IPPB3/4510-1145/15-4/MS | Interpretacja indywidualna

Uprawnienie Wnioskodawcy do wyboru w pierwszym roku działalności kwartalnych wpłat zaliczek na podatek dochodowy
IPPB3/4510-1145/15-4/MSinterpretacja indywidualna
 1. podatkowa grupa kapitałowa
 2. zaliczka na podatek
 3. zawiadomienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Deklaracje i zaliczki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt . 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione przez Spółkę we wniosku z dnia 23 grudnia 2015r. (data wpływu 28 grudnia 2015r.) uzupełnionym na wezwanie z dnia 29 stycznia 2016r. Nr IPPB3/4510-1145/15-2/MS (data doręczenia 3 lutego 2016r.) pismem z dnia 5 lutego 2016r. (data nadania 5 lutego 2016r.; data wpływu do BKIP w Płocku 8 lutego 2016r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uprawnienia Wnioskodawcy do wyboru w pierwszym roku działalności kwartalnych wpłat zaliczek na podatek dochodowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie Wnioskodawcy do wyboru w pierwszym roku działalności kwartalnych wpłat zaliczek na podatek dochodowy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

D. Sp. z o.o. (dalej: D.) oraz inne spółki z grupy kapitałowej D. (dalej: Grupa D.), tj.: D. - A. Sp. z o.o., K. Sp. z o.o., U. Sp. z o.o. oraz M. Sp. z o.o. utworzyły Podatkową Grupę Kapitałową D. (dalej: Wnioskodawca, PGK) w rozumieniu art. la UPDOP na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego (dalej: umowa PGK), która została zarejestrowana przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W związku z zawarciem i rejestracją umowy PGK:

 1. PGK będzie funkcjonowała w okresie trzech kolejnych lat podatkowych od 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2018 r. włącznie albo do dnia utraty statusu podatnika przez PGK, jeżeli nastąpi to przed dniem 31 grudnia 2018 r.;
 2. pierwszy rok podatkowy PGK rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2016 r.;
 3. w ramach PGK:
  • D. jest spółką dominującą (dalej: Spółka Dominująca) w rozumieniu art. la ust. 2 pkt 1) lit. b) UPDOP oraz została wyznaczona jako spółka reprezentująca PGK w zakresie obowiązków wynikających z UPDOP i z Ordynacji podatkowej w rozumieniu art. la ust. 3 pkt 4 UPDOP;
  • D. - A. Sp. z o.o., K. Sp. z o.o., U. Sp. z o.o. oraz M. Sp. z o.o. są spółkami zależnymi (dalej razem jako: Spółki Zależne) w rozumieniu art. la ust. 2 pkt 1) lit. b) UPDOP.

Spółka Dominująca posiada bezpośrednio co najmniej 95% udziałów w Spółkach Zależnych.

Mając na uwadze powyższe PGK rozważa wybór kwartalnych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2016r., tj. od pierwszego roku funkcjonowania Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w pierwszym roku działalności Wnioskodawcy, PGK będzie uprawniona do wyboru kwartalnych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych pod warunkiem zawiadomienia w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody, w terminie do dnia 20 lutego 2016 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, w pierwszym roku działalności Wnioskodawcy, PGK będzie uprawniona do wyboru kwartalnych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych pod warunkiem zawiadomienia w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody, w terminie do dnia 20 lutego 2016 r.

Na podstawie z art. 25 ust. 1b UPDOP podatnicy rozpoczynający działalność, w pierwszym roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1c, oraz mali podatnicy, mogą wpłacać zaliczki kwartalne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Przez kwartał rozumie się kwartał roku kalendarzowego

Natomiast zgodnie z art. 25 ust. 1 UPDOP, do podatników rozpoczynających działalność, którzy zamierzają wpłacać zaliczki kwartalne, o których mowa w ust. 1b, przepisy art. 16k ust. 11 stosuje się odpowiednio.

W art. 16k ust. 11 UPDOP wskazano, że: „Przepisy ust. 7 nie mają zastosowania do podatników rozpoczynających działalność, którzy zostali utworzeni:

 1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo
 2. w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, albo
 3. przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro; wartość tych składników oblicza się stosując odpowiednio art. 14.”

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że uprawnienie do wyboru kwartalnych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, o których mowa powyżej, nie przysługuje podmiotom rozpoczynającym działalność, które zostały utworzone: (i) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, albo (ii) w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, albo (iii) przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro.

Wnioskodawca nie znajduje się w żadnej z wymienionych powyżej kategorii, a zatem przedmiotowe ograniczenia odnośnie do wyboru wpłat kwartalnych zaliczek nie znajdują zastosowania w określonym we wniosku zdarzeniu przyszłym.

Stosownie do art. 25 ust. le UPDOP „Podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek, o których mowa w ust. 1b, mają obowiązek w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody”.

Tym samym, ustawodawca uzależnił uprawnienie do wyboru kwartalnych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych od pisemnego zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. Zawiadomienie to należy złożyć w terminie do 20 dnia drugiego miesiąca roku podatkowego.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, pod warunkiem, iż PGK zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnej metody wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, PGK spełnia warunki uprawniające do dokonania wyboru tej metody wpłat zaliczek, ponieważ:

 • w pierwszym roku podatkowym swojego funkcjonowania będzie podatnikiem rozpoczynającym działalność w myśl przepisów UPDOP;
 • nie znajduje się w katalogu podmiotów, którym ustawodawca odmówił uprawnienia do wyboru tej metody.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, nie powinno budzić wątpliwości, iż już w pierwszym roku działalności Wnioskodawcy, PGK będzie uprawniona do wyboru kwartalnych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych pod warunkiem zawiadomienia w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody, w terminie do dnia 20 lutego 2016 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art.54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatkowa grupa kapitałowa
IPPB5/4510-1168/15-5/MR | Interpretacja indywidualna

zaliczka na podatek
ITPB1/4511-84/15/MR | Interpretacja indywidualna

zawiadomienie
ITPB3/423-242/11/AM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.