IBPP4/443-610/14/EK | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie stawki 0% dla czynności eksportu towarów w przypadku otrzymania zaliczki
IBPP4/443-610/14/EKinterpretacja indywidualna
 1. eksport (wywóz)
 2. obowiązek podatkowy
 3. stawka preferencyjna
 4. zaliczka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 29 września 2014 r. (data wpływu 16 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki 0% dla otrzymanej zaliczki w sytuacji, gdy wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej nastąpi w terminie dłuższym niż 2 miesiące od otrzymania tej zaliczki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki 0% dla otrzymanej zaliczki w sytuacji, gdy wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej nastąpi w terminie dłuższym niż 2 miesiące od otrzymania tej zaliczki.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 27 stycznia 2015 r., będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 22 stycznia 2015 r. znak: IBPP4/443-610/14/EK.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółka) jest czynnym podatnikiem VAT. Zajmuje się między innymi zakupem, remontem i sprzedażą używanych maszyn drukarskich. Sprzedaż może następować także do krajów leżących poza obszarem Unii Europejskiej, czyli Wnioskodawca dokonuje eksportu.

Maszyny drukarskie są to urządzenia skomplikowane pod względem technologicznym i ich remont jest procesem długotrwałym. Zwykle Wnioskodawca znajduje używaną maszynę drukarską nadającą się do remontu i późniejszej sprzedaży. Następnie Spółka znajduje kupca na tą maszynę i podpisuje z nim umowę na remont i sprzedaż tej maszyny. W umowie tej określa termin dostawy wyremontowanej maszyny. Aby mieć pewność, że kupiec za maszynę zapłaci Spółka pobiera od niego zaliczkę. Dopiero wtedy rozpoczyna się proces remontu maszyny. Z tym procesem wiążą się skomplikowane procesy technologiczne i długi upływ czasu.

Jest to spowodowane następującymi czynnikami:

 1. Każda maszyna jest inna i jest w innym stanie, więc nie można ustalić standardowego proces remontowego.
 2. Każda część maszyny musi być oczyszczona, przeanalizowana pod kątem zużycia i naprawiona lub wymieniona, a następnie zamontowana do odpowiedniego podzespołu. Tych części może być nawet 3000.
 3. Sprowadzenie nowej części od producenta może trwać do 6 tygodni.
 4. Rama maszyny musi być czyszczona, wyszlifowana, pomalowana farbą podkładową a następnie dwu składnikową farbą epoksydową. Ten proces trwa do 10 dni.
 5. Instalację elektryczną w remontowanej maszynie Spółka musi zamontować, tak aby była zgodna z parametrami sieci elektrycznej (napięcie, częstotliwość) kraju przeznaczenia. Tutaj też Wnioskodawca potrzebuje czasu na sprowadzenie odpowiednich części od producentów.
 6. Po pomalowaniu ramy można rozpocząć proces składania maszyny. Proces ten może trwać od 30 do 45 dni w zależności od wielkości maszyny.
 7. Wnioskodawca musi przetestować złożoną maszynę drukując odpowiednie wyroby, a wcześniej podłączając wszystkie potrzebne instalacje takie jak: instalację elektryczną, przewód podciśnieniowy, przewód sprężonego powietrza, itp. Aby uzyskać odpowiednie parametry wydruku Wnioskodawca musi dokonać szeregu regulacji i poprawek.

Cały proces może trwać do 6 miesięcy.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że dla każdej dostawy przed jej dokonaniem Spółka uzgadnia warunki bądź to w postaci umowy bądź to w postaci potwierdzenia realizacji zamówienia. W tych uzgodnieniach zostają potwierdzone warunki dostawy wraz z określeniem terminu dostawy.

Wnioskodawca przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym wykaże eksport towarów będzie posiadać dokument potwierdzający wywóz poza terytorium Unii Europejskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z powyżej opisanym procesem technologicznym remontu maszyn drukarskich Wnioskodawca może stosować zapis art. 41 ust. 9b ustawy o VAT i do zaliczki otrzymanej od kontrahenta, któremu sprzedaje maszynę stosować stawkę podatku 0%...

Zdaniem Wnioskodawcy, specyfika dostawy remontowanych maszyn drukarski opisana powyżej jak najbardziej upoważnia do stosowania zapisów art. 41 ust. 9b w powiązaniu z ust. 9a, oczywiście pod warunkiem, że nastąpi eksport maszyny i będzie udokumentowany zgodnie z wymogami ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy, przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

 1. dostawcę lub na jego rzecz, lub
 2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

-jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie zaś z art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Zgodnie natomiast z art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

Zgodnie zaś z art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%.

Stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej (art. 41 ust. 6 ustawy).

Zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy, dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności:

 1. dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;
 2. dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;
 3. zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.

Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju (art. 41 ust. 7 ustawy).

Stosownie do art. 41 ust. 8 ustawy, przepis ust. 7 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu.

Natomiast, na podstawie art. 41 ust. 9 ustawy, otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 i 7 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

Z kolei na podstawie art. 41 ust. 9a ustawy, jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6. Przepisy ust. 7, 9 i 11 stosuje się odpowiednio.

Przepis ust. 9a stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów (art. 41 ust. 9b ustawy).

Powyższe oznacza, że w przypadku otrzymania zaliczki zastosowanie dla czynności eksportu towarów 0% stawki podatku będzie możliwe, jeśli wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał taką zapłatę. Warunek wywozu będzie spełniony, jeśli podatnik otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej w terminie określonym w art. 41 ust. 6 i 7 ustawy, tj. co do zasady przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin, w jakim miał nastąpić wywóz towarów. Niespełnienie tego warunku spowoduje obowiązek zastosowania stawki właściwej dla danego towaru w kraju. Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym podatnik będzie mógł dokonać korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument.

Wyjątkiem od powyższego jest norma wynikająca z art. 41 ust. 9b ustawy, która przewiduje możliwość przedłużenia okresu zastosowania stawki podatku w wysokości 0% do otrzymanych zaliczek. Mianowicie w sytuacji gdy wywóz towarów następuje w okresie dłuższym niż dwa miesiące od otrzymania zaliczki, a jest to uzasadnione specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów, brak jest konieczności korekty deklaracji w której wykazano zaliczkę ze stawką w wysokości 0% aż do momentu złożenia deklaracji podatkowej za okres w którym nastąpi wywóz towarów poza Wspólnotę.

W kontekście powyższego zauważyć należy, że o możliwości zastosowania normy art. 41 ust. 9b ustawy decydować będą każdorazowo obiektywne przesłanki. O faktycznym przedmiocie czynności przesądzać będzie zakres oraz specyfika tych czynności oraz treść umów (warunków dostawy) zawartych każdorazowo przez podatnika i jego kontrahenta (kontrahentów).

Zgodnie z opisem zawartym we wniosku Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Zajmuje się między innymi zakupem, remontem i sprzedażą używanych maszyn drukarskich. Sprzedaż może następować także do krajów leżących poza obszarem Unii Europejskiej, czyli Wnioskodawca dokonuje eksportu.

Maszyny drukarskie są to urządzenia skomplikowane pod względem technologicznym i ich remont jest procesem długotrwałym. Zwykle Wnioskodawca znajduje używaną maszynę drukarską nadającą się do remontu i późniejszej sprzedaży. Następnie Spółka znajduje kupca na tą maszynę i podpisuje z nim umowę na remont i sprzedaż tej maszyny. W umowie tej określa termin dostawy wyremontowanej maszyny. Aby mieć pewność, że kupiec za maszynę zapłaci Spółka pobiera od niego zaliczkę. Dopiero wtedy rozpoczyna się proces remontu maszyny. Z tym procesem wiążą się skomplikowane procesy technologiczne i długi upływ czasu.

Cały proces może trwać do 6 miesięcy.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że dla każdej dostawy przed jej dokonaniem uzgadnia warunki bądź to w postaci umowy bądź to w postaci potwierdzenia realizacji zamówienia. W tych uzgodnieniach zostają potwierdzone warunki dostawy wraz z określeniem terminu dostawy.

Wnioskodawca przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym wykaże eksport towarów będzie posiadać dokument potwierdzający wywóz poza terytorium Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę opis zawarty we wniosku oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy wywóz towarów, na poczet którego Wnioskodawca otrzyma zaliczki nastąpi w terminie późniejszym niż określony w art. 41 ust. 9a ustawy, ale – na co wskazują okoliczności sprawy – uzasadnione to będzie specyfiką realizacji dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których zawarty będzie termin wywozu towarów, zastosowanie ma norma art. 41 ust. 9b ustawy.

Wnioskodawca wskazał także, że będzie posiadać dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy. W konsekwencji Wnioskodawca ma prawo zastosować stawkę podatku w wysokości 0 % dla otrzymanych zaliczek z tytułu eksportu towarów, ponieważ będzie spełniał wszystkie warunki wynikające z powołanych przepisów ustawy.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/443-610/14/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.