IPTPB2/415-4/11-5/12-S/GG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
W jakim momencie należy ją opodatkować?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 listopada 2011 r. sygn. akt I SA/Łd 1195/11 (data wpływu 13 lutego 2012 r.), stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2011 r. (data wpływu 7 kwietnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 kwietnia 2011 r. (data wpływu 20 kwietnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze stosunku pracy z tytułu opłaconej przez pracodawcę składki na ubezpieczenie pracowników w zakresie pytania nr 3 jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie pracowników oraz w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów ze stosunku pracy z tytułu opłaconej przez pracodawcę składki na ubezpieczenie pracowników.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 i art. 14f § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 12 kwietnia 2011 r., nr IPTB3-423-2/11/2/GG, IPTB1-415-4/11/2/KK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowaną Spółkę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d ustawy Ordynacja podatkowa, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 13 kwietnia 2011 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 15 kwietnia 2011 r.), zaś w dniu 20 kwietnia 2011 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W związku z zakresem prowadzonej działalności pracownicy Spółki wyjeżdżają w podróże służbowe poza granice kraju zarówno do państw należących do Unii Europejskiej jak i państw spoza Unii. Spółka wykupiła dla pracowników polisę ubezpieczenia podróży zagranicznych w formie polisy otwartej, którą objęci są pracownicy oraz osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. Zgodnie z zawartą z Ubezpieczycielem umową ubezpieczenie obejmuje: koszty leczenia, pomoc assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy oraz bagaż podróżny. Zakres terytorialny obejmuje wszystkie kraje świata z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania ubezpieczonego. Należna składka ma charakter depozytowy i podana jest w polisie w jednej kwocie odnoszącej się do całego zakresu ubezpieczenia. Integralną część umowy ubezpieczenia stanowią listy osób objętych ubezpieczeniem wraz z terminami ich wyjazdów, przekazywane Ubezpieczycielowi przed rozpoczęciem każdej podroży służbowej. W dniu rozpoczynającym okres ubezpieczenia Spółka zapłaciła określoną w polisie składkę rozliczenie której nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia. W przypadku przekroczenia zadeklarowanej liczby osobodni, spółka zobowiązana będzie do dopłaty należnej składki, natomiast w przypadku niewykorzystana zadeklarowanej ilości osobodni, Ubezpieczyciel, na wniosek Spółki dokona zwrotu składki z tytułu niewykorzystanej ochrony.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 15 kwietnia 2011 r. Wnioskodawca stwierdził, iż na podstawie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka jako płatnik obowiązana jest do obliczania i pobierania w ciągu roku od pracowników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego osób fizycznych.

Pytanie nr 2 wniosku:

Czy opłacona składka stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy...

Pytanie nr 3 wniosku:

Jeżeli składka ubezpieczenia stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy, to w jakim momencie należy ją opodatkować i oskładkować...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. pytania nr 2, opłacone przez Spółkę składki stanowią dla pracowników przychód ze stosunku pracy, od którego należy odprowadzić podatek dochodowy oraz składki ZUS. Określony w polisie sposób rozliczania z Ubezpieczycielem pozwala na ustalenie wysokości składki przypadającej na każdego delegowanego pracownika.

Ad. pytania nr 3, przychód pracownika powstaje każdorazowo w dniu rozpoczęcia zagranicznej podróży służbowej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając z upoważnienia Ministra Finansów wydał w dniu 24 maja 2011 r. interpretację indywidualną nr IPTPB2/415-4/11-3/GG, w której Stanowisko Spółki w zakresie:

  1. zakwalifikowania do przychodu ze stosunku pracy opłaconej składki dla pracowników uznał za prawidłowe (pytanie nr 2)
  2. momentu opodatkowania i oskładkowania opłaconej przez Spółkę składki na ubezpieczenie społeczne uznał za nieprawidłowe (pytanie nr 3).

Pismem z dnia 9 czerwca 2011 r. Spółka wezwała Organ do usunięcia naruszenia prawa w ww. interpretacji indywidualnej. W wyniku ponownej analizy sprawy, tut. Organ stwierdził brak podstaw do zmiany tej interpretacji (odpowiedź na ww. wezwanie z dnia 1 lipca 2011 r., nr IPTPB2/415W-1/11-2/GG).

W związku z powyższym, Strona wystosowała w dniu 3 sierpnia 2011 r. (data wpływu 8 sierpnia 2011 r.), skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Organu.

Odpowiedź na skargę została udzielona pismem z dnia 5 września 2011 r. Nr IPTPB2/4160-3/11-2/GG.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi po rozpoznaniu sprawy, wydał w dniu 25 listopada 2011 r. – wyrok prawomocny od dnia 20 stycznia 2012 r.- sygn. akt I SA/Łd 1195/11, uchylający w części zaskarżoną interpretację, odnośnie momentu powstania przychodu pracownika z tytułu opłacenia przez pracodawcę składki ubezpieczeniowej.

W ww. wyroku Sąd wskazał, że zarówno ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę jak i dokonanej przez nią oceny wynikało, że składka depozytowa na ubezpieczenie pracowników w zagranicznej podróży służbowej jest uiszczana przy zawarciu umowy, natomiast listy osób objętych ubezpieczeniem wraz z terminem wyjazdów przekazywane są ubezpieczycielowi dopiero przed rozpoczęciem każdej podróży. Tymczasem wydając zaskarżona interpretację organ przyjął, że „w chwili wpłaty składki, sporządzane są listy osób objętych ubezpieczeniem”, a więc odmiennie niż podała zainteresowana.

Zdaniem Sądu powyższe uchybienie może mieć istotny wpływ na wynik sprawy, jeżeli bowiem w dacie zapłaty składki nie jest możliwe przypisanie części tej należności konkretnemu pracownikowi, gdyż nie wiadomo jeszcze, który z pracowników wyjedzie służbowo za granicę i będzie w związku z tym objęty ubezpieczeniem (na terytorium RP pracownik nie podlega ochronie ubezpieczeniowej), to nie można zasadnie twierdzić, że pracownik uzyskał z tego tytułu przychód.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że składka depozytowa podana jest w polisie w jednej kwocie odnoszącej się do całego zakresu ubezpieczenia i została zapłacona (jednorazowo) w dniu rozpoczynającym okres ubezpieczenia. Interpretacja powinna odnosić się więc do takiego stanu faktycznego i to niezależnie od tego, czy taki jest rzeczywisty sposób zapłaty składki. Ponieważ przedmiotem kontrowersji było jedynie stanowisko organ zajęte w odniesieniu do trzeciego z pytań sformułowanych we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i w tym zakresie skarga okazała się zasadna, Sąd na podstawie art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uchylił zaskarżoną interpretację w części.

W świetle przedstawionego stanu prawnego stwierdza się, iż stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie pytania nr 3 jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie do art. 32 ust. 1 ww. ustawy, zaliczki, o których mowa w art. 31, za miesiące od stycznia do grudnia, z zastrzeżeniem ust. 1a, wynoszą:

  1. za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 18 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
  2. za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1 - 32 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

W myśl art. 32 ust. 2 powyższej ustawy, za dochód, o którym mowa w ust. 1 i 1a, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3 oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b lub pkt 2a. Jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości przypadającej na jeden miesiąc. Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej, zakład pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobór zaliczki za dany miesiąc i pobierze pozostałą część zaliczki w następnych miesiącach roku podatkowego.

Stosownie do treści art. 38 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

W ocenie Organu, mając na uwadze wyrok zapadły w rozpatrywanej sprawie momentem powstania przychodu z tytułu opłacenia przez Wnioskodawcę składki ubezpieczeniowej za pracownika jest data wyjazdu za granicę konkretnego pracownika, wówczas bowiem aktywuje się wynikająca z umowy ochrona ubezpieczeniowa.

Reasumując wartość składek opłaconych przez Spółkę za pracowników, Wnioskodawca ma obowiązek doliczyć do przychodów pracowników oraz obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym przychód pracownika z tytułu opłaconej składki powstanie każdorazowo w dniu rozpoczęcia zagranicznej podróży służbowej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.