Zaliczka | Interpretacje podatkowe

Zaliczka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaliczka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych: - zmiany proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej, - otrzymania przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet przyszłych zysków w spółce komandytowej, w której będzie wspólnikiem, - zwrotu w roku podatkowym pobranych tytułem zaliczek kwot oraz rozliczenia pobranych zaliczek po zakończeniu roku podatkowego.
Fragment:
IPPB1/415-370/10-2/AM , zgodnie z którą: „Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan sprawy oraz powołane przepisy prawne należy stwierdzić, iż o ile zmiana udziałów w zysku z mocą wsteczną jest działaniem prawnie dopuszczalnym to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do skorygowania zaliczek wstecz, ponieważ zaliczki te na ówczesny czas były liczone prawidłowo. Wnioskodawca będzie natomiast zobowiązany do wykazania w zeznaniu za 2009 rok przychodów jak i kosztów uzyskania przychodów w prawidłowej wysokości. W przypadku wystąpienia dopłaty podatku nie wystąpi obowiązek zapłaty odsetek. “ Ad. 2 Otrzymanie przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki nie będzie skutkowało obowiązkiem uwzględnienia tej zaliczki w kalkulacji dochodu Wnioskodawcy za okres, w którym wskazana zaliczka zostanie otrzymana. KSH nie zawiera regulacji dotyczących możliwości pobierania zaliczek na poczet udziału w zysku spółki komandytowej. Zdaniem Wnioskodawcy należy zatem uznać, iż wspólnicy spółki komandytowej mogą podjąć decyzję, na mocy której będą uprawnieni do pobierania w trakcie roku zaliczek na poczet przyszłego zysku osiągniętego przez taką spółkę. KSH nie zawiera również regulacji dotyczących zwrotu wypłaconych wspólnikom zaliczek, w sytuacji gdy spółka nie osiągnie zysku, na poczet którego zaliczki te zostały wypłacone. Jednocześnie Wnioskodawca zwraca uwagę, że zgodnie z art. 2 KSH, w kwestiach nieuregulowanych w tej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t. j.
2018
17
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zapłaconych zaliczek oraz w zakresie prawa do skorygowania podatku od zapłaconych zaliczek.
Fragment:
Zatem Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu wpłaty zaliczek na poczet dostawy maszyny z montażem, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy jest on podatkiem z tytułu przedmiotowego nabycia, w tym z tytułu wpłaty zaliczek na poczet tej transakcji. Wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, późniejsze opodatkowanie nabycia przedmiotowej maszyny w ramach dokonanego importu towarów nie upoważnia go do zastosowania art. 30c ust. 2 ustawy w stosunku do wpłaconych zaliczek. Podsumowując, pomimo, że po zapłacie zaliczek na poczet dostawy maszyny wraz z montażem nastąpi jej import ze Szwajcarii do Polski, zaliczka rodzi/będzie rodziła dla Wnioskodawcy obowiązek podatkowy na gruncie ustawy, na zasadzie odwrotnego obciążenia. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie jest nieprawidłowe. W związku z tym, że stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1 jest nieprawidłowe, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą także określenia, czy i w jaki sposób będzie miał on prawo do skorygowania rozliczenia podatku VAT od zapłaconej zaliczki/zaliczek, w chwili w której już po zapłacie zaliczki/zaliczek dojdzie do rozliczenia podatku z tytułu importu maszyny, obejmującego pełną cenę maszyny wynikającą z umowy. W przedmiotowej sprawie po zapłacie zaliczek na poczet nabycia maszyny z montażem od Sprzedawcy i rozliczeniu podatku z tego tytułu, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy, Wnioskodawca jako importer dokona importu tej maszyny i będzie zobowiązany do zapłaty podatku z tytułu dokonanego importu towaru.
2018
10
mar

Istota:
1. Czy w związku z zawartą pomiędzy Spółką a Operatorem umową współpracy w zakresie najmu krótkoterminowego, prawidłowym jest zastosowanie stawki 8% VAT przez Spółkę przy opodatkowaniu usług najmu krótkoterminowego, fakturując te usługi na rzecz Operatora?
2. Czy w związku z zawartą pomiędzy Spółką a Operatorem umową współpracy w zakresie najmu krótkoterminowego, prawidłowym jest, że podstawą do wystawienia faktury VAT sprzedaży usług krótkoterminowego najmu przez Spółkę na rzecz Operatora jest kwota netto (brutto utarg pomniejszony o 8% VAT) utargu pomniejszona o prowizję procentową Operatora, gdyż Operator nie fakturuje odrębnie swojej prowizji?
3. Czy zaraportowane przez Operatora wartości otrzymanych zaliczek na poczet konkretnego przyszłego najmu, bez względu na fakt że nie są fizycznie przekazywane na rachunek Spółki (są rozliczane i przekazywane dopiero w momencie rozliczenia okresu zrealizowanego najmu), stanowią podstawę do rozpoznania obowiązku opodatkowania VAT w okresie otrzymania tych zaliczek na rachunek Operatora i Spółka na pokrycie wartości zaliczek ma obowiązek wystawić fakturę zaliczkową na rzecz Operatora?
4. Czy zaraportowane oraz faktycznie dokonane przez Operatora zwroty zaliczek na poczet konkretnego przyszłego najmu z tytułu anulacji rezerwacji, stanowią podstawę do dokonania korekty podatku VAT w okresie dokonanego zwrotu przez Operatora zaliczek i Spółka ma prawo dokonać korekty podatku VAT na podstawie wystawionej korekty do pierwotnej faktury zaliczkowej na rzecz Operatora?
Fragment:
Jak wynika z opisu sprawy, Operator jest zobowiązany do raportowania otrzymanych zaliczek w podziale na okresy przyszłego świadczenia, raportowania dokonanych zwrotów na podstawie dokonanych anulacji rezerwacji. Spółka na podstawie otrzymanych od Operatora danych kwot zaliczek, wystawia fakturę zaliczkową na rzecz Operatora. Spółka wystawia na rzecz Operatora i rozlicza „ fakturę zaliczkową ” na podstawie sporządzonych przez Operatora zestawień kwot zaliczek otrzymanych na poczet przyszłych usług najmu. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii obowiązku rozpoznania obowiązku podatkowego oraz dokumentowania w sytuacji, gdy wartości otrzymanych zaliczek na poczet konkretnego przyszłego najmu nie są fizycznie przekazywane na rachunek Spółki, a są rozliczane i przekazywane dopiero w momencie rozliczenia okresu, w którym zrealizowano usługę oraz w przypadku zwrotu zaliczki na rzecz kontrahenta w przypadku rezygnacji z usługi. W świetle powołanych przepisów, na gruncie przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że – mając na uwadze brzmienie powołanego art. 19a ust. 8 ustawy – otrzymanie przez Operatora zaliczek na poczet przyszłych konkretnych usług krótkoterminowego zakwaterowania, w sytuacji, gdy zaliczki te są rozliczane i przekazywane na rachunek Spółki dopiero w momencie rozliczenia okresu zrealizowanej usługi – wbrew twierdzeniu Spółki – nie będzie powodować u Spółki powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w okresie otrzymania tych zaliczek przez Operatora.
2018
28
lut

Istota:
W zakresie art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym oraz art. 25 ust. 1 i ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Przepis art. 25 ust. 1 Ustawy CIT stanowi, że „ Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3 - 6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. ” Przepis art. 25 ust. la Ustawy CIT nakłada na podatników obowiązek odprowadzenia zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Oznacza to, że zaliczkę miesięczną za styczeń 2014 roku podatnik na podstawie powyższych przepisów ma obowiązek wpłacić do 20 dnia lutego. Wnioskodawca nie będzie miał jednak obowiązku odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń 2014 roku do dnia 20 lutego 2014 roku z uwagi na brzmienie przepisów art. 4 ust. 1 Ustawy nowelizującej, który stanowi, że: „ W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem przepisu art. 6 w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki przepisy ustaw wymienionych w przepisie art. 1 i art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. ”.
2018
17
lut

Istota:
1. Czy Wnioskodawca zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 Nowelizacji ma obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r.?2. Czy Wnioskodawca zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 Nowelizacji na obowiązek zapłacić na konto właściwego urzędu skarbowego zaliczkę, o której mowa w art. 2 Ustawy CIT za miesiąc styczeń 2014 do dnia 20 lutego 2014 roku?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy w związku z przyjęciem w statucie roku obrotowego trwającego od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, nie ma on obowiązku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc styczeń 2014 roku do dnia 20 lutego 2014 roku. Przepis art. 25 ust. 1 Ustawy CIT stanowi, że „ Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. lb, 2a, 3 - 6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące ”. Przepis art. 25 ust. 1 a Ustawy CIT nakłada na podatników obowiązek odprowadzenia zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Oznacza to, że zaliczkę miesięczną za styczeń 2014 roku podatnik na podstawie powyższych przepisów ma obowiązek wpłacić do 20 dnia lutego. Wnioskodawca nie będzie miał jednak obowiązku odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń 2014 roku do dnia 20 lutego 2014 roku z uwagi na brzmienie przepisów art. 4 ust. 1 Ustawy nowelizującej, który stanowi, że: „ W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...)
2018
3
lut

Istota:
Zaliczki na lokale
Fragment:
Poz. 555), („ Ustawa Deweloperska ”), w tym Spółka jest zobowiązana do prowadzenia w banku m.in. mieszkaniowego rachunku powierniczego (zamkniętego lub otwartego). 2016 r., Spółka uzyskała – w trakcie realizowania inwestycji – zasadniczo przychody w postaci zaliczek i innych wpłat dokonywanych przez przyszłych nabywców budowanych Lokali („ Zaliczki ”). Zaliczki od przyszłych nabywców Lokali dotyczące lokali mieszkalnych trafiały na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy – w rozumieniu art. 3 pkt 7 Ustawy Deweloperskiej albo na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy – w rozumieniu art. 3 pkt 8 Ustawy Deweloperskiej. Zaliczki od przyszłych nabywców Lokali dotyczące pozostałych Lokali (nie będących lokalami mieszkalnymi) wpływały na zwykły rachunek bankowy Spółki. Wydanie Lokali nastąpiło / nastąpi w 2017 r. W związku z otrzymanymi Zaliczkami na Lokale, Spółka wystawiała faktury VAT. Ostateczne rozliczenie wartości sprzedaży Lokali nastąpi w fakturze końcowej. Otrzymane Zaliczki na Lokale mają charakter zaliczkowy, tj. otrzymane Zaliczki na Lokale mają charakter warunkowy i nie wynikają z definitywnego charakteru czynności skutkującej powiększeniem majątku Spółki w sposób trwały i nieodwracalny. W określonych przez Spółkę przypadkach, Zaliczki na Lokale mogą bowiem podlegać zwrotowi na rzecz Klienta. Rok podatkowy Spółki jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. W poprzednim roku podatkowym, tj. zakończonym z dniem 31 grudnia 2016 r., wartość przychodów Spółki w podatku CIT wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług (bez uwzględnienia kwot Zaliczek na Lokale) nie przekroczyła kwoty 5.157.000,00 zł. (tj. kwoty 1.200.000 Euro wg kursu na dzień 3 października 2016 r.).
2018
30
sty

Istota:
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, nie może być oceniana przez pryzmat przepisów art. 11 updop o cenach transferowych i nie podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu, o którym mowa w art. 9a updop.
Fragment:
Podstawą wypłaty przedmiotowych zaliczek będzie uchwala rady nadzorczej Wnioskodawcy. Wartość wypłaconych zaliczek najprawdopodobniej przekroczy określony dla Wnioskodawcy poziom „ progu istotności ”. Zdaniem Wnioskodawcy dokonanych w bieżącym roku podatkowym oraz ewentualnie w przyszłym roku podatkowym wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2017 nie należy uznawać za „ dokonanie transakcji ” lub wystąpienie „ innego zdarzenia ujętego w roku podatkowym w księgach rachunkowych ” - w rozumieniu art. 9a ust. 1 pkt 1 updop, a w konsekwencji dla tych czynności Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Po dokonaniu gruntownej analizy treści wniosku należy stwierdzić, że tut. organ podziela stanowisko Wnioskodawcy. Wyplata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2017 r. nie stanowi transakcji lub innego zdarzenia w rozumieniu art. 9a ust. 1 pkt 1 updop, a tym samym nie podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej. Ze względu na szczególny charakter zdarzenia gospodarczego jakim jest podział wyniku finansowego (zysku) spółki kapitałowej, decyzja o podziale zysku i dokonana w jej następstwie wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy nie mogą - zadaniem organu - podlegać ocenie dotyczącej „ rynkowego ” lub „ nierynkowego ” charakteru tego zdarzenia gospodarczego.
2018
26
sty

Istota:
W zakresie art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 listopada z 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym oraz obowiązku zamykania ksiąg oraz art. 25 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przyjęciem w statucie roku obrotowego trwającego od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, nie ma on obowiązku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc styczeń 2014 roku do dnia 20 lutego 2014 roku. Przepis art. 25 ust. 1 Ustawy CIT stanowi, że „ Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. ” Przepis art. 25 ust. 1a Ustawy CIT nakłada na podatników obowiązek odprowadzenia zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Oznacza to, że zaliczkę miesięczną za styczeń 2014 roku podatnik na podstawie powyższych przepisów ma obowiązek wpłacić do 20 dnia lutego 2014 r. Wnioskodawca nie będzie miał jednak obowiązku odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń 2014 roku do dnia 20 lutego 2014 roku z uwagi na brzmienie przepisów art. 4 ust. 1 Ustawy nowelizującej, który stanowi, że: „ W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...)
2018
26
sty

Istota:
W zakresie ustalenia, czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę od instytucji finansowej w ramach gwarancji zwrotu zaliczki nie stanowią przychodu podatkowego i nie podlegają opodatkowaniu podatnikiem dochodowym, gdyż są to środki, które stanowią zwrot nierozliczonej kwoty zaliczki
Fragment:
W niektórych umowach określono, iż termin ważności i skuteczność gwarancji nie może upłynąć wcześniej niż wskazana w umowie liczba dni od dokonania rozliczenia lub zwrotu zaliczki. Z kolei inne umowy określają, iż termin ważności gwarancji nie upłynie wcześniej niż od danej liczby dni od dnia zwrotu zaliczki, jednak nie później niż do wskazanej konkretnej daty, a w przypadku wcześniejszego rozliczenia zaliczki gwarancja wygaśnie w momencie całkowitego rozliczenia zaliczki. Podwykonawca ma obowiązek przedłożyć na własny koszt ważność i skuteczność gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej w celu spełniania powyższego warunku. Zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Generalnym Wykonawcą a podwykonawcą/dostawcą rozliczenie zaliczki ma następować z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy zgodnie z ustaleniami co do momentu rozpoczęcia rozliczania zaliczki. Umowy mają charakter długoterminowy, stąd strony przyjmują, iż rozliczenie zaliczki będzie następować na zasadzie danego procentu wartości faktury, np. pod zafakturowaniu 50% prac przez podwykonawcę z każdej następnej faktury 20% jej wartości będzie rozliczana z zaliczką, aż do potrącenia pełnej wartości zaliczki lub np. z każdej faktury 60% jej wartości będzie rozliczana z zaliczką. Procent faktur jaki zostaje przeznaczony na rozliczenie zaliczki jest ustalany indywidualnie z każdym podwykonawcom/dostawcom.
2018
16
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego od świadczonych przez Wnioskodawcę usług turystyki w związku z otrzymanymi zaliczkami.
Fragment:
W świetle powyższych rozważań stwierdzić należy, że otrzymanie zaliczki na poczet wykonania usługi turystyki – zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy – rodzi powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Zatem z tytułu otrzymywanych zaliczek na poczet usługi turystyki w celu ustalenia kwoty podatku należnego Wnioskodawca zobowiązany jest do wstępnego ustalenia wysokości marży. Natomiast podstawę opodatkowania stanowić będzie – zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy – kwota prognozowanej marży, bez kwoty podatku. Tym samym nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że otrzymane zaliczki nie podlegają opodatkowaniu w momencie otrzymania, a dopiero w momencie, w którym możliwe jest ustalenie faktycznej marży. Okoliczność, że w momencie otrzymania zaliczki Wnioskodawca nie zna faktycznie poniesionych kosztów i uzyskanej marży nie uzasadnia odstąpienia od stosowania art. 19a ust. 8 ustawy. Zauważyć należy, że zaliczki wpłacane przez klientów, dotyczą konkretnej usługi turystycznej, a więc usługi znanej z miejsca i warunków jej wykonania, terminu pobytu i zapewnianych świadczeń. Zatem, przed wykonaniem i zaoferowaniem danej usługi turystyki klientom Wnioskodawca na podstawie kontraktów zawartych z podmiotami, których usługi lub towary są niezbędne do wykonania usługi turystyki i innych ogólnych ponoszonych kosztów w prowadzonej działalności z pewnością przeprowadza kalkulację, czy jest sens ekonomiczny realizować daną usługę.
2017
30
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zaliczka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.