Zaliczka | Interpretacje podatkowe

Zaliczka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaliczka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wpłaty zaliczki otrzymanej na poczet realizacji nieskonkretyzowanej dostawy towarów.
Fragment:
Analogiczne stanowisko zajął skład orzekający NSA w wyroku z 28 lipca 2009 r. sygn. akt I FSK 932/08, gdzie stwierdzono, że obowiązek w VAT powstaje m.in. w momencie otrzymania zaliczki na poczet należności za świadczenie, które ma być wykonane w przyszłości. Nie można jednak rozciągać zakresu pojęcia zaliczki na każdą płatność, którą sprzedający otrzymał od kupującego przed wykonaniem dostawy. Jeżeli wpłata została dokonana, zanim strony ustaliły czego dotyczy, to nie miała charakteru zaliczki i nie pociągała za sobą powstania obowiązku podatkowego. Odnośnie tego, kiedy otrzymanie płatności o charakterze przedpłaty może się wiązać z powstaniem obowiązku podatkowego, wypowiadał się także ETS. Jak chociażby wynika z wyroku ETS z 21 lutego 2006 r. w sprawie C-419/02, w sytuacji nieskonkretyzowanych wpłat obowiązek podatkowy w zakresie VAT od dokonanej wpłaty nie może wystąpić. Z kolei w sprawie C-255/02 ETS stwierdził, że z zaliczką opodatkowaną VAT mamy do czynienia jedynie wtedy, gdy wszystkie elementy przyszłej dostawy czy usługi są już znane w chwili zapłaty zaliczki. Podsumowując powyższe, przedpłata, zaliczka, zadatek bądź rata podlegają opodatkowaniu VAT tylko wówczas, gdy stanowią część ceny (należności, zapłaty) za mające nastąpić w przyszłości skonkretyzowane świadczenia, czyli za określoną dostawę towaru lub określone świadczenie usług.
2017
16
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca tj. płatnik, od dnia 1 stycznia 2017 r., powinien stosować kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek za miesiąc, w którym dochód pracownika przekroczył kwotę 85 528 zł oraz za miesiące następujące po miesiącu przekroczenia kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, w związku z tym, że pracownik złożył płatnikowi oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania dochodów, o którym mowa w art. 32 ust. 1a ustawy o PIT?
Fragment:
Przy obliczaniu zaliczek na podatek, płatnik tj. Wnioskodawca, stosuje zasady określone w przepisach art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), który reguluje kwestię pomniejszania zaliczek na podatek oraz zasady poboru zaliczek w przypadku pracowników, którzy oświadczyli, że zamierzają dokonać wspólnego opodatkowania dochodów z małżonkiem. W miesiącu lipcu i sierpniu do płatnika wpłynęły oświadczenia od 3 pracowników, którzy złożyli je w celu zastosowania przez Wnioskodawcę ulgowego sposobu obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy według art. 32 ust. 1a. Płatnik jest jednocześnie w posiadaniu prawidłowo złożonych oświadczeń tych pracowników wynikających z art. 32 ust. 3 (PIT-2, oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych). W miesiącach poprzedzających miesiąc, w którym dochód pracownika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali 18%, Wnioskodawca (płatnik) obliczając zaliczki na podatek dochodowy pomniejszył zaliczkę o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek zgodnie ze złożonym obowiązującym oświadczeniem PIT-2.
2017
13
gru

Istota:
1. Czy Wnioskodawca ma obowiązek opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego, bez wezwania zgodnie z art. 44 ust. 1a ustawy?
2. Jeżeli Wnioskodawca jest obowiązany bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, to czy przy ustalaniu kwoty zaliczki ma prawo zastosować art. 27g ustawy?
Fragment:
Czy Wnioskodawca ma obowiązek opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego, bez wezwania zgodnie z art. 44 ust. 1a ustawy? Jeżeli Wnioskodawca jest obowiązany bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, to czy przy ustalaniu kwoty zaliczki ma prawo zastosować art. 27g ustawy? Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie pytania pierwszego – uzyskuje on przychody za pośrednictwem płatnika, wykonując pracę najemną na pokładzie statku w transporcie międzynarodowym. Wobec powyższego Wnioskodawca nie ma obowiązku wpłacania samodzielnie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W ocenie Wnioskodawcy – w zakresie pytania drugiego – jeżeli do jego przychodów ma zastosowanie przepis art. 27g ustawy, to przepis ten stosuje się również do ustalenia kwoty zaliczek na podatek dochodowy. Zgodnie z poniżej cytowanymi interpretacjami przepisów prawa u podatnika nie powstaje zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych w opisanym stanie faktycznym. Podatnik uzyskał interpretację indywidualną ... z dnia 5 stycznia 2017 r. wydaną przez Ministra Rozwoju i Finansów (organ upoważniony do wydania interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy).
2017
13
gru

Istota:
Wbrew stanowisku wyrażonemu we wniosku - otrzymanie zaliczki na poczet wykonania usługi turystyki - zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT - rodzi powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, zatem Wnioskodawca z tytułu otrzymywanych zaliczek na poczet usługi turystyki w celu ustalenia należnego podatku zobowiązana jest do wstępnego ustalenia wysokości marży. Ostateczne rozliczenie nastąpi w momencie wykonania usługi z zastosowaniem faktycznie poniesionych kosztów przyjmowanych do wyliczenia marży.
Fragment:
Z powyższych powodów Wnioskodawca nie jest w stanie ustalić rzeczywistej ani przybliżonej kwoty marży w momencie wpływu zaliczek od klientów. Wnioskodawca obecnie ponosi opodatkowanie zaliczek prognozując marżę co znacznie odbiega od marży rzeczywistej i jest bardzo uciążliwe. Wnioskodawca organizuje również wypoczynek dla dzieci i młodzieży również opodatkowane VAT marża. Są to wszystkie wyjazdy zgłaszane do kuratorium i organizowane według przepisów MEN. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (pytanie nr 1 wniosku). Czy Wnioskodawca może zmienić zasady opodatkowania i opodatkować rzeczywistą marżę po zakończeniu imprezy turystycznej, rezygnując z opodatkowania marży prognozowanej od zaliczek? Zdaniem Wnioskodawcy: Art. 119 ust. 1 wskazuje, że podstawą opodatkowania jest kwota marży - nie ma tu mowy o marży prognozowanej. Art. 119 ust. 2 tego artykułu wskazuje, że przez marżę, o której mowa w ust. 1 rozumie się różnicę między kwotą którą ma zapłacić nabywca usługi a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty - w momencie wpłaty zaliczki nie są znane faktycznie koszty, które będą poniesione na rzecz turysty. Biorąc pod uwagę wyroki sądów wojewódzkich WSA w Opolu - sygnatura akt I SA/Op 607/14 z 17 grudnia 2014 r., WSA w Krakowie - sygnatura I SA/Kr 1472/14 z 25 listopada 2014 r., WSA w Warszawie - sygnatura akt III SA/Wa 2451/15 z 9 października 2014 r.
2017
11
gru

Istota:
Czy od 1 stycznia 2017 r. Wnioskodawca powinien stosować kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód pracownika przekroczył 85.528 zł, w przypadku gdy pracownik złoży płatnikowi oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania dochodów, o którym mowa w art. 32 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Przy czym art. 27 ust. 1b ww. ustawy stanowi, że przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy: w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, wynosi 556 zł 02 gr rocznie; w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali określonej w ust. 1 – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek, o której mowa w pkt 1. Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i dokonuje w ciągu roku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przy obliczaniu zaliczek na podatek Wnioskodawca stosuje również art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi o zasadach pomniejszania zaliczek na podatek o kwotę zmniejszającą podatek oraz zasadach poboru zaliczek w przypadku pracowników, którzy oświadczyli, że zamierzają dokonać wspólnego opodatkowania dochodów z małżonkiem – wskazując przy tym przepisy dotyczące zarówno oświadczenia, o którym mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-2), jak i oświadczenia, o którym mowa w art. 32 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy.
2017
9
gru

Istota:
W zakresie określenia sposobu deklarowania i rozliczania przychodu (dochodu) uzyskanego ze zbycia jednostek bitcoin lub innych kryptowalut realizowanych w ramach profesjonalnego obrotu ww. kryptowalutami
Fragment:
Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek. Zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz zawiadomienie o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek mogą być złożone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (art. 44 ust. 3i ustawy o PIT). Jak wynika natomiast z art. 44 ust. 6 ustawy o PIT, zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie obowiązku wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc poprzedzający połącznie spółek
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w niniejszej sytuacji to Spółka Przejmująca, jako następca prawny powinna uiścić zaliczkę w imieniu Spółki Przejmowanej w takiej wysokości, w jakiej Spółka Przejmowana czyniła to w miesiącach poprzedzających połączenie – w przedstawionym zdarzeniu przyszłym uproszczoną zaliczkę na podatek dochodowy. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdyby połączenie spółek nastąpiło przed upływem terminu do wpłaty zaliczki za miesiąc poprzedzający połączenie Spółka Przejmująca powinna uiścić dwie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc poprzedzający miesiąc połączenia odpowiednio zaliczkę na zasadach ogólnych płaconą we własnym imieniu oraz zaliczkę uproszczoną płaconą w imieniu Spółki Przejmowanej (o ile wcześniej zaliczka ta nie została uregulowana przez Spółkę Przejmowaną). Należy bowiem wskazać, iż zobowiązania podatkowe za okres przed dniem podziału jako tzw. zamknięte stany faktyczne należy uiścić odrębnie dla spółki przejmowanej oraz przejmującej. W szczególności nie należy łączyć w jedną zaliczkę na podatek dochodowy zaliczki należnej za miesiąc poprzedzający miesiąc połączenia od spółki przejmowanej oraz przejmującej. W konsekwencji zaliczka płacona W części dotyczącej działalności Spółki Przejmującej – powinna zostać obliczona, jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu (wyłącznie Spółki Przejmującej bez uwzględniania dochodu Spółki Przejmowanej) osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek wpłaconych za poprzednie miesiące.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych po połączeniu się spółek
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: W jaki sposób Spółka Przejmująca powinna po przejęciu Spółki Przejmowanej uiszczać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc połączenia i miesiące kolejne? Zdaniem Wnioskodawcy, za miesiąc połączenia i miesiące kolejne Spółka Przejmująca będzie uiszczać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych na zasadach ogólnych. Zaliczkę za miesiąc, w którym nastąpiło połączenie spółek, tj. dokonano wpisu połączenia w KRS i miesiące kolejne, zobowiązana jest wpłacić wyłącznie Spółka Przejmująca we własnym imieniu. Zaliczka powinna być każdorazowo obliczona, jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od sumy dochodu Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej a sumą zaliczek wpłaconych za poprzednie miesiące przez Spółkę Przejmowaną oraz Przejmującą. Przy czym uwzględniać należy wyłącznie dochody/przychody/koszty oraz wpłacone zaliczki od początku roku podatkowego Spółki Przejmowanej. W szczególności, jako że rok podatkowy Spółki Przejmowanej różni się od roku Spółki Przejmującej nieuprawnionym byłoby kolejny raz ujęcie dochodu/przychodu/kosztu czy zaliczek Spółki Przejmowanej za poprzednie jej lata podatkowe. Na gruncie prawa podatkowego zasada sukcesji została wyrażona przez regulację art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej stanowiącą, że osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się: osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych -wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.
2017
6
gru

Istota:
Czy w świetle art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczki te stanowią przychód w dacie ich otrzymania, czy w dacie wykonania usługi?
Fragment:
(...) zaliczki 100% (całości zapłaty) przed wydarzeniem. Otrzymanie zaliczki jest uwzględnione w umowie. Wnioskodawczyni nie przypomina sobie sytuacji, by wpłata zaliczki była przedmiotem odrębnej umowy, a w formie aneksu możliwa była zmiana wysokości zaliczki (tak jej zmniejszenie, jak i zwiększenie). Zaliczka stanowi element zapłaty kompletnego wykonania kompletnej usługi, będącej przedmiotem umowy; jeśli wpłata stanowi element zapłaty za jakiś element umowy, to traktowana jest jako zapłata częściowa, a nie jako zaliczka. Otrzymanie zaliczki jest potwierdzane fakturą, gdzie datą wystawienia jest data wystawienia faktury (w terminie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami), a datą sprzedaży jest dzień odbycia się (zakończenia) wydarzenia objętego umową. Zaliczki od podmiotów spoza Polski nie są fakturowane - zgodnie z przepisami, są to sytuacje sporadyczne. Wnioskodawczyni wskazała, że zostaje wystawiona faktura końcowa, za wyjątkiem sytuacji, gdy zaliczki (kilka zaliczek zafakturowanych) opiewa na 100% umownej płatności. Faktura zostaje wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwykle możliwie niezwłocznie po wykonaniu usługi - zakończeniu wydarzenia, z uwagi na przepisy, jak i terminy płatności, które najczęściej biegną od terminu dostarczenia faktury końcowej zleceniodawcy.
2017
31
paź

Istota:
W zakresie opodatkowania, rozliczenia i skorygowania otrzymanych zaliczek w związku z transakcją sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Samo złożenie ww. oświadczenia nie powinno wpływać na zmianę kwalifikacji zaliczek z nieopodatkowanych na opodatkowane VAT-em, gdyż w momencie otrzymania zaliczek nie były one opodatkowane VAT-em z przyczyn wskazanych wyżej, zaś złożenie oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia nie jest czynnością opodatkowaną VAT, ani nie zmienia momentu powstania obowiązku podatkowego (którym dla zaliczek jest data ich otrzymania) i nie powinno mieć wpływu na zaliczki otrzymane wcześniej - aż do chwili wykonania czynności opodatkowanej, czyli zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży Nieruchomości. Z tych też powodów w momencie otrzymania zaliczek u Wnioskodawcy, ani w momencie złożenia oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z VAT, nie powinien powstać obowiązek podatkowy w stosunku do zaliczek otrzymanych przed złożeniem tego oświadczenia - aż do momentu zawarcia umowy ostatecznej - i dopiero w tym momencie Wnioskodawca wykaże na fakturze VAT od pełnej ceny sprzedaży (w tym również uwzględniające otrzymane wcześniej zaliczki nie opodatkowane VAT), a Nabywca będzie uprawniony do odliczenia pełnej kwoty VAT z tej faktury w rozliczeniu za miesiąc jej otrzymania (lub za jeden z dwóch miesięcy następnych). Stanowisko to potwierdza np. interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 kwietnia 2017 r. (1462-IPPP1.4512.104.2017.2.MP).
2017
25
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zaliczka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.