IBPBI/2/423-929/14/JD | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca po dniu połączenia (w roku podatkowym, w którym nastąpiło połączenie, tj. w roku 2014) powinien opłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie w wysokości w jakiej były one opłacane przed połączeniem, bez uwzględniania zaliczek na podatek dochodowy Spółki przejmowanej?
IBPBI/2/423-929/14/JDinterpretacja indywidualna
  1. sukcesja
  2. zaliczka na podatek
  3. zaliczka uproszczona
  4. łączenie spółek
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Deklaracje i zaliczki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 23 lipca 2014 r. (wpływ do tut. Biura 29 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy po połączeniu Spółka powinna opłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie w wysokości w jakiej były one opłacane przed połączeniem, bez uwzględniania zaliczek na podatek dochodowy Spółki przejmowanej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2014 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy po połączeniu Spółka powinna opłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie w wysokości w jakiej były one opłacane przed połączeniem, bez uwzględniania zaliczek na podatek dochodowy Spółki przejmowanej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca obecnie planuje połączenie z inną spółką należącą do tej samej grupy kapitałowej (dalej: „Spółka przejmowana”). Połączenie nastąpi w 2014 r. w trybie połączenia przez przejęcie zgodnie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”). W wyniku dokonanego przejęcia, cały majątek Spółki przejmowanej zostanie przeniesiony na Wnioskodawcę. Planowane połączenie zostanie przeprowadzone metodą łączenia udziałów, o której mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: „Ustawa o rachunkowości”), bez zamykania ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy oraz Spółki przejmowanej (a w konsekwencji bez zakończenia roku podatkowego Wnioskodawcy oraz Spółki przejmowanej). Rok podatkowy Wnioskodawcy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Zarówno Wnioskodawca, jak i Spółka Przejmowana, w 2014 r. wpłacają zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie (tj. w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w odpowiednim zeznaniu CIT-8 za rok podatkowy 2012, które zostało złożone w 2013 r.). W 2015 r. Wnioskodawca również będzie opłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca po dniu połączenia (w roku podatkowym, w którym nastąpiło połączenie, tj. w roku 2014) powinien opłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie w wysokości w jakiej były one opłacane przed połączeniem, bez uwzględniania zaliczek na podatek dochodowy Spółki przejmowanej... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

W ocenie Wnioskodawcy, po dniu połączenia (w roku podatkowym, w którym nastąpiło połączenie, tj. w roku 2014) powinien opłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie w wysokości w jakiej były one opłacane przed połączeniem, bez uwzględniania zaliczek na podatek dochodowy Spółki przejmowanej.

Uprawnienie do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie wynika z art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „Ustawa CIT”), zgodnie z którym podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego, wykazanego w rocznym zeznaniu podatkowym, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Stosownie natomiast do art. 25 ust. 7 Ustawy CIT podatnicy, którzy wybrali formę wpłacania zaliczek na zasadach określonych w ust. 6 i 6a, są obowiązani między innymi:

  1. w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek (art. 25 ust. 7 pkt 1 Ustawy CIT). Zawiadomienie to dotyczy także lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek (art. 25 ust. 7a Ustawy CIT).
  2. stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym (art. 25 ust. 7 pkt 2 Ustawy CIT).

Zgodnie z art. 8 ust. 6 Ustawy CIT, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

W opisanym zdarzeniu przyszłym, z odrębnych przepisów (tj. Ustawy o rachunkowości) nie będzie wynikał obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych z uwagi na fakt, że połączenie nastąpi metodą łączenia udziałów bez zamykania ksiąg rachunkowych. W konsekwencji nie dojdzie również do zakończenia roku podatkowego Wnioskodawcy ani Spółki przejmowanej. W związku z tym przychody i koszty podatkowe osiągnięte przez Spółkę przejmowaną do dnia połączenia powinny zostać zsumowane z przychodami i kosztami podatkowymi osiągniętymi przez spółkę przejmującą (tj. Wnioskodawcę) w roku połączenia i wykazane łącznie w jednej deklaracji CIT-8 składanej przez Wnioskodawcę za rok podatkowy, w którym doszło do połączenia, tj. za 2014 rok.

Połączenie Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną będzie skutkować utratą podmiotowości tylko przez Spółkę Przejmowaną (przestanie ona istnieć). Oznacza to, że po dniu połączenia (w roku podatkowym, w którym nastąpiło połączenie, tj. w 2014 r.) zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych będzie opłacać jedynie Wnioskodawca (jako spółka przejmująca).

Zdaniem Wnioskodawcy, połączenie ze Spółką przejmowaną nie wpłynie jednak w żaden sposób na wysokość opłacanych przez niego po dniu połączenia (w roku podatkowym, w którym nastąpiło połączenie, tj. w roku 2014) zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, ponieważ żaden z przepisów Ustawy CIT nie uzależnia zmiany ich wysokości od przejęcia lub połączenia podatnika z innym podmiotem. Ustawa CIT wskazuje jedynie dwa przypadki, w których wysokość tych zaliczek może ulec zmianie w ciągu roku podatkowego, tj. wtedy, gdy:

  • zostanie dokonana korekta rocznego zeznania, na podstawie którego obliczona została wysokość zaliczek płaconych w uproszczonej formie (art. 25 ust. 9 Ustawy CIT),
  • właściwy organ podatkowy określi podatek dochodowy w wysokości innej niż wykazana w zeznaniu lub zeznaniu korygującym za rok podatkowy przyjęty za podstawę obliczania tych zaliczek (art. 25 ust. 10 Ustawy CIT).

W oparciu o powyższe, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, że wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, jakie Spółka Przejmowana opłacała przed dniem połączenia, nie wpłynie w żaden sposób na wysokość przedmiotowych zaliczek Wnioskodawcy jako spółki przejmującej po dniu połączenia (w roku podatkowym, w którym nastąpi połączenie, tj. w 2014 r.), a zatem wysokość tych zaliczek będzie wynikać z zeznania CIT-8 złożonego przez Wnioskodawcę za rok podatkowy 2012. Prawidłowość podejścia Wnioskodawcy potwierdza m.in. orzecznictwo organów podatkowych. Przykładowo w interpretacji z 10 kwietnia 2013 r. (nr IPTPB3/423-10/13 -4/MF) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zgodził się ze stanowiskiem podatnika, że wysokość zaliczek Spółki Przejmowanej pozostanie bez wpływu na wysokość zaliczek Spółki po dniu połączenia. Spółka po połączeniu będzie opłacać zaliczki w uproszczonej formie w wysokości w jakiej były one opłacane przed połączeniem.

W świetle powyższych rozważań, w ocenie Wnioskodawcy, po dniu połączeniu (w roku podatkowym, w którym nastąpiło połączenie, tj. w roku 2014) powinien on opłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie w wysokości w jakiej były one opłacane przed połączeniem, bez uwzględniania zaliczek na podatek dochodowy Spółki przejmowanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.