IPTPP2/4512-161/15-4/IR | Interpretacja indywidualna

W zakresie zastosowania stawki 0% na fakturze wystawionej z tytułu otrzymania części zapłaty przed dokonaniem wywozu towarów.
IPTPP2/4512-161/15-4/IRinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. eksport (wywóz)
 3. faktura korygująca
 4. stawka preferencyjna
 5. zaliczka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 28 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% na fakturze wystawionej z tytułu otrzymania części zapłaty przed dokonaniem wywozu towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% na fakturze wystawionej z tytułu otrzymania części zapłaty przed dokonaniem wywozu towarów, obowiązku wystawienia faktury korygującej z tytułu zwrotu zaliczki oraz określenia okresu rozliczeniowego, w którym winna zostać wykazana ww. faktura korygująca.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28 kwietnia 2015 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Firma, której właścicielem jest Wnioskodawca dokonuje uboju, sortowania, pakowania i sprzedaży mięsa i elementów z gęsi (PKD - 1012Z). Część tej produkcji sprzedawana jest na eksport. W maju 2014 r. firma podpisała kontrakt i przyjęła zlecenie od firmy spoza Unii Europejskiej (Z.E.A.) na sprzedaż gęsi i elementów.

Zgodnie z 6 kontraktu:

 • Nabywca przekaże sprzedawcy zaliczkę na finansowanie wstawień piskląt dla hodowców oraz zapłatę za żywiec gęsi”,
 • Zaliczka przekazana zostanie sprzedawcy przez nabywcę w ratach wcześniej uzgodnionych na wskazany przez sprzedawcę rachunek bankowy”,
 • Zaliczka rozliczona będzie przez nabywcę poprzez kompensatę z przesłanymi fakturami za otrzymany towar”.

Zgodnie z 7 kontraktu: Ubój i produkcja przedmiotu umowy rozpoczyna się w lipcu 2014 r. i kończy w listopadzie 2014 r., po czym następuje sortowanie, znaczenie, pakowanie i sprzedaż”.

Jednocześnie Wnioskodawca wystąpił o uzyskanie stosownych pozwoleń związanych ze specyfiką kontraktu i oczekiwał na audyt (chodzi o zaświadczenie, iż firma spełnia warunki i ma prawo do rozpoczęcia uboju gęsi, zgodnie z zasadami religii islamu - System Halal - Ubój i rozbiór).

W trakcie sezonu ubojowego Wnioskodawca otrzymał od kontrahenta spoza Unii Europejskiej zaliczki, które wpłynęły na konto bankowe. Czas realizacji kontraktu, ze względu na specyfikę produkcji i audyt (system Halal) jest określony w umowie i nigdy nie jest krótszy niż 2 miesiące. W związku z tym, że zgodnie z umową ubój i produkcja trwa od m-ca lipca 2014 r. do listopada 2014 r., to sprzedaż mogła nastąpić od m-ca grudnia 2014 r. W związku z tym Wnioskodawca wystawił faktury na otrzymane zaliczki w dniu wpływu zaliczki na konto bankowe, ze stawką 0% dla eksportu towarów i zastosował normę wskazaną w art. 41 ust. 9b ustawy o VAT (czyli: „wydłużonego terminu wywozu towaru”).

Sezon ubojowy Wnioskodawca zakończył w m-cu listopadzie 2014 r., natomiast zaświadczenie Halal otrzymał w dniu 1 grudnia 2014 r. z datą ważności do 30 listopada 2015 r. W związku z powyższym gęsi ze skupu i uboju dokonanego w 2014 r., nie mogły być przedmiotem eksportu do Z.E.A. Wnioskodawca po uzgodnieniach z nabywcą w dniu 2 grudnia 2014 r. podpisali aneks do kontraktu, gdzie dodano punkt w brzmieniu: „Zmienia się termin realizacji kontraktu na 2015 r. Konieczność zmiany wynika z opóźnienia w uzyskaniu zaświadczenia o uboju gęsi zgodnie z zasadami religii islamu - System Halal. Zaświadczenie to zostało wydane dnia 1 grudnia 2014 r. W związku z procedurami dotyczącymi uboju gęsi obowiązującymi w zakładzie, sprzedaż może być zrealizowana dopiero ze skupu dokonanego w 2015 r.”.

W piśmie z dnia 28 kwietnia 2015 r. stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Wywóz towarów w terminie dłuższym niż 2 miesiące, licząc od miesiąca, w którym otrzymał część zapłaty (zaliczkę) jest uzasadniony specyfiką realizacji tej dostawy oraz jest potwierdzony warunkami dostawy wynikającymi z zawartego kontraktu. Specyfika realizacji kontraktu polega na tym, że :
  • kontrakt dotyczy uboju, sortowania, pakowania oraz dostawy mięsa i elementów z gęsi (PKWiU 10.12.20.0),
  • kontrakt realizowany jest dla firmy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
  • kontrakt może być zrealizowany pod warunkiem posiadania przez Wnioskodawcę zaświadczenia, że Jego firma spełnia warunki i ma prawo do rozpoczęcia uboju gęsi zgodnie z zasadami religii islamu - System Halal - Ubój i rozbiór,
  • audyt oraz wydanie zaświadczenia, że Wnioskodawcy firma spełnia warunki i ma prawo do rozpoczęcia uboju gęsi zgodnie z zasadami religii islamu - System Halal - Ubój i rozbiór zakończył się 1 grudnia 2014 roku,
  • zgodnie z kontraktem oraz warunkami wynikającymi z Systemu Halal - Ubój i rozbiór, ubój gęsi oraz produkcja przedmiotu dostawy może odbywać się wyłącznie w okresie od lipca do końca listopada, w związku z czym niemożliwym było wykonanie kontraktu w roku 2014, jak również niemożliwym jest wykonanie kontraktu do miesiąca lipca 2015 roku. Kontrakt może być realizowany dopiero w okresie od lipca 2015 roku. Udokumentowanie i potwierdzenie warunków kontraktu wynika z załączonej kopii kontraktu.
 3. W przypadku realizacji kontraktu w okresie dłuższym niż 2 miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym Wnioskodawca otrzymał zaliczkę, przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT będzie posiadał dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, tzn. dostawa spełni warunki do uznania jej jako eksport towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług.
 4. Klasyfikacja statystyczna towarów objętych przedmiotowym kontraktem - PKWiU 10.12.20.0
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z art. 41 ust. 9a i 9b, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r., Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia faktur zaliczkowych na eksport, ze stawką 0%, gdyż wywóz towarów po upływie 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym otrzymał zaliczkę, jest uzasadniony specyfiką realizacji produkcji i koniecznością uzyskania stosownych pozwoleń (system Halal), potwierdzony warunkami kontraktu, czy po upływie 2 miesięcy od daty otrzymania zaliczki, Wnioskodawca winien opodatkować otrzymaną zaliczkę wg stawki krajowej (w tym przypadku stawką 5%)... (oznaczone we wniosku jako nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, zaliczki na poczet eksportu opodatkowane są stawką 0%, jeżeli wywóz towaru nastąpi w ciągu 2 miesięcy od otrzymania zaliczki. Niekiedy jednak wywóz towarów może nastąpić po upływie ww. 2 miesięcy, a podatnik i tak zachowa prawo do opodatkowania zaliczki stawką 0%. Wnioskodawca na podstawie wyżej przedstawionego stanu faktycznego, zastosował tzw. „wydłużony termin wywozu towaru” i zastosował stawkę 0% zgodnie z art. 41 ust. 9b ustawy o VAT, gdyż uwzględniono treść umowy, która przewiduje specyfikę produkcji, konieczność uzyskania stosownych pozwoleń (system Halal) i określa termin realizacji kontraktu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przy czym towarami – stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez sprzedaż z kolei rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów - art. 2 pkt 22 ustawy.

W świetle natomiast art. 2 pkt 8 ustawy, przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

 1. dostawcę lub na jego rzecz, lub
 2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

- jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Z kolei na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak w myśl art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%.

Na podstawie art. 41 ust. 6 ustawy, stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

W świetle art. 41 ust. 6a ustawy, dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności:

 1. dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;
 2. dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;
 3. zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.

Zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy, jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju.

Przepis ust. 7 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu (art. 41 ust. 8 ustawy).

W myśl art. 41 ust. 9 ustawy, otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 i 7 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

Z kolei zgodnie z art. art. 41 ust. 9a ustawy, jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6. Przepisy ust. 7, 9 i 11 stosuje się odpowiednio.

Przepis ust. 9a stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów (art. 41 ust. 9b ustawy).

W kontekście powyższego zauważyć należy, że o możliwości zastosowania normy art. 41 ust. 9b ustawy decydować będą każdorazowo obiektywne przesłanki. O faktycznym przedmiocie czynności przesądzać będzie zakres oraz specyfika tych czynności oraz treść umów (warunków dostawy) zawartych każdorazowo przez podatnika i jego kontrahenta (kontrahentów).

W świetle art. 41 ust. 11 ustawy, przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6, z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Przepisy ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług dokonuje uboju, sortowania, pakowania i sprzedaży mięsa i elementów z gęsi. Część tej produkcji sprzedawana jest na eksport. W maju 2014 r. firma podpisała kontrakt i przyjęła zlecenie od firmy spoza Unii Europejskiej na sprzedaż gęsi i elementów.

Zgodnie z warunkami kontraktu:

 • nabywca przekaże sprzedawcy zaliczkę na finansowanie wstawień piskląt dla hodowców oraz zapłatę za żywiec gęsi,
 • zaliczka przekazana zostanie sprzedawcy przez nabywcę w ratach wcześniej uzgodnionych na wskazany przez sprzedawcę rachunek bankowy,
 • zaliczka rozliczona będzie przez nabywcę poprzez kompensatę z przesłanymi fakturami za otrzymany towar,
 • ubój i produkcja przedmiotu umowy rozpoczyna się w lipcu 2014 r. i kończy w listopadzie 2014 r., po czym następuje sortowanie, znaczenie, pakowanie i sprzedaż.

Jednocześnie Wnioskodawca wystąpił o uzyskanie stosownych pozwoleń związanych ze specyfiką kontraktu i oczekiwał na audyt (chodzi o zaświadczenie, iż firma spełnia warunki i ma prawo do rozpoczęcia uboju gęsi, zgodnie z zasadami religii islamu - System Halal - Ubój i rozbiór). W trakcie sezonu ubojowego Wnioskodawca otrzymał od kontrahenta spoza Unii Europejskiej zaliczki, które wpłynęły na konto bankowe. Czas realizacji kontraktu, ze względu na specyfikę produkcji i audyt (system Halal) jest określony w umowie i nigdy nie jest krótszy niż 2 miesiące. W związku z tym, że zgodnie z umową ubój i produkcja trwa od m-ca lipca 2014 r. do listopada 2014 r., to sprzedaż mogła nastąpić od m-ca grudnia 2014 r. W związku z tym Wnioskodawca wystawił faktury na otrzymane zaliczki w dniu wpływu zaliczki na konto bankowe, ze stawką 0% dla eksportu towarów i zastosował normę wskazaną w art. 41 ust. 9b ustawy o VAT (czyli: „wydłużonego terminu wywozu towaru”). Sezon ubojowy Wnioskodawca zakończył w m-cu listopadzie 2014 r., natomiast zaświadczenie Halal otrzymał w dniu 1 grudnia 2014 r. z datą ważności do 30 listopada 2015 r. W związku z powyższym gęsi ze skupu i uboju dokonanego w 2014 r., nie mogły być przedmiotem eksportu. Wnioskodawca po uzgodnieniach z nabywcą w dniu 2 grudnia 2014 r. podpisali aneks do kontraktu, gdzie dodano punkt w brzmieniu: „Zmienia się termin realizacji kontraktu na 2015 r. Konieczność zmiany wynika z opóźnienia w uzyskaniu zaświadczenia o uboju gęsi zgodnie z zasadami religii islamu - System Halal. Zaświadczenie to zostało wydane dnia 1 grudnia 2014 r. W związku z procedurami dotyczącymi uboju gęsi obowiązującymi w zakładzie, sprzedaż może być zrealizowana dopiero ze skupu dokonanego w 2015 r.”.

Nadto Wnioskodawca wskazał, iż wywóz towarów w terminie dłuższym niż 2 miesiące, licząc od miesiąca, w którym otrzymał część zapłaty (zaliczkę) jest uzasadniony specyfiką realizacji tej dostawy oraz jest potwierdzony warunkami dostawy wynikającymi z zawartego kontraktu.

Specyfika realizacji kontraktu polega na tym, że :

 • kontrakt dotyczy uboju, sortowania, pakowania oraz dostawy mięsa i elementów z gęsi (PKWiU 10.12.20.0),
 • kontrakt realizowany jest dla firmy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
 • kontrakt może być zrealizowany pod warunkiem posiadania przez Wnioskodawcę zaświadczenia, że Jego firma spełnia warunki i ma prawo do rozpoczęcia uboju gęsi zgodnie z zasadami religii islamu - System Halal - Ubój i rozbiór,
 • audyt oraz wydanie zaświadczenia, że Wnioskodawcy firma spełnia warunki i ma prawo do rozpoczęcia uboju gęsi zgodnie z zasadami religii islamu - System Halal - Ubój i rozbiór zakończył się 1 grudnia 2014 roku,
 • zgodnie z kontraktem oraz warunkami wynikającymi z Systemu Halal - Ubój i rozbiór, ubój gęsi oraz produkcja przedmiotu dostawy może odbywać się wyłącznie w okresie od lipca do końca listopada, w związku z czym niemożliwym było wykonanie kontraktu w roku 2014, jak również niemożliwym jest wykonanie kontraktu do miesiąca lipca 2015 roku. Kontrakt może być realizowany dopiero w okresie od lipca 2015 roku. Udokumentowanie i potwierdzenie warunków kontraktu wynika z kontraktu.

W przypadku realizacji kontraktu w okresie dłuższym niż 2 miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym Wnioskodawca otrzymał zaliczkę, przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT będzie posiadał dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, tzn. dostawa spełni warunki do uznania jej jako eksport towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług. Klasyfikacja statystyczna towarów objętych przedmiotowym kontraktem - PKWiU 10.12.20.0

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w kwestii możliwości zastosowania stawki 0% na fakturze wystawionej z tytułu otrzymania części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów należy zauważyć, że norma wynikająca z przepisu art. 41 ust. 9b ustawy wskazuje możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatku dla eksportu towarów, których dostawa ze względu na specyfikę dla takiego rodzaju dostaw trwa dłużej niż 2 miesiące, wskazane w ust. 9a ww. przepisu. Przy czym zaznaczyć należy, iż przymiot „specyficzności” nie dotyczy samej „dostawy”, ale jej „realizacji”, a specyfika realizacji takiej dostawy musi znajdować potwierdzenie w warunkach dostawy. Warunki dostawy powinny również wskazywać termin wywozu towarów.

Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, że w przypadku, gdy wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż określony w art. 41 ust. 9a ustawy i wywóz towarów w tym późniejszym terminie - jak wskazał Wnioskodawca - uzasadniony jest specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów, to zastosowanie ma norma art. 41 ust. 9b ustawy. W tej sytuacji Zainteresowany winien posiadać dokument, o którym mowa w art. 41 ust. 6a ustawy, potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpił wywóz towarów (zgodnie z warunkami dostawy) – art. 41 ust. 9b w zw. z art. 41 ust. 9a oraz art. 41 ust. 6 w zw. z art. 41 ust. 6a ustawy. Należy przy tym uwzględnić ewentualność zastosowania art. 41 ust. 7, 9 i 11 ustawy.

W związku z powyższym, w okolicznościach niniejszej sprawy, w której nastąpi wywóz towarów w terminie późniejszym niż określony w art. 41 ust. 9a ustawy, uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów i - jak wskazał Wnioskodawca - będzie posiadał dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE, uznać należy, że Zainteresowany jest uprawniony do zastosowania 0% stawki podatku na fakturze zaliczkowej w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, przed dokonaniem dostawy towaru. Tym samym Spółka nie jest obowiązana, po upływie 2 miesięcy od daty otrzymania zaliczki, do opodatkowania przedmiotowej zaliczki wg stawki krajowej.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku ORD-IN jako nr 1, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Końcowo należy również wskazać, iż analiza załączników dołączonych do wniosku o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Zatem tut. Organ w związku z § 5a ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest uprawniony do analizowania i oceny załączników dołączonych do wniosku, a niniejszą interpretację wydano jedynie w oparciu o opis sprawy w nim przedstawiony.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki 0% na fakturze wystawionej z tytułu otrzymania części zapłaty przed dokonaniem wywozu towarów. Natomiast kwestia dotycząca obowiązku wystawienia faktury korygującej z tytułu zwrotu zaliczki oraz określenia okresu rozliczeniowego, w którym winna zostać wykazana ww. faktura korygująca została rozstrzygnięta w odrębnej interpretacji indywidualnej Nr IPTPP2/4512-161/15-5/IR.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.