Zaliczka uproszczona | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaliczka uproszczona. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
6
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu wykazania należnej zaliczki na podatek dochodowy w rocznym zeznaniu podatkowym.

Fragment:

Przy czym - jak stanowi art. 44 ust. 6b powoływanej ustawy - podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej, z zastrzeżeniem ust. 6h i 6i, przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym określonej w art. 27 ust. 1, od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), o którym mowa w art. 45 ust. 1, lub w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, złożonym: w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1; jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

2015
10
lip

Istota:

W zakresie skutków złożenia korekty zeznania rocznego CIT-8, na podstawie którego Spółka ustaliła w myśl art. 25 ust. 6 ustawy wysokość zaliczek uproszczonych

Fragment:

(...) zaliczek uproszczonych. Nie znaczy to jednak, że niezależnie od okoliczności zaliczki uproszczone wpłacane są w niezmiennej wysokości przez cały rok podatkowy. Art. 25 ust. 9 i 10 u.p.d.o.p. dotyczą sytuacji, w których po złożeniu zeznania rocznego, na podstawie którego obliczana jest wysokość zaliczek uproszczonych, ma miejsce korekta tego zeznania lub określenie wysokości zobowiązania podatkowego za ten rok. W takich przypadkach, w zależności od momentu, w którym nastąpi korekta (przed danym rokiem podatkowym, w jego trakcie lub po jego zakończeniu): wszystkie zaliczki uproszczone za dany rok podatkowy mogą ulec odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu (art. 25 ust. 9 pkt 1 u.p.d.o.p.), dostosowanie może objąć tylko zaliczki począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie (art. 25 ust. 9 pkt 2 u.p.d.o.p.) lub kwota zaliczek nie ulega zmianie (art. 25 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.p.). W konsekwencji, zdaniem Spółki, w przypadku gdy zeznanie roczne za rok zaprzeszły (np. 2013r.), na podstawie którego Spółka ustaliła zgodnie z art. 25 ust. 6 u.p.d.o.p. wysokość zaliczek uproszczonych należnych w bieżącym roku podatkowym (...)

2011
1
maj

Istota:

1.czy Spółka przejmująca po połączeniu jest zobowiązana do kontynuowania wpłaty zaliczek miesięcznych za siebie w uproszczonej formie,2.czy Spółka przejmująca jest zobowiązana do kontynuowania wpłaty zaliczek miesięcznych w uproszczonej formie za podmiot przejmowany, który rozliczał się w ten sposób do dnia połączenia,3.czy Spółka przejmująca jest zobowiązana do wpłaty zaliczek miesięcznych za spółkę przejmowaną na zasadach ogólnych, jeżeli ta rozliczała się w ten sposób przed połączeniem?

Fragment:

Dlatego też, jeżeli nie zachodzi sytuacja określona w niniejszym przepisie, nie ma konieczności zakończenia roku podatkowego spółek przejmowanych z dniem połączenia wszystkich podmiotów. Zdaniem Spółki fakt połączenia nie powoduje utraty prawa do wpłacania zaliczek w uproszczonej formie. Powołuje się w tym miejscu na postanowienie Naczelnika tutejszego Urzędu z dnia 29.09.2006r., znak 1471/DPD2/423-102/06/AB. Natomiast obowiązek wpłacania zaliczek za podmioty przejęte Strona wywodzi z art. 93 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, stosownie do którego Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki podmiotów przejmowanych. W ostatecznym zeznaniu rocznym Spółka wykaże sumę zaliczek:wpłaconych w uproszczonej formie przez cały rok przez Stronę,wpłaconych od dnia 01.01.2007r. do dnia połączenia przez spółki przejmowane,zaliczki miesięczne zapłacone przez Spółkę za podmioty przejmowane od dnia połączenia. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stanowisko Strony, Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza, co następuje: Stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

2011
1
maj

Istota:

Czy na podstawie art. 25 ust. 6 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, można wybrać uproszczoną formę wnoszenia zaliczek w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT-8 złożonym w roku poprzedzającym rok podatkowy?

Fragment:

Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie. W przypadku ustalania wysokości zaliczek za rok podatkowy 2007 do wyliczenia należy przyjąć podatek należny w wysokości wykazanej w zeznaniu za rok podatkowy 2005. Na podstawie art. 25 ust. 7 powołanej ustawy podatnicy, którzy wybrali formę wpłacania zaliczek na zasadach określonych w ust. 6 i 6a, są obowiązani:   1) w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek,   2) stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym,   3) wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 1a i 2a, uwzględniając zasady wyrażone w tych przepisach,   4) dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 27. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek (art. 25 ust. 7a).

2011
1
maj

Istota:

Czy w 2008 roku, mimo korzystania ze zwolnienia od podatku z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, Spółka może wpłacać zaliczki miesięczne na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie, w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT-8 za 2006 rok, złożonego w 2007 roku w Urzędzie Skarbowym?

Fragment:

(...) należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Określenie „ podatek należny ” zawarte w art. 25 ust. 6 ustawy dotyczy podatku za dany rok podatkowy, przy którego obliczeniu ujęto kwoty dochodu zwolnionego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto należy zauważyć, iż zgodnie z art. 25 ust. 6 ww. ustawy, w przypadku wybrania uproszczonej formy wpłacania zaliczek na rok podatkowy 2008, podstawą do obliczenia wysokości zaliczek na ten rok będzie podatek należny wykazany w zeznaniu podatkowym złożonym w roku 2007, czyli zeznaniu dotyczącym roku podatkowego 2006. Natomiast jeżeli w zeznaniu za 2006 rok nie został wykazany podatek należny wówczas podstawą do ustalenia wysokości zaliczek na 2008 rok wpłacanych w uproszczonej formie byłby podatek należny wykazany w zeznaniu rocznym złożonym w roku 2006, a dotyczącym roku podatkowego 2005. Jako, że wysokość zaliczek w formie uproszczonej ustala się na podstawie podatku należnego wynikającego z ww. zeznań, brak podatku należnego we wskazanych zeznaniach uniemożliwia skorzystanie z instytucji uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy określonej we wskazanym przepisie.

2011
1
maj

Istota:

Co jest podstawą obliczenia wysokości zaliczki w uproszczonej formie?

Fragment:

Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.) podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 od dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu złożonym w roku podatkowym poprzedzający rok podatkowy. A zatem podstawą do obliczenia zaliczek za rok podatkowy 2007 będzie dochód osiągnięty z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazany w zeznaniu za rok 2005 a nie jak twierdzi wnioskodawca podatek za ten rok. Zgodnie z zapisem art. 44 ust. 6h podatnicy opodatkowani w roku podatkowym za zasadach określonych w art. 30c (podatek liniowy), którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, kwotę zaliczek obliczają od dochodu, o którym mowa a rt. 6b według stawki 19%. Kwotę zaliczki podlegającej wpłacie, obliczoną w sposób określony w ust. 6b lub 6h zmniejsza się, z zastrzeżeniem art. 27b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 (tj. opłaconej w danym okresie oraz w wysokości nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składek) o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w danym miesiącu zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2011
1
maj

Istota:

Jak prawidłowo wyliczyć uproszczone zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

U Z A S A D N I E N I E W dniu 08.05.2007 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek podatnika w sprawie udzielenia interpretacji, dotyczącej sposobu wyliczenia zaliczki uproszczonej na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 1993 roku i opłaca podatek na zasadach ogólnych. W 2003 r. podatnik wybrał uproszczoną formę opłacania zaliczek na podatek dochodowy na podstawie art. 44 § 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na rok podatkowy 2007 podatnik ustalił zaliczkę uproszczoną w wysokości 278.20 zł. w oparciu o dochód uzyskany w 2005 r. w kwocie 69966.81 zł., pomniejszając go o stratę z 2004 r. w kwocie 40544.62 zł. Do opodatkowania przyjęto dochód w wysokości 29422.20 zł., od którego wyliczono podatek w kwocie 5060.10 zł, miesięcznie po odjęciu składki zdrowotnej 278.00 zł. Organ podatkowy nie zgodził się z wyliczeniem podatnika i ustalił zaliczki miesięczne w wysokości 1304.00 zł. Podatnik zwraca się z zapytaniem jak prawidłowo należy wyliczyć zaliczki w uproszczonej formie według art. 44 § 6b, gdyż jego zdaniem ustalona przez organ podatkowy zaliczka jest niezgodna z jego obliczeniem.Po rozpatrzeniu wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2011
1
kwi

Istota:

Czy opisany przez Pana sposób postępowania, samoobliczenie zobowiązania podatkowego i regulowania poprzez zapłatę jest prawidłowy?

Fragment:

(...) rok podatkowy zgodnie z art. 45. Natomiast w myśl art. 44 ust. 6h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy opodatkowani w danym roku podatkowym na zasadach określonych w art. 30c, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, kwotę zaliczek obliczają, z zastrzeżeniem ust. 6i, od dochodu, o którym mowa w ust. 6b, przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 19%. Zgodnie zaś z art. 44 ust. 6i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwotę zaliczki podlegającą wpłacie, obliczoną w sposób określony w ust. 6b lub 6h, zmniejsza się, z zastrzeżeniem art. 27b ust. 1 pkt 1 i ust. 2, o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej w danym miesiącu zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W myśl art. 27b ust. 1 pkt 1 podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółka prawidłowo przyjęła do obliczenia wysokości zaliczek na podatek dochodowy w 2006r okres działalności w 2004r okres 8 miesięcy ?

Fragment:

Zgodnie art.8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Na podstawie art. 8 ust. 2 w/w. ustawy, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych. Z kolei w świetle art.25 ust.1 ustawy podatnicy, z zastrzeżeniem ust. ust. 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani bez wezwania składać deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Jak stanowi art. 25 ust. 2 w/w. ustawy deklaracje i zaliczki miesięczne, o których mowa w ust. 1, za okres od pierwszego do przedostatniego miesiąca roku podatkowego składa się i uiszcza w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczka za ostatni miesiąc jest uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego; ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy następuje w terminie ustalonym do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (poniesionej straty) za ten rok.

2011
1
kwi

Istota:

Czy możliwy jest powrót do uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w roku 2007 i latach następnych w przypadku rezygnacji z uproszczonej formy opodatkowania w roku 2006.

Fragment:

Ponadto art. 25 ust. 7a cyt. ustawy stanowi, iż ww. zawiadomienie dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. Nadmienić należy, iż przepisy, cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzają w art. 25 ust.6 i 8 ograniczenia w stosowaniu uproszczonej metody wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w stosunku do podatników, którzy: - nie wykazali podatku należnego, w roku poprzedzającym rok podatkowy i w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata, - po raz pierwszy podjęli działalność w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym. Reasumując, zasady stosowania uproszczonego systemu opłacania zaliczek na podatek dochodowy, uregulowane zostały w art. 25 ust. 6 - 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Konstrukcja zastosowana w tych przepisach opiera się o wielkość podatku należnego wykazanego przez podatnika w zeznaniu podatkowym złożonym w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku poprzedzającym rok podatkowy o dwa lata. Konsekwencją tego jest wyłączenie z uproszczonego systemu opłacania zaliczek podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność gospodarczą w roku podatkowym lub w roku go poprzedzającym.