IBPP4/4512-58/15/PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie zaliczek od przejętego kontraktu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.) uzupełnionym pismem z 4 marca 2015 r. (data wpływu 20 marca 2015 r.), o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania zaliczek od przejętego kontraktu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania zaliczek od przejętego kontraktu. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 4 marca 2015 r.

We wniosku przedstawiono zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z 4 marca 2015 r.):

Wnioskodawca (Grupa) jest czynnym podatnikiem podatku, posiada również numer VAT UE. Jeden z kontrahentów Grupy, również czynny podatnik podatku od towarów i usług, realizuje kontrakt na zakup, od dostawcy z innego kraju UE, maszyny z montażem.

Przedmiotowa transakcja nie będzie spełniać definicji Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów, gdyż będzie to dostawa z montażem o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 . Maszyna jeszcze nie została wyprodukowana i nie dotarła do Polski.

Jednakże kontrahent polski wpłacił już do dostawcy zagranicznego zaliczki na poczet dostawy z montażem przedmiotowej maszyny.

Aktualnie Wnioskodawca planuje porozumieć się z kontrahentem polskim i za zgodą dostawcy zagranicznego, wstąpić we wszelkie prawa i obowiązki kontrahenta polskiego związane kontraktem nabycie przedmiotowej maszyny. Wstąpienie przez Wnioskodawcę w prawa i obowiązki kontrahenta polskiego, związane z przedmiotowym kontraktem, wiązać się będzie z zapłatą przez Wnioskodawcę temu kontrahentowi wynagrodzenia równego wartości wpłaconych przez niego zaliczek do zagranicznego dostawcy maszyny. Żadne inne rozliczenia w związku ze zmianą strony umowy, pomiędzy Wnioskodawcą a kontrahentem polskim nie wystąpią. W związku z powyższym kontrahent polski wystawi na rzecz Wnioskodawcy fakturę VAT na powyższe kwoty.

Kontrahent polski otrzymał interpretacje IBPP4/4512-37/15/PK oraz IBPP4/443-499/14/PK stanowiące o tym, iż jego stanowisko, że wynagrodzenia od Wnioskodawcy za wstąpienie w prawa i obowiązki tego kontrahenta związane z kontraktem będzie podlegać VAT jest prawidłowe, oraz że jego stanowisko jest nieprawidłowe w zakresie, iż w związku z wycofaniem się z kontraktu nie wystąpi u tego kontrahenta polskiego obowiązek korekty dla potrzeb VAT opodatkowanych zaliczek o których mowa powyżej. Wnioskodawca otrzymał również interpretację IBPP4/443-508/14/PK potwierdzającą, że wynagrodzenie płacone kontrahentowi polskiemu za wstąpienie w jego prawa i obowiązki związane z kontraktem podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z 4 marca 2015 r.):

Czy w związku ze wstąpieniem przez Wnioskodawcę w prawa i obowiązki kontrahenta polskiego związane z opisanym we wniosku kontraktem oraz związanym z tym przejęciem również praw do wpłaconych przez tego kontrahenta do podmiotu zagranicznego zaliczek po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek opodatkowania podatkiem VAT przedmiotowych zaliczek.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu z 4 marca 2015 r.), w momencie wstąpienia w prawa i obowiązki kontrahenta polskiego związane z kontraktem, u Wnioskodawcy powstanie obowiązek opodatkowania podatkiem VAT zaliczek wpłaconych przez kontrahenta polskiego. Powyższy obowiązek wystąpi nawet pomimo tego, iż kontrahent polski wystawi na wnioskodawcę fakturę VAT z podatkiem VAT za wynagrodzenie z tytułu wstąpienia w prawa i obowiązki tego kontrahenta związane z tym kontraktem. Powyższy obowiązek wystąpi ponieważ w momencie wstąpienia w prawa i obowiązki kontrahenta polskiego związane z dostawą towarów z montażem, ekonomicznie Wnioskodawca stanie się właścicielem wpłaconych zaliczek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika (art. 29a ust. 1 ustawy o VAT).

Zgodnie z ww. przepisem podstawa opodatkowania co do zasady stanowi globalną kwotę jaką sprzedawca ma otrzymać za dostarczony towar albo wyświadczoną usługę. Z punktu widzenia przedmiotowej sprawy istotne jest to, że nie jest ważne źródło zapłaty tj. nie jest ważne czy sprzedawca otrzymuje należność od beneficjata transakcji czy też od podmiotu trzeciego, który nie jest ani nabywcą towaru ani też usługobiorcą.

Zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Powstanie obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania należności (całości lub części) przed wykonaniem czynności podlegającej opodatkowaniu jest rozwiązaniem opartym na przepisie art. 65 dyrektywy 2006/112, zgodnie z którym „w przypadku wpłaty zaliczek przed dostawą towarów lub świadczeniem usług, VAT staje się wymagalny w momencie otrzymania wpłaty i naliczany jest od wysokości otrzymanej wpłaty”. Dyrektywa odnosi się więc do przypadku, w którym płatność została przekazana przed wykonaniem czynności opodatkowanej, przyjmując, iż otrzymanie zapłaty (zarówno w całości, jak i w części) powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-419/02 wskazał, że przedpłata nie jest odrębnym przedmiotem opodatkowania, a jedynie powoduje przyspieszenie powstania obowiązku podatkowego wynikającego ze zdarzenia opodatkowanego, np. dostawy towarów.

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca - za zgodą dostawcy - przejmie od polskiego kontrahenta kontrakt na zakup maszyny wraz z montażem, na poczet zakupu, której kontrahent polski wpłacił zaliczki. W wyniku tej transakcji Wnioskodawca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki kontrahenta polskiego związane z nabyciem przedmiotowej maszyny. Wstąpienie przez Wnioskodawcę w prawa i obowiązki kontrahenta polskiego, związane z przedmiotowym kontraktem, wiązać się będzie z przejęciem przez Wnioskodawcę praw do zaliczek.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wartość zaliczek wchodzi do podstawy opodatkowania z tytułu nabycia maszyny wraz z montażem. Jak wskazano powyżej w podstawie opodatkowania należy uwzględnić również kwoty zapłacone przez osoby trzecie. Zatem podstawę opodatkowania z tytułu nabycia przedmiotowej maszyny Wnioskodawca winien ustalić w wysokości sumy wszelkich należności (w tym wartości przedmiotowych zaliczek), które winne dostawcy z tytułu dostawy wraz montażem.

Zatem Wnioskodawca jako sukcesor prawny kontraktu dotyczącego nabycia maszyny wraz montażem czyli podmiot, któremu przysługują roszczenia z tytułu zapłaconych zaliczek - w sytuacji gdy będzie występował jako podatnik z tytułu nabycie przedmiotowej maszyny na podstawie odwrotnego obciążenia - winien rozpoznać moment powstania obowiązku podatkowego - a w konsekwencji obowiązek podatkowy - z tytułu wpłaconych zaliczki na rzecz przyszłej dostawy przez kontrahenta polskiego oraz je rozliczyć naliczając podatek należny od tych zaliczek.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.