IPPP2/443-1087/14-4/KOM | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe połączenia spółek w drodze przejęcia, a zwłaszcza uwzględniania w rozliczeniu kwartalnym deklaracji VAT spółki przejmującej transakcji dokonywanych przez spółkę przejmowaną przed dniem tego połączenia
IPPP2/443-1087/14-4/KOMinterpretacja indywidualna
 1. przejęcie spółki
 2. sukcesja prawna
 3. zaliczka na podatek
 1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Zobowiązania podatkowe -> Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych -> Osoby prawne i spółki nieposiadajace osobowości prawnej
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Deklaracje -> Deklaracje podatkowe
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Zapłata podatku -> Zapłata podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z  dnia 27 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.), uzupełniony pismem z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 9 luty 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek w drodze przejęcia, a zwłaszcza uwzględniania w rozliczeniu kwartalnym deklaracji VAT spółki przejmującej transakcji dokonywanych przez spółkę przejmowaną przed dniem tego połączenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych połączenia spółek w drodze przejęcia, a zwłaszcza uwzględniania w rozliczeniu kwartalnym deklaracji VAT spółki przejmującej transakcji dokonywanych przez spółkę przejmowaną przed dniem tego połączenia. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 9 luty 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 30 stycznia 2015 r. znak IPPP2/443-1087/14-2/KOM.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

J. Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka Przejmującą”) oraz J.M. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka Przejmowana”), zwane dalej razem: „Spółkami”, należą do tej samej grupy kapitałowej. Spółki są polskimi rezydentami podatkowymi, podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W roku 2015 planowane jest zarejestrowanie połączenia obu Spółek (dalej: „Połączenie”).

Na dzień zarejestrowania Połączenia Wnioskodawca będzie posiadał 100% udziałów Spółki Przejmowanej.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej: „KSH”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Wnioskodawcę (tzw. połączenie przez przejęcie).

W związku z faktem, że na dzień zarejestrowania Połączenia Wnioskodawca będzie posiadał 100% udziałów Spółki Przejmowanej, Połączenie przeprowadzone będzie bez podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy (zgodnie z art. 515 § 1 KSH).

Połączenie nastąpi metodą łączenia udziałów i w związku z tym nie dojdzie do zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki Przejmowanej (zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: „UoR”)

W obu Spółkach rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Obydwie Spółki są i będą zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Planowane jest, że zarówno Spółka Przejmująca, jak i Spółka Przejmowana będą składać w trakcie 2015 r. kwartalne deklaracje VAT oraz wpłacać podatek VAT do zapłaty w trybie art. 103 ust. 2a ustawy VAT.

W związku z faktem, że rejestracja połączenia spółek planowana jest na rok 2015, Wnioskodawca wnosi o analizę konsekwencji podatkowych zdarzenia opisanego we wniosku na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: „Ustawa VAT”) obowiązujących po dniu 1 stycznia 2015 r.

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca będzie następcą prawnym Spółki Przejmowanej, Spółka Przejmująca posiada interes prawny w celu określenia zgodnego z prawem rozliczenia podatku VAT Spółki Przejmowanej.

W uzupełnieniu z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 9 luty 2015 r.) Wnioskodawca wskazał, że po dniu połączenia się spółek „metodą łączenia udziałów” Spółka Przejmowana nie będzie istniała, tj. jej byt prawno-podatkowy ustanie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy planowane połączenie będzie miało wpływ na wysokość wpłacanych przez Spółkę Przejmującą zaliczek na podatek VAT w związku z rozliczeniem kwartalnym oraz czy transakcje dokonywane przez Spółkę Przejmowaną w okresie do rejestracji Połączenia należy uwzględnić w rozliczeniu kwartalnym deklaracji VAT Spółki Przejmującej...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym sposobem połączenia Spółka Przejmująca:

 1. będzie opłacała zaliczki na podatek VAT w trakcie kwartalnego okresu rozliczeniowego w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego wynikającego z deklaracji Spółki Przejmującej za poprzedni kwartał,
 2. nie będzie zobowiązana do uwzględnienia we własnej deklaracji VAT czynności dokonywanych przez Spółkę Przejmowaną w okresie do dnia rejestracji Połączenia ze Spółką Przejmowaną.

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze zasady sukcesji generalnej wyrażone w art. 93 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: „OP”), w wyniku Połączenia, podmiot przejmujący staje się podmiotem zobowiązanym do złożenia deklaracji podatkowej w imieniu podmiotów przejmowanych, za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła rejestracja Połączenia.

W świetle powyższej regulacji należy uznać, że deklaracje podatkowe VAT za ostatni (prawdopodobnie niepełny) okres rozliczeniowy Spółki Przejmowanej, powinna złożyć Spółka Przejmująca (jako następca prawny) w imieniu Spółki Przejmowanej.

Wynika to z obiektywnego faktu, że dzień poprzedzający dzień Połączenia będzie ostatnim dniem działalności Spółki Przejmowanej jako podatnika VAT a jedynym istniejącym podmiotem, który może dokonać rozliczeń VAT Spółki przejmowanej po tym okresie jest Spółka Przejmująca - jako następca prawny Spółki Przejmowanej.

Wskazać w tym miejscu należy, że w okresie do dnia rejestracji połączenia (jednakże bez dnia rejestracji Połączenia) obie spółki będą odrębnymi podatnikami VAT, posiadającymi odrębną podmiotowość podatkową, na których za okres sprzed rejestracji Połączenia ciążą określone obowiązki podatkowe, w tym obowiązek złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług. Do momentu wyrejestrowania Spółki Przejmowanej z KRS-u, będzie ona odrębnym podatnikiem podatku VAT, sporządzającym na potrzeby własnej działalności deklarację VAT.

Tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do uwzględnienia czynności wykonywanych przez Spółkę Przejmowaną do dnia zarejestrowania Połączenia (tzn. do dnia poprzedzającego dzień zarejestrowania tego połączenia), gdyż skutki VAT tych czynności zostaną jeszcze ujęte w deklaracji VAT Spółki Przejmowanej (złożonej już co prawda przez Spółkę Przejmującą).

Jednocześnie, planowane połączenie pozostanie bez wpływu na wysokość wpłacanych zaliczek VAT przez Spółkę Przejmującą w trakcie trwania kwartalnego okresu rozliczeniowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Zgodnie z art. 93 § 1 ww. ustawy – osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

 1. osób prawnych;
 2. osobowych spółek handlowych;
 3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych;
  – wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

W myśl art. 93 § 2 cyt. ustawy – przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

 1. innej osoby prawnej (osób prawnych);
 2. osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Nadmienić przy tym należy, że na mocy art. 93e Ordynacji podatkowej, przepisy art. 93-93d stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej.

Oznacza to, że aby określić zakres przejmowanych przez następcę prawnego praw i obowiązków, należy dokonać oceny nie tylko przepisów Ordynacji podatkowej, ale także innych aktów prawnych.

Określona wyżej cytowanymi przepisami Ordynacji podatkowej sukcesja jest sukcesją uniwersalną, co oznacza, że następca prawny wstępuje we wszystkie (z uwzględnieniem postanowień art. 93e Ordynacji podatkowej) przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki podatnika.

Przedmiotem następstwa podatkowego są prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego, przy czym zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, rozumie się przez to prawa i obowiązki zawarte we wszelkich aktach normatywnych prawa podatkowego.

Następstwo prawne polega na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. W przypadku prawa podatkowego mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Jest to nabycie translatywne, gdyż dotyczy praw poprzednio już istniejących. W prawie podatkowym z reguły ma miejsce następstwo prawne pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna), kiedy to mocą jednego zdarzenia prawnego dochodzi do nabycia całego lub części majątku, a nabywca wchodzi zarówno w prawa, jak i w obowiązki swego poprzednika prawnego.

Instytucja łączenia spółek jest uregulowana w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), zwanej dalej K.s.h.

Zgodnie z art. 491 § 1 K.s.h., spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.

W myśl art. 492 § 1 pkt 1 tej ustawy, połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Według dalszych regulacji Kodeksu spółek handlowych, Spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, z uwzględnieniem art. 507 (art. 493 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych).

Z kolei art. 494 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, jako główny skutek połączenia spółek, co dotyczy również łączenia przez przejęcie, wskazuje zasadę sukcesji generalnej, ustanawiając spółkę przejmującą następcą prawnym spółki przejmowanej. W myśl tych przepisów, Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki (art. 494 § 1 ww. ustawy). Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej – art. 494 § 2 ww. ustawy.

Jak wynika z powyższych przepisów, połączenie spółek następuje z dniem wpisania do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej (dzień połączenia), i z tym dniem spółka przejmująca wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Należy zauważyć, że z chwilą zarejestrowania przejęcia połączonego z wykreśleniem spółki przejmowanej z rejestru sądowego, ustanie nie tylko jej byt cywilnoprawny, ale także prawno- podatkowy. Z tą chwilą spółka przejmowana przestaje istnieć jako podatnik VAT. W konsekwencji, spółka przejmowana traci zdolność do wywiązywania się z przysługujących jej praw lub nałożonych obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie, zgodnie z powołanym art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa, prawa te i obowiązki, związane z działalnością spółki przejmowanej, przejdą z chwilą rejestracji połączenia na spółkę przejmującą (Wnioskodawcę). Z dniem połączenia, Wnioskodawca wstąpi we wszystkie prawa (np. do zwrotu nadpłaty, prawo złożenia odwołania od decyzji) i obowiązki (np. zapłaty podatku, złożenia deklaracji) Spółki Przejmowanej (poprzednika prawnego) i stanie się jej następcą prawnym dla celów podatkowych. W takiej sytuacji sukcesja podatkowa dotyczyć będzie praw i obowiązków zarówno o charakterze materialno-prawnym, jak i proceduralnym.

Zgodnie z treścią art. 99 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności.

Zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy, podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 1a-4 oraz art. 33 i art. 33b.

W myśl art. 103 ust. 2 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3, są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2a-2g, 3 i 4 oraz art. 33.

Stosownie do art. 103 ust. 2a ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 3, inni niż mali podatnicy, są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do wpłacania zaliczek na podatek za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał – w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym z kolejnych miesięcy, za które jest wpłacana zaliczka.

Z powyższych regulacji wynika, że zaliczki na podatek powinny być uiszczane na rachunek urzędu skarbowego za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z kolejnych miesięcy, za które jest wpłacana zaliczka.

Wysokość zaliczki miesięcznej, co do zasady, wynosi 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego za poprzedni kwartał, wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał. Podatnik może jednakże uiścić tytułem zaliczki kwotę faktycznego zobowiązania za dany miesiąc.

Z wniosku wynika, że zarówno Spółka Przejmująca, jak i Spółka Przejmowana będą składać w trakcie 2015 r. kwartalne deklaracje VAT oraz wpłacać podatek VAT w trybie art. 103 ust. 2a ustawy o VAT. Ponadto, Spółka Przejmująca zamierza dokonać połączenia ze Spółką Przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, co może nastąpić w 2015 r. Po połączeniu Wnioskodawca, jako Spółka Przejmująca zachowa byt prawny, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, z dniem jej wykreślenia z odpowiednich rejestrów, a tym samym ustanie jej byt prawny.

Z powyższych okoliczności sprawy można wywieść, że w okresie do dnia połączenia obie spółki (zarówno przejmowana, jak i przejmująca) będą odrębnymi podatnikami VAT, posiadającymi odrębną podmiotowość podatkową, na których za okres sprzed połączenia ciążą określone obowiązki podatkowe, w tym obowiązek złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług. Do momentu wyrejestrowania Spółki Przejmowanej będzie ona odrębnym podatnikiem podatku VAT, wystawiającym i otrzymującym we własnym imieniu faktury VAT oraz prowadzącym ewidencję dla potrzeb sporządzenia deklaracji VAT. Na podstawie tych ewidencji powinny być sporządzone deklaracje podatkowe za ostatni okres działalności spółki przejmowanej. Deklaracje te są potwierdzeniem wykonywania czynności w danym okresie rozliczeniowym. Czynności te w okresie, za który składane będą deklaracje, tj. do momentu połączenia wykonywane będą przez pełnoprawnego podatnika VAT.

Tak więc ostatnia deklaracja podatkowa dotycząca działalności Spółki Przejmowanej powinna zostać złożona za ostatni okres jej istnienia i powinna zawierać dane podatkowe za okres od pierwszego dnia tego kwartału do dnia połączenia, ponieważ deklaracja podatkowa dotyczyć będzie okresu rozliczeniowego, w którym Spółka Przejmowana posiadać będzie jeszcze osobowość prawną i będzie odrębnym podatnikiem podatku VAT. W dniu połączenia Spółka Przejmowana nie będzie już posiadała bytu prawnego, dlatego też deklaracja składana przez Wnioskodawcę w imieniu Spółki Przejmowanej powinna zawierać dane tej Spółki Przejmowanej z zastrzeżeniem, że deklarację tą podpisze i złoży, jako sukcesor praw i obowiązków, właśnie podmiot przejmujący, tj. Wnioskodawca i powinna być ona złożona w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale.

Jak wynika z art. 103 ust. 2a ustawy wpłacać należy 1/3 kwoty zobowiązania z poprzedniego kwartału za pierwszy i drugi miesiąc. Zatem połączenie (być może) w obecnym kwartale nie będzie miało wpływu na wysokość zaliczkowej wpłaty podatku dokonywanej przez Spółkę Przejmującą ustalonego na podstawie zobowiązania podatkowego za poprzedni okres. Uwzględnienie w ewidencji i deklaracji składanej przez Spółkę Przejmującą czynności wykonywanych po połączeniu będzie skutkowało odpowiednim wyliczeniem zobowiązania po zakończeniu kwartału.

Tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do uwzględnienia czynności wykonywanych przez Spółkę Przejmowaną do dnia zarejestrowania Połączenia (tzn. do dnia poprzedzającego dzień zarejestrowania tego połączenia), gdyż skutki VAT tych czynności zostaną ujęte jeszcze w deklaracji VAT Spółki Przejmowanej (złożonej już co prawda przez Spółkę Przejmującą). Planowane połączenie pozostanie bez wpływu na wysokość wpłacanych zaliczek VAT przez Spółkę Przejmującą w trakcie trwania kwartalnego okresu rozliczeniowego, gdyż nie będzie ona zobowiązana do uwzględnienia we własnej deklaracji VAT czynności dokonywanych przez Spółkę Przejmowaną w okresie do dnia rejestracji Połączenia ze Spółką Przejmowaną.

Stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.