Zaliczka | Interpretacje podatkowe

Zaliczka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaliczka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, w związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia w budownictwie, VAT z kwoty zaliczki otrzymanej w 2016 r. powinien być korygowany proporcjonalnie do poszczególnych usług, tj. etapów wykonywanych prac budowlanych?
Fragment:
Gdyby bowiem Wnioskodawca już w styczniu 2017 r. rozliczył i skorygował całą zaliczkę, uznać należałoby, że zaliczka udzielona została wyłącznie na jedną z usług, tj. etap wykonany w styczniu 2017 r. W związku z tym, jeżeli zamiarem stron było udzielenie zaliczki łącznie na każdy z etapów (usług) wykonywanych przez podwykonawcę, to uznać należy, że korekta zaliczki winna zostać wykonana proporcjonalnie do wartości wykonanej usługi i przypadającej na nią zaliczki. Odmienne stanowisko naruszałoby wyrażoną w art. 8 ustawy o zmianie ustawy o VAT, zgodnie z którą korekty zaliczki dokonuje się w okresie, w którym faktycznie wykonano usługę, tj. korygowana zaliczka musi być ściśle związana z wykonaną w tym okresie usługą. Ponadto w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, odmienna interpretacja skutkowałaby wykazaniem przez Zlecającego roboty budowlane podatku należnego od zaliczki, w stosunku do usług, które de facto jeszcze nie zostały wykonane. Wnioskodawca wskazał również, że część zaliczki przypadająca na usługi wykonane przed 1 stycznia 2017 r. została rozliczona jeszcze w 2016 r. z zastosowaniem stawki 23%. W stosunku do tych usług Wnioskodawca nie może dokonywać korekty zaliczki. Zatem zaliczka winna zostać rozliczona proporcjonalnie do wykonania poszczególnych etapów usług.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie zasad ustalenia terminów wpłaty zaliczek kwartalnych oraz możliwości niewpłacania zaliczki za ostatni kwartał w sytuacji złożenia zeznania oraz zapłaty podatku w terminie przez Spółkę, jako małego podatnika, w przypadku roku podatkowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym
Fragment:
Zgodnie z art. 25 ust. 1b Ustawy o CIT, mali podatnicy, mogą wpłacać zaliczki kwartalne. Wedle art. 25 ust. 1c Ustawy o CIT, zaliczki kwartalne, podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka. Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 Ustawy o CIT. Przepis art. 25 ust. 1c Ustawy o CIT nie wyklucza opłacania kwartalnych zaliczek na CIT w przypadku, gdy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i jest dłuższy niż 12 miesięcy. Skoro możliwe jest kwartalne rozliczanie zaliczek, to powinno też być możliwe dokonanie rozliczenia zaliczki za ostatni kwartał w zeznaniu rocznym, w przypadku złożenia zeznania w terminie do wpłacenia zaliczki za ostatni kwartał. Zatem, jeżeli podatnik do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu ostatniego kwartału roku podatkowego dłuższego niż 12 miesięcy, złoży zeznanie roczne oraz rozliczy CIT, nie będzie zobowiązany do opłacania zaliczki za ten czwarty kwartał.
2017
27
maj

Istota:
Czy wypłacona zleceniobiorcy zwrotna zaliczka na poczet zwiększonych kosztów pobytu za granicą i bezzwrotna zaliczka na poczet wynagrodzenia stanowią przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
W związku z powyższym, wypłata zaliczki na poczet wynagrodzenia będzie rodziła konieczność poboru przez Wnioskodawcę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w miesiącu wypłacenia tej zaliczki. Wynika to z faktu, że za moment uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać, zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dzień otrzymania lub pozostawienia do dyspozycji środków pieniężnych na rzecz danego opiekuna, bowiem ogólna zasada dotycząca przychodu ma zastosowanie również do należności otrzymywanych z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji otrzymana zaliczka na poczet wynagrodzenia rodzi takie same konsekwencje podatkowe jak otrzymane wynagrodzenie. Zatem gdy Wnioskodawca wypłaci Zleceniobiorcy zaliczkę na poczet wynagrodzenia płatnego zgodnie z zawartą umową co dwa miesiące, to po stronie zleceniobiorcy powstanie przychód w miesiącu wypłaty tej zaliczki. Inaczej będzie w przypadku zaliczek wypłacanych na poczet kosztów zwiększonego utrzymania za granicą. Strony umowy przewidziały, że mogą być one zwrócone przez zleceniobiorcę, a jeżeli nie zostaną zwrócone w taki sposób, Wnioskodawca potrąci całość zaliczki kosztowej z wynagrodzenia zleceniobiorcy. Taka zaliczka (...)
2017
26
maj

Istota:
W zakresie momentu powstanie przychodu z tytułu nierozliczenia pobranych zaliczek po zakończeniu roku podatkowego
Fragment:
Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, opodatkowani na zasadach określonych w art. 30c, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące, z uwzględnieniem art. 27b (art. 44 ust. 3f ww. ustawy). Podatnicy, o których mowa w ust. 3f, będący małymi podatnikami oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki kwartalne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały, z uwzględnieniem art. 27b. Przepis art. 22k ust. 11 stosuje się odpowiednio (art. 44 ust. 3h ww. ustawy). Stosownie natomiast do art. 44 ust. 6 ww. ustawy, zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45.
2017
18
maj

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego oraz obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej w przypadku wpłat zaliczek na poczet czynszu najmu.
Fragment:
Czy wpłaty zaliczek na poczet czynszu najmu powodują powstanie obowiązku podatkowego oraz obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej? Zdaniem Wnioskodawcy, wpłacenie zaliczek na poczet czynszu najmu w oparciu o art. 19a ust. 5 pkt 4 w zw. z art. 19a ust. 8 u.p.t.u. oraz art. 106b ust. 1 pkt 4 u.p.t.u., nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT, a ponadto nie istnieje obowiązek wystawienia faktury. Pierwszorzędną kwestią na poparcie wyżej wymienionego stanowiska oraz możliwość powołania się na powyższe przepisy przez Wnioskodawcę jest konieczność zauważenia, iż kwota uiszczana na poczet czynszu najmu określona została w umowie najmu jako „ zaliczka ”. Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji pojęcia „ zaliczki ”, dlatego też należy przyjąć definicję zawartą w słowniku PWN. Albowiem zgodnie ze słownikiem PWN za „ zaliczkę ” rozumie się część należności wpłaconej lub wpłacanej z góry na poczet tej należności”. Mając na uwadze omawianą definicję należy przyjąć, że kwoty otrzymywane przez Wnioskodawcę przed wykonaniem usługi najmu stanowią część wpłaty na poczet przyszłych należności, w związku z tym spełniona jest definicja pojęcia „ zaliczki ” określona w słowniku PWN. Sama zaliczka nie jest płatnością za zamówioną usługę, stanowi jedynie świadczenie pieniężne.
2017
18
maj

Istota:
Rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy w związku z transakcją podziału Spółki przez wydzielenie.
Fragment:
W związku z faktem, że do dnia podziału przychody i koszty związane z Działalnością Produkcyjno-Dystrybucyjną stanowić będą integralną część rozliczeń podatkowych Spółki, będzie ona uprawniona do uwzględnienia w zaliczkach na podatek dochodowy przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z Działalnością Produkcyjno-Dystrybucyjną do dnia podziału. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy 1 w zakresie pytania 3: W myśl art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a, art. 21, art. 22 i art. 24a, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Technika poboru podatku dochodowego opiera się więc na dwóch podstawowych zasadach: zasadzie samoobliczenia podatku przez podatnika oraz zasadzie poboru zaliczek na podatek. Ciążący na podatniku obowiązek samoobliczenia dotyczy zarówno należnych miesięcznych zaliczek na podatek, jak i samego podatku. Stosownie do ww. regulacji, podatnicy – co do zasady – są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.
2017
18
maj

Istota:
Czy w związku z tym, że kontrakt obejmuje dostawę, przywóz, instalacje, testowanie, odbiór techniczny, jak również obsługę przez okres 12 miesięcy Spółka otrzymaną zaliczkę zaliczyła do przychodów przyszłych okresów nie uznając jej za przychód podatkowy w momencie otrzymania i zamierza ją rozliczać w przychód podatkowy proporcjonalnie do dokonywanych dostaw oraz zapłat końcowych, które są regulowane po odbiorze technicznym i protokole końcowym? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w celu realizacji zamówienia, otrzyma zaliczkę na poczet przyszłych świadczeń. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że otrzymanie zaliczki nie kreuje przychodu po stronie otrzymującego wpłatę, jeżeli zapłata/zaliczka dotyczy dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Wyłączenie o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 1 updop nie dotyczy zaliczek, które dotyczą dostaw towarów wykonanych w okresie sprawozdawczym, w którym została uiszczona zaliczka. Ponadto, żeby można było uznać określone wpłaty za przychody przyszłych okresów w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 1 updop, to również z umowy czy faktury powinno wynikać, że określona kwota stanowi wpłatę na wykonanie konkretnej dostawy towarów czy usług, które zostaną wykonane w następnym (późniejszym) okresie sprawozdawczym. Dokonywanie przez podatnika automatycznie podziału kwoty faktury (rozłożenia płatności na raty) na kolejne okresy sprawozdawcze samo w sobie nie daje podstawy do zastosowania przepisu art. 12 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy. Tym samym, aby pobrane wpłaty (zaliczki) nie stanowiły przychodu podatkowego, nie mogą mieć charakteru definitywnego, ostatecznego oraz rzeczywistego i muszą dotyczyć następnego (późniejszego) okresu sprawozdawczego.
2017
17
maj

Istota:
Zasadność zastosowania (na podstawie art. 41 ust. 9b ustawy) 0% stawki podatku do zaliczki otrzymanej na poczet dostawy eksportowej.
Fragment:
Oznacza to, że w przypadku otrzymania zaliczki (zapłaty) zastosowanie 0% stawki podatku do eksportowej dostawy towarów będzie zasadne, jeżeli: wywóz towaru nastąpi w ciągu 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zapłatę; podatnik otrzymał dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej w takim terminie. W przypadku jednak nieotrzymania dokumentu w tym terminie zastosowanie ma odpowiednio przepis art. 41 ust. 7 ustawy, zgodnie z którym podatnik będzie mógł zastosować stawkę 0% w odniesieniu do otrzymanej zaliczki, pod warunkiem otrzymania dokumentu przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres następny po okresie rozliczeniowym, w którym nastąpił wywóz towarów. Stawkę 0% w związku z otrzymaniem zaliczki na poczet dostawy eksportowej można również zastosować w sytuacji, gdy wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym, niż dwa miesiące. Należy jednak spełnić określony warunek, tj. wywóz w późniejszym terminie musi być uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostawy, w której termin wywozu towarów został określony. W kontekście zasadności zastosowania procedury określonej w art. 41 ust. 9b ustawy, należy zaznaczyć, że przymiot „ specyficzności ” nie dotyczy samej „ dostawy ”, ale dotyczy jej „ realizacji ”.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych:- zmiany proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej,- otrzymania przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet przyszłych zysków w spółce komandytowej, w której będzie wspólnikiem,- zwrotu w roku podatkowym pobranych tytułem zaliczek kwot oraz rozliczenia pobranych zaliczek po zakończeniu roku podatkowego.
Fragment:
Czy zmiana, po zakończeniu roku obrotowego, proporcji w jakiej Wnioskodawca uczestniczy w zysku Spółki, spowoduje u niego konieczność korekty odprowadzonych w ciągu zakończonego roku obrotowego (podatkowego) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i potencjalnie zapłaty odsetek za zwłokę? Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki będzie skutkowało obowiązkiem uwzględnienia tej zaliczki w kalkulacji dochodu Wnioskodawcy za okres, w którym wskazana zaliczka została otrzymana? Czy kwoty zwracane do Spółki tytułem częściowego lub całkowitego zwrotu pobranej zaliczki lub zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki przez niego i innych Wspólników będą dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo? Czy w przypadku, w którym wypłacone zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki przekroczą część zysku przypadającego Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją, zaś Wnioskodawca nie rozliczy ze Spółką otrzymanych w ciągu roku obrotowego (podatkowego) zaliczek, Wnioskodawca osiągnie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w wysokości odsetek, jakie musiałby zapłacić za korzystanie z kapitału w tej wysokości (różnicy pomiędzy pobranymi zaliczkami a przypadającym mu udziałem w zysku w oparciu o Ostateczną proporcję), który to przychód powinien rozliczyć w zeznaniu rocznym, po zakończeniu roku obrotowego (podatkowego)? Zdaniem Wnioskodawcy.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania zaliczki na poczet zakupu nieruchomości oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury zaliczkowej
Fragment:
Czytamy tam m.in., że jeśli przedmiotem transakcji ma być czynność opodatkowana VAT, to również zaliczka powinna być opodatkowana VAT, nawet gdyby w momencie wpłaty zaliczki jeszcze nie ziściły się warunki, od których ma zależeć opodatkowanie transakcji VAT w przyszłości (np. jeśli w momencie wpłaty zaliczki grunt jeszcze nie jest objęty decyzją WZ, ale z umowy wstępnej między stronami wynika, że warunkiem zawarcia umowy ostatecznej, przenoszącej własność gruntu, jest wydanie takiej decyzji, by nabywca mógł nabyć grunt budowlany). Tym bardziej więc opodatkowana powinna być zaliczka na poczet działki zabudowanej wspomnianą budowlą, skoro strony zrezygnują ze zwolnienia z VAT, składając stosowne oświadczenie. Ad Pytanie 2 Zakładając, że wpłata zaliczki przez D SA miałaby być zwolniona z VAT w momencie wpłaty - z czym Wnioskodawcy się nie zgadzają - to w takim przypadku zaliczka nigdy nie powinna być opodatkowana VAT, w tym także w momencie zawarcia umowy ostatecznej, przenoszącej prawo użytkowania działki nr 8/1 na D SA. Ponadto jeśli przyjmiemy, że w analizowanej sytuacji wpłata zaliczki nie podlega VAT, to nie zmieni tego późniejsze zawarcie umowy drugiej w okolicznościach czyniących dostawę działki nr 8/1 opodatkowaną VAT.
2017
15
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zaliczka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.