Zaliczka | Interpretacje podatkowe

Zaliczka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaliczka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Na skutek zawarcia Porozumienia nie została zrealizowana Umowa pomiędzy Sprzedającym a Korzystającym. Wystąpiła więc sytuacja, w której nie doszło do sprzedaży. Natomiast na skutek postanowienia zawartego w Porozumieniu przewidującego, że prawa wynikające z wpłacenia zaliczek zostały przekazane Finansującemu, miała miejsce sytuacja równoważna w skutkach prawnych ze zwrotem zaliczek.
Fragment:
W tym bowiem dniu miał bowiem miejsce skutek otrzymania zaliczek. Choć w tym wypadku nie nastąpiła fizyczna wpłata środków pieniężnych, to jednak zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, że w dniu zawarcia Porozumienia miały miejsce nie tylko skutki w postaci „ zwrotu ” zaliczek na rzecz Korzystającego, ale również nastąpiła „ wpłata ” zaliczek przez Finansującego. Stanowisko takie potwierdzają sądy administracyjne. Przykładowo, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 lutego 2015 r. o sygn. I FSK 1911/13 uznał, że: „ obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanej zaliczki na poczet przyszłej dostawy nieruchomości powstał u wnioskodawcy z chwilą zawarcia Umowy przeniesienia praw i obowiązków. Okoliczność zaś, że wnioskodawca nie otrzymał zaliczki w postaci materialnej - środków pieniężnych, nie oznacza zdaniem Sądu, iż zaliczki nie otrzymał w ogóle, bowiem w umowie z dnia 29 grudnia 2011 r. wnioskodawca przyznał, iż w związku z zapłaceniem zaliczki na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 4 października 2007 r. nabywca zobowiązany był do zapłaty ceny zakupu nieruchomości pomniejszonej o kwotę zaliczki, tak więc przejęty od H. dług w postaci zaliczki wpłaconej mu przez nabywcę stanowił pokrycie części ceny ostatecznej sprzedaży nieruchomości ”.
2016
5
gru

Istota:
W zakresie możliwości ujęcia w przychodach działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię, kontynuowanej po śmierci jej męża, zaliczki pobranej przez niego na poczet wykonania usług
Fragment:
(...) zaliczkę na poczet wykonania przyszłych usług, wystawiając fakturę zaliczkową. Od kwoty tej zaliczki został naliczony i odprowadzony należny podatek od towarów i usług. Natomiast zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych nie została rozliczona i kwota tej zaliczki nie powiększała przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie tego podatku. Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: „ updof ”), za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. Natomiast zgodnie z art. 14 ust 3 pkt 1 updof do przychodów nie zalicza się m.in. pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Zatem mąż Wnioskodawczyni nie mógł uwzględnić w swoich przychodach z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wskazanej zaliczki albowiem usługa nie została wykonana. Wnioskodawczyni obecnie kontynuując działalność gospodarczą po mężu, w momencie wykonania usługi wystawi fakturę końcową obejmującą otrzymaną już w działalności gospodarczej męża zaliczkę i uwzględni w swoich przychodach z tytułu działalności gospodarczej całą kwotę wynikającą z faktury.
2016
3
gru

Istota:
1. Czy zaliczki wpłacone w Polsce stanowią nadpłatę, o zwrot której należy wystąpić do urzędu skarbowego wraz z korektą list płac i deklaracji PIT-4R?
2. Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo dokonując korekty PIT-11 wystawionych dla tych pracowników wykazując wynagrodzenie za czas pracy w Niemczech jako dochód zwolniony od podatku, a w pozycji zaliczka pobrana przez płatnika wykazując kwotę zaliczki na podatek dochodowy w wysokości pobranej i odprowadzonej do urzędu skarbowego?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy zaliczki wpłacone w Polsce stanowią nadpłatę, o zwrot której należy wystąpić do urzędu skarbowego wraz z korektą list płac i deklaracji PIT-4R? Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo dokonując korekty PIT-11 wystawionych dla tych pracowników wykazując wynagrodzenie za czas pracy w Niemczech jako dochód zwolniony od podatku, a w pozycji zaliczka pobrana przez płatnika wykazując kwotę zaliczki na podatek dochodowy w wysokości pobranej i odprowadzonej do urzędu skarbowego? Ad. 1. Wnioskodawca wskazał, że w przypadku pracowników, którzy pracowali na terenie Niemiec więcej niż 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym nie jest możliwe dokonanie korekty sporządzonych list płac oraz PIT-4R, ze względu na to, że zaliczki na podatek dochodowy od dochodu podlegającego opodatkowaniu za granicą zostały faktycznie pobrane i odprowadzone do urzędu skarbowego w Polsce. Sytuacja taka nie powoduje powstania nadpłaty po stronie płatnika, a gdy sporządzone przez płatnika informacje odzwierciedlają stan rzeczywisty brak jest podstaw do ich zmiany. Zgodnie bowiem z § 2 pkt 2 art. 75 Ordynacji podatkowej (...)
2016
28
lis

Istota:
Czy w momencie otrzymania przez Spółkę zaliczki na poczet przyszłych świadczeń (np. w dniu podpisania kontraktu) powstanie przychód do opodatkowania? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w momencie otrzymania przez Spółkę zaliczki na poczet przyszłych świadczeń (np. w dniu podpisania kontraktu) powstanie przychód do opodatkowania? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) W ocenie Spółki, w momencie otrzymania przez Spółkę zaliczki (np. w dniu podpisania kontraktu) nie powstanie przychód do opodatkowania. Zaliczka będzie przekształcać się w ostateczną płatność proporcjonalnie w każdym z momentów, w którym część wpłaconej zaliczki zostanie zaliczona na poczet płatności o charakterze ostatecznym. Stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (tj. m.in. zaliczek). Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 25 września 2014 r., sygn. akt IPPB5/423-631/14-2/MK w sposób szczegółowy określił elementy stanu faktycznego konieczne do ustalenia, czy otrzymanie zaliczki powoduje powstanie przychodu podatkowego: Otrzymanie zaliczki nie kreuje przychodu po stronie otrzymującego wpłatę, jeżeli zapłata/zaliczka dotyczy dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Wyłączenie o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 1 updop nie dotyczy zaliczek, które dotyczą dostaw towarów wykonanych w okresie sprawozdawczym, w którym została uiszczona zaliczka.
2016
27
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet przyszłych zysków w spółce komandytowej, w której będzie wspólnikiem.
Fragment:
Natomiast w dniu 8 lipca 2016 r. wniosek w części dotyczącej pytań: nr 1 w zakresie skutków podatkowych zmiany proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej został rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB1/4511-1-573/16-2/SŚ , nr 3 w zakresie skutków podatkowych częściowego lub całkowitego zwrotu zaliczki lub zaliczek pobranych na poczet udziału w zysku spółki kapitałowej oraz nr 4 w zakresie skutków podatkowych rozliczenia pobranych zaliczek po zakończeniu roku podatkowego został rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB1/4511-1-573/16-4/SŚ. Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 2, otrzymanie przez niego zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki nie będzie skutkowało obowiązkiem uwzględnienia tej zaliczki w kalkulacji dochodu Wnioskodawcy za okres, w którym wskazana zaliczka zostanie otrzymana. KSH nie zawiera regulacji dotyczących możliwości pobierania zaliczek na poczet udziału w zysku spółki komandytowej. Zdaniem Wnioskodawcy należy zatem uznać, iż wspólnicy spółki komandytowej mogą podjąć decyzję, na mocy której będą uprawnieni do pobierania w trakcie roku zaliczek na poczet przyszłego zysku osiągniętego przez taką spółkę. KSH nie zawiera również regulacji dotyczących zwrotu wypłaconych wspólnikom zaliczek, w sytuacji gdy spółka nie osiągnie zysku, na poczet którego zaliczki te zostały wypłacone. Jednocześnie Wnioskodawca zwraca uwagę, że zgodnie z art. 2 KSH, w kwestiach nie uregulowanych w tej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2016
31
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych częściowego lub całkowitego zwrotu zaliczki lub zaliczek pobranych na poczet udziału w zysku spółki kapitałowej oraz rozliczenia pobranych zaliczek po zakończeniu roku podatkowego.
Fragment:
W myśl bowiem art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne. Wysokość zaliczek, z zastrzeżeniem ust. 3f, ustala się w następujący sposób: obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku; zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b; zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające (art. 44 ust. 3 ww. ustawy). Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, opodatkowani na zasadach określonych w art. 30c, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące, z uwzględnieniem art. 27b (art. 44 ust. 3f ww. ustawy). Zgodnie natomiast z art. 44 ust. 3h ww. (...)
2016
31
lip

Istota:
Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki będzie skutkowało obowiązkiem uwzględnienia tej zaliczki w kalkulacji dochodu Wnioskodawcy za okres, w którym wskazana zaliczka została otrzymana?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy zmiana, po zakończeniu roku obrotowego, proporcji w jakiej Wnioskodawca uczestniczy w zysku Spółki, spowoduje u niego konieczność korekty odprowadzonych w ciągu zakończonego roku obrotowego (podatkowego) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i potencjalnie zapłaty odsetek za zwłokę... Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki będzie skutkowało obowiązkiem uwzględnienia tej zaliczki w kalkulacji dochodu Wnioskodawcy za okres, w którym wskazana zaliczka została otrzymana... Czy kwoty zwracane do Spółki tytułem częściowego lub całkowitego zwrotu pobranej zaliczki lub zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki przez niego i innych Wspólników będą dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo... Czy w przypadku, w którym wypłacone zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki przekroczą część zysku przypadającego Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją, zaś Wnioskodawca nie rozliczy ze Spółką otrzymanych w ciągu roku obrotowego (podatkowego) zaliczek, Wnioskodawca osiągnie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w wysokości odsetek, jakie musiałby zapłacić za korzystanie z kapitału w tej wysokości (różnicy pomiędzy pobranymi zaliczkami a przypadającym mu udziałem w zysku w oparciu o Ostateczną proporcję), który to przychód powinien rozliczyć w zeznaniu rocznym, po zakończeniu roku obrotowego (podatkowego)...
2016
31
lip

Istota:
Czy przyjęcie zaliczki/zadatku na poczet sprzedaży mieszkania będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych w części w jakiej Wnioskodawca nabył prawo własności do lokalu mieszkalnego od byłej małżonki w sytuacji, gdy ostateczna umowa sprzedaży zostanie zawarta w roku 2017?W razie udzielenia odpowiedzi o konieczności opodatkowania zaliczki/zadatku jako przychodu uzyskanego ze sprzedaży tej części lokalu mieszkalnego Wnioskodawca wniósł o udzielnie odpowiedzi na pytanie czy wpłata w całości lub w części zaliczki/zadatku otrzymanej na poczet sprzedaży mieszkania, jako zaliczka na poczet kupna mieszkania będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania jako wydatkowana na własne cele mieszkaniowe?
Fragment:
Wnioskodawca nie wyklucza, że otrzymana w roku 2016 zaliczka/zadatek zostanie wpłacona również jako zaliczka na kupno nowego mieszkania do którego ostatecznie dojdzie w roku 2017 (podpisanie aktu notarialnego). W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy przyjęcie zaliczki/zadatku na poczet sprzedaży mieszkania będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych w części w jakiej Wnioskodawca nabył prawo własności do lokalu mieszkalnego od byłej małżonki w sytuacji, gdy ostateczna umowa sprzedaży zostanie zawarta w roku 2017... W razie udzielenia odpowiedzi o konieczności opodatkowania zaliczki/zadatku jako przychodu uzyskanego ze sprzedaży tej części lokalu mieszkalnego Wnioskodawca wniósł o udzielnie odpowiedzi na pytanie czy wpłata w całości lub w części zaliczki/zadatku otrzymanej na poczet sprzedaży mieszkania, jako zaliczka na poczet kupna mieszkania będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania jako wydatkowana na własne cele mieszkaniowe... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1 Uzyskana na poczet sprzedaży mieszkania zaliczka nie podlega opodatkowaniu, ponieważ nie stanowi zbycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Samo zawarcie umowy przedwstępnej i otrzymanie na jej podstawie zaliczki nie powoduje skutków podatkowych, gdyż w tej sytuacji nie możemy mówić o przeniesieniu własności nieruchomości, a jedynie o zobowiązaniu do takiego przeniesienia w określonym terminie.
2016
24
lip

Istota:
Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki będzie skutkowało obowiązkiem uwzględnienia tej zaliczki w kalkulacji dochodu Wnioskodawcy za okres, w którym wskazana zaliczka została otrzymana?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy zmiana, po zakończeniu roku obrotowego, proporcji w jakiej Wnioskodawca uczestniczy w zysku Spółki, spowoduje u niego konieczność korekty odprowadzonych w ciągu zakończonego roku obrotowego (podatkowego) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i potencjalnie zapłaty odsetek za zwłokę... Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki będzie skutkowało obowiązkiem uwzględnienia tej zaliczki w kalkulacji dochodu Wnioskodawcy za okres, w którym wskazana zaliczka została otrzymana... Czy kwoty zwracane do Spółki tytułem częściowego lub całkowitego zwrotu pobranej zaliczki lub zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki przez niego i innych Wspólników będą dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo... Czy w przypadku, w którym wypłacone zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki przekroczą część zysku przypadającego Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją, zaś Wnioskodawca nie rozliczy ze Spółką otrzymanych w ciągu roku obrotowego (podatkowego) zaliczek, Wnioskodawca osiągnie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w wysokości odsetek, jakie musiałby zapłacić za korzystanie z kapitału w tej wysokości (różnicy pomiędzy pobranymi zaliczkami a przypadającym mu udziałem w zysku w oparciu o Ostateczną proporcję), który to przychód powinien rozliczyć w zeznaniu rocznym, po zakończeniu roku obrotowego (podatkowego)...
2016
13
lip

Istota:
Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki będzie skutkowało obowiązkiem uwzględnienia tej zaliczki w kalkulacji dochodu Wnioskodawcy za okres, w którym wskazana zaliczka została otrzymana?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy zmiana, po zakończeniu roku obrotowego, proporcji w jakiej Wnioskodawca uczestniczy w zysku Spółki, spowoduje u niego konieczność korekty odprowadzonych w ciągu zakończonego roku obrotowego (podatkowego) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i potencjalnie zapłaty odsetek za zwłokę... Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki będzie skutkowało obowiązkiem uwzględnienia tej zaliczki w kalkulacji dochodu Wnioskodawcy za okres, w którym wskazana zaliczka została otrzymana... Czy kwoty zwracane do Spółki tytułem częściowego lub całkowitego zwrotu pobranej zaliczki lub zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki przez niego i innych Wspólników będą dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo... Czy w przypadku, w którym wypłacone zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki przekroczą część zysku przypadającego Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją, zaś Wnioskodawca nie rozliczy ze Spółką otrzymanych w ciągu roku obrotowego (podatkowego) zaliczek, Wnioskodawca osiągnie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w wysokości odsetek, jakie musiałby zapłacić za korzystanie z kapitału w tej wysokości (różnicy pomiędzy pobranymi zaliczkami a przypadającym mu udziałem w zysku w oparciu o Ostateczną proporcję), który to przychód powinien rozliczyć w zeznaniu rocznym, po zakończeniu roku obrotowego (podatkowego)...
2016
7
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zaliczka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.