0111-KDIB3-3.4012.35.2017.1.MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zastosowanie 0% stawki podatku do zaliczki otrzymanej na poczet dostawy eksportowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 kwietnia 2017 r. (data wpływu 28 kwietnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności zastosowania 0% stawki podatku do zaliczki otrzymanej na poczet dostawy eksportowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności zastosowania 0% stawki podatku do zaliczki otrzymanej na poczet dostawy eksportowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

M. sp. z o.o. (dalej: Spółka, Wnioskodawca) jest podmiotem działającym na rynku maszyn górniczych. Przedmiotem działalności Spółki jest projektowanie, produkcja i modernizacja maszyn wyciągowych, urządzeń sygnalizacji szybowej, układów zasilania, sterowania i nadzoru dla stacji wentylatorów i pompowni głównego odwadniania oraz instalacji i systemów dla przemysłu wydobywczego. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym, zarejestrowanym dla potrzeb wewnątrzwspólnotowych w Polsce (jako podatnik VAT-UE).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka projektuje oraz wykonuje elementy maszyn lub kompletne maszyny wykorzystywane przez podmioty działające w branży wydobywczej, niekiedy poza obszarem Unii Europejskiej (tj. z przeznaczeniem na eksport).

8 lipca 2016 r. Wnioskodawca zawarł z kontrahentem z siedzibą na B. (dalej: Kontrahent) umowę na wykonanie i dostawę elementów maszyny górniczej (dalej: Umowa). Termin wykonania zamówienia strony ustaliły w Umowie na 31 sierpnia 2017 r. W wyniku procedur wynikających z procesu akredytywy (formy płatności przyjętej przez strony w Umowie), Wnioskodawca zobowiązany został do wystawienia na rzecz Kontrahenta faktury zaliczkowej w styczniu 2017 r. Jednocześnie, strony podpisały 27 stycznia 2017 r. aneks do Umowy wydłużający termin realizacji zamówienia do 30 listopada 2017 r., z uwagi na przewidywane opóźnienia inwestycji prowadzonej na B. Środki pieniężne z tytułu płatności zaliczkowej wpłynęły na kontro bankowe Wnioskodawcy 3 lutego 2017 r.

Wnioskodawca wykazał przedmiotową zaliczkę w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym zaliczka wpłynęła na rachunek bankowy Wnioskodawcy (tj. w lutym 2017 r.).

W związku z długim okresem realizacji dostawy, zaliczka została opodatkowana stawką 23% VAT w oparciu o art. 41 ust. 9a ustawy o VAT który przewiduje, że zaliczki w eksporcie mogą być opodatkowane stawką 0% VAT pod warunkiem, że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano zaliczkę. Wnioskodawca planuje jednakże dokonanie korekty deklaracji VAT za luty 2017 r. w celu wykazania przedmiotowej zaliczki ze stawką 0% VAT na podstawie art. 41 ust. 9b ustawy o VAT. Zgodnie bowiem z tym przepisem podatnik nie traci prawa do wykazania zaliczek eksportowych ze stawką 0% VAT nawet jeśli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym (niż termin 2-miesięczny), o ile jest to uzasadnione specyfiką tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów.

Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości mogą wystąpić podobne sytuacje, gdy Spółka nie dokona dostawy eksportowej, na poczet której otrzymała część zapłaty (zaliczkę), w terminie 2 miesięcy od końca miesiąca faktycznego wpływu zaliczki. Ze względu na wysoki stopień skomplikowania samych urządzeń jak i procesu realizacji zamówienia, upływa zwykle kilka miesięcy (a w niektórych przypadkach nawet ponad 12 miesięcy) od chwili pozyskania zamówienia do dnia zrealizowania dostawy. Tak długi czas wykonania zlecenia wynika przede wszystkim z:

 • Wieloetapowości procesu projektowania i produkcji. Wnioskodawca we własnym zakresie projektuje i wykonuje części elektryczne (sterownicze) takie jak moduły układu sterowania i zasilania, rozdzielnie średniego i niskiego napięcia, transformatory mocy, natomiast projektowanie i produkcja części mechanicznych (silników napędowych, wałów głównych, bębnów, urządzeń łagodnego rozruchu itp.) oraz rozdzielni jest podzlecana podwykonawcom zewnętrznym. Wnioskodawca jest obowiązany zatem do właściwej koordynacji procesu produkcji z podwykonawcami. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie podzespoły maszyny muszą ze sobą współgrać, konieczne jest dodatkowo złożenie poszczególnych gotowych podzespołów w celu przeprowadzenia częściowych i końcowych testów jakościowych. Rezultatem tych testów może być dokonanie niezbędnych poprawek lub modyfikacji. Biorąc pod uwagę długotrwały proces odbioru każdego z elementów maszyny, wystąpienie problemów jakościowych na którymkolwiek z etapów produkcji dodatkowo opóźnia w istotny sposób cały proces wykonania zlecenia. Cały proces produkcyjny danego zlecenia realizowany jest według szczegółowego harmonogramu produkcji stanowiącego know-how Wnioskodawcy.
 • Wymagań kontrahenta co do terminu dostarczenia poszczególnych elementów. Dodatkowo zdarza się, że zamówione elementy maszyny muszą być dostarczone przez Spółkę w określonym terminie, aby mogły być od razu po odbiorze zamontowane w miejscu przeznaczenia - co często dodatkowo przedłuża czas realizacji zlecenia. Wynika to z faktu, że przechowywanie elementów o tak dużych gabarytach (np. silniki o średnicy dochodzącej do 8 m) często nie jest możliwe z uwagi na brak miejsca i ryzyko uszkodzenia.

Należy podkreślić, że termin faktycznej realizacji dostawy określony zostanie w Umowie zawartej między Wnioskodawcą a Kontrahentem (zamawiającym).

Ponadto, może w przyszłości dochodzić do sytuacji, gdy ze względu na inne niezależne od Wnioskodawcy przyczyny pierwotny termin wywozu towarów (określony w zawartej umowie określającej warunki dostawy) może zostać przedłużony. Takie przypadki zdarzają się np. przy problemach jakościowych u podwykonawców lub z uwagi na opóźnienie w realizacji inwestycji budowlanej u Kontrahenta, które wyklucza możliwość dostawy w pierwotnym terminie (z uwagi na wielkość elementów maszyn produkowanych przez Wnioskodawcę i brak możliwości przechowywania muszą one zostać zamontowane w docelowej lokalizacji wkrótce po dokonaniu dostawy). W takich przypadkach strony każdorazowo podpiszą aneks do umowy, określający nowy termin realizacji dostawy.

Zdaniem Wnioskodawcy, także w odniesieniu do zdarzenia przyszłego (zarówno gdy umowa z danym kontrahentem będzie określać dłuższy termin realizacji dostawy lub termin ten zostanie przedłużony) spełnione będą warunki określone w art. 41 ust. 9b ustawy o VAT i Wnioskodawca planuje wykazywać otrzymane zaliczki w deklaracjach za dane okresy rozliczeniowe jako opodatkowane stawką VAT 0%.

Zarówno w przypadku przedstawionego stanu faktycznego jak i zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające faktyczny wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, o których mowa w art. 41 ust. 6a ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo, korygując deklarację VAT za luty 2017 r. w celu zastosowania stawki 0% VAT dla zaliczki otrzymanej na poczet eksportu towarów na rzecz Kontrahenta wiedząc, że wywóz wytwarzanych towarów z terytorium kraju nie nastąpi w ciągu 2 miesięcy liczonych od końca miesiąca otrzymania tej zaliczki, gdyż jest to niemożliwe ze względu na specyfikę realizowanej dostawy, a późniejszy termin wywozu został określony w Umowie i aneksie?
 2. Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo, stosując stawkę 0% VAT dla zaliczki otrzymanej na poczet eksportu towarów na rzecz kontrahentów spoza UE wiedząc, że wywóz wytwarzanych towarów z terytorium kraju nie nastąpi w ciągu 2 miesięcy liczonych od końca miesiąca otrzymania tej zaliczki, gdyż jest to niemożliwe ze względu na opisaną poniżej specyfikę realizowanych dostaw?
 3. Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo, stosując stawkę 0% VAT dla zaliczki otrzymanej na poczet eksportu towarów na rzecz kontrahentów spoza UE, jeśli termin wywozu zostanie opóźniony (i wyniesie ponad 2 miesiące licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano zaliczkę lub częściową płatność) z uwagi na inne obiektywne i niezależne od Wnioskodawcy czynniki występujące po stronie kontrahenta/podwykonawcy (opisane powyżej), co zostanie potwierdzone aneksami do umów określającymi późniejszy termin wywozu towarów?

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno w odniesieniu do stanu faktycznego, jak i zdarzenia przyszłego opisanego we wcześniejszej części wniosku, Spółka może, zgodnie z art. 41 ust. 9b ustawy o VAT, uznać, że eksport (wywóz) towarów w terminie późniejszym niż 2 miesiące liczone od końca miesiąca, w którym Spółka otrzymała zaliczkę (część zapłaty) jest uzasadniony specyfiką produkcji i realizacji dostaw będących przedmiotem eksportu. Tym samym, Spółka może rozliczać stawką 0% VAT zaliczki otrzymane na poczet eksportu takich towarów w rozliczeniu za okres, w którym otrzymała tę zaliczkę.

Zgodnie z art. 41 ust. 9a ustawy o VAT, podatnikom przysługuje możliwość opodatkowania zaliczek otrzymanych na poczet eksportu stawką 0% VAT, pod warunkiem, że wywóz eksportowanych towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymana została zaliczka, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium UE, o którym mowa w art. 41 ust. 6a ustawy o VAT.

Od powyższej zasady ustawodawca wprowadził jednak wyjątek. W myśl art. 41 ust. 9b ustawy o VAT, podatnik ma prawo do zastosowania stawki 0% VAT również w przypadku gdy wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym (przekraczającym 2 miesiące liczone od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zaliczkę), pod warunkiem, że jest to uzasadnione specyfiką realizacji dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów. Dla zastosowania tego przepisu konieczne jest spełnienie trzech przesłanek:

 1. dostawa ma swoją specyfikę wynikającą z charakteru jej realizacji i specyfika ta uzasadnia późniejszy termin wywozu,
 2. specyfika ta potwierdzona jest warunkami dostawy,
 3. warunki dostawy określają termin wywozu towaru.

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie trzy powyżej wymienione przesłanki są (będą) spełnione zarówno w przypadku przedstawionego w treści niniejszego wniosku stanu faktycznego, jak i w przypadku obydwu wariantów zdarzenia przyszłego.

Dostawa maszyn górniczych lub ich elementów produkowanych przez Wnioskodawcę jest dostawą specyficzną ze względu na fakt, że wytwarzane przez Wnioskodawcę maszyny nie mają charakteru seryjnego. Stanowią one wysoce wyspecjalizowany produkt każdorazowo dopasowany do indywidualnych potrzeb zamawiającego - każda z nich ma unikalne cechy i może być wykorzystywana wyłącznie w określonej lokalizacji. Jak opisano we wcześniejszych częściach niniejszego wniosku, długi termin dostawy wynika ze złożonego, wieloetapowego procesu produkcji wielu rodzajów maszyn górniczych (lub ich elementów), gdzie przeciętny okres realizacji danego zlecenia od momentu zapłaty zaliczki do momentu dostawy wynosi 8-12 miesięcy i/lub ze względu na wymagania kontrahentów co do terminu dostaw towarów.

W związku z powyższym, w przypadku działalności Wnioskodawcy późniejszy wywóz towarów jest uzasadniony „specyfiką realizowanych dostaw”, o której mowa w art. 41 ust. 9b ustawy o VAT.

Prawidłowość takiego podejścia Wnioskodawcy potwierdzają wydawane przez właściwe organy interpretacje indywidualne. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 28 maja 2014r., sygn. ITPP3/443-105/14/MD, wskazał, że „[...] w sytuacji, gdy wywóz przedmiotu eksportu, na poczet którego Spółka otrzyma zaliczkę nastąpi w terminie późniejszym niż określony w art. 41 ust. 9a ustawy, ale - na co będą wskazywać okoliczności sprawy - uzasadnione to będzie specyfiką realizacji dostaw (na gruncie analizowanej sprawy może to specyfika produkcji pod wysoce wyspecjalizowane zamówienie, materiałochłonność i kapitałochłonność produkcji) potwierdzoną warunkami dostawy, w których zawarty będzie termin wywozu towarów, zastosowanie może mieć norma art. 41 ust. 9b ustawy. W tej sytuacji Spółka winna posiadać dokument, o którym mowa w art. 41 ust. 6a ustawy, potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi wywóz towarów (zgodnie z warunkami dostawy) - art. 41 ust. 9b w zw. z art. 41 ust. 9a oraz art. 41 ust. 6 w zw. z art. 41 ust. 6a ustawy. Należy przy tym uwzględnić ewentualność zastosowania art. 41 ust. 7, 9 i 11 ustawy. W konsekwencji na gruncie niniejszej sprawie może mieć zastosowanie 0% stawka podatku, w przypadku otrzymania przez Spółkę zaliczki przy spełnieniu wskazanych wyżej warunków”. Analogiczne podejście zaprezentował ten sam organ w interpretacjach indywidualnych z dnia 3 czerwca 2016 r., sygn. ITPP3/4512-180/16/MD oraz z dnia 25 stycznia 2017 r., sygn. 0461-ITPP3.4512.822.2016.1.MD.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że specyfika dostaw realizowanych przez Wnioskodawcę, na którą składa się długotrwały proces realizacji zlecenia obejmujący wykonanie projektu maszyny, czasochłonne przygotowanie poszczególnych jej elementów składowych oraz wykonanie testów jakościowych, a także przy uwzględnieniu wymagań kontrahentów co do terminu realizacji dostaw, mieści się w pojęciu „specyfika realizowanych dostaw”, o której mowa w art. 41 ust. 9b ustawy o VAT i uzasadnienia późniejszy, niż 2 miesięczny (liczony od końca miesiąca otrzymania zaliczki), termin wywozu towarów. Z taką sama sytuacją Spółka będzie miała do czynienia w przypadku, gdy z obiektywnych i nieleżących po stronie Spółki przyczyn dojdzie do opóźnienia w wywozie gotowych towarów (ze względu np. na opóźnienia w realizacji inwestycji budowlanej skutkujące brakiem możliwości wywozu towaru w terminie pierwotnie ustalonym w umowie). W obu tych sytuacjach podpisane z kontrahentami umowy na dostarczenie towarów (lub aneksy do istniejących umów) określą ostateczny termin faktycznego wywozu towarów poza terytorium UE. Do takich transakcji Spółka będzie również gromadziła i przechowywała niezbędne dokumenty, o których mowa w art. 41 ust. 6a ustawy o VAT. W konsekwencji powyższego, Wnioskodawca uważa, że realizowane przez niego dostawy pozwalają (będą pozwalać) na spełnienie warunków zapisanych w art. 41 ust. 9b ustawy o VAT. Tym samym dla zaliczek (części płatności) otrzymanych na poczet eksportu towarów Wnioskodawca będzie mógł zastosować stawkę 0% VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy, przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

 1. dostawcę lub na jego rzecz, lub
 2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

-jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie zaś z art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Natomiast stosownie do art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Zgodnie natomiast z art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Stawka podatku – stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W świetle art. 146a pkt 1 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Podkreślić należy, że zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

Jedną z czynności, która korzysta z obniżonej stawki podatku od towarów i usług jest eksport towarów.

W myśl przepisu art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%.

Stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej (art. 41 ust. 6 ustawy).

Zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy, dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności:

 1. dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez właściwy organ celny wydruk tego dokumentu;
 2. dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;
 3. zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez właściwy organ celny.

Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju (art. 41 ust. 7 ustawy).

Stosownie do art. 41 ust. 8 ustawy, przepis ust. 7 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu.

W myśl art. 41 ust. 9 ustawy, otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 i 7 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

Na podstawie art. 41 ust. 9a ustawy, jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6. Przepisy ust. 7, 9 i 11 stosuje się odpowiednio.

Przepis ust. 9a stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów (art. 41 ust. 9b ustawy).

Powyższe oznacza, że w przypadku otrzymania zaliczki zastosowanie dla czynności eksportu towarów 0% stawki podatku będzie możliwe, jeśli wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał taką zapłatę. Warunek wywozu będzie spełniony, jeśli podatnik otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej w terminie określonym w art. 41 ust. 6 i 7 ustawy, tj. co do zasady przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin, w jakim miał nastąpić wywóz towarów. Niespełnienie tego warunku spowoduje obowiązek zastosowania stawki właściwej dla danego towaru w kraju. Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym podatnik będzie mógł dokonać korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał ten dokument.

Wyjątkiem od powyższego jest norma wynikająca z art. 41 ust. 9b ustawy, która przewiduje możliwość przedłużenia okresu zastosowania stawki podatku w wysokości 0% do otrzymanych zaliczek. Mianowicie w sytuacji gdy wywóz towarów następuje w okresie dłuższym niż dwa miesiące od otrzymania zaliczki, a jest to uzasadnione specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów, brak jest konieczności korekty deklaracji w której wykazano zaliczkę ze stawką w wysokości 0% aż do momentu złożenia deklaracji podatkowej za okres w którym nastąpi wywóz towarów poza Wspólnotę.

W kontekście powyższego zauważyć należy, że o możliwości zastosowania normy art. 41 ust. 9b ustawy decydować będą każdorazowo obiektywne przesłanki. O faktycznym przedmiocie czynności przesądzać będzie zakres oraz specyfika tych czynności oraz treść umów (warunków dostawy) zawartych każdorazowo przez podatnika i jego kontrahenta (kontrahentów).

Zgodnie z opisem zawartym we wniosku Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym, zarejestrowanym dla potrzeb wewnątrzwspólnotowych w Polsce (jako podatnik VAT-UE).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka projektuje oraz wykonuje elementy maszyn lub kompletne maszyny wykorzystywane przez podmioty działające w branży wydobywczej, niekiedy poza obszarem Unii Europejskiej (tj. z przeznaczeniem na eksport).

8 lipca 2016 r. Wnioskodawca zawarł z kontrahentem z siedzibą na B. umowę na wykonanie i dostawę elementów maszyny górniczej. Termin wykonania zamówienia strony ustaliły w Umowie na 31 sierpnia 2017 r. W wyniku procedur wynikających z procesu akredytywy (formy płatności przyjętej przez strony w Umowie), Wnioskodawca zobowiązany został do wystawienia na rzecz Kontrahenta faktury zaliczkowej w styczniu 2017 r. Jednocześnie, strony podpisały 27 stycznia 2017 r. aneks do Umowy wydłużający termin realizacji zamówienia do 30 listopada 2017 r., z uwagi na przewidywane opóźnienia inwestycji prowadzonej na B. Środki pieniężne z tytułu płatności zaliczkowej wpłynęły na kontro bankowe Wnioskodawcy 3 lutego 2017 r.

Wnioskodawca wykazał przedmiotową zaliczkę w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym zaliczka wpłynęła na rachunek bankowy Wnioskodawcy (tj. w lutym 2017 r.).

W związku z długim okresem realizacji dostawy, zaliczka została opodatkowana stawką 23%. Wnioskodawca planuje jednakże dokonanie korekty deklaracji VAT za luty 2017 r. w celu wykazania przedmiotowej zaliczki ze stawką 0% VAT na podstawie art. 41 ust. 9b ustawy.

Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości mogą wystąpić podobne sytuacje, gdy Spółka nie dokona dostawy eksportowej, na poczet której otrzymała część zapłaty (zaliczkę), w terminie 2 miesięcy od końca miesiąca faktycznego wpływu zaliczki. Ze względu na wysoki stopień skomplikowania samych urządzeń jak i procesu realizacji zamówienia, upływa zwykle kilka miesięcy (a w niektórych przypadkach nawet ponad 12 miesięcy) od chwili pozyskania zamówienia do dnia zrealizowania dostawy. Tak długi czas wykonania zlecenia wynika przede wszystkim z:

 • Wieloetapowości procesu projektowania i produkcji. Wnioskodawca we własnym zakresie projektuje i wykonuje części elektryczne (sterownicze) takie jak moduły układu sterowania i zasilania, rozdzielnie średniego i niskiego napięcia, transformatory mocy, natomiast projektowanie i produkcja części mechanicznych (silników napędowych, wałów głównych, bębnów, urządzeń łagodnego rozruchu itp.) oraz rozdzielni jest podzlecana podwykonawcom zewnętrznym. Wnioskodawca jest obowiązany zatem do właściwej koordynacji procesu produkcji z podwykonawcami. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie podzespoły maszyny muszą ze sobą współgrać, konieczne jest dodatkowo złożenie poszczególnych gotowych podzespołów w celu przeprowadzenia częściowych i końcowych testów jakościowych. Rezultatem tych testów może być dokonanie niezbędnych poprawek lub modyfikacji. Biorąc pod uwagę długotrwały proces odbioru każdego z elementów maszyny, wystąpienie problemów jakościowych na którymkolwiek z etapów produkcji dodatkowo opóźnia w istotny sposób cały proces wykonania zlecenia. Cały proces produkcyjny danego zlecenia realizowany jest według szczegółowego harmonogramu produkcji stanowiącego know-how Wnioskodawcy.
 • Wymagań kontrahenta co do terminu dostarczenia poszczególnych elementów. Dodatkowo zdarza się, że zamówione elementy maszyny muszą być dostarczone przez Spółkę w określonym terminie, aby mogły być od razu po odbiorze zamontowane w miejscu przeznaczenia - co często dodatkowo przedłuża czas realizacji zlecenia. Wynika to z faktu, że przechowywanie elementów o tak dużych gabarytach (np. silniki o średnicy dochodzącej do 8 m) często nie jest możliwe z uwagi na brak miejsca i ryzyko uszkodzenia.

Wnioskodawca wskazuje, że termin faktycznej realizacji dostawy określony zostanie w Umowie zawartej między Wnioskodawcą a Kontrahentem (zamawiającym).

Ponadto Spółka wskazuje również, że może w przyszłości dochodzić do sytuacji, gdy ze względu na inne niezależne od Wnioskodawcy przyczyny pierwotny termin wywozu towarów (określony w zawartej umowie określającej warunki dostawy) może zostać przedłużony. Takie przypadki zdarzają się np. przy problemach jakościowych u podwykonawców lub z uwagi na opóźnienie w realizacji inwestycji budowlanej u Kontrahenta, które wyklucza możliwość dostawy w pierwotnym terminie (z uwagi na wielkość elementów maszyn produkowanych przez Wnioskodawcę i brak możliwości przechowywania muszą one zostać zamontowane w docelowej lokalizacji wkrótce po dokonaniu dostawy). W takich przypadkach strony każdorazowo podpiszą aneks do umowy, określający nowy termin realizacji dostawy.

Zarówno w przypadku przedstawionego stanu faktycznego jak i zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające faktyczny wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, o których mowa w art. 41 ust. 6a ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę opis zawarty we wniosku oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że w sytuacji gdy wywóz przedmiotu eksportu, na poczet którego Wnioskodawca otrzymał zaliczkę i w przyszłości będzie otrzymywał zaliczki, nastąpi w terminie późniejszym niż określony w art. 41 ust. 9a ustawy znajdzie zastosowania norma zawarta w art. 41 ust. 9b ustawy. Fakt ten, co wynika z opisu sprawy, jest uzasadniony specyfiką realizacji dostawy (ze względu na indywidualny charakter urządzeń dostarczanych przez Wnioskodawcę, ich wysoki stopień skomplikowania oraz przede wszystkim możliwość dostawy oraz konieczność ich zamontowania w docelowej lokalizacji wkrótce po dokonaniu dostawy, ze względu na możliwość ich uszkodzenia).

Wnioskodawca wskazał także, że będzie posiadać dokumenty potwierdzające faktyczny wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, o których mowa w art. 41 ust. 6a ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca ma prawo zastosować stawkę podatku w wysokości 0% dla otrzymanych zaliczek z tytułu eksportu towarów, ponieważ będzie spełniał warunki wynikające z powołanych przepisów ustawy. Równocześnie w stosunku do otrzymanych już zaliczek opodatkowanych wg. 23% stawki podatku Wnioskodawcy przysługiwać będzie uzasadnione prawo do złożenia korekty deklaracji za luty 2017 r.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania pierwszego, drugiego i trzeciego należy uznać za prawidłowe.

Końcowo zastrzec powtórnie należy, że o możliwości zastosowania normy art. 41 ust. 9b ustawy decydować będą każdorazowo obiektywne przesłanki. O faktycznym przedmiocie czynności przesądzać będzie zakres oraz specyfika tych czynności oraz treść umów (warunków dostawy) zawartych każdorazowo przez podatnika i jego kontrahenta (kontrahentów).

Tym samym nie w każdym przypadku wynikającym z m.in. opóźnienia realizacji inwestycji budowlanej u kontrahentów możliwe będzie zastosowanie art. 41 ust. 9b ustawy (każdorazowo decydują o tym obiektywne przesłanki istniejące w konkretnej sprawie oraz specyfika czynności występujących przy realizacji danej dostawy). Niemniej w analizowanej sprawie ze względu na indywidualny charakter urządzeń dostarczanych przez Wnioskodawcę, ich wysoki stopień skomplikowania oraz przede wszystkim możliwość dostawy oraz konieczność ich zamontowania w docelowej lokalizacji wkrótce po dokonaniu dostawy, ze względu na możliwość ich uszkodzenia przesądza o „specyfice realizowanych dostaw”.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

 • stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego, zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.