Zaliczka | Interpretacje podatkowe

Zaliczka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaliczka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
W wypadku zwłoki z zaoferowaniem świadczenia wzajemnego wymagalnego wcześniej, zaliczka dana przy zawieraniu umowy może zostać zatrzymana przez jedną ze stron do czasu zaoferowania świadczenia wzajemnego przez drugą stronę (art. 490 Kodeksu). W przypadku niedojścia umowy do skutku lub odstąpienia od niej przez którąś ze stron, kwota staje się świadczeniem nienależnym. Zamierzony cel nie został osiągnięty (art. 410 § 2 powołanej ustawy). Osoba, która wpłaciła zaliczkę uzyskuje tym samym roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia. Jeżeli jedna ze stron odstąpi od umowy, to zaliczka musi być zwrócona w takiej samej wysokości, w jakiej została uiszczona. W szczególności zaznaczenia wymaga, że zaliczka uiszczana przy zawieraniu umowy przedwstępnej sprzedaży rzeczy lub prawa nie jest ceną nabycia tej rzeczy lub prawa, a dopiero może zostać zaliczona na poczet takiej ceny w przypadku zawarcia umowy sprzedaży (umowy przyrzeczonej). W sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy (przy braku odmiennych postanowień umownych w tym zakresie), zaliczka podlega zwrotowi w nominalnej wysokości. Z uwagi na omówiony charakter zaliczki wskazać należy, że nie stanowi ona przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
12
sie

Istota:
W zakresie ustalenia, czy wypłacona zleceniobiorcy zwrotna zaliczka na poczet zwiększonych kosztów pobytu za granicą i bezzwrotna zaliczka na poczet wynagrodzenia stanowią przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Fragment:
W związku z powyższym wypłata zaliczki na poczet wynagrodzenia będzie rodziła konieczność poboru przez Wnioskodawcę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w miesiącu wypłacenia tej zaliczki. Wynika to z faktu, że za moment uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać, zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. na dzień otrzymania lub pozostawienia do dyspozycji środków pieniężnych na rzecz danego opiekuna, bowiem ogólna zasada dotycząca przychodu ma zastosowanie również do należności otrzymywanych z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji otrzymana zaliczka na poczet wynagrodzenia rodzi takie same konsekwencje podatkowe jak otrzymane wynagrodzenie. Zatem gdy Wnioskodawca wypłaci Zleceniobiorcy zaliczkę na poczet wynagrodzenia płatnego zgodnie z zawartą umową co dwa miesiące po stronie zleceniobiorcy powstanie przychód w miesiącu wypłaty tej zaliczki. Inaczej będzie w przypadku zaliczek wypłacanych na poczet kosztów zwiększonego utrzymania za granicą. Strony umowy przewidziały, że mogą być one zwrócone przez zleceniobiorcę, a jeżeli nie zostaną zwrócone w taki sposób Wnioskodawca potrąci całość zaliczki z wynagrodzenia zleceniobiorcy. Taka zaliczka na poczet zwiększonych kosztów utrzymania za granicą, której zwrot następuje przez potrącenie lub na skutek jej wcześniejszego zwrotu przez zleceniobiorcę nie jest przychodem w rozumieniu ustawowym dlatego że de facto ma ona charakter zwrotny i po stronie zleceniobiorcy nie powstaje przysporzenie (aktywa zleceniobiorcy nie ulegają powiększeniu, a jego pasywa nie ulegają zmniejszeniu).
2017
10
sie

Istota:
W zakresie ustalenia, czy wypłacona zleceniobiorcy zwrotna zaliczka na poczet zwiększonych kosztów pobytu za granicą i bezzwrotna zaliczka na poczet wynagrodzenia stanowią przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Fragment:
W związku z powyższym wypłata zaliczki na poczet wynagrodzenia będzie rodziła konieczność poboru przez Wnioskodawcę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w miesiącu wypłacenia tej zaliczki. Wynika to z faktu, że za moment uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać, zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. na dzień otrzymania lub pozostawienia do dyspozycji środków pieniężnych na rzecz danego opiekuna, bowiem ogólna zasada dotycząca przychodu ma zastosowanie również do należności otrzymywanych z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji otrzymana zaliczka na poczet wynagrodzenia rodzi takie same konsekwencje podatkowe jak otrzymane wynagrodzenie. Zatem gdy Wnioskodawca wypłaci Zleceniobiorcy zaliczkę na poczet wynagrodzenia płatnego zgodnie z zawartą umową co dwa miesiące po stronie zleceniobiorcy powstanie przychód w miesiącu wypłaty tej zaliczki. Inaczej będzie w przypadku zaliczek wypłacanych na poczet kosztów zwiększonego utrzymania za granicą. Strony umowy przewidziały, że mogą być one zwrócone przez zleceniobiorcę, a jeżeli nie zostaną zwrócone w taki sposób Wnioskodawca potrąci całość zaliczki z wynagrodzenia zleceniobiorcy. Taka zaliczka na poczet zwiększonych kosztów utrzymania za granicą, której zwrot następuje przez potrącenie lub na skutek jej wcześniejszego zwrotu przez zleceniobiorcę nie jest przychodem w rozumieniu ustawowym dlatego że de facto ma ona charakter zwrotny i po stronie zleceniobiorcy nie powstaje przysporzenie (aktywa zleceniobiorcy nie ulegają powiększeniu, a jego pasywa nie ulegają zmniejszeniu).
2017
7
sie

Istota:
W zakresie prawa do skorzystania z preferencyjnej stawki odsetek od zaległości podatkowych
Fragment:
Obniżona stawka odsetek powinna niewątpliwie znaleźć zastosowanie również do odsetek od nieuiszczonych w terminie zaliczek na podatek. Przepis art. 25 ust. 1 ustawy CIT nakazuje podatnikom wpłacanie miesięcznych zaliczek, nie obciążając ich natomiast obowiązkiem składania deklaracji na te zaliczki. Tym niemniej, wysokość miesięcznych zaliczek wykazywana jest w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za dany rok podatkowy (CIT 8). Przekształcenie istniejącegow trakcie roku podatkowego obowiązku uiszczania zaliczek w obowiązek uiszczenia zobowiązania podatkowego, nie przekreśla możliwości zastosowania art. 56 § la Ordynacji Podatkowej w sytuacji, gdy podatnik „ skoryguje ” w deklaracji rocznej CIT-8 wysokość uiszczanych w trakcie roku podatkowego zaliczek. Mianowicie, wskazanie w pozycjach 59-82 oraz 94 formularza deklaracji CIT-8 odmiennej kwoty zaliczek w odniesieniu do zaliczek uiszczanych w trakcie roku podatkowego, stanowi swoistą korektę rozliczeń podatkowych podatnika z tytułu zaliczek i wypełnia warunek wskazany w treści art. 56 § la Ordynacji Podatkowej. Co należy wyraźnie podkreślić, ten wyżej opisany sposób działania jest jedynym dostępnym podatnikowi środkiem umożliwiającym skorygowanie rozliczeń zaliczkowychz dwóch powodów.
2017
3
sie

Istota:
Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania czynności sprzedaży wydzielonej nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania gruntu) stawką podatku w wysokości 23% VAT. W konsekwencji, mając na uwadze treść cyt. art. 19a ust. 1 i 8 ustawy, Wnioskodawca winien rozliczyć podatek należny zarówno od kwoty zaliczki w odniesieniu do otrzymanej od kontrahenta kwoty a następnie od uzgodnionej (ostatecznej) ceny transakcji.
Fragment:
W dniu zapłaty zaliczki, a tym bardziej ceny nabycia w stosunku do nieruchomości, tj. wydzielonej działki, będzie wydana prawomocna decyzja o warunkach zabudowy, gdyż wydanie takiej decyzji jest warunkiem zapłaty zaliczki i zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży. Nieruchomość jest niezabudowana, dlatego nie podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy o VAT. W związku z powyższym należy przyjąć, że w przypadku zapłaty zaliczki a następnie ceny nabycia nieruchomości, transakcja podlega przepisom o VAT i dlatego należy naliczyć i odprowadzić podatek VAT. Stawka podatku powinna wynosić 23%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Towarami – według art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).
2017
25
lip

Istota:
Czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, w związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia w budownictwie, VAT z kwoty zaliczki otrzymanej w 2016 r. powinien być korygowany proporcjonalnie do poszczególnych usług, tj. etapów wykonywanych prac budowlanych?
Fragment:
Gdyby bowiem Wnioskodawca już w styczniu 2017 r. rozliczył i skorygował całą zaliczkę, uznać należałoby, że zaliczka udzielona została wyłącznie na jedną z usług, tj. etap wykonany w styczniu 2017 r. W związku z tym, jeżeli zamiarem stron było udzielenie zaliczki łącznie na każdy z etapów (usług) wykonywanych przez podwykonawcę, to uznać należy, że korekta zaliczki winna zostać wykonana proporcjonalnie do wartości wykonanej usługi i przypadającej na nią zaliczki. Odmienne stanowisko naruszałoby wyrażoną w art. 8 ustawy o zmianie ustawy o VAT, zgodnie z którą korekty zaliczki dokonuje się w okresie, w którym faktycznie wykonano usługę, tj. korygowana zaliczka musi być ściśle związana z wykonaną w tym okresie usługą. Ponadto w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, odmienna interpretacja skutkowałaby wykazaniem przez Zlecającego roboty budowlane podatku należnego od zaliczki, w stosunku do usług, które de facto jeszcze nie zostały wykonane. Wnioskodawca wskazał również, że część zaliczki przypadająca na usługi wykonane przed 1 stycznia 2017 r. została rozliczona jeszcze w 2016 r. z zastosowaniem stawki 23%. W stosunku do tych usług Wnioskodawca nie może dokonywać korekty zaliczki. Zatem zaliczka winna zostać rozliczona proporcjonalnie do wykonania poszczególnych etapów usług.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie zasad ustalenia terminów wpłaty zaliczek kwartalnych oraz możliwości niewpłacania zaliczki za ostatni kwartał w sytuacji złożenia zeznania oraz zapłaty podatku w terminie przez Spółkę, jako małego podatnika, w przypadku roku podatkowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym
Fragment:
Zgodnie z art. 25 ust. 1b Ustawy o CIT, mali podatnicy, mogą wpłacać zaliczki kwartalne. Wedle art. 25 ust. 1c Ustawy o CIT, zaliczki kwartalne, podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka. Zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 Ustawy o CIT. Przepis art. 25 ust. 1c Ustawy o CIT nie wyklucza opłacania kwartalnych zaliczek na CIT w przypadku, gdy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i jest dłuższy niż 12 miesięcy. Skoro możliwe jest kwartalne rozliczanie zaliczek, to powinno też być możliwe dokonanie rozliczenia zaliczki za ostatni kwartał w zeznaniu rocznym, w przypadku złożenia zeznania w terminie do wpłacenia zaliczki za ostatni kwartał. Zatem, jeżeli podatnik do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu ostatniego kwartału roku podatkowego dłuższego niż 12 miesięcy, złoży zeznanie roczne oraz rozliczy CIT, nie będzie zobowiązany do opłacania zaliczki za ten czwarty kwartał.
2017
27
maj

Istota:
Czy wypłacona zleceniobiorcy zwrotna zaliczka na poczet zwiększonych kosztów pobytu za granicą i bezzwrotna zaliczka na poczet wynagrodzenia stanowią przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
W związku z powyższym, wypłata zaliczki na poczet wynagrodzenia będzie rodziła konieczność poboru przez Wnioskodawcę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w miesiącu wypłacenia tej zaliczki. Wynika to z faktu, że za moment uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać, zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dzień otrzymania lub pozostawienia do dyspozycji środków pieniężnych na rzecz danego opiekuna, bowiem ogólna zasada dotycząca przychodu ma zastosowanie również do należności otrzymywanych z działalności wykonywanej osobiście. W konsekwencji otrzymana zaliczka na poczet wynagrodzenia rodzi takie same konsekwencje podatkowe jak otrzymane wynagrodzenie. Zatem gdy Wnioskodawca wypłaci Zleceniobiorcy zaliczkę na poczet wynagrodzenia płatnego zgodnie z zawartą umową co dwa miesiące, to po stronie zleceniobiorcy powstanie przychód w miesiącu wypłaty tej zaliczki. Inaczej będzie w przypadku zaliczek wypłacanych na poczet kosztów zwiększonego utrzymania za granicą. Strony umowy przewidziały, że mogą być one zwrócone przez zleceniobiorcę, a jeżeli nie zostaną zwrócone w taki sposób, Wnioskodawca potrąci całość zaliczki kosztowej z wynagrodzenia zleceniobiorcy. Taka zaliczka (...)
2017
26
maj

Istota:
W zakresie momentu powstanie przychodu z tytułu nierozliczenia pobranych zaliczek po zakończeniu roku podatkowego
Fragment:
Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, opodatkowani na zasadach określonych w art. 30c, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące, z uwzględnieniem art. 27b (art. 44 ust. 3f ww. ustawy). Podatnicy, o których mowa w ust. 3f, będący małymi podatnikami oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki kwartalne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały, z uwzględnieniem art. 27b. Przepis art. 22k ust. 11 stosuje się odpowiednio (art. 44 ust. 3h ww. ustawy). Stosownie natomiast do art. 44 ust. 6 ww. ustawy, zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45.
2017
18
maj

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego oraz obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej w przypadku wpłat zaliczek na poczet czynszu najmu.
Fragment:
Czy wpłaty zaliczek na poczet czynszu najmu powodują powstanie obowiązku podatkowego oraz obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej? Zdaniem Wnioskodawcy, wpłacenie zaliczek na poczet czynszu najmu w oparciu o art. 19a ust. 5 pkt 4 w zw. z art. 19a ust. 8 u.p.t.u. oraz art. 106b ust. 1 pkt 4 u.p.t.u., nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT, a ponadto nie istnieje obowiązek wystawienia faktury. Pierwszorzędną kwestią na poparcie wyżej wymienionego stanowiska oraz możliwość powołania się na powyższe przepisy przez Wnioskodawcę jest konieczność zauważenia, iż kwota uiszczana na poczet czynszu najmu określona została w umowie najmu jako „ zaliczka ”. Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji pojęcia „ zaliczki ”, dlatego też należy przyjąć definicję zawartą w słowniku PWN. Albowiem zgodnie ze słownikiem PWN za „ zaliczkę ” rozumie się część należności wpłaconej lub wpłacanej z góry na poczet tej należności”. Mając na uwadze omawianą definicję należy przyjąć, że kwoty otrzymywane przez Wnioskodawcę przed wykonaniem usługi najmu stanowią część wpłaty na poczet przyszłych należności, w związku z tym spełniona jest definicja pojęcia „ zaliczki ” określona w słowniku PWN. Sama zaliczka nie jest płatnością za zamówioną usługę, stanowi jedynie świadczenie pieniężne.
2017
18
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zaliczka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.