Zaliczka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaliczka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
4
paź

Istota:

Możliwość zastosowania stawki 0% w odniesieniu do otrzymanych zaliczek dotyczących eksportu towarów, pomimo że wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż 2 miesiące od końca miesiąca otrzymania tych części płatności na podstawie art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 11, 9a i 9b ustawy oraz otrzymaną zaliczkę należy wykazać w deklaracji VAT w rozliczeniu za okres, w którym tą zaliczkę otrzymano.

Fragment:

Natomiast jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4 (art. 19a ust. 8 ustawy). Powyższa zasada, z uwagi na brak odmiennych regulacji w tym zakresie, odnosi się również do zaliczek z tytułu eksportu towarów. Zatem w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet eksportu towarów, w stosunku do której na podstawie art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 11, 9a i 9b ustawy Wnioskodawca ma prawo zastosowania stawki podatku w wysokości 0%, stosownie do art. 19a ust. 8 ustawy Wnioskodawca powinien wykazać otrzymaną zaliczkę opodatkowaną stawką 0% w rozliczeniu za okres, w którym tą zaliczkę otrzymał. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2, zgodnie z którym jest zobowiązany do wykazania otrzymanych zaliczek dotyczących eksportu towarów w deklaracji VAT składanej za miesiąc otrzymania danej zaliczki również należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
23
wrz

Istota:

W zakresie ustalenia, w którym momencie uiszczone zaliczki z tytułu zakupu lub wytworzenia środka trwałego stanowiącego element inwestycji Spółki na terenie SSE stanowią wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu Rozporządzenia SSE (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Fragment:

(...) zaliczki będą mogły zostać zaliczone do wydatków inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną. Zatem, w sytuacji: i. uiszczania przez Spółkę zaliczek, ii. gdy jednocześnie płatność pozostałej części ceny nabycia przypadająca na rzecz danego dostawcy była płatna w ratach (transzach), przy czym raty te nie miały już charakteru zaliczek (a były płatnościami częściowymi), iii. zaś zaliczka była „ zaliczana ” na poczet określonej transzy (płatności częściowej) -zapłacone zaliczki z tytułu zakupu lub wytworzenia składnika majątkowego stanowiącego element inwestycji Spółki na terenie SSE powinny stanowić wydatek kwalifikujący się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu § 6 Rozporządzenia SSE w momencie uiszczenia płatności częściowej, na poczet której „ zaliczono ” dana zaliczkę. W tym zakresie zastosowanie znajduje argumentacja przedstawiona przez Wnioskodawcę w uzasadnieniu do pytania nr 2 niniejszego wniosku, w kontekście definitywnego charakteru płatności częściowych na potrzeby ustalania wysokości wydatków inwestycyjnych. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, zapłacone zaliczki z (...)

2018
16
wrz

Istota:

Opodatkowania dostawy nieruchomości oraz prawa do odliczenia podat-ku z tytułu jej nabycia

Fragment:

Przy czym powyższy wniosek dotyczy zarówno podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup Nieruchomości, jak i podatku naliczonego na fakturach dokumentujących otrzymanie Zaliczek. W przypadku uznania, że sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości podlega opodatkowaniu 23% VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega bowiem również kwota Zaliczek, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT („ Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4. ”). Z powyższego przepisu wynika, że każda wpłacona przez dostawą towaru kwota, która stanowi całość lub część zapłaty, skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu dostawy tego towaru - w stosunku do otrzymanej kwoty. Z uwagi na to, że Zaliczki mają być zaliczone na poczet ceny sprzedaży Nieruchomości, należy uznać, że stanowi ona należność, o której mowa w art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, której otrzymanie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku VAT. Przy czym powyższy przepis nie traktuje zaliczek, przedpłat itp. jako samodzielnych czynności opodatkowanych VAT, lecz jedynie określa szczególny moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dokonania dostawy towarów, na poczet której wpłacane są zaliczki.

2018
25
lip

Istota:

Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w związku ze zwrotem zaliczki.

Fragment:

Zwrot zaliczki dokonano, gdyż dostawca nie wywiązał się ze złożonego zamówienia. Wnioskodawca był zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w momencie wystawienia faktur pierwotnych i odliczył podatek VAT z faktur zaliczkowych. Obecnie również jest nieprzerwanie zarejestrowanym podatnikiem oraz składa deklaracje podatku VAT. Nabycie zamówionego sprzętu było związane z działalnością rolniczą opodatkowaną podatkiem VAT. W związku z powyższym opisem Wnioskodawca zadał następujące pytania: Czy w związku z otrzymaniem zwrotu zaliczki i otrzymania faktur korygujących po okresie 5 letnim, Spółka musi podatek wykazać (obniżyć podatek naliczony) w deklaracjach za miesiąc w którym otrzymała faktury korekty potwierdzające zwrot zaliczki, czy jednak nie musi obniżać podatku VAT naliczonego w związku z tym, że minęło 5 lat od wpłacenia zaliczki? Jeżeli Spółka jednak musi obniżyć podatek naliczony, to z jaką stawką powinna być wystawiona korekta faktury potwierdzająca zwrot zaliczki, wobec obowiązywania w czasie zdarzenia (zwrotu zaliczki) stawki 23% czy w czasie wpłaty zaliczki tj. 22%? Stanowisko Wnioskodawcy (uzupełnione w piśmie z dnia 14 maja (...)

2018
3
lip

Istota:

Stawka podatku, eksport, zaliczka.

Fragment:

Natomiast stosownie do art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4. Z przywołanych powyżej regulacji jednoznacznie wynika, iż 0% stawka podatku VAT przysługuje w odniesieniu do zaliczki na poczet eksportu towarów, co do zasady gdy wywóz towaru nastąpi w terminie dwóch miesięcy od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał zaliczkę, o ile w tym terminie podatnik otrzymał również dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Jeśli w tym terminie nie nastąpił wywóz towarów, stawka 0% ma zastosowanie do zaliczki uzyskanej na poczet eksportu towarów jedynie w przypadku spełnienia następujących warunków, określonych w art. 41 ust. 9b ustawy o VAT: przekroczenie terminu wywozu powyżej dwóch miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano zaliczkę, wynika ze specyfiki realizacji konkretnej dostawy. Należy przy tym zauważyć, iż ustawodawca nie precyzuje tego zapisu. W ocenie Wnioskodawcy uznać należy jednak, iż chodzi w tym miejscu o obiektywną specyfikę realizacji dostaw.

2018
23
cze

Istota:

W zakresie ustalenia: - czy zwracana kwota, stanowiąca część zaliczek wpłacanych na poczet utrzymania części wspólnych nieruchomości, jako nadwyżka nad kosztami faktycznymi poniesionymi przez wspólnotę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych,- czy zwracana kwota, stanowiąca część zaliczek na świadczenia wpłacanych na poczet dostawy mediów (woda zimna, woda ciepła, centralne ogrzewanie i wywóz odpadów komunalnych) jako nadwyżka nad kosztami faktycznie poniesionymi przez wspólnotę, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wspólnota mieszkaniowa pobiera zaliczki od właścicieli na poczet kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości oraz dostawy mediów (woda zimna, ciepła, centralne ogrzewanie i wywóz odpadów komunalnych). Wysokość zaliczki określana jest według oszacowanych kosztów, które musi ponieść Wspólnota mieszkaniowa, ponieważ nie jest możliwym na tym etapie określenie ich ostatecznej wysokości. Wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek rozliczenia się z właścicielem lokalu z wszystkich wpłaconych zaliczek, a okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. W sytuacji, gdy wysokość zaliczek wpłaconych przez właścicieli przewyższa koszty, powstaje nadpłata, wspólnota zwraca nadwyżkę właścicielom albo zalicza na poczet należności. W przypadku Wspólnoty, zaliczki na poczet utrzymania części wspólnych nieruchomości okazują się większe niż faktyczne poniesione koszty, natomiast zaliczki na poczet mediów za małe. Wobec tego Wspólnota rozliczy zaliczki w ten sposób, że rozliczenie nadpłaty przeznaczonej na utrzymanie części wspólnej nieruchomości, nastąpi przez zwrot nadpłaty właścicielom lub zaliczenie na poczet bieżących zaliczek, natomiast niedopłatę w mediach rozliczy według faktycznych kosztów, poprzez zwiększenie przychodów i wprowadzenie z tego tytułu dopłaty.

2018
22
maj

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania i zwrotu zaliczki wypłaconej na poczet udziału w zysku spółki komandytowej.

Fragment:

Wnioskodawca nie korzysta z uproszczonej metody kalkulacji zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawcy do tej pory były wypłacane Zaliczki. Będą mu one również wypłacane w przyszłości. Dotychczas wypłacane Wnioskodawcy Zaliczki były przez niego traktowane jako skutkujące powstaniem przychodu, a tym samym, były przez Wnioskodawcę uwzględniane w podstawie opodatkowania ustalanej dla obliczenia wysokości należnej zaliczki na podatek dochodowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę Zaliczki będzie skutkowało obowiązkiem uwzględnienia tej Zaliczki w kalkulacji dochodu Wnioskodawcy za okres, w którym wskazana Zaliczka została otrzymana? Czy kwoty zwracane do Spółki tytułem częściowego lub całkowitego zwrotu pobranej Zaliczki lub Zaliczek przez Wnioskodawcę i innych Wspólników będą dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo? Czy w przypadku, w którym wypłacone Zaliczki przekroczą część zysku przypadającego Wnioskodawcy zgodnie z Ostatecznym rozliczeniem, zaś Wnioskodawca nie rozliczy ze Spółką otrzymanych w ciągu roku obrotowego Zaliczek, Wnioskodawca osiągnie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w wysokości odsetek, jakie musiałby zapłacić za korzystanie z kapitału (w wysokości różnicy pomiędzy pobranymi Zaliczkami, a przypadającym mu udziałem w zysku), w oparciu o Ostateczne rozliczenie, który to przychód powinien rozliczyć w zeznaniu rocznym, po zakończeniu roku obrotowego? Zdaniem Wnioskodawcy, Ad. 1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r.

2018
20
kwi

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania i późniejszego rozliczenia zaliczek na poczet udziału w zysku spółki komandytowej.

Fragment:

Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę Zaliczki będzie skutkowało obowiązkiem uwzględnienia tej Zaliczki w kalkulacji dochodu Wnioskodawcy za okres, w którym wskazana Zaliczka została otrzymana? Czy kwoty zwracane do Spółki tytułem częściowego lub całkowitego zwrotu pobranej Zaliczki lub Zaliczek przez Wnioskodawcę i innych Wspólników będą dla Wnioskodawcy neutralne podatkowo? Czy w przypadku, w którym wypłacone Zaliczki przekroczą część zysku przypadającego Wnioskodawcy zgodnie z Ostatecznym rozliczeniem, zaś Wnioskodawca nie rozliczy ze Spółką otrzymanych w ciągu roku obrotowego Zaliczek, Wnioskodawca osiągnie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w wysokości odsetek, jakie musiałby zapłacić za korzystanie z kapitału (w wysokości różnicy pomiędzy pobranymi Zaliczkami, a przypadającym Mu udziałem w zysku), w oparciu o Ostateczne rozliczenie, który to przychód powinien rozliczyć w zeznaniu rocznym, po zakończeniu roku obrotowego? Zdaniem Wnioskodawcy: Otrzymanie przez Wnioskodawcę Zaliczki nie będzie skutkowało obowiązkiem uwzględnienia tej Zaliczki w kalkulacji dochodu Wnioskodawcy za okres, w którym wskazana Zaliczka została otrzymana. Kwoty zwracane do Spółki tytułem częściowego lub całkowitego zwrotu pobranej Zaliczki lub Zaliczek przez Wnioskodawcę i innych Wspólników będą dla Wnioskodawcy całkowicie neutralne podatkowo. W przypadku, w którym wypłacone Zaliczki przekroczą część zysku przypadającego Wnioskodawcy zgodnie z Ostatecznym rozliczeniem, zaś Wnioskodawca nie rozliczy ze Spółką otrzymanych w ciągu roku obrotowego Zaliczek, Wnioskodawca osiągnie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

2018
18
kwi

Istota:

Podatek dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodów z tytułu zwrotnej zaliczki na poczet zwiększonych kosztów pobytu za granicą oraz w zakresie ustalenia przychodów z tytułu bezzwrotnej zaliczki na poczet wynagrodzenia.

Fragment:

W związku z powyższym wypłata zaliczki na poczet wynagrodzenia będzie rodziła konieczność poboru przez Wnioskodawcę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w miesiącu wypłacenia tej zaliczki. Wynika to z faktu, że za moment uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać, zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f., na dzień otrzymania lub pozostawienia do dyspozycji środków pieniężnych na rzecz danego opiekuna, bowiem ogólna zasada dotycząca przychodu ma zastosowanie również do należności otrzymywanych z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji otrzymana zaliczka na poczet wynagrodzenia rodzi takie same konsekwencje podatkowe jak otrzymane wynagrodzenie. Zatem, gdy Wnioskodawca wypłaci Zleceniobiorcy zaliczkę na poczet wynagrodzenia płatnego zgodnie z zawartą umową co dwa miesiące, to po stronic zleceniobiorcy powstanie przychód w miesiącu wypłaty tej zaliczki. Inaczej będzie w przypadku zaliczek wypłacanych na poczet kosztów zwiększonego utrzymania za granicą. Strony umowy przewidziały, że mogą być one zwrócone przez zleceniobiorcę, a jeżeli nie zostaną zwrócone w taki sposób Wnioskodawca potrąci całość zaliczki z wynagrodzenia zleceniobiorcy. Taka zaliczka na poczet zwiększonych kosztów utrzymania za granicą, której zwrot następuje przez potrącenie lub na skutek jej wcześniejszego zwrotu przez zleceniobiorcę nie jest przychodem w rozumieniu ustawowym dlatego, że de facto ma ona charakter zwrotny i po stronie zleceniobiorcy nie powstaje przysporzenie (aktywa zleceniobiorcy nie ulegają powiększeniu, a jego pasywa nie ulegają zmniejszeniu).

2018
18
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodów z tytułu zwrotnej zaliczki na poczet zwiększonych kosztów pobytu za granicą oraz w zakresie ustalenia przychodów z tytułu bezzwrotnej zaliczki na poczet wynagrodzenia.

Fragment:

W związku z powyższym wypłata zaliczki na poczet wynagrodzenia będzie rodziła konieczność poboru przez Wnioskodawcę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w miesiącu wypłacenia tej zaliczki. Wynika to z faktu, że za moment uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać, zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f., na dzień otrzymania lub pozostawienia do dyspozycji środków pieniężnych na rzecz danego opiekuna, bowiem ogólna zasada dotycząca przychodu ma zastosowanie również do należności otrzymywanych z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji otrzymana zaliczka na poczet wynagrodzenia rodzi takie same konsekwencje podatkowe jak otrzymane wynagrodzenie. Zatem gdy Wnioskodawca wypłaci Zleceniobiorcy zaliczkę na poczet wynagrodzenia płatnego zgodnie z zawartą umową co trzy miesiące, to po stronie zleceniobiorcy powstanie przychód w miesiącu wypłaty tej zaliczki. Inaczej będzie w przypadku zaliczek wypłacanych na poczet kosztów zwiększonego utrzymania za granicą. Strony umowy przewidziały, że mogą być one zwrócone przez zleceniobiorcę, a jeżeli nie zostaną zwrócone w taki sposób Wnioskodawca potrąci całość zaliczki z wynagrodzenia zleceniobiorcy. Taka zaliczka na poczet zwiększonych kosztów utrzymania za granicą, której zwrot następuje przez potrącenie lub na skutek jej wcześniejszego zwrotu przez zleceniobiorcę nie jest przychodem w rozumieniu ustawowym dlatego, że de facto ma ona charakter zwrotny i po stronie zleceniobiorcy nie powstaje przysporzenie (aktywa zleceniobiorcy nic ulegają powiększeniu, a jego pasywa nie ulegają zmniejszeniu).