US XV/415-32/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku wypłaty świadczeń bezrobotnemu wstecz zasadnym byłoby nieuwzględnienie ulgi podatkowej (kwoty wolnej)?

US XV/415-32/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. kwota wolna
 2. moment powstania przychodów
 3. wysokość zaliczki
 4. zaliczka na podatek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 11 ust. 1, art. 31, art. 35 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawcy – Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 22.06.2005 r. (znak: PF-3780-MS/2005) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego, postanawia uznać stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe.

Pismem z dnia 22.06.2005 r. wnioskodawca – Powiatowy Urząd Pracy zwrócił się z prośbą o interpretację przepisów z zakresu prawa podatkowego. W przedstawionym piśmie zwrócono się z pytaniem czy w przypadku wypłaty świadczeń wstecz zasadnym byłoby nieuwzględnienie ulgi podatkowej. We wniosku wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

 • osobie bezrobotnej na podstawie wyroku sądowego przyznano świadczenia za okres wsteczny – od października 2001 r. do lutego 2005 r.,
 • sporządzono miesięczną listę wypłat,
 • wypłata nastąpi w 2005 r.,
 • od podatku za każdy miesiąc odliczana jest ulga podatkowa.

Wnioskodawca przedstawił swoje stanowisko w sprawie, twierdząc, że zasadnym jest nieuwzględnianie ulgi podatkowej w przypadku wypłat za okres wsteczny.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu uznaje stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe:

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt3 cyt. wyżej ustawy do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane organy zatrudnienia - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy, pomniejszonych o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2. Zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy zaliczkę od przychodów pobiera się w wysokości 19 % przychodu, pomniejszoną o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:

 1. nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
 2. nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
 3. nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3,
 4. nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 5. określa ten zakład pracy jako właściwy do stosowania odliczenia, o którym wyżej mowa, w przypadku gdy równocześnie osiąga od innych zakładów pracy dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub wykonywania pracy nakładczej.

Z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 - 16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z powyższego artykułu wynika, że do celów podatkowych istotny jest moment wypłacenia byłemu pracownikowi zaległych świadczeń, a nie okres za jaki te świadczenia przysługują (przychód podatnika powstaje w dacie faktycznej wypłaty). W związku z tym zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia ze stosunku pracy pobierane są w wysokości i na zasadach obowiązujących w roku podatkowym, w którym dokonywana jest wypłata, mimo iż świadczenie to jest należne za inny rok podatkowy. Ponieważ świadczenie za wspomniany we wniosku okres zostanie wypłacone jednorazowo, zaliczkę na podatek pomniejsza się o miesięczną kwotę zmniejszającą podatek

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.