IBPP4/4512-37/15/PK | Interpretacja indywidualna

Korekta wpłaconych zaliczek na poczet nabycia towarów w związku ze sprzedażą prawa do nabycia towaru
IBPP4/4512-37/15/PKinterpretacja indywidualna
 1. korekta
 2. zakres opodatkowania
 3. zaliczka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 października 2014 r. (data wpływu 21 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 stycznia 2015 r. (data wpływu 22 stycznia 2015 r.) o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie korekty wpłaconych zaliczek na poczet nabycia towarów w związku ze sprzedażą prawa do nabycia towaru – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie korekty wpłaconych zaliczek na poczet nabycia towarów w związku ze sprzedażą prawa do nabycia towaru.

WW. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 stycznia 2015 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 13 stycznia 2015 r.)

We wniosku przedstawiono zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca posiada również numer VAT UE. W 2014 roku Wnioskodawca rozpoczął realizację kontraktu podpisanego z dostawcą z innego kraju UE na nabycie z innego kraju UE maszyny produkcyjnej z montażem wykonywanym przez dostawcę maszyny.

Przedmiotowa transakcja nie będzie spełniać definicji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdyż będzie to dostawa z montażem o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1.

W związku z realizacją kontraktu A. wpłacił oraz będzie jeszcze wpłacał do dostawcy zagranicznego zaliczki na poczet ceny za maszynę. Na każdą przedmiotową zaliczkę A. wystawi fakturę wewnętrzna celem jej opodatkowania podatkiem VAT. Maszyna jeszcze nie została wyprodukowana i nie dotarła do Wnioskodawcy. Aktualnie Wnioskodawca planuje, za zgodą dostawcy zagranicznego, wycofać się z kontraktu na nabycie przedmiotowej maszyny. Prowadzone są rozmowy na mocy których inny podmiot Polski (również czynny podatnik podatku VAT) wstąpiłby w prawa i obowiązki Wnioskodawcy związane z kontraktem na nabycie przedmiotowej maszyny. Wstąpienie przez ten nowy podmiot w prawa i obowiązki Wnioskodawcy związane z przedmiotowym kontraktem wiązać się będzie ze wpłaceniem (zwrotem) Wnioskodawcy przez ten nowy podmiot kwoty wpłaconych zaliczek do zagranicznego dostawcy maszyny. Żadne inne rozliczenia w związku ze zmianą strony umowy, za wyjątkiem zwrotu wpłaconych zaliczek, pomiędzy podmiotem wstępującym w prawa i obowiązki Wnioskodawcy a Wnioskodawcą nie wystąpią.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, ze zgodnie z planowanym porozumieniem podmiot polski przejmie prawa i obowiązki Spółki związane z kontraktem z kontrahentem z UE na dostawę maszyny. W związku z powyższym kontrahent polski dokona we własnym imieniu tak zwanego zwrotu wpłaconych przez Spółkę zaliczek do dostawcy z UE.

Użyte słowo zwrot nie dotyczy zwrotu w imieniu podmiotu z kraju UE, lecz z punktu widzenia kontrahenta polskiego jest wpłatą zaliczek jakie Wnioskodawca wniósł do dostawcy z UE. Reasumując więc: kontrahent polski wstępujący w prawa i obowiązki Wnioskodawcy związane z kontraktem, dokona wpłaty we własnym imieniu na konto Wnioskodawcy kwoty równej wartości wpłaconych przez Wnioskodawcę zaliczek. Nie będzie więc to zwrot wpłaconych zaliczek w imieniu dostawcy z innego kraju UE. Będzie to więc zapłata za wstąpienie w prawa i obowiązki Wnioskodawcy związane z kontraktem, której wysokość ustalana została w wartości wpłaconych przez Wnioskodawcę zaliczek do dostawcy z UE.

Kontraktu również nie można uznać, za niebyły gdyż kontrakt jest już na jakimś etapie zaawansowania (dostawca z UE produkuje maszynę). Po prostu z dniem podpisania porozumienia prawa i obowiązki Wnioskodawcy przejmie kontrahent polski. Z puntu widzenia dostawcy z innego kraju UE kontrakt jest cały czas realizowany a jedynie z dniem jego podpisania zmieni się strona kontraktu (kupujący)

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy w związku z otrzymanym zwrotem od kontrahenta polskiego wpłaconych przez Wnioskodawcę do dostawcy zagranicznego zaliczek samoopodatkowanych VAT przez Wnioskodawcę po jego stronie powstanie obowiązek dokonania korekt faktur wewnętrznych opodatkowujących zaliczki...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymany zwrot zaliczek od podmiotu krajowego wstępującego w prawa i obowiązki Wnioskodawcy w związku z nabyciem maszyn od dostawcy zagranicznego nie będzie rodził obowiązku dokonania korekt opodatkowanych wcześniej zaliczek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei, w myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z cytowanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w tak sformułowanej definicji usługi.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz – miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane; nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku dostawy towarów innych niż gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. nabywcą jest:
  • w przypadku nabycia gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej – podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 lub art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach – podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawną niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana zgodnie z art. 97 ust. 4,
 3. dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego - art. 17 ust. 2 ustawy.

Jak wynika z powyższych przepisów miejscem świadczenia, a tym samym opodatkowania towarów wraz montażem jest kraj w którym towary są montowane. Jednocześnie dla uproszczenia rozliczenia transakcji - w sytuacji gdy świadczeniodawcą jest podmiot zagraniczny nie posiadający stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, które uczestniczyłoby w transakcji - przewidziano możliwość odwrotnego obciążenia czyli rozliczenia podatku przez nabywcę krajowego. Co też, mając na uwadze opis sprawy, miało miejsce w niniejszej sytuacji tj. Wnioskodawca opodatkował wpłacone zaliczki na poczet planowanego nabycia towarów wraz montażem.

Na podstawie art. 19a ust. 1 i 8 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Z ww. przepisów wynika, że obowiązek podatkowy co do zasady powstaje z chwilą realizacji czynności opodatkowanej tj. dostawy albo usługi. Przy czym w sytuacji gdy przed dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi zostanie płacona kwota na poczet tych transakcji obowiązek podatkowy - w odniesieniu do tej kwoty - powstaje z chwilą jej zapłaty.

Jak wynika z wniosku w związku z realizacją kontraktu Wnioskodawca wpłacił oraz będzie jeszcze wpłacał do dostawcy zagranicznego zaliczki na poczet ceny za maszynę dokumentując każdą przedmiotową zaliczkę fakturą wewnętrzną celem jej opodatkowania podatkiem VAT.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że opodatkowanie każdej zaliczki przez Wnioskodawcę było właściwe aczkolwiek od 1 stycznia 2014 r. przepisy w zakresie podatku VAT nie przewidują takiego dokumentu jak faktura wewnętrzna. Niemniej nie oznacza to, że podatnik dla własnych potrzeb nie może dokumentować nabyć, dla których jest podatnikiem, dokumentami przypominającymi fakturę wewnętrzną, która była przewidziana przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2014 r.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii korekty rozliczonego podatku z tytułu wpłaconych zaliczek w związku ze zbyciem - przed jego zrealizowaniem - kontraktu na nabycie maszyny wraz z montażem.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją gdy rozliczenie staje się błędne post factum, tj. wyniku zawartej transakcji na przekazanie prawa do kontraktu wpłaty dokonane przez Wnioskodawcę, które początkowo stanowiły zaliczkę na poczet planowanej dostawy towarów z montażem utraciły swój pierwotny charakter. Albowiem w związku z faktem, że kontrahent Wnioskodawcy przejął kontrakt na nabycie towarów wraz z montażem to wszelkie rozliczenia związane z tym kontraktem przechodzą na niego - to on jest stroną umowy. Tym samym związku z tym, że dokonane przez Wnioskodawcy wpłaty nie są związane z jakąkolwiek czynnością podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT, brak jest podstaw do opodatkowania przez Wnioskodawcę dokonanych wpłat.

Wpłacone zaliczki nie stanowią samodzielnej czynności ani zdarzenia gospodarczego podlegającego opodatkowaniu. Wpłata zaliczek powinna bowiem stanowić wynagrodzenie związane z wykonaniem czynności, za którą jest należna. W przypadku zaś kiedy, nie dochodzi do wykonania kontraktu na dostawę maszyny wraz z montażem, na poczet którego wpłacone zostały zaliczki, zanika obligatoryjny związek z czynnością rodzącą obowiązek podatkowy. Inaczej mówiąc jeżeli kontrakt pomiędzy Wnioskodawcą a podmiotem z innego kraju UE nie zostaje zrealizowany to wygasa zobowiązanie podatkowe z tytułu wpłaconych zaliczek na poczet dostawy wynikającej z niezrealizowanej ostatecznie umowy. Oznacza to zarazem, że Wnioskodawca winien dokonać stosownej korekty podatku związanego z uprzednio opodatkowanymi zaliczkami.

Kwoty te mogą stanowić zaliczki u przejmującego prawa i obowiązki wynikające z kontraktu i w związku z tym rodzić u niego konsekwencje podatkowe. Powyższe jednak nie może być przedmiotem niniejszej interpretacji.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że Wnioskodawca jest zobowiązany do skorygowania opodatkowanych zaliczek.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Informuje się, że w niniejszej interpretacji przyjęto, za przedstawionym opisem, że to na Wnioskodawcy ciążył obowiązek opodatkowania zaliczek z tytułu dokonanego nabycia oraz że opodatkowania zaliczek dokonano we właściwym terminie. Tym samym kwestię te jako nie będące przedmiotem zapytania nie były analizowane.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.