IBPB-1-2/4510-855/15/AnK | Interpretacja indywidualna

W zakresie:ustalenia, czy Spółce z o.o. powstałej po przekształceniu Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do opłacania zaliczek na podatek dochodowy na zasadach uproszczonych zgodnie z art. 25 ust. 6 -10 updop?
IBPB-1-2/4510-855/15/AnKinterpretacja indywidualna
  1. podatek należny
  2. przekształcanie
  3. rozliczenie roczne
  4. zaliczka
  5. zaliczka uproszczona
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Deklaracje i zaliczki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z 27 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 14 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości korzystania z prawa do uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych przez Spółkę powstałą po przekształceniu Spółdzielni – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości korzystania z prawa do uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych przez Spółkę powstałą po przekształceniu Spółdzielni.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej także: „Spółdzielnia”) znajduje się w fazie przekształcenia w spółkę handlową - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka przekształcona”, „Spółka z o.o.”) stosownie do zapisów art. 203e i nast. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1443 ze zm.). Przekształcenie formy prawnej najprawdopodobniej nastąpi 1 lutego 2016 r. W tym też dniu zgodnie z art. 203g ustawy Prawo spółdzielcze, Wnioskodawca stanie się Spółką przekształconą. Spółce przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki Spółdzielni, a zatem nastąpi tzw. sukcesja uniwersalna. Powyższa zasada sukcesji została również przeniesiona na grunt prawa podatkowego, a prawa i obowiązki następców prawnych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U z 2015 r., poz. 613 ze zm.). Zgodnie z art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna powstała w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej, wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Według art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), na dzień poprzedzający przekształcenie formy prawnej Wnioskodawca będzie musiał zamknąć księgi rachunkowe, natomiast na dzień przekształcenia - nowo powstała Spółka z o.o. będzie musiała otworzyć księgi rachunkowe (art. 12 ust. 1 pkt 3 tej ustawy). Zgodnie ze statutem Wnioskodawcy, okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy i również w umowie spółki przekształconej przewidziano analogiczne postanowienia. Na podstawie przepisów podatkowych rok podatkowy u Wnioskodawcy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W przypadku Spółki przekształconej również nie są planowane zmiany w tym zakresie. Z art. 8 ust. 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”) wynika, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych przed upływem przyjętego w statucie okresu obrachunkowego (taka sytuacja będzie miała miejsce w przypadku Spółdzielni). W tej sytuacji za następny rok podatkowy uważać należy okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego roku podatkowego.

Uwzględniając powyższe, Wnioskodawca zamykając księgi rachunkowe na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, będzie zobowiązany rozliczyć się z podatku dochodowego od osób prawnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia poprzedzającego dzień przekształcenia. Dotychczas Wnioskodawca wpłacał zaliczki zgodnie z art. 25 ust. 6 updop, czyli w tzw. uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT-8, o którym mowa w art. 27 ust. 1 updop, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia poprzedzającego dzień przekształcenia Wnioskodawca będzie wpłacać zaliczki na CIT kontynuując przyjętą wcześniej zasadę, to jest wpłacając zaliczki w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w roku 2015 (czyli dotyczącego roku 2014).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółce z o.o. powstałej po przekształceniu Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do opłacania zaliczek na podatek dochodowy na zasadach uproszczonych zgodnie z art. 25 ust. 6 -10 updop...

Wnioskodawca uważa, że Spółce z o.o. powstałej w wyniku przekształcenia, będzie przysługiwało prawo do opłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej zgodnie z art. 25 ust. 6 - 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”)

Zasadniczo, zgodnie z art. 25 ust. 1 updop, podatnicy z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a oraz art. 21, art. 22 i art. 24a, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w tzw. uproszczonej formie. Warunki i zasady dotyczące możliwości stosowania przez podatników uproszczonej formy wpłaty zaliczek miesięcznych regulują przepisy art. 25 ust. 6 - 10 updop.

Zgodnie z art. 25 ust. 6 updop, podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie. W myśl art. 25 ust. 6a updop, jeżeli zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożone w roku poprzedzającym dany rok podatkowy dotyczy roku podatkowego, który trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy - podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne za dany rok podatkowy w uproszczonej formie w wysokości podatku należnego, wykazanego w tym zeznaniu, przypadającego proporcjonalnie na każdy miesiąc tego roku podatkowego, którego zeznanie dotyczy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w sposób wskazany powyżej, z tym że wysokość podatku należnego musi wynikać z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Przepis ust. 6 zdanie ostatnie stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 updop, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie, albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Wyjątek od tej zasady został zawarty w art. 8 ust. 6 ustawy. Stosownie do treści tego przepisu, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

Na gruncie prawa podatkowego prawa i obowiązki następców prawnych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. W myśl art. 93a § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Skoro zatem następstwo prawne obejmuje wszelkie prawa i obowiązki poprzednika, to sukcesja dotyczy zarówno obowiązków (praw) zasadniczych, polegających na wykonaniu zobowiązania podatkowego, jak również obowiązków (praw) instrumentalnych.

Przekształcenie Spółdzielni pracy w Spółkę z o.o. nie prowadzi do żadnych zmian w jej stosunku do osób trzecich. Zachowana zostaje ciągłość osoby prawnej, która zmienia jedynie formę prawną przy zachowaniu bytu prawnego. Przed i po przekształceniu funkcjonuje ten sam podmiot gospodarczy, jedynie w zmienionej formie prawnej. Powstały w wyniku sukcesji prawno-podatkowej podmiot traktowany jest jako kontynuator poprzednika.

Jednym z praw podatnika podatku dochodowego od osób prawnych jest możliwość wpłacania zaliczek na ten podatek w formie uproszczonej, na zasadach określonych w powołanym wcześniej art. 25 ust. 6 i 6a updop. W świetle powyższego, mając na uwadze ww. art. 93a § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Spółka z o.o., która powstanie w wyniku przekształcenia Wnioskodawcy - Spółdzielni, zachowa prawo do opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawych w formie uproszczonej. Skoro Wnioskodawca wpłacał zaliczki w formie uproszczonej to powstała w wyniku przekształcenia Spółka z o.o. (Spółka przekształcona) będzie mogła nadal korzystać z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych. Takie stanowisko potwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z 19 czerwca 2013 r., Znak: IBPBI/2/423-352/13/BG.

Podsumowując, powstała w wyniku przekształcenia Spółka z o.o. będzie miała prawo do wpłacania zaliczek w formie uproszczonej. W związku z powyższym zaliczki na podatek będą odprowadzane przez Spółkę z o.o.:

  • w 2016 r. - w wysokości 1/12 należnego podatku wynikającego z zeznania CIT-8 za rok 2014, które zostało złożone przez Spółdzielnię w roku 2015.
  • w 2017 r. - w wysokości 1/12 należnego podatku wynikającego z zeznania CIT-8 za rok 2015, które zostanie złożone przez Spółdzielnię w 2016 r.
  • w 2018 r. - będzie wpłacać zaliczki na podatek w wysokości wynikającej z zeznania, które zostanie złożone w roku 2017. To zeznanie będzie dotyczyło dochodów Spółki z o.o. osiągniętych od dnia przekształcenia do końca roku podatkowego (czyli 31 grudnia 2016 r.). Jako, że nie będzie ono obejmowało pełnych 12 miesięcy, to trzeba będzie obliczyć podatek przypadający na 1 miesiąc, dzieląc kwotę podatku należnego wynikającego z zeznania, przez liczbę miesięcy które będzie trwał ten rok podatkowy.

W latach następnych tj. od roku 2019 nie będzie problemu z ustaleniem zaliczek. Zeznania składane w poprzednim roku będą obejmować pełne 12 miesięcy i zaliczki będą odprowadzane w kwocie 1/12 podatku należnego wynikającego z tego zeznania.

Spółdzielnia w zeznaniu za rok 2014 wykazała dochód i podatek należny. Spółdzielnia przyjmuje, że również w kolejnych latach będzie osiągany dochód, od którego będzie odprowadzany podatek należny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.