1462-IPPB1.4511.1017.2016.1.KS1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet przyszłych zysków w spółce komandytowej, w której będzie wspólnikiem oraz nierozliczenia przez Wnioskodawcę pobranych zaliczek po zakończeniu roku podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2016 r. (data wpływu 19 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych:

 • otrzymania przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet przyszłych zysków w spółce komandytowej, w której będzie wspólnikiem – jest prawidłowe,
 • nierozliczenia przez Wnioskodawcę jako wspólnika spółki komandytowej pobranych zaliczek po zakończeniu roku podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet przyszłych zysków w spółce komandytowej, w której będzie wspólnikiem oraz nierozliczenia przez Wnioskodawcę pobranych zaliczek po zakończeniu roku podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W marcu 2016 r. aktem notarialnym do funkcjonowania powołana został spółka komandytowa pod firmą D. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (dalej D. lub Spółka). W Spółce komandytariuszami zostało pięć osób fizycznych (dalej: Wspólnicy), Dwóch ze Wspólników prowadzi także odrębną indywidualną działalność gospodarczą, pozostali Wspólnicy takiej działalności nie prowadzą. W D. jako komplementariusz uczestniczy spółka z ograniczona odpowiedzialnością. W umowie Spółki ustalone zostały zasady, na jakich Wspólnicy uczestniczą w jej zysku oraz stracie. Dodatkowo, zgodnie z umową Spółki, Wspólnicy mają prawo do otrzymywania zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki (zaliczkowe wypłaty z zysku w trakcie roku obrotowego). Po zakończeniu danego roku obrotowego mogą mieć miejsce następujące sytuacje:

 1. wypłacone Wspólnikom zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki mogą przekroczyć kwotę zysku przypadającą ostatecznie poszczególnym Wspólnikom,
 2. kwota wypłaconych Wspólnikom zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki może być niższa niż udział przypadający poszczególnym Wspólnikom.

Mając powyższe na względzie, po podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy (dokonanej już po jego zakończeniu), w zależności od sytuacji Wspólnicy:

 1. będą zobligowani do zwrotu na rzecz Spółki kwoty pobranych zaliczek w tej części, która będzie przekraczała zysk przypadający ostatecznie na poszczególnych Wspólników, lub
 2. otrzymają od Spółki wypłatę w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanymi zaliczkami, a zyskiem przynależnym ostatecznie poszczególnym Wspólnikom.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy otrzymanie przez Wspólników zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki będzie skutkowało obowiązkiem uwzględnienia tych zaliczek w kalkulacji podatku dochodowego od osób fizycznych Wspólników za okres, w którym wskazane zaliczki zostały otrzymane?
 2. Czy w przypadku, w którym wypłacone zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki przekroczą część zysku przypadającego poszczególnym Wspólnikom za dany rok, a Wspólnik nie rozliczy ze Spółką otrzymanych w ciągu roku obrotowego (podatkowego) zaliczek, Wspólnik ten osiągnie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w wysokości rynkowych odsetek, jakie musiałby zapłacić za korzystanie z kapitału w tej wysokości (różnicy pomiędzy pobranymi zaliczkami, a przypadającym mu udziałem w zysku)?
 3. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 2 - w jakim okresie Wspólnicy powinni wykazać do opodatkowania przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w wysokości rynkowych odsetek?

Odpowiedź na pytania Nr 1, 2 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pytanie Nr 3 zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawczyni

Ad.1

Wspólnicy stoją na stanowisku, że otrzymanie przez nich zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki nie będzie skutkowało obowiązkiem uwzględnienia tych zaliczek w kalkulacji podatku dochodowego od osób fizycznych Wspólników za okres, w którym wskazane zaliczki zostały otrzymane.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Regulacje prawne ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm., dalej: KSH) nie zawierają przepisów odnoszących się wprost do pobierania w trakcie roku obrotowego zaliczek na poczet udziału w zysku spółki komandytowej. W kwestii tej to zatem wspólnicy spółki komandytowej mogą podjąć decyzję, na mocy której będą uprawnieni do pobierania w trakcie roku zaliczek na poczet przyszłego zysku osiągniętego przez taką spółkę. W przypadku Spółki taka wola i możliwość została wyrażona wprost w zapisach umowy Spółki. KSH nie zawiera również regulacji dotyczących zwrotu wypłaconych wspólnikom zaliczek, w sytuacji, gdy spółka nie osiągnie zysku, na poczet którego zaliczki te zostały wypłacone. Jednocześnie jednak zgodnie z art. 2 KSH, w kwestiach nieuregulowanych w tej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm., dalej: KC). W sytuacji, gdy na koniec roku obrachunkowego spółka niemająca osobowości prawnej nie osiągnie odpowiedniego zysku, po jej stronie powstanie, co do zasady, wierzytelność w stosunku do wspólnika o zwrot świadczeń pobranych wcześniej tytułem zaliczki na poczet zysku. Do obowiązku zwrotu nienależnych kwot pobranych przez wspólników tytułem zysku zastosowanie powinny mieć przepisy o nienależnym świadczeniu wyrażone w art. 410 w zw. z art. 405 i nast. KC.

Również przepisy podatkowe, w szczególności ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa PIT) nie reguluje wprost zagadnienia pobierania zaliczek na poczet udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną. Żaden jednak przepis ustawy PIT nie wskazuje na zaliczki na poczet zysku jako źródła przychodu, w tym przychodu z tytułu uczestniczenia w spółce komandytowej.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Stosownie natomiast do art. 8 ust. 2 ustawy PIT, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat:
 2. ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Z powyższych przepisów wynika, że u wspólnika spółki niebędącej osobą prawną, będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, przychody oraz koszty uzyskania przychodów ustala się proporcjonalnie w takiej wysokości, w jakiej przysługuje mu udział w zysku tej spółki. Przy czym, przepisy ustawy PIT nie regulują kwestii związanych ze sposobem ustalania wysokości przysługującego wspólnikowi udziału w zysku tej spółki (udziału w spółce). Kwestie te regulowane są przez przepisy KSH. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że dla celów opodatkowania dochodów wspólnika spółki osobowej (w tym spółki komandytowej) podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jego udział w przychodach osiągniętych w ramach prowadzonej w formie tej spółki pozarolniczej działalności gospodarczej, oblicza się z uwzględnieniem wysokości jego udziału w zyskach spółki ustalonego zgodnie z przepisami KSH. W takiej samej proporcji przypisuje mu się koszty uzyskania tego przychodu.

Mając na względzie powyższe Wspólnicy stoją na stanowisku, że wypłacone im w trakcie roku obrotowego (podatkowego) zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki nie podlegają opodatkowaniu, są neutralne podatkowo, gdyż ustawa PIT nie przedstawia regulacji na podstawie których należałoby uznać, iż w opisywanej sytuacji powstaje przychód do opodatkowania.

Powyższe stanowisko potwierdzone zostało w wielu wydanych interpretacjach podatkowych, przykładowo w:

 1. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 maja 2016 r., sygn, IPPB1/4511-491/16-3/AM,
 2. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28 kwietnia 2016 r., sygn, 1061-IPTPB1.4511.210.2016.1.KO,
 3. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 lipca 2015 r., sygn, IBPB-1-1/4511-69/15/KB.

Ad.2)

Zdaniem Wspólników w przypadku, w którym wypłacone zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki przekroczą część zysku przypadającego poszczególnym Wspólnikom za dany rok, a Wspólnik nie rozliczy ze Spółką otrzymanych w ciągu roku obrotowego (podatkowego) zaliczek, Wspólnik ten osiągnie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w wysokości rynkowych odsetek, jakie musiałby zapłacić za korzystanie z kapitału w tej wysokości (różnicy pomiędzy pobranymi zaliczkami, a przypadającym mu udziałem w zysku).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Jak zostało już wspomniane KSH w swojej treści nie zawiera przepisów odnoszących się wprost do pobierania w trakcie roku obrotowego zaliczek na poczet udziału w zysku spółki komandytowej i jednocześnie w kwestiach nieuregulowanych odwołuje się do KC. Jeżeli zatem kwota wypłaconych poszczególnym Wspólnikom zaliczek przekroczy przypadający na danego Wspólnika udział w zysku Spółki i ten Wspólnik nie dokona w dacie podjęcia uchwały o podziale zysków rozliczenia ze Spółką z tytułu otrzymanych zaliczek, otrzyma on prawo nieodpłatnego korzystania z kapitału Spółki. Tym samym zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT po stronie tego Wspólnika powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Przychód ten, w myśl art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy PIT powinien zostać określony w wysokości rynkowych odsetek, jakie Wspólnik musiałby zapłacić, gdyby pobrane w formie zaliczki środki (w części stanowiącej nadwyżkę ponad przynależny udział w zysku Spółki) stanowiły pożyczkę. Jednocześnie należy nadmienić, że w przypadku, gdy roszczenie Spółki o zwrot pobranych przez danego Wspólnika zaliczek ulegnie przedawnieniu, kwota niezwróconych Spółce zaliczek będzie stanowić na moment przedawnienia przychód tego Wspólnika.

Powyższe stanowisko potwierdzają wydawane indywidualne interpretacje podatkowe, przykładowo:

 1. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 25 kwietnia 2016 r., sygn. 1061-IPTPB1.4511.218.2016.1.KO,
 2. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 lipca 2015 r., sygn. IBPB-1-1 /4511-71/15/KB,
 3. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 marca 2015 r., sygn. IPPB1/415-1432/14-4/AM.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • otrzymania przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet przyszłych zysków w spółce komandytowej, w której będzie wspólnikiem – jest prawidłowe,
 • nierozliczenia przez Wnioskodawcę jako wspólnika spółki komandytowej pobranych zaliczek po zakończeniu roku podatkowego – jest prawidłowe,

Ad. 1 i 2

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, iż zgodnie z art. 14b § 1 w zw. z art. 14r § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późń. zm.), Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną), a zatem mając na uwadze pytania zawarte w przedmiotowym wniosku wyjaśnić należy, że interpretacja indywidualna skierowana jest wyłącznie do Wnioskodawcy będącego stroną postępowania oraz do Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania, którzy złożyli przedmiotowy wniosek i wywołuje skutki prawne tylko w stosunku do Nich. Pozostali wspólnicy, aby uzyskać interpretację indywidualną wywołującą skutki prawne powinni złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w ich sprawie.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie oraz Zainteresowanemu niebędącemu Stroną przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.