0114-KDIP3-2.4011.225.2018.1.MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Wnioskodawca ma prawo potrącić wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres istnienia zobowiązania, a więc do upływu terminu jego przedawnienia i może ono zostać potrącone wyłącznie od kwoty wpłaty dokonanej w terminie. Zatem, Wnioskodawca może potrącić wynagrodzenie za grudzień 2012 r. oraz za lata 2013 - 2017.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2018 r. (data wpływu 6 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przysługującego płatnikowi wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przysługującego płatnikowi wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Starostwo Powiatowe (dalej też Wnioskodawca) jest jednostką organizacyjną Powiatu działającą w formie jednostki budżetowej, przy pomocy której Zarząd i Starosta wykonują zadania Powiatu wynikające z przepisów prawa. Obsługa organu samorządowego wymaga rozbudowanej i specjalistycznej kadry pracowniczej. Stąd też Starostwo Powiatowe zatrudnia wielu pracowników - zarówno w oparciu o umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawne. W związku z powyższym, Wnioskodawca pełni funkcję płatnika z tytułu wypłat świadczeń dokonywanych na rzecz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności z tytułu wypłat wynagrodzeń na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych. Na podstawie art. 31 i art. 38 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 200), Starostwo Powiatowe oblicza i pobiera należne zaliczki od wypłacanych wynagrodzeń oraz przekazuje je na konto właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu poboru zaliczki. Z reguły Wnioskodawca całość pobranych zaliczek przekazuje terminowo.

Zgodnie z art. 28 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 201 ze zm.), płatnikowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa. Dotychczas Wnioskodawca nie korzystał z powyższego uprawnienia, wpłacając zaliczki na podatek w kwocie pobranej. Obecnie Wnioskodawca chce skorzystać z przysługującego wynagrodzenia i pobrać wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wnioskodawca zamierza dokonać tego potrącenia w bieżących okresach rozliczeniowych za okres pięciu lat wstecz oraz za okres bieżący. Wnioskodawca ma zamiar samodzielnie wybrać okres (miesiąc), w którym pobierze przysługujące wynagrodzenie.

Starostwo Powiatowe nie zamierza pobierać wynagrodzenia przysługującego płatnikowi od części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które odprowadzone były po terminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Starostwo Powiatowe może naliczyć i potrącić wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób świadczących pracę w ramach umów cywilno-prawnych za poprzednie lata podatkowe, za które zobowiązanie podatkowe z tytułu zaliczek nie uległo przedawnieniu, tj. za grudzień 2012 r. oraz za lata 2013-2017, wskazując w deklaracji PIT-4R wartość wynagrodzenia obliczonego za wybrany przez siebie okres?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. W myśl art. 3 pkt 3 lit. a) Ordynacji podatkowej, ilekroć w ustawie jest mowa o podatkach - rozumie się przez to również zaliczki na podatki. Przepis art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Z treści tego przepisu wynika, że uprawnienie płatnika do potrącenia przysługującego wynagrodzenia jest uzależnione od dokonania wpłaty pobranego podatku w terminie. Wynagrodzenie przewidziane w art. 28 ww. ustawy ma charakter fakultatywny. Płatnicy oraz inkasenci podatków stanowiących dochód budżetu państwa mogą, ale nie muszą, korzystać z tego uprawnienia.

W myśl art. 28 § 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków, oraz tryb pobrania wynagrodzenia. Rozporządzeniem, o którym mowa w ww. przepisie jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 2154).

Stosownie do treści § 1 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, płatnikom i inkasentom przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, wynoszące 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników lub inkasentów (§ 1 ust. 2 powołanego rozporządzenia).

Starostwo Powiatowe zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę lub na podstawie umów cywilnoprawnych i zgodnie z art. 31 i art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od wypłaconych pracownikom przychodów, jako płatnik pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dotychczas Wnioskodawca nie pobierał z wpłacanych na rzecz budżetu państwa zaliczek na podatek dochodowy, wynagrodzenia należnego z tytułu terminowego wpłacania ww. zaliczek. Wobec powyższego, Wnioskodawca zamierza teraz pobrać należne wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w latach ubiegłych, tj. zaliczek wpłacanych na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów uzyskiwanych przez podatników za grudzień 2012 r., których termin płatności upłynął dnia 20 stycznia 2013 r. i za lata 2013 -2017.

Zgodnie z art. 31 ustawy z o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Z przepisu art. 38 ust. 1 ww. ustawy wynika, że płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, przekazują z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli, między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację według ustalonego wzoru tj. PIT-4R - art. 38 ust. 1a ww. ustawy.

Stosownie do art. 41 ust. 1 powołanej ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i pkt 4-9 (m.in. z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło) oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1 są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy. Z przepisu art. 42 ust. 1 ww. ustawy wynika, że płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Z powołanych wyżej przepisów Ordynacji podatkowej wynika, że kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatnika. Należy zauważyć, że żaden przepis Ordynacji podatkowej nie narzuca na płatnika obowiązku dokonywania potrąceń należnego im wynagrodzenia w tym samym miesiącu, w którym wpłacili uprzednio pobrany podatek, ani też nie określa terminu w jakim to uprawnienie płatnika może być zrealizowane. Oznacza to, że nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań prawnych do potrącania wynagrodzeń raz na kwartał, czy też raz do roku bądź za kilka lat. Należy zatem przyjąć, że uprawnienie to przysługuje przez cały okres istnienia zobowiązania, a więc do upływu terminu jego przedawnienia. Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Natomiast stosownie do art. 32 § 1 Ordynacji podatkowej, płatnicy i inkasenci obowiązani są przechowywać dokumenty związane z poborem lub inkasem podatków do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania płatnika lub inkasenta.

Dodatkowo analiza art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej wskazuje, iż prawo do wynagrodzenia nie jest uzależnione od uiszczenia pełnej kwoty należnej zaliczki, lecz wyłącznie od poboru zaliczki i jej terminowej wpłaty. Oznacza to, iż późniejsza dopłata zaliczki wraz z należnymi odsetkami nie wpływa na możliwość realizacji uprawnień płatnika w zakresie potrącenia przysługującego mu wynagrodzenia od kwoty terminowo wpłaconej. W ocenie Wnioskodawcy, podstawą naliczenia wynagrodzenia płatnika będzie kwota zaliczki na podatek dochodowy, zapłacona w ustawowym terminie. W konsekwencji, jeżeli w ustawowym terminie Wnioskodawca dokonał wpłaty części należnej zaliczki za dany miesiąc, a następnie ureguluje pozostałą jej część wraz z odsetkami, wówczas Wnioskodawca będzie uprawniony do wynagrodzenia ustalonego tylko od terminowo wpłaconej kwoty zaliczki.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w 2018 r. Wnioskodawca może potrącić całą kwotę należnego, a nie pobranego dotychczas wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłaconych na rachunek właściwego organu podatkowego od dochodów uzyskiwanych przez podatników za grudzień 2012 r. oraz za lata 2013 - 2017, ponieważ nie upłynął jeszcze termin przedawnienia. Przy czym tego potrącenia Starostwo może dokonać w samodzielnie wybranym i dogodnym dla siebie okresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepis art. 28 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, iż płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Z treści tego przepisu wynika, iż uprawnienie płatnika do potrącenia przysługującego mu wynagrodzenia jest uzależnione od dokonania wpłaty pobranego podatku w terminie. Wynagrodzenie przewidziane w art. 28 ww. ustawy ma charakter fakultatywny. Płatnicy oraz inkasenci podatków stanowiących dochód budżetu państwa mogą, ale nie muszą, korzystać z tego uprawnienia.

W myśl art. 28 § 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków, oraz tryb pobrania wynagrodzenia.

Rozporządzeniem, o którym mowa w ww. przepisie jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. z 2015 r., poz. 2154).

Z treści § 1 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia wynika, iż płatnikom i inkasentom przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, wynoszące 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa.

Kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników lub inkasentów (§ 1 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca pełni funkcję płatnika z tytułu wypłat świadczeń dokonywanych na rzecz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności z tytułu wypłat wynagrodzeń na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych. Wnioskodawca oblicza i pobiera należne zaliczki od wypłacanych wynagrodzeń oraz przekazuje je na konto właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu poboru zaliczki.

Zgodnie z art. 31 oraz art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od wypłaconych ww. osobom przychodów Spółka jako płatnik, obliczała i pobierała zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dotychczas Wnioskodawca nie korzystał z uprawnień wynikających z treści art. 28 Ordynacji podatkowej, tj. nie pobierał z wpłaconych na rzecz budżetu państwa podatków, wynagrodzenia należnego z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Obecnie Wnioskodawca chce skorzystać z przysługującego wynagrodzenia i pobrać wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wnioskodawca zamierza dokonać tego potrącenia w bieżących okresach rozliczeniowych za okres pięciu lat wstecz, tj. za poprzednie lata podatkowe, za które zobowiązanie podatkowe z tytułu zaliczek nie uległo przedawnieniu – grudzień 2012 r. oraz lata 2013 - 2017 oraz za okres bieżący. Wnioskodawca ma zamiar samodzielnie wybrać okres (miesiąc), w którym pobierze przysługujące wynagrodzenie.

Jak wynika z powołanych przepisów kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatnika.

W związku z powyższym na płatniku ciąży obowiązek powiadomienia właściwego urzędu skarbowego o potrąconym wynagrodzeniu oraz pobranym i wpłaconym podatku.

Następuje to poprzez złożenie na formularzu PIT-4R „deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy”. Podstawą prawną do składania ww. deklaracji jest przepis art. 38 ust. 1a i art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 200, ze zm.).

Zgodnie z art. 31 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Z przepisu art. 38 ust. 1 tejże ustawy wynika, iż płatnicy, o których mowa m.in. w art. 31, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa m.in. w art. 31, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-4R) (art. 38 ust. 1a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Z przepisu art. 42 ust. 1 powołanej wyżej ustawy wynika, iż płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby (...).

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-4R) (...). Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a ww. ustawy).

Należy zauważyć, iż żaden przepis Ordynacji podatkowej, nie narzuca na płatnika obowiązku dokonywania potrąceń należnego mu wynagrodzenia, o którym mowa w art. 28 Ordynacji podatkowej w tym samym miesiącu, w którym wpłacił uprzednio pobrany podatek, ani też nie określa terminu w jakim to uprawnienie płatnika może być zrealizowane.

Oznacza to, że nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań prawnych do potrącania wynagrodzeń raz na kwartał, czy też raz do roku bądź za kilka lat. Należy jednak przyjąć, iż uprawnienie to przysługuje przez cały okres istnienia zobowiązania, a więc do upływu terminu jego przedawnienia.

Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Stosownie do art. 32 § 1 Ordynacji podatkowej, płatnicy i inkasenci obowiązani są przechowywać dokumenty związane z poborem lub inkasem podatków do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania płatnika lub inkasenta.

W świetle przywołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawca ma prawo potrącić należne wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (zryczałtowanego podatku) za okres istnienia zobowiązania, a więc do upływu terminu jego przedawnienia i może ono zostać potrącone wyłącznie od kwoty wpłaty dokonanej w terminie.

Wobec powyższego należy wskazać, że Wnioskodawca ma prawo potrącić wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres istnienia zobowiązania, a więc do upływu terminu jego przedawnienia i może ono zostać potrącone wyłącznie od kwoty wpłaty dokonanej w terminie. Zatem, Wnioskodawca może potrącić wynagrodzenie za grudzień 2012 r. oraz za lata 2013 - 2017.

Odzwierciedleniem powyższego potrącenia winny być odpowiednie zapisy dokonane w deklaracji PIT-4R.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.