Zaliczka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaliczka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
maj

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania i zwrotu zaliczki wypłaconej na poczet udziału w zysku spółki komandytowej.

Fragment:

Wnioskodawca nie korzysta z uproszczonej metody kalkulacji zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawcy do tej pory były wypłacane Zaliczki. Będą mu one również wypłacane w przyszłości. Dotychczas wypłacane Wnioskodawcy Zaliczki były przez niego traktowane jako skutkujące powstaniem przychodu, a tym samym, były przez Wnioskodawcę uwzględniane w podstawie opodatkowania ustalanej dla obliczenia wysokości należnej zaliczki na podatek dochodowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę Zaliczki będzie skutkowało obowiązkiem uwzględnienia tej Zaliczki w kalkulacji dochodu Wnioskodawcy za okres, w którym wskazana Zaliczka została otrzymana? Czy kwoty zwracane do Spółki tytułem częściowego lub całkowitego zwrotu pobranej Zaliczki lub Zaliczek przez Wnioskodawcę i innych Wspólników będą dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo? Czy w przypadku, w którym wypłacone Zaliczki przekroczą część zysku przypadającego Wnioskodawcy zgodnie z Ostatecznym rozliczeniem, zaś Wnioskodawca nie rozliczy ze Spółką otrzymanych w ciągu roku obrotowego Zaliczek, Wnioskodawca osiągnie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w wysokości odsetek, jakie musiałby zapłacić za korzystanie z kapitału (w wysokości różnicy pomiędzy pobranymi Zaliczkami, a przypadającym mu udziałem w zysku), w oparciu o Ostateczne rozliczenie, który to przychód powinien rozliczyć w zeznaniu rocznym, po zakończeniu roku obrotowego? Zdaniem Wnioskodawcy, Ad. 1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r.

2018
20
kwi

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania i późniejszego rozliczenia zaliczek na poczet udziału w zysku spółki komandytowej.

Fragment:

Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę Zaliczki będzie skutkowało obowiązkiem uwzględnienia tej Zaliczki w kalkulacji dochodu Wnioskodawcy za okres, w którym wskazana Zaliczka została otrzymana? Czy kwoty zwracane do Spółki tytułem częściowego lub całkowitego zwrotu pobranej Zaliczki lub Zaliczek przez Wnioskodawcę i innych Wspólników będą dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo? Czy w przypadku, w którym wypłacone Zaliczki przekroczą część zysku przypadającego Wnioskodawcy zgodnie z Ostatecznym rozliczeniem, zaś Wnioskodawca nie rozliczy ze Spółką otrzymanych w ciągu roku obrotowego Zaliczek, Wnioskodawca osiągnie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w wysokości odsetek, jakie musiałby zapłacić za korzystanie z kapitału (w wysokości różnicy pomiędzy pobranymi Zaliczkami, a przypadającym Mu udziałem w zysku), w oparciu o Ostateczne rozliczenie, który to przychód powinien rozliczyć w zeznaniu rocznym, po zakończeniu roku obrotowego? Zdaniem Wnioskodawcy: Otrzymanie przez Wnioskodawcę Zaliczki nie będzie skutkowało obowiązkiem uwzględnienia tej Zaliczki w kalkulacji dochodu Wnioskodawcy za okres, w którym wskazana Zaliczka została otrzymana. Kwoty zwracane do Spółki tytułem częściowego lub całkowitego zwrotu pobranej Zaliczki lub Zaliczek przez Wnioskodawcę i innych Wspólników będą dla Wnioskodawcy całkowicie neutralne podatkowo. W przypadku, w którym wypłacone Zaliczki przekroczą część zysku przypadającego Wnioskodawcy zgodnie z Ostatecznym rozliczeniem, zaś Wnioskodawca nie rozliczy ze Spółką otrzymanych w ciągu roku obrotowego Zaliczek, Wnioskodawca osiągnie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

2018
18
kwi

Istota:

Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodów z tytułu zwrotnej zaliczki na poczet zwiększonych kosztów pobytu za granicą oraz w zakresie ustalenia przychodów z tytułu bezzwrotnej zaliczki na poczet wynagrodzenia.

Fragment:

W związku z powyższym wypłata zaliczki na poczet wynagrodzenia będzie rodziła konieczność poboru przez Wnioskodawcę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w miesiącu wypłacenia tej zaliczki. Wynika to z faktu, że za moment uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać, zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f., na dzień otrzymania lub pozostawienia do dyspozycji środków pieniężnych na rzecz danego opiekuna, bowiem ogólna zasada dotycząca przychodu ma zastosowanie również do należności otrzymywanych z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji otrzymana zaliczka na poczet wynagrodzenia rodzi takie same konsekwencje podatkowe jak otrzymane wynagrodzenie. Zatem, gdy Wnioskodawca wypłaci Zleceniobiorcy zaliczkę na poczet wynagrodzenia płatnego zgodnie z zawartą umową co dwa miesiące, to po stronic zleceniobiorcy powstanie przychód w miesiącu wypłaty tej zaliczki. Inaczej będzie w przypadku zaliczek wypłacanych na poczet kosztów zwiększonego utrzymania za granicą. Strony umowy przewidziały, że mogą być one zwrócone przez zleceniobiorcę, a jeżeli nie zostaną zwrócone w taki sposób Wnioskodawca potrąci całość zaliczki z wynagrodzenia zleceniobiorcy. Taka zaliczka na poczet zwiększonych kosztów utrzymania za granicą, której zwrot następuje przez potrącenie lub na skutek jej wcześniejszego zwrotu przez zleceniobiorcę nie jest przychodem w rozumieniu ustawowym dlatego, że de facto ma ona charakter zwrotny i po stronie zleceniobiorcy nie powstaje przysporzenie (aktywa zleceniobiorcy nie ulegają powiększeniu, a jego pasywa nie ulegają zmniejszeniu).

2018
18
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodów z tytułu zwrotnej zaliczki na poczet zwiększonych kosztów pobytu za granicą oraz w zakresie ustalenia przychodów z tytułu bezzwrotnej zaliczki na poczet wynagrodzenia.

Fragment:

W związku z powyższym wypłata zaliczki na poczet wynagrodzenia będzie rodziła konieczność poboru przez Wnioskodawcę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w miesiącu wypłacenia tej zaliczki. Wynika to z faktu, że za moment uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać, zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f., na dzień otrzymania lub pozostawienia do dyspozycji środków pieniężnych na rzecz danego opiekuna, bowiem ogólna zasada dotycząca przychodu ma zastosowanie również do należności otrzymywanych z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji otrzymana zaliczka na poczet wynagrodzenia rodzi takie same konsekwencje podatkowe jak otrzymane wynagrodzenie. Zatem gdy Wnioskodawca wypłaci Zleceniobiorcy zaliczkę na poczet wynagrodzenia płatnego zgodnie z zawartą umową co trzy miesiące, to po stronie zleceniobiorcy powstanie przychód w miesiącu wypłaty tej zaliczki. Inaczej będzie w przypadku zaliczek wypłacanych na poczet kosztów zwiększonego utrzymania za granicą. Strony umowy przewidziały, że mogą być one zwrócone przez zleceniobiorcę, a jeżeli nie zostaną zwrócone w taki sposób Wnioskodawca potrąci całość zaliczki z wynagrodzenia zleceniobiorcy. Taka zaliczka na poczet zwiększonych kosztów utrzymania za granicą, której zwrot następuje przez potrącenie lub na skutek jej wcześniejszego zwrotu przez zleceniobiorcę nie jest przychodem w rozumieniu ustawowym dlatego, że de facto ma ona charakter zwrotny i po stronie zleceniobiorcy nie powstaje przysporzenie (aktywa zleceniobiorcy nic ulegają powiększeniu, a jego pasywa nie ulegają zmniejszeniu).

2018
18
kwi

Istota:

Czy wypłacona zleceniobiorcy zwrotna zaliczka na poczet zwiększonych kosztów pobytu za granicą i bezzwrotna zaliczka na poczet wynagrodzenia stanowią przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Fragment:

W związku z powyższym, wypłata zaliczki na poczet wynagrodzenia będzie rodziła konieczność poboru przez Wnioskodawcę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w miesiącu wypłacenia tej zaliczki. Wynika to z faktu, że za moment uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać, zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. na dzień otrzymania lub pozostawienia do dyspozycji środków pieniężnych na rzecz danego opiekuna, bowiem ogólna zasada dotycząca przychodu ma zastosowanie również do należności otrzymywanych z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji, otrzymana zaliczka na poczet wynagrodzenia rodzi takie same konsekwencje podatkowe jak otrzymane wynagrodzenie. Zatem, gdy Wnioskodawca wypłaci Zleceniobiorcy zaliczkę na poczet wynagrodzenia płatnego zgodnie z zawartą umową, co dwa miesiące po stronie zleceniobiorcy powstanie przychód w miesiącu wypłaty tej zaliczki. Inaczej będzie w przypadku zaliczek wypłacanych na poczet kosztów zwiększonego utrzymania za granicą. Strony umowy przewidziały, że mogą być one zwrócone przez zleceniobiorcę, a jeżeli nie zostaną zwrócone w taki sposób Wnioskodawca potrąci całość zaliczki z wynagrodzenia zleceniobiorcy. Taka zaliczka na poczet zwiększonych kosztów utrzymania za granicą, której zwrot następuje przez potrącenie lub na skutek jej wcześniejszego zwrotu przez zleceniobiorcę nie jest przychodem w rozumieniu ustawowym, dlatego że de facto ma ona charakter zwrotny i po stronie zleceniobiorcy nie powstaje przysporzenie (aktywa zleceniobiorcy nie ulegają powiększeniu, a jego pasywa nie ulegają zmniejszeniu).

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet przyszłych zysków w spółce komandytowej, w której będzie wspólnikiem oraz nierozliczenia przez Wnioskodawcę pobranych zaliczek po zakończeniu roku podatkowego

Fragment:

Mając powyższe na względzie, po podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy (dokonanej już po jego zakończeniu), w zależności od sytuacji Wspólnicy: będą zobligowani do zwrotu na rzecz Spółki kwoty pobranych zaliczek w tej części, która będzie przekraczała zysk przypadający ostatecznie na poszczególnych Wspólników, lub otrzymają od Spółki wypłatę w wysokości różnicy pomiędzy otrzymanymi zaliczkami, a zyskiem przynależnym ostatecznie poszczególnym Wspólnikom. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy otrzymanie przez Wspólników zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki będzie skutkowało obowiązkiem uwzględnienia tych zaliczek w kalkulacji podatku dochodowego od osób fizycznych Wspólników za okres, w którym wskazane zaliczki zostały otrzymane? Czy w przypadku, w którym wypłacone zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki przekroczą część zysku przypadającego poszczególnym Wspólnikom za dany rok, a Wspólnik nie rozliczy ze Spółką otrzymanych w ciągu roku obrotowego (podatkowego) zaliczek, Wspólnik ten osiągnie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w wysokości rynkowych odsetek, jakie musiałby zapłacić za korzystanie z kapitału w tej wysokości (różnicy pomiędzy pobranymi zaliczkami, a przypadającym mu udziałem w zysku)? W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 2 - w jakim okresie Wspólnicy powinni wykazać do opodatkowania przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w wysokości rynkowych odsetek? Odpowiedź na pytania Nr 1, 2 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji.

2018
16
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku rozliczenia podatku należnego z tytułu zaliczek zapłaconych Dostawcy do dnia jego rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług, braku obowiązku rozliczenia podatku należnego z tytułu zaliczek zapłaconych Dostawcy po dniu jego rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz z tytułu dokonania dostawy z montażem, a także skorygowania podatku należnego z tytułu zaliczek zapłaconych przed dniem rejestracji Dostawcy dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Fragment:

Przy czym w sytuacji, gdy dostawa jest poprzedzona zapłatą zaliczki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tej zaliczki w odniesieniu do otrzymanej kwoty. W analizowanej sprawie, po dokonaniu zapłaty zaliczek przez Wnioskodawcę, a przed wpłatą kolejnych zaliczek oraz dokonaniem dostawy, Dostawca dokonał rejestracji jako podatnik VAT na terytorium Polski. Zarejestrowanie Dostawcy pozostaje jednak bez wpływu na klasyfikację dostawy maszyn wraz z montażem dla potrzeb VAT jako dostawy opodatkowanej na terytorium kraju, a także zapłaconych przez Wnioskodawcę zaliczek jako zaliczek na poczet dostawy towarów opodatkowanych na terytorium kraju. Zarejestrowanie Dostawcy spowodowało jednak zmianę w zakresie podmiotu zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT od tej transakcji. Należy jednak zauważyć, że na dzień wpłaty pierwszych zaliczek Dostawca nie był jeszcze zarejestrowany jako podatnik VAT w Polsce, zatem to na Wnioskodawcy ciążył obowiązek rozliczenia podatku należnego od tych zaliczek, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy. Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy ustawy należy stwierdzić, że prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym był on obowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu zaliczek zapłaconych Dostawcy do dnia jego rejestracji dla celów podatku od towarów i usług.

2018
15
kwi

Istota:

Zastosowanie 0% stawki podatku do zaliczki otrzymanej na poczet dostawy eksportowej

Fragment:

Wnioskodawca wykazał przedmiotową zaliczkę w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym zaliczka wpłynęła na rachunek bankowy Wnioskodawcy (tj. w lutym 2017 r.). W związku z długim okresem realizacji dostawy, zaliczka została opodatkowana stawką 23% VAT w oparciu o art. 41 ust. 9a ustawy o VAT który przewiduje, że zaliczki w eksporcie mogą być opodatkowane stawką 0% VAT pod warunkiem, że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano zaliczkę. Wnioskodawca planuje jednakże dokonanie korekty deklaracji VAT za luty 2017 r. w celu wykazania przedmiotowej zaliczki ze stawką 0% VAT na podstawie art. 41 ust. 9b ustawy o VAT. Zgodnie bowiem z tym przepisem podatnik nie traci prawa do wykazania zaliczek eksportowych ze stawką 0% VAT nawet jeśli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym (niż termin 2-miesięczny), o ile jest to uzasadnione specyfiką tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów. Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości mogą wystąpić podobne sytuacje, gdy Spółka nie dokona dostawy eksportowej, na poczet której otrzymała część zapłaty (zaliczkę), w terminie 2 miesięcy od końca miesiąca faktycznego wpływu zaliczki.

2018
15
kwi

Istota:

Sposób rozliczenia zaliczek na usługi budowlane, otrzymanych przed 1 stycznia 2017 r.

Fragment:

W dniu 2 stycznia 2017 r. otrzymał czwartą zaliczkę od tej samej firmy na kwotę 56.618,00 zł, którą udokumentował fakturą zaliczkową z odwrotnym obciążeniem, czyli na nowych zasadach (wszystkie te zaliczki dotyczą jednego i tego samego zlecenia). Planowana data zakończenia zlecenia to 30 kwietnia 2017 r. Po zakończeniu zlecenia zostanie wystawiony protokół końcowy robót i faktura końcowa. Zatem w 2016 r. Wnioskodawca wystawił trzy faktury zaliczkowe z VAT, a w 2017 r. fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem oraz wystawi jedną fakturę końcową z odwrotnym obciążeniem. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca musi korygować VAT za wystawione faktury zaliczkowe w 2016 r., czy stosując zasadę lex retro non agit wystawia tylko fakturę końcową na nowych zasadach, czyli z odwrotnym obciążeniem? Zdaniem Wnioskodawcy, od zaliczek otrzymanych w 2016 r., od których zapłacił już VAT, nie powinien być korygowany w myśl zasady lex retro non agit (prawo nie działa wstecz). Zatem dopiero czwartą otrzymaną zaliczkę w 2017 r. oraz fakturę końcową, traktuje wedle nowych zasad z odwrotnym obciążeniem. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

2018
14
kwi

Istota:

Możliwość zastosowania stawki 0% dla otrzymanej zaliczki w sytuacji, gdy wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej nastąpi w terminie dłuższym niż 2 miesiące od otrzymania tej zaliczki

Fragment:

W związku z powyższym opisem, zadano następujące pytanie: Mając na uwadze powyższy proces produkcji maszyny specjalistycznej, czy zgodnie z art. 41 ust. 9a i 9b mając do czynienia z eksportem towaru o specyficznym charakterze należy zastosować stawkę 0% w odniesieniu do zaliczek, gdy eksport towaru nastąpi po upływie dwóch miesięcy od końca miesiąca, w którym zaliczka została otrzymana, czy należy dokonać korekty deklaracji, w której wykazano zaliczkę poprzez zastosowanie krajowej stawki VAT odpowiedniej dla danego towaru. Stanowisko Wnioskodawcy: Uwzględniając opisany proces produkcji maszyny specjalistycznej Wnioskodawca uważa, że zgodnie z art. 41 ust 9a i 9b ustawy o VAT mając do czynienia z eksportem towarów o specyficznym charakterze może zastosować stawkę 0% w odniesieniu do zaliczek, gdy eksport towaru nastąpi po upływie dwóch miesięcy od końca miesiąca, w którym zaliczka została otrzymana bez korygowania deklaracji poprzez zastosowanie krajowej stawki VAT odpowiedniej dla danego towaru. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.