ILPB1/4511-1-868/15-4/AN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty zaliczek na poczet przyszłych zysków Spółki oraz skutków podatkowych zaliczenia sum pobranych zaliczek na poczet podlegającego wypłacie udziału Wnioskodawcy w majątku Spółki dzielonym pomiędzy wspólników w procesie likwidacji.
ILPB1/4511-1-868/15-4/ANinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja
 2. pożyczka
 3. przychód
 4. spółka jawna
 5. wierzytelność
 6. zaliczka
 7. zaliczka na poczet zysku
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2015 r. (data wpływu 11 czerwca 2015 r.) uzupełnionym w dniu 17 sierpnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • skutków podatkowych wypłaty zaliczek na poczet przyszłych zysków Spółki – jest prawidłowe,
 • skutków podatkowych zaliczenia sum pobranych zaliczek na poczet podlegającego wypłacie udziału Wnioskodawcy w majątku Spółki dzielonym pomiędzy wspólników w procesie likwidacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty zaliczek na poczet przyszłych zysków Spółki, skutków podatkowych zaliczenia sum pobranych zaliczek na poczet podlegającego wypłacie udziału Wnioskodawcy w majątku Spółki dzielonym pomiędzy wspólników w procesie likwidacji oraz skutków podatkowych wygaśnięcia w drodze konfuzji zobowiązań Wnioskodawcy wobec Spółki z tytułu zaciągniętej pożyczki, będące skutkiem przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Spółki.

Wniosek uzupełniono w dniu 17 sierpnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na tym terytorium.

Obecnie Wnioskodawca pozostaje wspólnikiem spółki jawnej (dalej: „Spółka”). Spółka zmieniła niedawno formę prawną. Uprzednio Spółka działała w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z umową Spółki wspólnikom Spółki mogą być wypłacane zaliczki na poczet przyszłych zysków Spółki. Wspólnicy Spółki, w tym Wnioskodawca, planują wypłacanie takich zaliczek. Zaliczki byłyby wypłacane ze środków Spółki.

Wspólnicy Spółki przewidują, że rozliczenie ze Spółką pobranych zaliczek następować będzie po zakończeniu roku obrotowego, w którym zaliczki zostały pobrane. Zaliczki będą rozliczane z zyskiem za rok obrotowy, w którym zostały pobrane, z zyskami za przyszłe lata obrotowe, z zaliczkami na poczet kolejnego roku obrotowego lub ewentualnie będą zwracane.

Wnioskodawca oraz pozostali wspólnicy rozważają również możliwość zaciągnięcia od Spółki pożyczki lub pożyczek.

W przyszłości możliwe jest rozwiązanie umowy Spółki, w szczególności gdy wspólnicy nie będą już zainteresowani dalszym prowadzeniem działalności gospodarczej. Obecnie Spółka zajmuje się przede wszystkim wynajmem nieruchomości. Uchwała o rozwiązaniu Spółki może być podjęta w trakcie roku obrotowego. W wyniku podjęcia uchwały o rozwiązaniu zostałaby przeprowadzona likwidacja Spółki.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w toku likwidacji Spółki nastąpiłoby zakończenie bieżących interesów Spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku Spółki.

Majątek Spółki pozostały po spłaceniu zobowiązań Spółki oraz pozostawieniu odpowiednich kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych (jeśli takie wystąpią), zostanie podzielony między wspólników (w tym Wnioskodawcę) stosownie do postanowień umowy spółki. Podział majątku może polegać w szczególności na przekazaniu wspólnikom:

 1. środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach bankowych lub w kasie Spółki,
 2. składników majątku trwałego, w tym nieruchomości,
 3. innych składników majątkowych Spółki, w tym wierzytelności pieniężnych wynikających z udzielonych pożyczek (w tym udzielonych wspólnikom).

Wnioskodawca przewiduje, że w sytuacji gdy przed rozpoczęciem likwidacji Wnioskodawca lub inni wspólnicy Spółki pozostawaliby nierozliczeni ze Spółką z pobranych w okresie sprzed likwidacji zaliczek lub pożyczek, suma pobranych przez wszystkich wspólników zaliczek lub wierzytelności wynikających z pożyczek (tj. wierzytelności o zwrot kwot pożyczek oraz o zapłatę odsetek) byłaby doliczona do wartości pozostałego majątku Spółki, który podlegałby podziałowi między wspólników w związku z likwidacją Spółki.

Tak obliczona wartość majątku Spółki podlegałaby proporcjonalnemu podziałowi zgodnie z postanowieniami umowy spółki lub zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Na poczet kwot podlegających wypłacie w pieniądzu lub w naturze poszczególnym wspólnikom byłyby zaliczane sumy pobranych, ale nie rozliczonych dotąd zaliczek. W ramach podziału majątku Spółki na poszczególnych wspólników przelewane byłyby również wierzytelności wynikające z udzielonych tym wspólnikom pożyczek.

Wnioskodawca wraz z pozostałymi wspólnikami Spółki nie przewiduje sytuacji, w której suma pobranych przez danego wspólnika zaliczek mogłaby przekroczyć wartość udziału w majątku likwidowanej Spółki przypadającego na danego wspólnika.

W przypadku przeniesienia na danego wspólnika, w związku z przedmiotową likwidacją, wierzytelności z tytułu udzielonej mu przez Spółkę pożyczki, stosunek zobowiązaniowy pomiędzy Spółką a wspólnikiem, np. Wnioskodawcą, wygasłby w wyniku konfuzji, która następuje gdy dłużnik staje się jednocześnie wierzycielem w ramach tego samego stosunku zobowiązaniowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy na moment wypłaty zaliczek na poczet przyszłych zysków Spółki po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu pobranych zaliczek podlegający opodatkowaniu...
 2. Czy w wyniku podziału majątku Spółki następującego w procesie likwidacji, a w szczególności w wyniku zaliczenia sum pobranych zaliczek na poczet podlegającego wypłacie udziału Wnioskodawcy w majątku Spółki dzielonym pomiędzy wspólników w procesie likwidacji powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych odpowiadający wartości pobranych zaliczek podlegający opodatkowaniu...
 3. Czy wygaśnięcie w drodze konfuzji zobowiązań Wnioskodawcy wobec Spółki z tytułu zaciągniętej pożyczki (tj. zobowiązania do zwrotu kwoty głównej pożyczki oraz narosłych odsetek) będące skutkiem przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Spółki i przeniesienia na Wnioskodawcę wierzytelności z tytułu udzielonej jej pożyczki, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu...

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 1 i 2 (tj. w zakresie skutków podatkowych wypłaty zaliczek na poczet przyszłych zysków Spółki oraz w zakresie skutków podatkowych zaliczenia sum pobranych zaliczek na poczet podlegającego wypłacie udziału Wnioskodawcy w majątku Spółki dzielonym pomiędzy wspólników w procesie likwidacji). Natomiast wniosek w zakresie skutków podatkowych wygaśnięcia w drodze konfuzji zobowiązań Wnioskodawcy wobec Spółki z tytułu zaciągniętej pożyczki, będące skutkiem przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Spółki (pytanie nr 3), został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną z dnia 9 września 2015 r. nr ILPB1/4511-1-868/15-5/AN.

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1 sformułowanego w niniejszym wniosku Wnioskodawca stoi na stanowisku, że na moment wypłaty zaliczek na poczet przyszłych zysków Spółki po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem wypłata taka będzie dla Wnioskodawcy neutralna na gruncie podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. 2012. 361, dalej: „UPDOF”), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 UPDOF, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1 a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

W myśl art. 8 ust. 2 pkt 1 UPDOF, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Zgodnie z art. 5b ust. 2 UPDOF, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza).

Natomiast w myśl art. 5a pkt 26 UPDOF, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego (a zatem między innymi spółkę jawną).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 UPDOF, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 UPDOF, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 (a zatem również wspólnicy spółki jawnej), są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Następnie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 UPDOF oraz we wskazanych w tym przepisie terminach podatnicy ci powinni złożyć stosowne zeznanie podatkowe, w którym dokonują ostatecznego rozliczenia uzyskanych w roku podatkowym dochodów.

Spółka jawna nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Status podatnika posiadają jedynie jej wspólnicy, którzy w zależności od tego czy są osobami fizycznymi czy osobami prawnymi podlegają obowiązkowi podatkowemu w związku z dochodami osiąganymi z uczestnictwaw takiej spółce, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albo ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z powołanych wyżej przepisów ustawy wynika, że opodatkowanie dochodów osiąganych z tytułu udziału w spółce jawnej następuje niezależnie od tego, czy i w jaki sposób zyski z działalności spółki jawnej będą dystrybuowane na rzecz wspólników. W związku z powyższym wypłata środków pieniężnych stanowiących składnik majątku spółki jawnej, czy to z tytułu podziału wypracowanych zysków, czy to tytułem zaliczki na poczet przyszłych zysków Spółki sama w sobie nie stanowi zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego u wspólników.

W zgodzie z powyższymi założeniami konstrukcji opodatkowania dochodów osiąganych za pośrednictwem spółek osobowych pozostają także aktualnie obowiązujące przepisy UPDOF dotyczące skutków podatkowych likwidacji spółki osobowej.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 10 UPDOF do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 (tj. przychodów z działalności gospodarczej), nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

W myśl art. 14 ust. 8 UPDOF, przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt 10 i 11, rozumie się również wartość wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) UPDOF przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

W myśl art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) UPDOF do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Z powyższych przepisów wynika, że otrzymanie przez wspólnika spółki osobowej majątku tejże spółki w wyniku jej likwidacji nie powoduje dla wspólnika żadnych skutków podatkowych. Dopiero ewentualne odpłatne zbycie składników majątku skutkuje powstaniem przychodu dla wspólnika, jednak wyłącznie wtedy jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że na moment pobrania od Spółki zaliczek na poczet przyszłych zysków nie powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu.

Ad. 2

W ocenie Wnioskodawcy, w wyniku podziału majątku Spółki następującego w procesie likwidacji, a konkretnie w wyniku zaliczenia sum pobranych zaliczek na poczet podlegającego wypłacie udziału Wnioskodawcy w majątku Spółki dzielonym pomiędzy wspólników w procesie likwidacji nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych odpowiadający wartości pobranych zaliczek podlegający opodatkowaniu.

W pierwszej kolejności Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę na przepisy oraz argumentację przedstawioną w jej stanowisku w przedmiocie pytania nr 1.

Fakt pobrania zaliczki na poczet przyszłych zysków jest zdarzeniem neutralnym dla wspólnika spółki osobowej.

Na tle zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku stwierdzić należy, że podział majątku Spółki przeprowadzany przez wspólników w procesie likwidacji zgodnie zobowiązującymi przepisami również nie powoduje dla wspólników skutków w postaci powstania podlegającego opodatkowaniu przychodu. Skutki takie spowodować może dopiero odpłatne zbycie otrzymanych w wyniku likwidacji składników majątkowych takich jak majątek rzeczowy lub prawa majątkowe.

Zarachowanie na poczet udziału wspólnika w majątku likwidowanej Spółki środków otrzymanych wcześniej tytułem zaliczki nie stanowi przysporzenia majątkowego po stronie wspólnika, gdyż przysporzenie to nastąpiło wcześniej, w momencie pobrania zaliczki.

Jednocześnie moment powstania obowiązku podatkowego wspólników w odniesieniu do majątku z którego pochodzą środki przeznaczone na zaliczkę nie jest związany w żaden sposób z faktem wypłaty środków ze spółki osobowej lub braku takiej wypłaty. Zarachowanie w procesie likwidacji spółki wartości pobranych przez Wnioskodawcę zaliczek na poczet przypadającego na nią udziału w majątku likwidowanej Spółki nie stanowi także przypadku umorzenia zobowiązań Wnioskodawcy wobec Spółki.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 6 UPDOF, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy.

W przepisach UPDOF nie znalazła się definicja legalna pojęcia „umorzenie”.

W języku polskim sformułowanie „umorzyć” należy rozumieć między innymi jako „zrezygnować z dalszego postępowania sądowego w określonej sprawie” lub „zrezygnować całkowicie lub częściowo ze ściągania jakichś należności pieniężnych” (za internetowym słownikiem języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/umorzy%C4%87.html).

Zatem na gruncie przepisów UPDOF pojęcie umorzenia zobowiązania odnosi się do działania wierzyciela lub wierzyciela wspólnie z dłużnikiem, które prowadzą do wygaśnięcia zobowiązania. Tym samym przez umorzenie zobowiązania w rozumieniu przepisów UPDOF powinno rozumieć się sytuację, w której dłużnik zostaje zwolniony z obowiązku wykonania zobowiązania, poprzez zwolnienie go z długu przez wierzyciela.

Instytucję tę reguluje art. 508 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Nie jest to czynność jednostronna, tylko umowa pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem (która zawiązuje się w momencie zaakceptowania zwolnienia z długu przez dłużnika).

Dlatego nie można opisanej w niniejszym wniosku sytuacji traktować jako umorzenie zobowiązania Wnioskodawcy.

Stanowisko to uzasadnić można faktem, że w przypadku dokonania w określony sposób podziału majątku spółki na mocy postanowień umowy spółki lub uchwały wspólników likwidowana spółka nie składa żadnych oświadczeń woli jako odrębny podmiot prawa cywilnego. Rozliczenia wspólników w toku likwidacji są przedmiotem wewnętrznych stosunków spółki, a zatem są to relacje wyłącznie pomiędzy wspólnikami.

O umorzeniu zobowiązania nie można w tym wypadku mówić również dlatego, że z tytułu pobrania zaliczek przez wspólników spółki osobowej na poczet przyszłych jej zysków nie powstaje po stronie spółki żadna wierzytelność wobec wspólników o zwrot pobranych zaliczek.

Jak wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 marca 2009 r. (sygn. akt III CSK 290/08), „Zgodnie z art. 52 § 1 KSH wspólnikowi należy się udział w zysku. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 lipca 2008 r. IV CSK 101/08 w spółce jawnej, w odróżnieniu od spółki kapitałowej, do wypłaty udziału w zysku nie jest niezbędne podjęcie przez wspólników uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty. Dopuszczalne jest zatem pobieranie przez wspólników określonych kwot z tego tytułu bez uchwały, a jedynie za zgodą wszystkich wspólników. Na takich samych warunkach dopuszczalne jest także pobieranie przez wspólników zaliczek na poczet przyszłego zysku, które nie podlegają rozliczeniu, jeżeli spółka nie osiągnie zysku. Oznacza to, że w razie nie osiągnięcia zysku wspólnik, który za zgodą wszystkich pozostałych wspólników pobrał kwotowe zaliczki na poczet udziału w zysku nie ma obowiązku zwracać do kasy spółki jakiejkolwiek kwoty tytułem rozliczenia tej zaliczki. Rozliczenie zaliczki następuje w kolejnym okresie obrachunkowym, w którym spółka osiągnie zysk. Z tego względu nie można mówić o istnieniu jakiejkolwiek wierzytelności spółki wobec wspólnika z tytułu pobranych legalnie, zgodnie z wolą wszystkich wspólników, zaliczek na poczet udziału w zysku. Takie zaliczki, pobrane przez wszystkich wspólników i nie rozliczone z zysku w kolejnych latach, zaliczane są do wartości majątku spółki obliczanego na podstawie art. 65 § 1 KSH w celu określenia udziału kapitałowego występującego wspólnika”.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zarachowanie otrzymanych w trakcie roku obrotowego zaliczek na poczet przypadającej na nią części majątku Spółki podlegającej likwidacji będzie dla niej zdarzeniem neutralnym na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.