Zaliczka | Interpretacje podatkowe

Zaliczka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaliczka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1) Czy Spółka postępuje prawidłowo, dokonując poboru zaliczki na podatek w miesiącu wypłaty wynagrodzenia za miesiąc poprzedni, tj. za miesiąc w którym pracownik otrzymał dofinansowanie (przysporzenie) z ZFŚS?
2) Czy dopuszczalny jest pobór zaliczek na podatek w kasie Spółki w sytuacji kiedy pracownik ma taką możliwość (przebywa fizycznie w pracy) i wyraził wolę na dokonanie wpłaty zaliczki w formie gotówkowej?
Fragment:
Pracownikom korzystającym z ZFŚS, którzy wykorzystali już limit powyższego zwolnienia, zostaje pobrana i odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy od dofinansowania w dwojaki sposób: z wynagrodzenia lub z wpłaty należnej zaliczki do kasy Przedsiębiorstwa, ponieważ Wnioskodawca dokonuje wypłat wynagrodzeń z początkiem miesiąca następującego po miesiącu za który należne jest wynagrodzenie. W przypadku braku wpłaty zaliczki na podatek do kasy Przedsiębiorstwa w miesiącu otrzymania świadczenia, Wnioskodawca dokonuje potrącenia należnej zaliczki z wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło dofinansowanie. Zasadniczo ma to miejsce wyłącznie w przypadku korzystania przez pracowników z wczasów w zakładowym ośrodku wypoczynkowym. Kiedy to pracownicy z uwagi na przebywanie w odległym miejscu i na urlopie nie mają możliwości dokonać wpłaty należnej zaliczki do kasy. Spółka przyjęła, że w przypadku dofinansowania za wczasy potrąca należną zaliczkę z wynagrodzenia za miesiąc, w którym świadczenie to miało miejsce, wypłaconego jednak już w miesiącu następnym. Ponadto sporadycznie mogą też wystąpić przypadki, w których pracownik nie wpłacił zaliczki do kasy w odpowiednim terminie z tytułu, np.: korzystania z dofinansowania do wycieczki i została mu ona pobrana w sposób tożsamy jak za dofinansowanie do wczasów.
2017
26
wrz

Istota:
Obowiązek wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc poprzedzający połącznie spółek
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w niniejszej sytuacji to Spółka Przejmująca jako następca prawny powinna uiścić zaliczkę w imieniu Spółki Przejmowanej w takiej wysokości w jakiej Spółka Przejmowana czyniła to w miesiącach poprzedzających połączenie - w przedstawionym zdarzeniu przyszłym uproszczoną zaliczkę na podatek dochodowy. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdyby połączenie spółek nastąpiło przed upływem terminu do wpłaty zaliczki za miesiąc poprzedzający połączenie Spółka Przejmująca powinna uiścić dwie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc poprzedzający miesiąc połączenia odpowiednio zaliczkę na zasadach ogólnych płaconą we własnym imieniu oraz zaliczkę uproszczoną płaconą w imieniu Spółki Przejmowanej (o ile wcześniej zaliczka ta nie została uregulowana przez Spółkę Przejmowaną). Należy bowiem wskazać, że zobowiązania podatkowe za okres przed dniem podziału jako tzw. zamknięte stany faktyczne należy uiścić odrębnie dla spółki przejmowanej oraz przejmującej. W szczególności nie należy łączyć w jedną zaliczkę na podatek dochodowy zaliczki należnej za miesiąc poprzedzający miesiąc połączenia od spółki przejmowanej oraz przejmującej. W konsekwencji zaliczka płacona: w części (...)
2017
24
sie

Istota:
Obowiązek uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych po połączeniu się spółek
Fragment:
Stąd zdaniem Wnioskodawcy, za miesiąc połączenia i miesiące kolejne Spółka Przejmująca będzie uiszczać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych na zasadach ogólnych. Zaliczkę za miesiąc w którym nastąpiło połączenie spółek, tj. dokonano wpisu połączenia w KRS i miesiące kolejne, zobowiązana jest wpłacić wyłącznie Spółka Przejmująca we własnym imieniu. Zaliczka taka powinna być każdorazowo obliczona jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od sumy dochodu Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej, a sumą zaliczek wpłaconych za poprzednie miesiące przez Spółkę Przejmowaną oraz Przejmującą. Przy czym uwzględniać należy wyłącznie dochody/przychody/koszty oraz wpłacone zaliczki od początku roku podatkowego tych spółek. W szczególności jako, że rok podatkowy Spółki Przejmowanej różni się od roku Spółki Przejmującej nieuprawnionym byłoby kolejny raz ujęcie dochodu/przychodu/kosztu czy zaliczek Spółki Przejmowanej za poprzednie jej lata podatkowe. Stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17 kwietnia 2014 r., Znak: IPTPB3/423-44/14-4/PM , w której organ wskazał, że w związku z połączeniem, Wnioskodawca ma obowiązek wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc, w którym nastąpiło połączenie.
2017
24
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca powinien pełnić funkcję płatnika z tytułu realizacji zleceń dewizowych wystawionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczących zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych, czy też to na świadczeniobiorcy (podatniku) ciąży obowiązek samodzielnego obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od zagranicznych świadczeń otrzymywanych w formie zleceń dewizowych?
Fragment:
Stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy – od wypłacanych przez nie emerytur i rent. W myśl art. 35 ust. 3 ww. ustawy, zaliczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1e, z tym, że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy, stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty. Zgodnie natomiast z art. 44 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z emerytur i rent z zagranicy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a. Na podstawie art. 44 ust. 3a ww. ustawy, podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
2017
18
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
W wypadku zwłoki z zaoferowaniem świadczenia wzajemnego wymagalnego wcześniej, zaliczka dana przy zawieraniu umowy może zostać zatrzymana przez jedną ze stron do czasu zaoferowania świadczenia wzajemnego przez drugą stronę (art. 490 Kodeksu). W przypadku niedojścia umowy do skutku lub odstąpienia od niej przez którąś ze stron, kwota staje się świadczeniem nienależnym. Zamierzony cel nie został osiągnięty (art. 410 § 2 powołanej ustawy). Osoba, która wpłaciła zaliczkę uzyskuje tym samym roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia. Jeżeli jedna ze stron odstąpi od umowy, to zaliczka musi być zwrócona w takiej samej wysokości, w jakiej została uiszczona. W szczególności zaznaczenia wymaga, że zaliczka uiszczana przy zawieraniu umowy przedwstępnej sprzedaży rzeczy lub prawa nie jest ceną nabycia tej rzeczy lub prawa, a dopiero może zostać zaliczona na poczet takiej ceny w przypadku zawarcia umowy sprzedaży (umowy przyrzeczonej). W sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy (przy braku odmiennych postanowień umownych w tym zakresie), zaliczka podlega zwrotowi w nominalnej wysokości. Z uwagi na omówiony charakter zaliczki wskazać należy, że nie stanowi ona przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
12
sie

Istota:
W zakresie ustalenia, czy wypłacona zleceniobiorcy zwrotna zaliczka na poczet zwiększonych kosztów pobytu za granicą i bezzwrotna zaliczka na poczet wynagrodzenia stanowią przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Fragment:
W związku z powyższym wypłata zaliczki na poczet wynagrodzenia będzie rodziła konieczność poboru przez Wnioskodawcę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w miesiącu wypłacenia tej zaliczki. Wynika to z faktu, że za moment uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać, zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. na dzień otrzymania lub pozostawienia do dyspozycji środków pieniężnych na rzecz danego opiekuna, bowiem ogólna zasada dotycząca przychodu ma zastosowanie również do należności otrzymywanych z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji otrzymana zaliczka na poczet wynagrodzenia rodzi takie same konsekwencje podatkowe jak otrzymane wynagrodzenie. Zatem gdy Wnioskodawca wypłaci Zleceniobiorcy zaliczkę na poczet wynagrodzenia płatnego zgodnie z zawartą umową co dwa miesiące po stronie zleceniobiorcy powstanie przychód w miesiącu wypłaty tej zaliczki. Inaczej będzie w przypadku zaliczek wypłacanych na poczet kosztów zwiększonego utrzymania za granicą. Strony umowy przewidziały, że mogą być one zwrócone przez zleceniobiorcę, a jeżeli nie zostaną zwrócone w taki sposób Wnioskodawca potrąci całość zaliczki z wynagrodzenia zleceniobiorcy. Taka zaliczka na poczet zwiększonych kosztów utrzymania za granicą, której zwrot następuje przez potrącenie lub na skutek jej wcześniejszego zwrotu przez zleceniobiorcę nie jest przychodem w rozumieniu ustawowym dlatego że de facto ma ona charakter zwrotny i po stronie zleceniobiorcy nie powstaje przysporzenie (aktywa zleceniobiorcy nie ulegają powiększeniu, a jego pasywa nie ulegają zmniejszeniu).
2017
10
sie

Istota:
W zakresie ustalenia, czy wypłacona zleceniobiorcy zwrotna zaliczka na poczet zwiększonych kosztów pobytu za granicą i bezzwrotna zaliczka na poczet wynagrodzenia stanowią przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Fragment:
W związku z powyższym wypłata zaliczki na poczet wynagrodzenia będzie rodziła konieczność poboru przez Wnioskodawcę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w miesiącu wypłacenia tej zaliczki. Wynika to z faktu, że za moment uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać, zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. na dzień otrzymania lub pozostawienia do dyspozycji środków pieniężnych na rzecz danego opiekuna, bowiem ogólna zasada dotycząca przychodu ma zastosowanie również do należności otrzymywanych z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji otrzymana zaliczka na poczet wynagrodzenia rodzi takie same konsekwencje podatkowe jak otrzymane wynagrodzenie. Zatem gdy Wnioskodawca wypłaci Zleceniobiorcy zaliczkę na poczet wynagrodzenia płatnego zgodnie z zawartą umową co dwa miesiące po stronie zleceniobiorcy powstanie przychód w miesiącu wypłaty tej zaliczki. Inaczej będzie w przypadku zaliczek wypłacanych na poczet kosztów zwiększonego utrzymania za granicą. Strony umowy przewidziały, że mogą być one zwrócone przez zleceniobiorcę, a jeżeli nie zostaną zwrócone w taki sposób Wnioskodawca potrąci całość zaliczki z wynagrodzenia zleceniobiorcy. Taka zaliczka na poczet zwiększonych kosztów utrzymania za granicą, której zwrot następuje przez potrącenie lub na skutek jej wcześniejszego zwrotu przez zleceniobiorcę nie jest przychodem w rozumieniu ustawowym dlatego że de facto ma ona charakter zwrotny i po stronie zleceniobiorcy nie powstaje przysporzenie (aktywa zleceniobiorcy nie ulegają powiększeniu, a jego pasywa nie ulegają zmniejszeniu).
2017
7
sie

Istota:
W zakresie prawa do skorzystania z preferencyjnej stawki odsetek od zaległości podatkowych
Fragment:
Obniżona stawka odsetek powinna niewątpliwie znaleźć zastosowanie również do odsetek od nieuiszczonych w terminie zaliczek na podatek. Przepis art. 25 ust. 1 ustawy CIT nakazuje podatnikom wpłacanie miesięcznych zaliczek, nie obciążając ich natomiast obowiązkiem składania deklaracji na te zaliczki. Tym niemniej, wysokość miesięcznych zaliczek wykazywana jest w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za dany rok podatkowy (CIT 8). Przekształcenie istniejącegow trakcie roku podatkowego obowiązku uiszczania zaliczek w obowiązek uiszczenia zobowiązania podatkowego, nie przekreśla możliwości zastosowania art. 56 § la Ordynacji Podatkowej w sytuacji, gdy podatnik „ skoryguje ” w deklaracji rocznej CIT-8 wysokość uiszczanych w trakcie roku podatkowego zaliczek. Mianowicie, wskazanie w pozycjach 59-82 oraz 94 formularza deklaracji CIT-8 odmiennej kwoty zaliczek w odniesieniu do zaliczek uiszczanych w trakcie roku podatkowego, stanowi swoistą korektę rozliczeń podatkowych podatnika z tytułu zaliczek i wypełnia warunek wskazany w treści art. 56 § la Ordynacji Podatkowej. Co należy wyraźnie podkreślić, ten wyżej opisany sposób działania jest jedynym dostępnym podatnikowi środkiem umożliwiającym skorygowanie rozliczeń zaliczkowychz dwóch powodów.
2017
3
sie

Istota:
Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania czynności sprzedaży wydzielonej nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania gruntu) stawką podatku w wysokości 23% VAT. W konsekwencji, mając na uwadze treść cyt. art. 19a ust. 1 i 8 ustawy, Wnioskodawca winien rozliczyć podatek należny zarówno od kwoty zaliczki w odniesieniu do otrzymanej od kontrahenta kwoty a następnie od uzgodnionej (ostatecznej) ceny transakcji.
Fragment:
W dniu zapłaty zaliczki, a tym bardziej ceny nabycia w stosunku do nieruchomości, tj. wydzielonej działki, będzie wydana prawomocna decyzja o warunkach zabudowy, gdyż wydanie takiej decyzji jest warunkiem zapłaty zaliczki i zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży. Nieruchomość jest niezabudowana, dlatego nie podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy o VAT. W związku z powyższym należy przyjąć, że w przypadku zapłaty zaliczki a następnie ceny nabycia nieruchomości, transakcja podlega przepisom o VAT i dlatego należy naliczyć i odprowadzić podatek VAT. Stawka podatku powinna wynosić 23%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Towarami – według art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).
2017
25
lip

Istota:
Czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, w związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia w budownictwie, VAT z kwoty zaliczki otrzymanej w 2016 r. powinien być korygowany proporcjonalnie do poszczególnych usług, tj. etapów wykonywanych prac budowlanych?
Fragment:
Gdyby bowiem Wnioskodawca już w styczniu 2017 r. rozliczył i skorygował całą zaliczkę, uznać należałoby, że zaliczka udzielona została wyłącznie na jedną z usług, tj. etap wykonany w styczniu 2017 r. W związku z tym, jeżeli zamiarem stron było udzielenie zaliczki łącznie na każdy z etapów (usług) wykonywanych przez podwykonawcę, to uznać należy, że korekta zaliczki winna zostać wykonana proporcjonalnie do wartości wykonanej usługi i przypadającej na nią zaliczki. Odmienne stanowisko naruszałoby wyrażoną w art. 8 ustawy o zmianie ustawy o VAT, zgodnie z którą korekty zaliczki dokonuje się w okresie, w którym faktycznie wykonano usługę, tj. korygowana zaliczka musi być ściśle związana z wykonaną w tym okresie usługą. Ponadto w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, odmienna interpretacja skutkowałaby wykazaniem przez Zlecającego roboty budowlane podatku należnego od zaliczki, w stosunku do usług, które de facto jeszcze nie zostały wykonane. Wnioskodawca wskazał również, że część zaliczki przypadająca na usługi wykonane przed 1 stycznia 2017 r. została rozliczona jeszcze w 2016 r. z zastosowaniem stawki 23%. W stosunku do tych usług Wnioskodawca nie może dokonywać korekty zaliczki. Zatem zaliczka winna zostać rozliczona proporcjonalnie do wykonania poszczególnych etapów usług.
2017
22
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zaliczka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.