0461-ITPP3.4512.110.2017.2.AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwości zastosowania stawki 0% dla otrzymanej zaliczki w sytuacji, gdy wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej nastąpi w terminie dłuższym niż 2 miesiące od otrzymania tej zaliczki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2017 r. (data wpływu 6 lutego 2017 r.), uzupełnionym w dniu 10 kwietnia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki 0% dla otrzymanej zaliczki w sytuacji, gdy wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej nastąpi w terminie dłuższym niż 2 miesiące od otrzymania tej zaliczki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 10 kwietnia 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania stawki 0% dla otrzymanej zaliczki w sytuacji, gdy wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej nastąpi w terminie dłuższym niż 2 miesiące od otrzymania tej zaliczki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą. Spółka specjalizuje się w produkcji i montażu konstrukcji aluminiowych oraz stalowych na potrzeby przemysłu stoczniowego, ciężkiego i budownictwa wodnego. Spółka podpisała kontrakt na budowę kutra rybackiego ... z kontrahentem norweskim. Budowa kutra realizowana jest w Polsce. Zgodnie z warunkami kontraktu wynagrodzenie za kadłub kutra oparte zostało o wysokość stawki za kilogram materiału. Ponadto przewidziano w jego ramach konkretne kwoty za okna i drzwi na kuter, a ponadto za instalację kilku elementów wyposażenia, których montaż musi nastąpić przed zamknięciem konstrukcji kadłuba. Pierwotna umowa z dnia 13 kwietnia 2016 r. dotyczyła wyłącznie budowy kadłuba kutra .... W dniu 1 sierpnia 2016 r. powyższa umowa została aneksowana. Strony zmieniły zakres wykonywanych prac, poszerzając go o montaż wyposażenia kutra rybackiego, zarówno z materiałów własnych Spółki, jak i też części otrzymanych od kontrahenta norweskiego według wcześniej przygotowanej specyfikacji. Zakres umowy rozszerzono przykładowo o montaż silnika, wału napędowego, drzwi. Aneks zawiera również postanowienia w zakresie wykonania prób morskich i transportu kutra do Norwegii. Proces budowy kutra rozpoczął się na przełomie kwietnia/maja 2016. Jego zakończenie przewidziano nie później niż na koniec lutego 2017 r. We wskazanej umowie kontrakcie Strony określiły wartości zaliczek tytułem wynagrodzenia za kuter wraz z terminami ich wpłat. Wpłaty zaliczek zostały rozłożone w czasie, co miało zapewnić stabilność finansową Spółki jako podmiotu wykonującego kuter podczas procesu jego budowy. Jak już wskazano powyżej, budowa została rozpoczęta w kwietniu 2016 r., przy czym wpłaty kolejnych kwot zaliczek zostały określone na: wrzesień, październik, listopad i grudzień 2016. Spółka rozpoznała otrzymane zaliczki na poczet eksportu kutra rybackiego wstawce 0%. Całkowite/końcowe rozliczenie kontraktu nastąpi po dostawie łodzi rybackiej kontrahentowi norweskiemu.

W procesie budowy kutra rybackiego ... Spółka korzysta z własnych materiałów oraz nabytych przez siebie elementów wyposażenia, poza wymienionymi w specyfikacji sprzętu urządzeniami, które mają być dostarczone przez zamawiającego (kontrahenta norweskiego). Bez dostarczenia urządzeń przez kontrahenta norweskiego nie jest możliwym ukończenia procesu budowy kutra przez Spółkę. Kontrahent norweski z kolei oczekuje na urządzenia od własnych dostawców. Wymienione okoliczności wpływają na okres procesu budowy kutra i nie jest możliwy wywóz kutra w ciągu 2 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym otrzymano zaliczkę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy otrzymane zaliczki na poczet eksportu kutra rybackiego Spółka prawidłowo rozpoznała w stawce 0%, jeżeli wywóz kutra nie nastąpił w ciągu 2 miesięcy liczonych od końca miesiąca w którym otrzymano zaliczkę, z uwagi na fakt, iż specyfika i przebieg procesu produkcyjnego uniemożliwiają zakończenie i wywóz towaru (kutra) we wskazanym terminie?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 19a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeśli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Z powyższych przepisów wynika, że otrzymanie zaliczki na poczet eksportu towarów od dnia 1 stycznia 2014 r. rodzi obowiązek podatkowy w VAT.

Jednakże należy wskazać, iż obowiązek podatkowy powstaje gdy zapłata dotyczy konkretnie określonej dostawy. Z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2012 r., III SA/Wa 1269/11 wynika, że obowiązek podatkowy powstaje jedynie wówczas, gdy zapłata dokonana przed wykonaniem dostawy lub świadczeniem usług następuje w sytuacji, gdy wszelkie okoliczności mające znaczenie dla zaistnienia zdarzenia podatkowego, tzn. przyszłej dostawy lub świadczenia usług, są jednoznacznie i niezmiennie określone pod względem podmiotowym i przedmiotowym, a nie ma ona jedynie charakteru zabezpieczającego wykonanie, nie do końca jeszcze sprecyzowanej, czynności opodatkowanej.

Zgodnie z art. 41 ust. 9a i 9b ustawy, jeśli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem, że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument potwierdzający wywóz towarów poza UE.

Powyższe oznacza, że w przypadku otrzymania zaliczki (zapłaty) zastosowanie dla czynności eksportu towarów 0% stawki podatku będzie możliwe, jeśli wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał taką zapłatę. Warunek wywozu będzie spełniony, jeśli podatnik otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej w terminie określonym w art. 41 ust. 6 i 7 ustawy, tj. co do zasady przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin, w jakim miał nastąpić wywóz towarów. Niespełnienie tego warunku spowoduje obowiązek zastosowania stawki właściwej dla danego towaru w kraju. Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym podatnik będzie mógł dokonać korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument. Jednakże otrzymanie zapłaty przed dokonaniem dostawy również uprawniać będzie podatnika do zastosowania stawki 0% w eksporcie, o ile wywóz nastąpi w terminie późniejszym, pod warunkiem że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że:

  • w chwili otrzymania zaliczki powstaje obowiązek podatkowy w eksporcie towarów; zaliczkę można objąć stawką 0% VAT, tyle że ma ona charakter warunkowy (pod warunkiem otrzymania dokumentów potwierdzających wywóz towarów);
  • jeśli w ciągu 2 miesięcy „zaliczkowane” towary nie zostaną wywiezione, to wówczas zaliczkę trzeba objąć stawką krajową, chyba że specyfika realizacji dostaw określa inny termin wywozu.

Tożsame stanowisko prezentują organy podatkowe (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 czerwca 2014 r. IBPP4/443-110/14/LG oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 lipca 2014 r. ILPP4/443-181/14-2/ISN).

Podatnicy mają możliwość zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów również w przypadku, gdy wywóz towarów następuje w okresie późniejszym niż dwa miesiące od otrzymania zaliczki. Powinno to być jednak uzasadnione specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw, potwierdzoną warunkami dostawy, w których wskazano termin wywozu towarów, przy czym z przepisu regulującego to zagadnienie nie wynika, że termin ten musi być dotrzymany. Do takiego wniosku doszedł Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 27 listopada 2014 r. nr IPPP3/443760/14-4/JF.

W analizowanym przypadku polska Spółka produkuje kuter rybacki, będący przedmiotem eksportu. Otrzymane kwoty tytułem wymaganej zaliczki były przez Spółkę (producenta) dokumentowane fakturami z zastosowaniem stawki VAT 0%. Proces produkcyjny zakłada budowę kutra rybackiego wraz z wyposażeniem. Całość prac świadczonych przez Spółkę jest procesem długotrwałym, trwającym ok. 10 miesięcy. W procesie produkcji ponadto nastąpiły m.in. opóźnienia w dostawie urządzeń z zakresu wyposażenia dostarczanych przez zamawiającego (kontrahenta norweskiego). Zdaniem Spółki w takim przypadku uzasadnione jest stosowanie przez nią stawki 0% do każdej płatności otrzymanej na poczet eksportu towaru przed zrealizowaniem danej dostawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.