0461-ITPP3.4512.674.2016.1.JC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Mo?liwooa zastosowania stawki 0% dla otrzymanej zaliczki w sytuacji, gdy wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej nast1pi w terminie d3u?szym ni? 2 miesi1ce od otrzymania tej zaliczki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z póYn. zm.) oraz § 6 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 paYdziernika 2016 r. (data wp3ywu 17 paYdziernika 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie mo?liwooci zastosowania stawki 0% dla otrzymanej zaliczki w sytuacji, gdy wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej nast1pi w terminie d3u?szym ni? 2 miesi1ce od otrzymania tej zaliczki – jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 paYdziernika 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie mo?liwooci zastosowania stawki 0% dla otrzymanej zaliczki w sytuacji, gdy wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej nast1pi w terminie d3u?szym ni? 2 miesi1ce od otrzymania tej zaliczki.

We wniosku przedstawiono nastepuj1cy stan faktyczny.

Spó3ka to przedsiebiorstwo, którego g3ównym profilem dzia3alnooci jest projektowanie i budowa urz1dzen dla przemys3u stoczniowego z przeznaczeniem na statki oraz platformy wiertnicze. Spó3ka specjalizuje sie w projektowaniu oraz dostawie dYwigów pok3adowych na statki, wci1garek oraz innych urz1dzen pok3adowych.

W ramach prowadzonej dzia3alnooci Spó3ka zawiera m.in. transakcje na dostawy dYwigów okretowych do krajów spoza terytorium Unii Europejskiej, dokonuj1c w ten sposób czynnooci zakwalifikowanych na gruncie ustawy o podatku od towarów i us3ug jako eksport towarów. Oferta Spó3ki obejmuje ca3y proces wytworzenia dYwigu pocz1wszy od sporz1dzenia projektu po budowe, zdarza sie te?, ?e Spó3ka podejmuje sie monta?u dYwigu na statku.

Ze wzgledu na zaawansowan1 technologicznie konstrukcje produktu koncowego, ca3y proces projektowania i budowy dYwigów okretowych jest procesem rozci1gnietym w czasie i trwa od 6 do 18 miesiecy. Wynika to z wysokiej pracoch3onnooci poszczególnych etapów prac, w ramach procesu projektowania i budowy dYwigu. Proces zwi1zany z budow1 uwzgledniaa musi nastepuj1ce etapy prac:

 1. W pierwszej kolejnooci Spó3ka przystepuje do procesu projektowania, co w zale?nooci od stopnia skomplikowania i wielkooci konkretnego dYwigu trwa od 2 do 8 miesiecy.
 2. Nastepnie, na podstawie projektu, prowadzona jest budowa konstrukcji stalowej, przy czym proces ten trwa w zale?nooci od wielkooci urz1dzenia od 2 do 4 miesiecy.
 3. Kolejno nastepuje faza monta?u mechanicznego, hydraulicznego i elektrycznego, która trwa od 2 tygodni do 2 miesiecy.
 4. W koncowym stadium procesu ma miejsce testowanie dYwigu, które trwa od 2 tygodni do 1,5 miesi1ca.
 5. Nastepnie nastepuje dostawa urz1dzenia.
 6. Ostatnim etapem jest uruchomienie dYwigu na statku.

Wskazaa nale?y przy tym, i? d3ugooa procesu projektowania i budowy dYwigów okretowych jest zwi1zana z jego zaawansowan1 technologicznie budow1, koniecznooci1 monta?u wielu skomplikowanych podzespo3ów, koniecznooci1 wykorzystania licznych modu3ów i prefabrykatów, wymagaj1cych zarówno zamontowania, jak i dodatkowych prac pomocniczych.

Jak zatem widaa, proces projektowania i budowy dYwigu pod konkretne zamówienie klienta to proces wieloetapowy i skomplikowany, dziel1cy sie na etapy o ró?nej czasoch3onnooci w zale?nooci od stopnia skomplikowania zamówionego urz1dzenia. Dodatkowo, proces ten jest zazwyczaj wyd3u?any przez dodatkowe prace administracyjne takie jak certyfikacje towarzystw klasyfikacyjnych, czy certyfikacje poszczególnych podzespo3ów.

Podkreolenia w tym miejscu wymaga równie? fakt, i? specyfika opisanego powy?ej procesu projektowania i budowy dYwigu okretowego jest taka, ?e czas jaki musi up3yn1a od momentu pozyskania konkretnego zlecenia od klienta do momentu dokonania dostawy gotowego urz1dzenia nie mo?e zostaa w ?aden sposób skrócony albowiem prace na ka?dym etapie musz1 bya wykonywane w sposób staranny i precyzyjny z uwagi na podwy?szone wymogi bezpieczenstwa tych urz1dzen. Nale?y te? zauwa?ya, i? co prawda w niektórych przypadkach mo?liwe jest pominiecie procesu projektowania (istnieje mo?liwooci wykorzystania wczeoniej wykonanych projektów), nawet wówczas jednak nastepuje oko3o dwutygodniowy okres przygotowawczy, który poprzedza trwaj1c1 wiele miesiecy faze budowy.

Wymaga przy tym zaakcentowania, i? umowy Wnioskodawcy z kontrahentami zawieraj1 okreolenie ostatecznego terminu dostawy dYwigu oraz termin jego uruchomienia, przy czym terminy okreolone w umowie dostosowane s1 do przewidywanego przez Spó3ke czasu niezbednego do wykonania danego urz1dzenia, z uwzglednieniem pracoch3onnooci wymaganej przez poszczególne opisane powy?ej etapy projektowania i budowy dYwigu.

Jak wynika z powy?ej przedstawionego opisu, okres jaki musi up3yn1a od z3o?enia zamówienia do dokonania dostawy wynosi orednio od 6 do 18 miesiecy. W zwi1zku z tym faktem, Wnioskodawca, w celu zapewnienia sobie odpowiedniego finansowania produkcji w toku, uzgadnia z kontrahentami finansowanie poszczególnych projektów poprzez przedp3aty.

Standardowy schemat finansowania zlecenia wygl1da nastepuj1co:

 1. w momencie podpisania kontraktu (otrzymania zamówienia) Wnioskodawca wnosi o przekazanie mu od 10 do 20% wynagrodzenia,
 2. 60-70 % Wnioskodawca otrzymuje w zwi1zku z dostaw1 urz1dzenia,
 3. 10% p3atne jest przy uruchomieniu urz1dzenia na statku.

Co do zasady, Spó3ka otrzymuje dokumenty potwierdzaj1ce wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej przed up3ywem terminu do z3o?enia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonano wywozu.

Reasumuj1c, ca3y proces budowy dYwigu, pocz1wszy od z3o?enia przez kontrahenta zamówienia do uruchomienia dYwigu na statku, z uwzglednieniem procesu projektowego, mo?e trwaa od 6 miesiecy (w przypadku ma3ych urz1dzen) do 18 miesiecy (przy wiekszych urz1dzeniach). Zdecydowana wiekszooa tego okresu przypada na czas do momentu dostawy dYwigu w ramach eksportu z Polski na terytorium panstwa nie bed1cego cz3onkiem Unii Europejskiej. Jednoczeonie, w okresie od dnia przyjecia zlecenia do dnia dostawy Spó3ka pobiera od kontrahenta zaliczke w wysokooci 10%-20% ceny.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie:

Czy w stosunku do przedstawionego wy?ej procesu projektowania, budowy i dostawy urz1dzen dla przemys3u morskiego zachodz1 opisane w art. 41 ust. 9b ustawy o podatku od towarów i us3ug przes3anki uzasadniaj1ce zastosowanie do zaliczek pobieranych przez Wnioskodawce stawki 0% w podatku do towarów i us3ug z uwagi na specyfike realizowanych przez niego dostaw?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zaliczek otrzymywanych przez niego na poczet eksportu towarów, o których mowa w opisie stanu faktycznego, ze wzgledu na specyfike dostawy potwierdzon1 umownymi warunkami dostawy, istniej1 podstawy do zastosowania stawki 0% pomimo przekroczenia dwumiesiecznego terminu na wywóz towaru licz1c od konca miesi1ca, w którym otrzymano zaliczke.

Zgodnie z regulacj1 zawart1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i us3ug, opodatkowaniu podatkiem podlega eksport towarów. Przez eksport towarów, w myol art. 2 pkt 8 ustawy o VAT, rozumie sie dostawe towarów wysy3anych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawce lub na jego rzecz, albo przez nabywce maj1cego siedzibe poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wy31czeniem towarów wywo?onych przez samego nabywce do celów wyposa?enia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych orodków transportu s3u?1cych do celów prywatnych - je?eli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urz1d celny okreolony w przepisach celnych.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o VAT, w eksporcie towarów stawka podatku wynosi 0%. Zgodnie natomiast z obowi1zuj1cym od 1 stycznia 2014 r. przepisem art. 41 ust. 9a ustawy o VAT, je?eli podatnik otrzyma3 ca3ooa lub czeoa zap3aty przed dokonaniem dostawy towarów, stawke podatku 0% w eksporcie towarów stosuje sie w odniesieniu do otrzymanej zap3aty pod warunkiem, ?e wywóz towarów nast1pi w terminie 2 miesiecy licz1c od konca miesi1ca, w którym podatnik otrzyma3 te zap3ate oraz podatnik w tym terminie otrzyma3 dokument potwierdzaj1cy wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Na mocy art. 41 ust. 9b ustawy o VAT, zasady przewidziane w art. 41 ust. 9a ustawy o VAT stosuje sie równie? do sytuacji, w których wywóz towarów nast1pi w terminie póYniejszym ni? okreolony w ust. 9a, pod warunkiem ?e wywóz towarów w tym póYniejszym terminie jest uzasadniony specyfik1 realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzon1 warunkami dostawy, w których okreolono termin wywozu towarów.

Z przywo3anych powy?ej regulacji jednoznacznie wynika, i? 0% stawka podatku VAT przys3uguje w odniesieniu do zaliczki na poczet eksportu towarów, co do zasady gdy wywóz towaru nast1pi w terminie dwóch miesiecy od konca miesi1ca, w którym podatnik otrzyma3 zaliczke, o ile w tym terminie podatnik otrzyma3 równie? dokument potwierdzaj1cy wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Jeoli w tym terminie nie nast1pi3 wywóz towarów, stawka 0% ma zastosowanie do zaliczki uzyskanej na poczet eksportu towarów jedynie w przypadku spe3nienia nastepuj1cych warunków, okreolonych w art. 41 ust. 9b ustawy o VAT:

 1. przekroczenie terminu wywozu powy?ej dwóch miesiecy licz1c od konca miesi1ca, w którym otrzymano zaliczke, wynika ?e specyfiki realizacji konkretnej dostawy. Nale?y przy tym zauwa?ya, i? ustawodawca nie precyzuje tego zapisu. W ocenie Wnioskodawcy uznaa nale?y jednak, i? chodzi w tym miejscu o obiektywn1 specyfike realizacji dostaw. U?yte przez ustawodawce sformu3owanie „tego rodzaju dostawy” to pojecie nieostre, co wi1?e sie z koniecznooci1 konkretyzacji zawartej w nich normy ogólnej i nadanie im treoci z uwzglednieniem okolicznooci faktycznych danej sprawy. Przy czym, wskazaa nale?y, i? dotyczya to mo?e zarówno specyfiki zwi1zanej z dostarczonymi towarami, jak i specyfiki zwi1zanej z charakterem samej dostawy.
 2. specyfika realizacji dostawy przek3ada sie na warunki dostawy, wynikaj1ce z umowy.
 3. warunki dostawy okreolaj1 termin wywozu towarów - w ocenie Spó3ki (wobec niejednoznacznooci ww. zapisu) termin wywozu towarów wynikaj1cy z warunków dostawy mo?e bya okreolony zarówno poprzez wskazanie konkretnego terminu, jak i mo?e bya okreolony w sposób bardziej ogólny np. poprzez okreolenie czasu potrzebnego do realizacji konkretnego zamówienia). Termin okreolony przez strony na wywóz towarów w praktyce zastepuje w takim przypadku ustawowy termin 2 miesiecy, o którym mowa w art. 41 ust. 9a ustawy o VAT.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Wnioskodawca zawiera transakcje polegaj1ce na projektowaniu, budowie i dostawie urz1dzen wykorzystywanych w przemyole morskim, które wywo?one s1 poza teren Unii Europejskiej - proces ten, z uwzglednieniem fazy projektowania, trwa od 6 miesiecy do 18 miesiecy. Proces ten jest skomplikowany, d3ugotrwa3y i wieloetapowy, co zosta3o szczegó3owo opisane w stanie faktycznym niniejszego wniosku. —aden z etapów, o ró?nej czasoch3onnooci w zale?nooci od stopnia skomplikowania zamówionego urz1dzenia, nie mo?e zostaa skrócony, ani pomiety ze wzgledu na zaawansowany technologicznie proces projektowania i produkcji dYwigów.

Bior1c pod uwage powy?sze, zdaniem Wnioskodawcy, zostaje spe3niony pierwszy z opisanych wy?ej warunków wskazanych w art. 41 ust. 9b ustawy o VAT. Dostawa dYwigów okretowych dostarczanych przez Spó3ke w ramach eksportu z przekroczeniem terminu dwumiesiecznego od konca miesi1ca, w którym otrzymano zaliczke, wynika ze specyfiki dostawy, która musi zostaa poprzedzona produkcj1 urz1dzenia spe3niaj1cego wymagania okreolone przez danego nabywce i nadaj1cego sie do zamontowania w ramach konkretnej jednostki bazowej.

Ponadto nale?y wskazaa, i? w przedstawionym stanie faktycznym spe3niony jest tak?e kolejny warunek okreolony art. 41 ust. 9b ustawy o VAT. Specyfika dostawy jest bowiem w tym wypadku potwierdzona uzgodnionymi z nabywc1 umownymi warunkami dostawy w taki sposób, ?e termin dostawy dYwigów okretowych do nabywcy jest ustalany z uwzglednieniem czasu niezbednego do jego wyprodukowania. W konsekwencji, w rozpatrywanym stanie faktycznym spe3niony jest tak?e ostatni z warunków z art. 41 ust. 9b ustawy o VAT, bowiem termin wywozu towaru okreolono w umowie pomiedzy stronami transakcji.

Nale?y w tym miejscu nadmienia, ?e, jak wynika ze stanu faktycznego, Spó3ka uzyskuje przedp3ate bezpoorednio po z3o?eniu zamówienia przez kontrahenta, czyli na wstepnym etapie zlecenia. Wywóz towaru w ramach eksportu nastepuje natomiast dopiero od 6 do 18 miesiecy po z3o?eniu zamówienia.

W zwi1zku z powy?szym, w ocenie Spó3ki, nale?y uznaa, ?e w przypadku zaliczek otrzymywanych przez Spó3ke na poczet eksportu towarów, o którym mowa w opisie stanu faktycznego, ze wzgledu na specyfike dostawy potwierdzon1 umownymi warunkami dostawy, spe3nione zostaj1 przes3anki okreolone w art. 41 ust. 9b ustawy o VAT. W konsekwencji, pomimo przekroczenia dwumiesiecznego terminu na wywóz towaru, w stosunku do zaliczek otrzymanych po z3o?eniu zamówienia przez kontrahenta, Spó3ce przys3uguje prawo do zastosowania stawki 0% VAT.

Koncowo Wnioskodawca wskazuje, i? powy?szy wniosek znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe w podobnych stanach faktycznych, m.in. w interpretacjach indywidualnych wydanych przez:

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawid3owe.

Maj1c powy?sze na wzgledzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z póYn. zm.), odst1piono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreolia nale?y, ?e niniejsza interpretacja zosta3a wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okolicznooci, co oznacza, i? w przypadku gdy w toku postepowania podatkowego, kontroli podatkowej, b1dY skarbowej zostanie okreolony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywo3a w tym zakresie skutków prawnych.

W odniesieniu do powo3anych przez Wnioskodawce interpretacji indywidualnych, tutejszy organ informuje, ?e zosta3y one wydane w indywidualnych sprawach i nie maj1 zastosowania ani konsekwencji wi1?1cych w odniesieniu do ?adnego innego zaistnia3ego stanu faktycznego czy te? zdarzenia przysz3ego.

Interpretacja dotyczy zaistnia3ego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ponadto tut. Organ informuje, ?e zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotycz1cych ochrony prawnej wynikaj1cej z zastosowania sie Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje sie, je?eli stan faktyczny lub zdarzenie przysz3e przedstawione we wniosku stanowi1 element czynnooci bed1cych przedmiotem decyzji wydanej w zwi1zku z wyst1pieniem nadu?ycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i us3ug, tj. czynnooci dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spe3nienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, mia3y zasadniczo na celu osi1gniecie korzyoci podatkowych, których przyznanie by3oby sprzeczne z celem, któremu s3u?1 te przepisy.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Gdansku, Al. Zwyciestwa 16/17, 80-219 Gdansk, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje – w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z póYn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednoczeonie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1.

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Ow. Jakuba 20, 87-100 Torun.