ILPB1/4511-1-900/15-2/AP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu wykazania należnej zaliczki na podatek dochodowy w rocznym zeznaniu podatkowym.
ILPB1/4511-1-900/15-2/APinterpretacja indywidualna
  1. zaliczka uproszczona
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 3 czerwca 2015 r. (data wpływu 22 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu wykazania należnej zaliczki na podatek dochodowy w rocznym zeznaniu podatkowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu wykazania należnej zaliczki na podatek dochodowy w rocznym zeznaniu podatkowym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Przy wypełnianiu PIT-36 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 zaistniała wątpliwość odnośnie wypełnienia poz. 57, tj. wysokości należnej zaliczki.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego osób fizycznych osiągającym m.in. dochody z działalności gospodarczej. Zaliczki miesięczne na podatek dochodowy opłaca w uproszczonej formie (art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w wysokości 1/12 kwoty obliczonej, z zastrzeżeniem ust. 6i, przy zastosowaniu skali podatkowej od dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, zmniejszając tak ustaloną kwotę zaliczki o kwotę składki zdrowotnej (o której mowa w art. 27b cyt. ustawy), zapłaconą w danym miesiącu. Przy wypełnianiu deklaracji PIT-36 za 2014 r. zaistniały wątpliwości odnośnie kwoty, która ma być wpisana w poz. 57 - czy mają to być należne za rok 2014 zaliczki na podatek dochodowy pomniejszone o składkę zdrowotną (7,75%), czy też należna kwota zaliczek nie pomniejszona o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Z broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2014 roku również nie wynika to wprost.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w poz. 57 zeznania PIT-36 za 2014 rok powinna być wykazana kwota zaliczki bez pomniejszenia jej o zapłaconą składkę zdrowotną, czy też zgodnie z brzmieniem art. 44 ust. 6b - tak ustalona kwota zaliczki winna być pomniejszona o zapłaconą w danym roku składkę na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% zapłaconej kwoty)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w poz. 57 zeznania PIT-36 za 2014 rok powinna być wpisana kwota należnych zaliczek ustalona zgodnie z art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszona o kwotę 7,75% zapłaconych w danym roku podatkowym składek na ubezpieczenie zdrowotne. W przeciwnym wypadku należny podatek będzie wykazany nieprawidłowo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Jak stanowi art. 14 ust. 1 cyt. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca, który osiąga m.in. dochody z działalności gospodarczej, powziął wątpliwość dotyczącą tego, czy w zeznaniu PIT-36 składanym za rok podatkowy powinien w poz. 57 wykazać kwotę zaliczek na podatek dochodowy bez pomniejszenia jej o zapłaconą składkę zdrowotną, czy też kwota zaliczki powinna być pomniejszona o zapłaconą w danym roku składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zainteresowany wskazał przy tym, że zaliczki na podatek – zgodnie z art. 44 ust. 6b w zw. z art. 44 ust. 6i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opłaca w uproszczonej formie.

Tut. Organ zauważa, że zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Przy czym - jak stanowi art. 44 ust. 6b powoływanej ustawy - podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej, z zastrzeżeniem ust. 6h i 6i, przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym określonej w art. 27 ust. 1, od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), o którym mowa w art. 45 ust. 1, lub w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, złożonym:

  1. w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo
  2. w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1; jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

W myśl art. 44 ust. 6c cyt. ustawy, podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, są obowiązani:

  1. do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy;
  2. stosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy;
  3. wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 6;
  4. dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 45.

Kwotę zaliczki podlegającą wpłacie, obliczoną w sposób określony w ust. 6b lub 6h, zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, zapłaconej w danym miesiącu przez podatnika (art. 44 ust. 6i cyt. ustawy).

W myśl art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki (art. 27b ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.

Jak wskazał Wnioskodawca, dochody uzyskane w roku 2014 wykazał w zeznaniu składanym na formularzu PIT-36. Wzór zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT-36) określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1674).

W zeznaniu składanym na druku PIT-36 w poz. 57 należy wskazać należną zaliczkę odnoszącą się do dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku wybrania uproszczonej formy wpłacania zaliczek, w zeznaniu PIT-36 w poz. 57 jako należną zaliczkę należy wykazać zaliczkę na podatek dochodowy po uwzględnieniu podlegającej odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że należną zaliczkę należy pomniejszyć o składki na ubezpieczenia zdrowotne.

W związku z tym w rozpatrywanej sprawie w poz. 57 zeznania PIT-36 za 2014 rok powinna być wykazana kwota zaliczki pomniejszona o zapłaconą w danym roku składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

zaliczka uproszczona
IPPB3/423-1173/14-2/MS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.