IPPB3/423-1124/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca po dniu zarejestrowania Połączenia zachowa prawo do wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie i w dotychczasowej wysokości (określonej w ad. 25 ust 6 Ustawy o CIT) ?
IPPB3/423-1124/14-2/MSinterpretacja indywidualna
  1. kapitał zakładowy
  2. majątek spółki
  3. rok kalendarzowy
  4. rok podatkowy
  5. zaliczka
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Deklaracje i zaliczki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2014r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawa Wnioskodawcy do uiszczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawa Wnioskodawcy do uiszczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka Przejmująca) oraz B.(dalej: Spółka Przejmowana), zwane dalej razem: Spółkami należą do tej samej grupy kapitałowej. Spółki są polskimi rezydentami podatkowymi, podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W roku 2015 planowane jest zarejestrowanie połączenia obu Spółek (dalej: Połączenie). Na dzień zarejestrowania Połączenia Wnioskodawca będzie posiadał 100% udziałów Spółki Przejmowanej. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej: KSH) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Wnioskodawcę (tzw. połączenie przez przejęcie). W związku z faktem, że na dzień zarejestrowania Połączenia Wnioskodawca będzie posiadał 100% udziałów Spółki Przejmowanej, połączenie przeprowadzone będzie bez podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy (zgodnie z art. 515 § 1 KSH). Połączenie nastąpi metodą łączenia udziałów i w związku z tym nie dojdzie do zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki Przejmowanej (zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: UoR).

Spółka Przejmująca w roku Połączenia (tj. w roku 2015) planuje wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (dalej: CIT) w uproszczonej formie, zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy CIT. W obu Spółkach rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

W związku z faktem, iż rejestracja połączenia spółek planowana jest na rok 2015, Wnioskodawca wnosi o analizę konsekwencji podatkowych zdarzenia opisanego we wniosku na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „Ustawa o CIT”) obowiązujących po dniu 1 stycznia 2015 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca po dniu zarejestrowania Połączenia zachowa prawo do wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie i w dotychczasowej wysokości (określonej w ad. 25 ust 6 Ustawy o CIT) ...

Stanowisko Wnioskodawcy,

Stosownie do art. 25 ust. 6 Ustawy o CIT, po Połączeniu, Spółka Przejmująca zachowa prawo do kontynuowania opłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy CIT w formie uproszczonej, o której mowa w art. 25 ust. 6 Ustawy o CIT oraz w dotychczasowej wysokości.

Mając na uwadze metodę połączenia, przychody i koszty przeniesione z ksiąg Spółki Przejmowanej i wykazane od momentu rejestracji Połączenia przez Wnioskodawcę w jego księgach nie będą miały wpływu na wysokość zaliczek uiszczanych przez niego w kolejnych miesiącach 2015 roku po rejestracji Połączenia. Spółka planuje bowiem uiszczać w 2015 r. zaliczki w uproszczonej formie na bazie odpowiedniego zeznania rocznego złożonego w latach poprzednich (będącego podstawą do kalkulacji miesięcznych zaliczek dla Spółki Przejmującej).

Za taką interpretacją przemawia fakt, iż Spółka Przejmująca zachowa swój byt prawny (jako podmiot kontynuujący rozliczanie miesięcznych zaliczek metodą uproszczoną), jak również brak jest odrębnych regulacji, które wykluczałyby kontynuację tejże metody w opisanym zdarzeniu przyszłym.

W świetle powyższego, od momentu rejestracji Połączenia Spółka Przejmująca powinna kontynuować do końca roku 2015 wpłaty zaliczek według dotychczasowej uproszczonej metody i w wysokości, jak przed rejestracją Połączenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.