0114-KDIP1-2.4012.557.2018.1.RM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Uznanie, że w odniesieniu do otrzymanej płatności (zaliczki) znajdzie zastosowanie stawka podatku w wysokości 0% na podstawie art. 41 ust. 9a w zw. z art. 41 ust. 9b ustawy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2018 r. (data wpływu 3 września 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki VAT 0% do zaliczek otrzymywanych na poczet eksportu towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki VAT 0% do zaliczek otrzymywanych na poczet eksportu towarów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 9 kwietnia 2018 r. wpłynęła na konto bankowe Spółki (Wnioskodawcy) zaliczka od firmy z Norwegii na poczet wykonania i dostarczenia kotłowni kontenerowej.
W tym samym dniu została wystawiona faktura zaliczkowa na wartość zaliczki i wykazana w deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień 2018 r. w pozycji nr 22 - export towarów ze stawką 0% VAT.

Proces produkcji nie został jeszcze zakończony, data wysyłki towaru do kontrahenta na podstawie umowy to 22 sierpnia 2018 r., natomiast zakończenie procesu produkcji nastąpi po uruchomieniu urządzenia i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, nie później niż 30 dni od daty wysyłki.

Transakcja winna być zatem zakończona w dniu 21 września 2018 r., wystawieniem faktury końcowej w wysokości 5% wartości kontraktu.

Całkowity czas realizacji kontraktu wyniósł ponad pięć miesięcy.

Opis technicznego powstawania urządzeń grzewczych X.

Proces wytwarzania urządzeń kotłowni kontenerowych w technologii X jest wieloetapowym ciągiem produkcyjnym podlegającym zróżnicowanym i rozbudowanym procesom projektowym dostosowującym poszczególne urządzenia dla danego klienta, a jednocześnie czasochłonnym procesem dostaw elementów pod wykonywanych lub/i wykonywanych przez dostawców z terenu Polski oraz z poza jej granic.

W procesie projektowym wykonuje się wstępne kalkulacje w celu złożenia oferty kontrahentowi.

Pełen proces projektowy wykonuje się dopiero z chwilą otrzymania zaliczki od kontrahenta.

Projektowanie wieloetapowe oraz wielopoziomowe wymaga szeroko zakrojonych analiz technologicznych, materiałowych oraz wykonawczych. Szacunkowy czas trwania etapu pełnoprojektowego z uwzględnieniem zasobów własnych, jak i zewnętrznych może się wahać od kilku do nawet kilkunastu tygodni. Proces wymaga obliczeń fizycznych, wytrzymałości materiałowej, obciążeń czasowych symulowanych w programach komputerowych oraz wielu innych zmiennych występujących w procesie użytkowania urządzenia.

Po dokonaniu powyższych, kolejnym etapem jest projektowanie strukturalne oraz komponentowe z wyborem najodpowiedniejszych dostawców.

Powyższy proces może ponownie trwać od kilku do kilkunastu tygodni.

Następnym etapem jest proces wytworzenia elementów sercowych wykonywanych przez wyspecjalizowanych poddostawców, dostarczenie komponentów kluczowych oraz elementów komercyjnych.

Wykonanie elementów sercowych możliwe jest jedynie przez firmy o dużym zapleczu technologicznym oraz odpowiednim doświadczeniu w realizacji projektów o podobnym stopniu skomplikowania.

Główne elementy sercowe wykonywane są w technologii spawalniczej TIG a wszelkie połączenia wykonywane są w osłonie gazów technologicznych co czyni cały proces długotrwałym. Czas wykonania przez podwykonawcę głównego elementu sercowego jakim jest zestaw zbiornikowy z wymiennikiem ciepła to 7 tygodni od chwili zamówienia.

Drugim najistotniejszym elementem sercowym jest system szaf sterowniczych wraz ze sterowaniem i oprogramowaniem oraz niezbędnymi komponentami peryferyjnymi. Czas wykonania kompletnego zestawu to około 5 tygodni od złożenia zamówienia. Jednakże proces dostawy elementów fizycznych to jedynie część dostawy, ponieważ cały system może być podłączony oraz zweryfikowany pod kątem poprawności działania jedynie po pełnym złożeniu urządzenia grzewczego X i zajmuje od tygodnia do czterech tygodni.

Przeprowadzenie prób oraz kalibracji urządzenia poprzedzone jest wieloetapowym montażem komponentów wewnątrz struktury zbiorczej urządzenia jaką stanowi kontener morski wykonany z modyfikacjami specyficznymi dla danego projektu. Czas wykonania w/w zajmuje do 7 tygodni od złożenia zamówienia.

Podsumowując, uwzględniając zmienne projektowe oraz specyfikę procesów projektowo wytwórczych dla powstania urządzenia, czas wykonania może przekraczać w wielu wypadkach, 8 miesięcy od zamówienia i przedpłaty do dostawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka mogła zastosować stawkę podatku VAT 0% na podstawie art. 41 ust. 9b ustawy o VAT do zaliczek otrzymanych tytułem dostaw eksportowych, gdy wywóz towarów nastąpił po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymała zaliczkę na dostawę?

Ponadto Spółka posiada potwierdzoną specyfikację realizacji kontraktu oraz ustalony termin wykonania zlecenia.

Zdaniem Wnioskodawcy,

X Sp. z o.o. jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym na terenie Polski, również na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Jest spółką inżynierską, zajmuje się produkcją a następnie sprzedażą urządzeń kotłowni kontenerowych w technologii X, oferuje kompleksową obsługę od projektowania po produkcję, testy i sprzedaż. Odbiorcą jest kontrahent posiadający siedzibę w Norwegii.

Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku zaliczek otrzymanych na poczet eksportu towarów, o których mowa w opisie stanu faktycznego, ze względu na specyfikę dostawy potwierdzoną umownymi warunkami dostawy, istnieją podstawy do zastosowania stawki 0%, pomimo przekroczenia dwumiesięcznego terminu wywozu towaru, licząc od końca miesiąca, w którym wpłynęła zaliczka.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 2 pkt 8 ustawy – przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

 1. dostawcę lub na jego rzecz, lub
 2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

– jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych.

Ilekroć w przepisach jest mowa o terytorium kraju rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a (art. 2 pkt 1 ustawy). Natomiast ilekroć jest mowa o terytorium państwa trzeciego – w myśl art. 2 pkt 5 ustawy – rozumie się przez to terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%.

Na podstawie art. 41 ust. 11 ustawy, przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6, z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Przepisy ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 41 ust. 6 ustawy – stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Przy czym stosownie do art. 41 ust. 6a ustawy dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności:

 1. dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk tego dokumentu;
 2. dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;
 3. zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny.

Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju (art. 41 ust. 7 ustawy). Przepis ust. 7 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu (art. 41 ust. 8 ustawy).

Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 i 7 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument (art. 41 ust. 9 ustawy).

Jednocześnie na podstawie art. 41 ust. 9a ustawy, jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6. Przepisy ust. 7, 9 i 11 stosuje się odpowiednio.

Przy czym przepis ust. 9a stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów (art. 41 ust. 9b ustawy).

Tak więc, w przypadku otrzymania zaliczki z tytułu transakcji stanowiącej eksport towarów w rozumieniu ustawy, stawka podatku w wysokości 0% znajduje zastosowanie wówczas, gdy wywóz towaru nastąpi w ciągu 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zapłatę i w tym terminie podatnik otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. W przypadku zaś, gdy wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż wskazany dwumiesięczny, podatnik może zastosować stawkę 0% w odniesieniu do otrzymanej zaliczki jedynie w sytuacji, gdy wywóz w terminie późniejszym uzasadniony jest specyfiką realizacji tego rodzaju dostawy potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów.

Z wniosku wynika, że w dniu 9 kwietnia 2018 r. Wnioskodawca otrzymał od firmy z Norwegii zaliczkę na poczet wykonania i dostarczenia kotłowni kontenerowej X. W tym samym dniu została wystawiona faktura zaliczkowa na wartość zaliczki i wykazana w deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień 2018 r. w pozycji nr 22 - export towarów ze stawką 0% VAT.

W zawartej umowie Strony uzgodniły, że wysyłka towaru do kontrahenta nastąpi 22 sierpnia 2018 r. Proces produkcji zakończy się po uruchomieniu urządzenia i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, nie później niż 30 dni od daty wysyłki (transakcja powinna zakończyć się w dniu 21 września 2018 r.).

Jak wskazał Wnioskodawca, wytwarzanie kotłowni kontenerowych w technologii X jest wieloetapowym procesem produkcyjnym, który podlega zróżnicowanym i rozbudowanym procesom projektowym dostosowującym poszczególne urządzenia dla potrzeb danego klienta. Jest czasochłonnym procesem dostaw elementów realizowanych przez dostawców z Polski jak również z zagranicy. W procesie projektowym, w celu złożenia oferty kontrahentowi, wykonuje się wstępne kalkulacje. Pełen proces projektowy realizuje się z chwilą otrzymania zaliczki od kontrahenta. Projektowanie (wieloetapowe i wielopoziomowe) wymaga szerokiego zakresu analiz technologicznych, materiałowych oraz wykonawczych, obliczeń fizycznych, wytrzymałości materiałowej, obciążeń czasowych symulowanych w programach komputerowych oraz wielu innych zmiennych występujących w procesie użytkowania urządzenia. Szacunkowy czas trwania tego etapu może się wahać od kilku do kilkunastu tygodni. Kolejny etap, który może trwać od kilku do kilkunastu tygodni, to projektowanie strukturalne oraz komponentowe z wyborem najodpowiedniejszych dostawców. Następnym etapem jest produkcja elementów sercowych wykonywanych przez wyspecjalizowanych poddostawców, dostarczenie komponentów kluczowych oraz elementów komercyjnych. Elementy sercowe mogą wykonać jedynie firmy posiadające duże zaplecze technologiczne oraz odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Główne elementy sercowe wykonywane są w technologii spawalniczej TIG a wszelkie połączenia wykonywane są w osłonie gazów technologicznych co powoduje, że cały proces jest długotrwały - czas wykonania głównego elementu sercowego (zestaw zbiornikowy z wymiennikiem ciepła) przez podwykonawcę to 7 tygodni od chwili zamówienia. Drugim najistotniejszym elementem sercowym jest system szaf sterowniczych wraz ze sterowaniem i oprogramowaniem oraz niezbędnymi komponentami peryferyjnymi. Czas wykonania kompletnego zestawu to około 5 tygodni od złożenia zamówienia. Dostawa elementów fizycznych stanowi jedynie część dostawy, ponieważ cały system może być podłączony oraz zweryfikowany pod kątem poprawności działania jedynie po pełnym złożeniu urządzenia grzewczego X, co trwa od tygodnia do czterech tygodni. Przeprowadzenie prób oraz kalibracji urządzenia poprzedzone jest wieloetapowym montażem komponentów wewnątrz struktury zbiorczej urządzenia jaką stanowi kontener morski wykonany z modyfikacjami specyficznymi dla danego projektu. Czas wykonania w/w etapu zajmuje do 7 tygodni od złożenia zamówienia. Uwzględniając zmienne projektowe oraz specyfikę procesów projektowo wytwórczych dla powstania urządzenia - czas wykonania może przekraczać w wielu wypadkach 8 miesięcy od zamówienia i przedpłaty do dostawy.

W tak przedstawionych okolicznościach sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości dotyczące prawa do zastosowania stawki podatku VAT 0% na podstawie art. 41 ust. 9b ustawy o VAT do zaliczek otrzymanych tytułem dostaw eksportowych, w sytuacji gdy wywóz towarów nastąpił po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymał zaliczkę na dostawę i Wnioskodawca posiada potwierdzoną specyfikację realizacji kontraktu oraz ustalony termin wykonania zlecenia.

Odnosząc się do przedmiotowej kwestii uznać należy, że w analizowanym przypadku, w odniesieniu do otrzymanej płatności (zaliczki) znajdzie zastosowanie stawka podatku w wysokości 0% na podstawie art. 41 ust. 9a w zw. z art. 41 ust. 9b ustawy, bowiem jak wskazał Wnioskodawca - wywóz kotłowni kontenerowej w technologii X, w terminie późniejszym niż dwa miesiące od końca miesiąca, w którym Wnioskodawca otrzymał część płatności, uzasadniony jest specyfiką realizacji tej dostawy.

Przedmiotem dostawy realizowanej przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta z Norwegii jest kotłownia kontenerowa wykonana w technologii X. Wnioskodawca wskazał, że wytwarzanie takich urządzeń jest procesem wieloetapowym i długotrwałym - może przekraczać 8 miesięcy (np. projektowanie - trwa od kilku do kilkunastu tygodni, projektowanie strukturalne oraz komponentowe z wyborem najodpowiedniejszych dostawców - od kilku do kilkunastu tygodni, proces wytworzenia elementów sercowych, tj. wykonanie zestawu zbiornikowego z wymiennikiem ciepła - 7 tygodni, wykonanie systemu szaf sterowniczych wraz ze sterowaniem i oprogramowaniem oraz niezbędnymi komponentami peryferyjnymi - 5 tygodni, złożenie urządzenia - od jednego do czterech tygodni, montaż komponentów wewnątrz kontenera morskiego - do 7 tygodni od złożenia zamówienia). Przy czym pełen proces projektowy wykonuje się dopiero z chwilą otrzymania zaliczki od kontrahenta. Jednocześnie w zawartej umowie Strony ustaliły termin wywozu towaru na dzień 22 sierpnia 2018 r.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy uznać, że skoro wywóz kotłowni kontenerowej wykonanej w technologii X, na poczet którego Wnioskodawca otrzymał zaliczkę, nastąpił w terminie późniejszym niż określony w art. 41 ust. 9a, ale uzasadnione to jest specyfiką realizacji tego typu dostawy, potwierdzoną warunkami dostawy wynikającymi z umowy łączącej Strony, w której określono termin wywozu towarów, to w opisanym przypadku znajduje zastosowanie norma zawarta w art. 41 ust. 9b ustawy.

W konsekwencji, przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 41 ust. 6 w zw. z art. 41 ust. 6a ustawy, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki 0% w odniesieniu do otrzymanej zaliczki dotyczącej eksportu towarów, pomimo że wywóz towaru nastąpił w terminie późniejszym niż 2 miesiące od końca miesiąca otrzymania tej części płatności, na podstawie art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 9a i 9b ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie wskazuje się, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018, poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.