IPPB4/4511-1542/15-2/MS | Interpretacja indywidualna

1) Czy S. Polska Sp. z o. o. Oddział w D. zobowiązany będzie do złożenia deklaracji PIT-4R i PIT-11 za 2015 r. za pracowników przejętych w trybie art. 231 Kodeksu pracy i wykazania w tych deklaracjach wszystkich (całości) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych opłaconych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmując w tych deklaracjach łącznie okres pobierania zaliczek na podatek dochodowy przez W. Sp. z o.o. (dotychczasowy pracodawca) i S. Polska Sp. z o.o. Oddział w D. (nowy pracodawca)?2) Jeśli nie, to czy w przedstawionym stanie faktycznym zachodzi sytuacja, w której S. Polska Sp. z o.o. Oddział w D. powinien złożyć ww. deklaracje PIT-4R i PIT-11 jedynie za okres, od kiedy stał się płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy przejętych pracowników?3) Inaczej mówiąc, czy Wnioskodawca S. Polska Sp. z o.o. Oddział w D.,jako nowy płatnik wykazuje w deklaracjach PIT-4R i PIT-11 tylko kwoty pobranych zaliczek od pracowników przejętych w trybie art. 231 § 1 Kodeksu pracy za okres po przejęciu, czy również kwoty tych zaliczek za okres poprzedzający ich przejęcie?
IPPB4/4511-1542/15-2/MSinterpretacja indywidualna
 1. deklaracje
 2. podział spółki
 3. przejęcie
 4. przekształcenie spółki
 5. płatnik
 6. zaliczka
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Informacje dla podatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Z dniem 1 października 2015 r. doszło do przejścia całości zakładu pracy na innego pracodawcę na skutek połączenia W. Sp. z o.o. oraz S. Polska Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze przejęcia W. Sp. z o.o. (spółka przejmowana) przez S. Polska Sp. z o.o. (spółka przejmująca). Wraz z przejęciem doszło do przejścia całości zakładu pracy na innego pracodawcę w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy.

Jednocześnie, w dniu 1 października 2015 r. ze spółki przejmującej wyodrębniona została jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - S. Polska Sp. z o.o. Oddział w D. (oddział), która posiada status pracodawcy i zatrudnia dotychczasowych pracowników spółki przejmowanej. Oddział został zarejestrowany jako płatnik zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Przejście pracowników nastąpiło w trybie art. 231 § 1 Kodeksu pracy, co oznacza, że oddział stał się z mocy prawa stroną dotychczasowych umów o pracę z pracownikami zatrudnionymi uprzednio w spółce przejmowanej. Wnioskodawca podkreśla, że nie nastąpiło rozwiązanie umów o pracę pracowników spółki przejmowanej i ich ponowne zawarcie z oddziałem, lecz zachodzi pełna kontynuacja dotychczasowych stosunków pracy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy S. Polska Sp. z o. o. Oddział w D. zobowiązany będzie do złożenia deklaracji PIT-4R i PIT-11 za 2015 r. za pracowników przejętych w trybie art. 231 Kodeksu pracy i wykazania w tych deklaracjach wszystkich (całości) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych opłaconych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., obejmując w tych deklaracjach łącznie okres pobierania zaliczek na podatek dochodowy przez W. Sp. z o.o. (dotychczasowy pracodawca) i S. Polska Sp. z o.o. Oddział w D. (nowy pracodawca)...
 2. Jeśli nie, to czy w przedstawionym stanie faktycznym zachodzi sytuacja, w której S. Polska Sp. z o.o. Oddział w D. powinien złożyć ww. deklaracje PIT-4R i PIT-11 jedynie za okres, od kiedy stał się płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy przejętych pracowników...
 3. Inaczej mówiąc, czy Wnioskodawca S. Polska Sp. z o.o. Oddział w D., jako nowy płatnik wykazuje w deklaracjach PIT-4R i PIT-11 tylko kwoty pobranych zaliczek od pracowników przejętych w trybie art. 231 § 1 Kodeksu pracy za okres po przejęciu, czy również kwoty tych zaliczek za okres poprzedzający ich przejęcie...

Zdaniem Wnioskodawcy, to Wnioskodawca – jako aktualny pracodawca i płatnik – powinien sporządzić deklaracje PIT-4R i PIT-11, obejmując przychody z całego roku podatkowego. Wobec tego wydaje się, że dotychczasowy pracodawca (W. Sp. z o.o.) nie ma obowiązku wystawiania cząstkowych informacji PIT-4R i PIT-11 i przesyłania ich do właściwego urzędu skarbowego. Jeśli te obowiązki obciążają Wnioskodawcę, to oznacza, że wykazując podatek pobrany od podatników (tj. pracowników) aktualny pracodawca (Wnioskodawca) powinien wykazać podatek pobrany zarówno przez siebie, jak i przez poprzedniego pracodawcę, tj. za cały okres zatrudnienia pracowników w 2015 r. w obu podmiotach.

Stanowisko Wnioskodawcy wynika z tego, że w związku z przejęciem zakładu pracy w trybie art. 231 Kodeksu pracy obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ustają (w rozumieniu art. 39 ust. 2 tej ustawy), lecz przechodzą na nowego płatnika. Nowy pracodawca przejmując pracowników, przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji, które powinny obejmować cały rok podatkowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Pojęcie płatnika zdefiniowane zostało w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). W świetle jego treści płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Jak wynika z treści art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Zgodnie natomiast z art. 37 ust. 1 cytowanej ustawy – jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają płatnicy określeni w art. 31, art. 33 lub art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, złoży płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru, które traktuje się na równi z zeznaniem, że:

 1. poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c oraz art. 30e,
 2. nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt 2-4,
 3. nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 lub 4,
 4. (uchylony)
 5. nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt 5

- płatnik jest obowiązany sporządzić, według ustalonego wzoru, roczne obliczenie podatku, na zasadach określonych w art. 27, od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Przepis art. 38 ust. 1a ww. ustawy stanowi, że w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację, według ustalonego wzoru (deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Natomiast stosownie do art. 39 ust. 2 ustawy jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, są obowiązani do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, imiennej informacji, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Pojęcie „zaprzestanie działalności” nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę, a orzecznictwo sądów administracyjnych nie przynosi jednoznacznej odpowiedzi jak rozumieć to pojęcie w kontekście procesów restrukturyzacyjnych, w szczególności podziału przez przejęcie. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.) – połączenie spółek może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie) oraz przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki). Stosownie do postanowień art. 528 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Sposoby dokonywania takiego podziału reguluje art. 529 § 1 Kodeksu. Na mocy art. 529 § 1 pkt 1 ww. ustawy podział może być dokonany przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie). W przypadku podziału przez przejęcie nie dochodzi także do likwidacji spółki dzielonej - art. 530 § 1 KSH wskazuje wprost, że „spółka dzielona zostaje rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru (dzień podziału)”.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że z dniem 1 października 2015 r. doszło do przejścia całości zakładu pracy na innego pracodawcę na skutek połączenia W. Sp. z o.o. oraz S. Polska Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze przejęcia W. Sp. z o.o. (spółka przejmowana) przez S. Polska Sp. z o.o. (spółka przejmująca). Wraz z przejęciem doszło do przejścia całości zakładu pracy na innego pracodawcę w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy. W dniu 1 października 2015 r. ze spółki przejmującej wyodrębniona została jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - S. Polska Sp. z o.o. Oddział w D. (oddział), która posiada status pracodawcy i zatrudnia dotychczasowych pracowników spółki przejmowanej. Przejście pracowników nastąpiło w trybie art. 231 § 1 Kodeksu pracy, co oznacza, że oddział stał się z mocy prawa stroną dotychczasowych umów o pracę z pracownikami zatrudnionymi uprzednio w spółce przejmowanej. Nie nastąpiło rozwiązanie umów o pracę pracowników spółki przejmowanej i ich ponowne zawarcie z oddziałem, lecz zachodzi pełna kontynuacja dotychczasowych stosunków pracy.

Odwołując się do treści powołanego przez Wnioskodawcę art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502), z którego wynika, że w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5, wywieść należy, że artykuł ten przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną na płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przekształceń podmiotowych.

Z powyższego wynika, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji, nie ustają, lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników w oparciu o przepis art. 231 § 1 ustawy Kodeks pracy przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Okoliczności powyższe powodują, że przejmujący pracowników pracodawca winien kontynuować obowiązki płatnika nałożone m.in. przepisami art. 31, 32, 38 i 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązki informacyjne obejmują cały rok podatkowy, w którym ma miejsce przejęcie.

Mając na uwadze opisany stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że w związku z przejęciem zakładu w trybie art. 231 ustawy Kodeks pracy, w odniesieniu do przejętych pracowników Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia oraz przesłania podatnikowi i właściwemu organowi podatkowemu imiennych informacji oraz sporządzenia i przesłania właściwemu organowi podatkowemu rocznych deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek oraz pobranym zryczałtowanym podatku, o których mowa w art. 38 ust. 1a i art. 42 ust. 1a updof.

W przedmiotowej sprawie stwierdzić zatem należy, że informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, roczne deklaracje PIT-4R obejmujące dane za cały rok podatkowy (tj. rok 2015), zarówno za okres zatrudnienia w przejętym zakładzie pracy, jak i u pracodawcy przejmującego, powinien sporządzić przejmujący pracowników pracodawca, czyli w przedmiotowej sprawie – Wnioskodawca.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.