na nieokreślone konkretnie dostawy nie podlega opodatkowaniu VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą, zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Na podstawie ust. 8 ww. artykułu, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Należy zauważyć, że w treści ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca nie zdefiniował pojęć „zaliczka”. W związku z tym należy odwołać się do ich znaczenia językowego, stosując wykładnię literalną. Zgodnie ze „Słownikiem języka polskiego PWN”, „zaliczka” oznacza część należności wpłacanej lub wypłacanej z góry na poczet należności.

Z treści art. 19a ust. 8 ustawy wprost wynika, że jeżeli podatnik przed dokonaniem dostawy towaru otrzyma całość lub część zapłaty, co do zasady, zobowiązany jest opodatkować całość lub część zapłaty (zaliczkę) z chwilą jej otrzymania. Zatem zaliczka w przypadku dostawy towarów musi być związana z konkretnym towarem (określonym np. co do rodzaju, gatunku), aby można było jego zidentyfikować. Natomiast ustawodawca w przepisie tym nie wiąże obowiązku podatkowego z rodzajem dostawy (np. dostawą krajową, eksportem towaru), na poczet której dokonano zaliczki.

W konsekwencji należy stwierdzić, że o powstaniu obowiązku podatkowego - w świetle ust. 8 ww. artykułu - decydują dwie zasadnicze kwestie, tj.:

  • skonkretyzowany przedmiot dostawy lub świadczonej usługi,
  • otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem ww. czynności.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz powołanych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług prowadzi do stwierdzenia, że obowiązek podatkowy z tytułu zaliczki jaką zamierza Pan pobrać od kontrahenta z Norwegii na poczet dostawy dotyczącej ściśle określonego pod względem rodzaju i ilości towaru, a więc towaru, który można skonkretyzować w momencie otrzymania przez Pana części zapłaty (zaliczki), powstanie - na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy - z chwilą otrzymania tej części zapłaty.

Jednocześnie należy poinformować, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.