Zaliczka na podatek | Interpretacje podatkowe

Zaliczka na podatek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaliczka na podatek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w stosunku do Pracowników będących polskimi rezydentami podatkowymi Oddział będzie zobowiązany do odstąpienia od pobierania zaliczek na podatek dochodowy w Polsce od części ich wynagrodzenia oraz jakie dokumenty powinien posiadać Oddział w celu wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w art. 32 ust. 6 UPDOF, uzasadniającego odstąpienie od pobierania zaliczek na podatek dochodowy w Polsce?
Fragment:
Zgodnie z art. 31 UPDOF, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „ zakładami pracy ”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Jednocześnie, na podstawie art. 32 ust. 6 ww. ustawy, zakład pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek podatnika zakład pracy pobiera zaliczki na podatek dochodowy, stosownie do przepisów ust. 1-5, z uwzględnieniem art. 27 ust. 9 i 9a. W świetle powyższych przepisów dla rozstrzygnięcia, czy Wnioskodawca ma obowiązek naliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez pracownika mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pracy wykonywanej poza jej terytorium i czy winien zaprzestać poboru tychże zaliczek konieczne jest rozstrzygnięcie kwestii, czy dochody te podlegały, podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2017
26
cze

Istota:
Zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych będących pracownikami lub zleceniobiorcami Wnioskodawcy przez usługodawcę działającego w charakterze posłańca (wyręczyciela) nie spowoduje wygaśnięcia zobowiązania Wnioskodawcy jako płatnika.
Fragment:
W związku z realizacją przedmiotowej usługi usługodawca miałby m.in. sporządzać miesięczne list płac pracowników i współpracowników Wnioskodawcy w oparciu o przekazane dokumenty oraz naliczać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dodatkowo w celu ułatwienia działań Wnioskodawcy usługodawca mógłby przejąć m.in. realizację przelewów zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wynagrodzeń dla pracowników Wnioskodawcy z założonego przez siebie konta a zasilanego przed dokonaniem przelewów przez Wnioskodawcę w ustalonych przez strony terminach. Z wyżej wskazanego konta realizowane byłyby m.in. przelewy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w terminach ustawowych oraz wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych – raz w miesiącu, po zatwierdzeniu listy płac przez osobę do tego upoważnioną. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dokonana przez podmiot inny niż płatnik wpłata kwoty odpowiadającej kwocie pobranej zaliczki na podatek może być uznana za skuteczną wpłatę pobranej zaliczki na podatek, w sytuacji gdy wpłacający występuje jako osoba działająca na rachunek płatnika i w jego imieniu. Z powyższym stanowiskiem Organ podatkowy nie może się zgodzić. W myśl art. 59 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej – zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie momentu uzyskania przychodu i odprowadzania stosownych zaliczek na podatek dochodowy
Fragment:
(...) zaliczek na podatek dochodowy na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. jako konsekwencji uznania, że uzyskuje on przychody, których źródłem jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z tym przepisem podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 - są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. Dalej zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.f.. podatnik prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek uiszczania co miesiąc zaliczek na podatek dochodowy, począwszy od miesiąca, w którym dochód ten przekroczył kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku. Art. 44 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. odwołuje się do art. 14, który w ust. 1 zdanie pierwsze za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, m in. udzielonych bonifikat. W przypadku przychodów z tej działalności nie jest istotny moment otrzymania pieniędzy (wartości pieniężnych). Przychodem są bowiem kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane.
2017
28
sty

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłacaniem wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej.
Fragment:
Od wynagrodzenia przekraczającego w miesiącu 200 zł Wnioskodawca pobiera zaliczkę na podatek w wysokości 18% dochodu. Przychód z tytułu wynagrodzenia uzyskanego przez członka Zarządu pomniejsza się o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości podstawowych kosztów pracowniczych 111,25 zł miesięcznie. Do końca lutego roku, następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód należny podatnikowi członkowi zarządu oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według jego miejsca zamieszkania przekazuje informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11). Jeśli wynagrodzenie członka Zarządu nie przekracza 200 zł, to Wnioskodawca pobiera zryczałtowany podatek według stawki 18%, bez pomniejszenia o koszty uzyskania przychodów. Do końca stycznia następnego roku podatkowego Wnioskodawca składa zbiorczą deklarację PIT-8AR. Wnioskodawca jako płatnik, wpłaca zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych do 20-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty. Wnioskodawca, mimo że wypłaca raz w kwartale zsumowane ekwiwalenty za udział w spotkaniach Zarządu ...ZPN, to zdarza się, że nalicza podatek PIT dla jednego miesiąca w kwartale, w którym ekwiwalent nie przekroczył 200 zł na zasadzie opodatkowania ryczałtowego, a z kolei dla dwóch innych miesięcy w danym kwartale, kiedy to przedmiotowy ekwiwalent przekraczał kwotę 200 zł za każdy miesiąc z osobna, podatek został naliczony na zasadach ogólnych.
2017
11
sty

Istota:
Czy ta część z zaliczki na podatek dochodowy wpłacona w Polsce za pracę wykonywaną w Holandii podlega zwrotowi, jeżeli spółka holenderska płaciła do holenderskich urzędów również zaliczki na podatek dochodowy oraz kto jest beneficjentem ewentualnego zwrotu?
Fragment:
Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zakład pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek podatnika zakład pracy pobiera zaliczki na podatek dochodowy, stosownie do przepisów ust. 1-5, z uwzględnieniem art. 27 ust. 9 i 9a. W omawianej sprawie Wnioskodawca złożył w zakładzie pracy „ Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy o obliczanie i pobieranie od wynagrodzenia za 10.2013 zaliczki na podatek dochodowy od dochodów ze stosunku pracy zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy o PDOF ”. Tym samym zakład pracy pobierał zaliczki na podatek dochodowy w latach 2013-2015 za pracę wykonywaną w Holandii. Wątpliwość Wnioskodawcy budzi fakt czy ta część z zaliczki na podatek dochodowy wpłacona w Polsce przez E... Polska S.A. za pracę wykonywaną w Holandii podlega zwrotowi a jeśli tak, to kto jest beneficjentem tego zwrotu. Wyjaśnić zatem należy, że organ podatkowy tylko na podstawie art. 77a ustawy Ordynacja podatkowa może na wniosek podatnika dokonać zwrotu nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek przed powstaniem nadpłaty (tj. przed złożeniem zeznania).
2016
17
gru

Istota:
W zakresie wygaśnięcia zobowiązania wspólnika/wspólników z tytułu zapłaty (wpłaty) wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez spółkę komandytową.
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe zdaniem Wnioskodawców, odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym wniosku powinny być następujące: prawidłowa jest praktyka, zgodnie z którą wpłata kwoty tytułem zaliczki na podatek przez Spółkę działającą jako tzw. wyręczyciel powoduje wygaśnięcie zobowiązania Wspólników do wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, pomimo dyspozycji przepisu art. 62b OP oraz prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym obliczenie i wpłacenie kwoty zaliczki na podatek przez D. jako wyręczyciela Wspólników skutkuje wygaśnięciem zobowiązania każdego ze Wspólników do wpłaty zaliczki na podatek dochodowy. Doprecyzowane stanowisko własne w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego: Ad 1. Zdaniem Wspólników prawidłowa jest praktyka, zgodnie z którą w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. wpłata kwoty tytułem zaliczki na podatek przez Spółkę działającą jako tzw. wyręczyciel Wspólników powoduje wygaśnięcie zobowiązania Wspólników do wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, pomimo dyspozycji przepisu art. 62b OP. Ad 2. Zdaniem Wnioskodawców prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. obliczenie i wpłacenie kwoty zaliczki na podatek przez D. jako wyręczyciela Wspólników skutkuje wygaśnięciem zobowiązania każdego ze Wspólników do wpłaty tej zaliczki do właściwego urzędu skarbowego.
2016
3
gru

Istota:
Czy w przypadku braku możliwości pobrania zaliczki na podatek dochodowy, wynikającej z braku jakichkolwiek wypłat pieniężnych na rzecz byłego pracownika wystarczające będzie, jeżeli płatnik wykaże wartości świadczenia/świadczeń w naturze na deklaracji podatkowej pracownika jako przychód oraz wpisze wartość „0”, jako wartość przekazanego podatku? Czy będzie to wystarczającym wywiązaniem się pracodawcy z roli płatnika określonej w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Skoro Wnioskodawca skorygował przychód pracownika powiększając przychód o wartość świadczenia w naturze w miesiącu, w którym pracownikowi świadczenie zostało postawione do dyspozycji, jednakże dokonana korekta została dokonana już po ustaniu stosunku zatrudnienia i nie ma dochodu, z którego można byłoby dokonać stosownego potrącenia – Wnioskodawca (płatnik) nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od ww. świadczenia. Nie ma on bowiem faktycznych możliwości pobrania tej zaliczki z dochodów byłego pracownika. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa, należy podzielić stanowisko Wnioskodawcy, że nie ma obowiązku dokonywania wpłat zaliczki na podatek dochodowy od wartości świadczeń w naturze na rzecz byłego pracownika, jeśli z powodów od niego niezależnych nie jest w stanie pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od byłego pracownika. Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany jest jedynie wykazać w rocznej informacji PIT-11 wartość przychodu z tytułu świadczeń w naturze, natomiast jako wysokość pobranej zaliczki z tego tytułu podać kwotę „ 0 ”. Były pracownik z kolei będzie obowiązany uwzględnić ten przychód w rocznym zeznaniu podatkowym składanym do urzędu skarbowego i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów zapłacić należny podatek. Skoro zatem brak jest podstaw do pobrania zaliczki na podatek dochodowy, brak jest również (biorąc pod uwagę treść art. 38 ust. 1 ww. ustawy) i podstaw do jej odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego.
2016
28
lis

Istota:
Czy w okolicznosciach, w ktorych Wnioskodawca jako platnik podatku dochodowego od osob fizycznych nie bedzie mial mozliwosci pobrania zaliczki na podatek dochodowy od swoich pracownikow ze wzgledu na brak wyplaty wynagrodzenia lub innego swiadczenia pienieznego w danym okresie rozliczeniowym, wykazanie kwoty wartosci swiadczenia w naturze na deklaracji podatkowej PIT-11 pracownika i wpisanie wartosci ?0? w pozycji dokumentujacej kwote zaliczki pobranej przez platnika bedzie uznane za wypelnienie obowiazkow jakie nalozone zostaly na Spolke na podstawie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych?
Fragment:
Jak wynika z przywolanego powyzej art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, obowiazkiem platnika jest wykazanie w informacji PIT-11 faktycznie osiagnietego przez podatnika przychodu (dochodu) i faktycznie pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osob fizycznych. Informacja PIT-11 powinna zatem zawierac prawidlowe dane o osiagnietych przez podatnika przychodach (dochodach) podlegajacych opodatkowaniu podatkiem dochodowym i pobranych w danym roku podatkowym zaliczkach na podatek. Informacja PIT-11 winna odzwierciedlac bowiem stan faktyczny. Tym samym, skoro Wnioskodawca ? jak wynika z przedstawionego zdarzenia ? jesli nie bedzie dokonywal w danym okresie rozliczeniowym wyplat wynagrodzen ani zadnych swiadczen pienieznych na rzecz pracownikow, przez co nie bedzie mial mozliwosci poboru zaliczki na nalezny podatek dochodowy od osob fizycznych, to postapi prawidlowo wykazujac w deklaracji podatkowej PIT-11 kwote wartosci swiadczen pozaplacowych (w postaci sfinansowanych swiadczen z zakladowego funduszu swiadczen socjalnych ? np. karty X. , bony, karty podarunkowe, zapomogi rzeczowe czy swiadczen z funduszu plac ? np. bony, pakiety medyczne) jako przychod ze stosunku pracy, a wartosc ?0? w rubryce przeznaczonej na pobrane w danym roku podatkowym zaliczki na podatek dochodowy. Jak bowiem sama nazwa wskazuje, informacja PIT-11 jest informacja o pobranych (a nie naleznych) zaliczkach na podatek dochodowy.
2016
28
lis

Istota:
Czy zmiana, po zakończeniu roku obrotowego proporcji, w jakiej Wnioskodawca uczestniczy w zysku Spółki, spowoduje u niego konieczność korekty odprowadzonych w ciągu zakończonego roku obrotowego (podatkowego) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Wobec tego, w ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy: Wspólnicy w ciągu roku obrotowego (podatkowego) nie podjęli uchwały w sprawie zmian Tymczasowej proporcji, jest on obowiązany kalkulować i odprowadzać zaliczki na podatek od dochodu ustalonego w oparciu o Tymczasową proporcję; Wspólnicy w ciągu roku obrotowego (podatkowego) podjęli uchwałę, na mocy, której Tymczasowa proporcja została zmieniona na Zmienioną proporcję, jest on obowiązany kalkulować odprowadzać zaliczki na podatek od dochodu ustalonego w oparciu o Zmienioną proporcję. Niezależnie od powyższego, po zakończeniu roku obrotowego (podatkowego) Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki może dokonać podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w ciągu tego roki (Ostateczna proporcja). Podział ten może się różnić od udziału w zysku, zgodnie, z którym Wnioskodawca dokonywał obliczenia i wpłat zaliczek w ciągu roku. Mając to na względzie, w praktyce mogą wystąpić dwie sytuacje: Ostateczna proporcja będzie przyznawała Wnioskodawcy większy udział w zysku Spółki niż proporcja zgodnie, z którą dokonywał kalkulacji i wpłat zaliczek na podatek, Ostateczna proporcja będzie przyznawała Wnioskodawcy mniejszy udział w zysku Spółki niż proporcja zgodnie, z którą dokonywał kalkulacji i wpłat zaliczek na podatek. W obu przypadkach, po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Wspólników decyzji w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w danym roku obrotowym (podatkowym), zdaniem Wnioskodawcy powinien on dokonać kalkulacji osiągniętego w ciągu tego roku dochodu z tytułu udziału w zyski Spółki w oparciu o Ostateczną proporcję.
2016
29
cze

Istota:
Czy zmiana, po zakończeniu roku obrotowego proporcji, w jakiej Wnioskodawca uczestniczy w zysku Spółki, spowoduje u niego konieczność korekty odprowadzonych w ciągu zakończonego roku obrotowego (podatkowego) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Wobec tego, w ocenie Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy: Wspólnicy w ciągu roku obrotowego (podatkowego) nie podjęli uchwały w sprawie zmian Tymczasowej proporcji, jest on obowiązany kalkulować i odprowadzać zaliczki na podatek od dochodu ustalonego w oparciu o Tymczasową proporcję; Wspólnicy w ciągu roku obrotowego (podatkowego) podjęli uchwałę, na mocy, której Tymczasowa proporcja została zmieniona na Zmienioną proporcję, jest on obowiązany kalkulować odprowadzać zaliczki na podatek od dochodu ustalonego w oparciu o Zmienioną proporcję. Niezależnie od powyższego, po zakończeniu roku obrotowego (podatkowego) Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki może dokonać podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w ciągu tego roki (Ostateczna proporcja). Podział ten może się różnić od udziału w zysku, zgodnie, z którym Wnioskodawca dokonywał obliczenia i wpłat zaliczek w ciągu roku. Mając to na względzie, w praktyce mogą wystąpić dwie sytuacje: Ostateczna proporcja będzie przyznawała Wnioskodawcy większy udział w zysku Spółki niż proporcja zgodnie, z którą dokonywał kalkulacji i wpłat zaliczek na podatek, Ostateczna proporcja będzie przyznawała Wnioskodawcy mniejszy udział w zysku Spółki niż proporcja zgodnie, z którą dokonywał kalkulacji i wpłat zaliczek na podatek. W obu przypadkach, po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Wspólników decyzji w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w danym roku obrotowym (podatkowym), zdaniem Wnioskodawcy powinien on dokonać kalkulacji osiągniętego w ciągu tego roku dochodu z tytułu udziału w zyski Spółki w oparciu o Ostateczną proporcję.
2016
28
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.