Zaliczka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaliczka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
gru

Istota:

Przychód z tytułu zwrotu zaliczek właścicielom lokali mieszkalnych i opodatkowanie zaliczek od lokali użytkowych.

Fragment:

Ponadto zaliczki wpłacone Wspólnocie traktowane są do momentu ich rozliczenia jako własność właścicieli lokali i ich zwrot jest czynnością fizyczną. Zwrot części zaliczki nie zwalnia ze zobowiązania ani nie stanowi dochodu. Zwrot nadpłaconych zaliczek właścicielowi jest korektą uzyskanych uprzednio przychodów. Kwota stanowiąca nadwyżkę zaliczek wniesionych przez właściciela lokalu na utrzymanie nieruchomości wspólnej i koszty mediów, pozostała z dokonanego rozliczenia, a przeznaczona jemu do zwrotu, nie stanowi przychodu podatkowego, a zatem nie generuje dochodu w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ‒ nie może więc odnosić się do niej zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy. Zwolnienie z CIT (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy) dotyczy także zaliczek od lokali o przeznaczeniu użytkowym. Zaliczki te są w całości przeznaczone na eksploatację, media i fundusz remontowy całej nieruchomości, która ogólnie rzecz biorąc ma charakter mieszkalny. Jeśli zaliczki od lokali użytkowych byłyby opodatkowane, to w efekcie byłyby mniejsze od zaliczek od mieszkań, a Wspólnota poniosłaby z tego powodu stratę.

2018
12
gru

Istota:

Czy w pierwszym i drugim roku podatkowym PGK będzie uprawiona do zastosowania uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (dalej: „CIT”), o których mowa w art. 25 ust. 6 ustawy o CIT?

Fragment:

Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie. Na podstawie art. 25 ust. 7 updop, podatnicy, którzy wybrali formę wpłacania zaliczek na zasadach określonych w ust. 6 i 6a, są obowiązani: w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek; stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym; wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 1a i 2a, uwzględniając zasady wyrażone w tych przepisach; (uchylony); dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 27. Stosownie natomiast do art. 25 ust. 8 updop, przepisy ust. 6, 6a i 7 nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym. Należy wskazać, że możliwość dokonywania wpłat zaliczek miesięcznych w uproszczonej formie, o której mowa w art. 25 ust. 6 updop, istnieje dla podatników kontynuujących działalność. Wynika to z faktu, że wysokość zaliczki na podatek uzależniona jest od podatku wykazanego we wcześniejszych zeznaniach podatkowych. Stanowi ona co do zasady równowartość 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli z zeznania tego nie wynikał podatek należny, za podstawę do obliczenia wysokości zaliczki przyjmuje się zeznanie złożone w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata.

2018
11
lis

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą syndykom i tymczasowym nadzorcom sądowym wynagrodzeń oraz zaliczek na wydatki i na pokrycie kosztów postępowania oraz zwrotu poniesionych wydatków.

Fragment:

(...) zaliczkę na podatek dochodowy, po odliczeniu 20% kosztów uzyskania przychodów. zaliczki ze środków Skarbu Państwa na pokrycie kosztów postępowania na podstawie art. 491 7 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe (koszty te w postępowaniu dotyczącym konsumentów nie obejmują wynagrodzenia syndyka) – Wnioskodawca nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconej zaliczki na pokrycie kosztów postępowania. wynagrodzenia, zwrotu poniesionych wydatków oraz wypłat zaliczki na wydatki dla tymczasowego nadzorcy sądowego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. W przypadku tymczasowego nadzorcy sądowego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, Wnioskodawca dokonując wypłaty wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatków, pochodzących z wpłaconych zaliczek na podstawie art. 22a ww. ustawy, pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku, kiedy Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wypłaty tymczasowemu nadzorcy sądowemu zaliczki na wydatki na podstawie art. 38 ust. 2 ww. ustawy, Wnioskodawca nie potrąca zaliczki na podatek i wypłaca całą kwotę przyznaną przez Sąd. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.

2018
2
lis

Istota:

Uznanie, że w odniesieniu do otrzymanej płatności (zaliczki) znajdzie zastosowanie stawka podatku w wysokości 0% na podstawie art. 41 ust. 9a w zw. z art. 41 ust. 9b ustawy

Fragment:

Tak więc, w przypadku otrzymania zaliczki z tytułu transakcji stanowiącej eksport towarów w rozumieniu ustawy, stawka podatku w wysokości 0% znajduje zastosowanie wówczas, gdy wywóz towaru nastąpi w ciągu 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zapłatę i w tym terminie podatnik otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. W przypadku zaś, gdy wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż wskazany dwumiesięczny, podatnik może zastosować stawkę 0% w odniesieniu do otrzymanej zaliczki jedynie w sytuacji, gdy wywóz w terminie późniejszym uzasadniony jest specyfiką realizacji tego rodzaju dostawy potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów. Z wniosku wynika, że w dniu 9 kwietnia 2018 r. Wnioskodawca otrzymał od firmy z Norwegii zaliczkę na poczet wykonania i dostarczenia kotłowni kontenerowej X. W tym samym dniu została wystawiona faktura zaliczkowa na wartość zaliczki i wykazana w deklaracji VAT-7 za miesiąc kwiecień 2018 r. w pozycji nr 22 - export towarów ze stawką 0% VAT. W zawartej umowie Strony uzgodniły, że wysyłka towaru do kontrahenta nastąpi 22 sierpnia 2018 r. Proces produkcji zakończy się po uruchomieniu urządzenia i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, nie później niż 30 dni od daty wysyłki (transakcja powinna zakończyć się w dniu 21 września 2018 r.).

2018
28
paź

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanej

Fragment:

Zaliczka I pierwotnie została zaliczona na poczet ceny sprzedaży całej Nieruchomości, przy czym jeśli po otrzymaniu Zaliczki I nastąpi podział Nieruchomości, to Zaliczka I zostanie proporcjonalnie zaliczona na poczet ceny Nieruchomości I oraz ceny Nieruchomości II. W związku z powyższym opisem powstała wątpliwość, czy Zaliczka I otrzymana przez Sprzedającą podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w całości lub w części w momencie jej otrzymania. Z cytowanego wyżej art. 19a ust. 8 ustawy o VAT wynika, że jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty (zaliczkę), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. W okolicznościach analizowanej sprawy tut. Organ stwierdził, że otrzymana przez Sprzedającą Zaliczka I wpłacona tytułem przyszłej dostawy Nieruchomości mieści się w dyspozycji art. 19a ust. 8 ustawy. W chwili dokonywania wpłaty Zaliczki I możliwe jest określenie przedmiotu dostawy (tj. Nieruchomość) i jednoznaczne określenie wysokości opodatkowania tego towaru. W przedmiotowej sprawie kwota Zaliczki I nie może być zaliczona na poczet sprzedaży innej nieruchomości niż tylko Nieruchomość.

2018
28
paź

Istota:

- sprzedaż Działek Przyszłych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%;- otrzymane Zaliczki stanowią należność, o której mowa w art. 19a ust. 8 ustawy, otrzymanie której skutkuje powstaniemobowiązku podatkowego w odniesieniu do otrzymanej kwoty;

Fragment:

Należy jednak wskazać, że na mocy art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4. Ustawodawca nie zamieścił w treści ustawy definicji zaliczki. Zgodnie z definicją wskazaną w „ Małym słowniku języka polskiego ” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994), zaliczka to część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet tej należności. Zatem zaliczkę wpłaca się na poczet przyszłej dostawy towarów lub przyszłego wykonania usługi przed faktyczną dostawą lub faktycznym wykonaniem usługi. Kwestie zadatku są uregulowane w ustawie Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 394 § 1 Kodeksu cywilnego w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Jak stanowi art. 394 § 2 ww. Kodeksu w razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

2018
4
paź

Istota:

Możliwość zastosowania stawki 0% w odniesieniu do otrzymanych zaliczek dotyczących eksportu towarów, pomimo że wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż 2 miesiące od końca miesiąca otrzymania tych części płatności na podstawie art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 11, 9a i 9b ustawy oraz otrzymaną zaliczkę należy wykazać w deklaracji VAT w rozliczeniu za okres, w którym tą zaliczkę otrzymano.

Fragment:

Natomiast jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4 (art. 19a ust. 8 ustawy). Powyższa zasada, z uwagi na brak odmiennych regulacji w tym zakresie, odnosi się również do zaliczek z tytułu eksportu towarów. Zatem w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet eksportu towarów, w stosunku do której na podstawie art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 11, 9a i 9b ustawy Wnioskodawca ma prawo zastosowania stawki podatku w wysokości 0%, stosownie do art. 19a ust. 8 ustawy Wnioskodawca powinien wykazać otrzymaną zaliczkę opodatkowaną stawką 0% w rozliczeniu za okres, w którym tą zaliczkę otrzymał. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2, zgodnie z którym jest zobowiązany do wykazania otrzymanych zaliczek dotyczących eksportu towarów w deklaracji VAT składanej za miesiąc otrzymania danej zaliczki również należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
23
wrz

Istota:

W zakresie ustalenia, w którym momencie uiszczone zaliczki z tytułu zakupu lub wytworzenia środka trwałego stanowiącego element inwestycji Spółki na terenie SSE stanowią wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu Rozporządzenia SSE (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Fragment:

(...) zaliczki będą mogły zostać zaliczone do wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną. Zatem, w sytuacji: i. uiszczania przez Spółkę zaliczek, ii. gdy jednocześnie płatność pozostałej części ceny nabycia przypadająca na rzecz danego dostawcy była płatna w ratach (transzach), przy czym raty te nie miały już charakteru zaliczek (a były płatnościami częściowymi), iii. zaś zaliczka była „ zaliczana ” na poczet określonej transzy (płatności częściowej) -zapłacone zaliczki z tytułu zakupu lub wytworzenia składnika majątkowego stanowiącego element inwestycji Spółki na terenie SSE powinny stanowić wydatek kwalifikujący się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu § 6 Rozporządzenia SSE w momencie uiszczenia płatności częściowej, na poczet której „ zaliczono ” dana zaliczkę. W tym zakresie zastosowanie znajduje argumentacja przedstawiona przez Wnioskodawcę w uzasadnieniu do pytania nr 2 niniejszego wniosku, w kontekście definitywnego charakteru płatności częściowych na potrzeby ustalania wysokości wydatków inwestycyjnych. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, zapłacone zaliczki z (...)

2018
16
wrz

Istota:

Opodatkowania dostawy nieruchomości oraz prawa do odliczenia podat-ku z tytułu jej nabycia

Fragment:

Przy czym powyższy wniosek dotyczy zarówno podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup Nieruchomości, jak i podatku naliczonego na fakturach dokumentujących otrzymanie Zaliczek. W przypadku uznania, że sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości podlega opodatkowaniu 23% VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega bowiem również kwota Zaliczek, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT („ Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4. ”). Z powyższego przepisu wynika, że każda wpłacona przez dostawą towaru kwota, która stanowi całość lub część zapłaty, skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu dostawy tego towaru - w stosunku do otrzymanej kwoty. Z uwagi na to, że Zaliczki mają być zaliczone na poczet ceny sprzedaży Nieruchomości, należy uznać, że stanowi ona należność, o której mowa w art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, której otrzymanie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku VAT. Przy czym powyższy przepis nie traktuje zaliczek, przedpłat itp. jako samodzielnych czynności opodatkowanych VAT, lecz jedynie określa szczególny moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dokonania dostawy towarów, na poczet której wpłacane są zaliczki.

2018
25
lip

Istota:

Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze zwrotem zaliczki.

Fragment:

Zwrot zaliczki dokonano, gdyż dostawca nie wywiązał się ze złożonego zamówienia. Wnioskodawca był zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w momencie wystawienia faktur pierwotnych i odliczył podatek VAT z faktur zaliczkowych. Obecnie również jest nieprzerwanie zarejestrowanym podatnikiem oraz składa deklaracje podatku VAT. Nabycie zamówionego sprzętu było związane z działalnością rolniczą opodatkowaną podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem Wnioskodawca zadał następujące pytania: Czy w związku z otrzymaniem zwrotu zaliczki i otrzymania faktur korygujących po okresie 5 letnim, Spółka musi podatek wykazać (obniżyć podatek naliczony) w deklaracjach za miesiąc w którym otrzymała faktury korekty potwierdzające zwrot zaliczki, czy jednak nie musi obniżać podatku VAT naliczonego w związku z tym, że minęło 5 lat od wpłacenia zaliczki? Jeżeli Spółka jednak musi obniżyć podatek naliczony, to z jaką stawką powinna być wystawiona korekta faktury potwierdzająca zwrot zaliczki, wobec obowiązywania w czasie zdarzenia (zwrotu zaliczki) stawki 23% czy w czasie wpłaty zaliczki tj. 22%? Stanowisko Wnioskodawcy (uzupełnione w piśmie z dnia 14 maja (...)