Zaliczka | Interpretacje podatkowe

Zaliczka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaliczka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaniem wskazanych we wniosku płatności, związanych z wykonywaniem robót kontraktowych
Fragment:
Zasady dokumentowania fakturami wpłaconych zaliczek reguluje art. 106f ustawy o VAT. W przepisie tym brak jest regulacji dotyczących nazewnictwa faktur zaliczkowych. Teoretycznie więc faktura nie musi się nazywać „ fakturą zaliczkową ”. Z przepisów też nie wynika, aby na fakturze należało wpisywać, że dokumentuje ona zaliczkę na poczet dostawy towaru (wykonania usługi). Przepis ten stanowi tylko, że faktura dokumentująca otrzymaną zaliczkę musi zawierać (oprócz danych identyfikacyjnych sprzedawcy i nabywcy): datę wystawienia, numer kolejny faktury, otrzymaną kwotę należności brutto, stawkę VAT, kwotę należnego VAT (wyliczoną metodą „ w stu ”), dane dotyczące zamówienia, datę otrzymania wpłaty (jeżeli jest ona inna niż data wystawienia faktury). Faktycznie więc faktura zaliczkowa w swej treści nie różni się od „ zwykłej ” faktury VAT. Niestety z uwagi na skomplikowany system rozliczania usługi budowlanej, Wnioskodawca nie jest w stanie na kolejnych fakturach oznaczyć, z której faktury została rozliczona zaliczka na materiał potrzebny do wykonania robót stałych. Jednakże, nie wpływa to na fakt, iż rozliczenie zaliczki następuje. Aby zbadać dokładnie daną sytuację należy sięgnąć do zapisów umowy oraz dokumentów rozliczeniowych, które stanowią podstawę do wystawienia faktury, a także otrzymania płatności.
2016
22
gru

Istota:
Zastosowanie stawki 0% do zaliczek otrzymanych z tytułu eksportu towarów na warunkach określonych w art. 41 ust. 9b ustawy.
Fragment:
Biorąc pod uwagę opis zawarty we wniosku oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że gdy wywóz towarów, na poczet którego Wnioskodawca otrzyma zaliczkę (zaliczki), nastąpi w terminie późniejszym niż określony w art. 41 ust. 9a, ale - na co wskazują okoliczności sprawy - uzasadnione to będzie specyfiką realizacji dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, w których określony będzie termin wywozu towarów, zastosowanie ma norma art. 41 ust. 9b ustawy o VAT. W tej sytuacji Spółka powinna posiadać dokument, o którym mowa w art. 41 ust. 6a ustawy, potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi wywóz towaru (zgodnie z warunkami dostawy) – art. 41 ust. 9b w zw. z art. 41 ust. 9a oraz art. 41 ust. 6 w zw. z art. 41 ust. 6a ustawy. Trzeba przy tym uwzględnić ewentualność zastosowania art. 41 ust. 7, 9 i 11 ustawy. W konsekwencji na gruncie niniejszej sprawy może mieć zastosowanie 0% stawka podatku, w sytuacji otrzymania przez Spółkę zaliczki (zaliczek) dotyczącej eksportu towaru, jeżeli zostaną spełnione warunki opisane powyżej. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
17
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku wystawienia faktury korygującej dokumentującej wpłaconą zaliczkę, z uwagi na fakt odstąpienia od umowy sprzedaży części wyposażenia firmy.
Fragment:
W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której z dniem otrzymania od kontrahenta zaliczki na poczet przyszłej dostawy towaru (części wyposażenia firmy), u Wnioskodawcy powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu. Wnioskodawca wystawił fakturę VAT na rzecz kontrahenta – dokumentującą zapłatę ww. zaliczki. Następnie – zgodnie z zawartą umową – wpłacona wcześniej kwota przepadła na rzecz Wnioskodawcy, ponieważ kontrahent nie wywiązał się z warunków zawartej umowy, gdyż zrezygnował z nabycia części wyposażenia firmy. Tym samym kwota zaliczki nie podlegała zwrotowi i przybrała funkcję odszkodowania. W niniejszej sprawie bezsporne jest, że w dniu otrzymania przez Wnioskodawcę zaliczki istniał związek pomiędzy jej otrzymaniem a czynnością opodatkowaną podatkiem VAT, która miała zostać dokonana w przyszłości. Otrzymanie zaliczki związane było z przyszłą dostawą towaru, zatem brak jest podstaw do stwierdzenia, że faktura dokumentująca zaliczkę została wystawiona w wyniku błędu lub pomyłki. Z kolei odstąpienie od umowy należy traktować jako zdarzenie, które wywołuje określone skutki podatkowe. Otrzymana zaliczka stała się z tym dniem kwotą nienależną, która – co do zasady – powinna być zwrócona nabywcy.
2016
10
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zmiany wysokości udziału w zysku spółki komandytowej.
Fragment:
Zaliczka jest bowiem zobowiązaniem podatkowym odrębnym od zobowiązania z tytułu podatku. Wykładnia celowościowa przepisów regulujących zaliczki prowadzi także do wniosku, iż odrębność zobowiązania podatkowego z tytułu zaliczek, a co za tym idzie ich samodzielność prawna, nie oznacza braku związków normatywnych zobowiązania podatkowego z tytułu zaliczek na podatek z zobowiązaniem obejmującym podatek. Zobowiązanie podatkowe z tytułu zaliczek jest bowiem jedną z postaci zobowiązania podatkowego. Różni się ono jednak tym, że po zakończeniu roku podatkowego zobowiązanie z tytułu zaliczek przestaje istnieć, gdyż zaliczka jest pobierana na poczet podatku. Wynika to z tymczasowego charakteru zaliczek, w rezultacie którego z końcem roku podatkowego zanika prawo do ustalania zaliczek (por. uchwała NSA z dnia 7 grudnia 2009 r., sygn. akt II FPS 5/09; publik. CBOSA oraz ONSAiWSA z 2010 r. nr 2, poz. 20). Na odrębny charakter zobowiązania podatkowego z tytułu zaliczek na podatek oraz zaległości podatkowej wskazują przepisy art. 53 § 3 oraz art. 53a Ordynacji podatkowej. Pierwszy wprowadza regułę, iż odsetki od zaległości podatkowej należnej za rok podatkowy nie są określane przez organ w decyzji, ponieważ oblicza je podatnik, płatnik, inkasent lub osoba trzecia.
2016
10
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca jest uprawniony do naliczenia i potrącenia należnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 28 OP, z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, licząc od kwot zaliczek, których termin płatności przypadał w 2012 r., 2013 r., 2014 r. oraz 2015 r.?
Fragment:
Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art. 24 (winno być art. 42) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca oblicza i pobiera należne zaliczki od wypłaconych wynagrodzeń oraz przekazuje je na konto właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu poboru zaliczki. Zgodnie z art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej – Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa. Dotychczas Wnioskodawca nie korzystał z powyższego uprawnienia, wpłacając zaliczki w kwocie pobranej. Obecnie Wnioskodawca chce skorzystać z przysługującego mu wynagrodzenia i pobrać wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, jednocześnie dokonując korekty za 2012, 2013, 2014 oraz 2015 r. W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca jest uprawniony do naliczenia i potrącenia należnego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, licząc od kwot zaliczek, których termin płatności przypadał w 2012 r., 2013 r., 2014 r. oraz 2015 r.? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej – płatnikom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacenia podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.
2016
6
gru

Istota:
Na skutek zawarcia Porozumienia nie została zrealizowana Umowa pomiędzy Sprzedającym a Korzystającym. Wystąpiła więc sytuacja, w której nie doszło do sprzedaży. Natomiast na skutek postanowienia zawartego w Porozumieniu przewidującego, że prawa wynikające z wpłacenia zaliczek zostały przekazane Finansującemu, miała miejsce sytuacja równoważna w skutkach prawnych ze zwrotem zaliczek.
Fragment:
W tym bowiem dniu miał bowiem miejsce skutek otrzymania zaliczek. Choć w tym wypadku nie nastąpiła fizyczna wpłata środków pieniężnych, to jednak zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, że w dniu zawarcia Porozumienia miały miejsce nie tylko skutki w postaci „ zwrotu ” zaliczek na rzecz Korzystającego, ale również nastąpiła „ wpłata ” zaliczek przez Finansującego. Stanowisko takie potwierdzają sądy administracyjne. Przykładowo, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 lutego 2015 r. o sygn. I FSK 1911/13 uznał, że: „ obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanej zaliczki na poczet przyszłej dostawy nieruchomości powstał u wnioskodawcy z chwilą zawarcia Umowy przeniesienia praw i obowiązków. Okoliczność zaś, że wnioskodawca nie otrzymał zaliczki w postaci materialnej - środków pieniężnych, nie oznacza zdaniem Sądu, iż zaliczki nie otrzymał w ogóle, bowiem w umowie z dnia 29 grudnia 2011 r. wnioskodawca przyznał, iż w związku z zapłaceniem zaliczki na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 4 października 2007 r. nabywca zobowiązany był do zapłaty ceny zakupu nieruchomości pomniejszonej o kwotę zaliczki, tak więc przejęty od H. dług w postaci zaliczki wpłaconej mu przez nabywcę stanowił pokrycie części ceny ostatecznej sprzedaży nieruchomości ”.
2016
5
gru

Istota:
W zakresie możliwości ujęcia w przychodach działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię, kontynuowanej po śmierci jej męża, zaliczki pobranej przez niego na poczet wykonania usług
Fragment:
(...) zaliczkę na poczet wykonania przyszłych usług, wystawiając fakturę zaliczkową. Od kwoty tej zaliczki został naliczony i odprowadzony należny podatek od towarów i usług. Natomiast zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych nie została rozliczona i kwota tej zaliczki nie powiększała przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie tego podatku. Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: „ updof ”), za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. Natomiast zgodnie z art. 14 ust 3 pkt 1 updof do przychodów nie zalicza się m.in. pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Zatem mąż Wnioskodawczyni nie mógł uwzględnić w swoich przychodach z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wskazanej zaliczki albowiem usługa nie została wykonana. Wnioskodawczyni obecnie kontynuując działalność gospodarczą po mężu, w momencie wykonania usługi wystawi fakturę końcową obejmującą otrzymaną już w działalności gospodarczej męża zaliczkę i uwzględni w swoich przychodach z tytułu działalności gospodarczej całą kwotę wynikającą z faktury.
2016
3
gru

Istota:
1. Czy zaliczki wpłacone w Polsce stanowią nadpłatę, o zwrot której należy wystąpić do urzędu skarbowego wraz z korektą list płac i deklaracji PIT-4R?
2. Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo dokonując korekty PIT-11 wystawionych dla tych pracowników wykazując wynagrodzenie za czas pracy w Niemczech jako dochód zwolniony od podatku, a w pozycji zaliczka pobrana przez płatnika wykazując kwotę zaliczki na podatek dochodowy w wysokości pobranej i odprowadzonej do urzędu skarbowego?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy zaliczki wpłacone w Polsce stanowią nadpłatę, o zwrot której należy wystąpić do urzędu skarbowego wraz z korektą list płac i deklaracji PIT-4R? Czy Wnioskodawca postąpi prawidłowo dokonując korekty PIT-11 wystawionych dla tych pracowników wykazując wynagrodzenie za czas pracy w Niemczech jako dochód zwolniony od podatku, a w pozycji zaliczka pobrana przez płatnika wykazując kwotę zaliczki na podatek dochodowy w wysokości pobranej i odprowadzonej do urzędu skarbowego? Ad. 1. Wnioskodawca wskazał, że w przypadku pracowników, którzy pracowali na terenie Niemiec więcej niż 183 dni podczas dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku podatkowym nie jest możliwe dokonanie korekty sporządzonych list płac oraz PIT-4R, ze względu na to, że zaliczki na podatek dochodowy od dochodu podlegającego opodatkowaniu za granicą zostały faktycznie pobrane i odprowadzone do urzędu skarbowego w Polsce. Sytuacja taka nie powoduje powstania nadpłaty po stronie płatnika, a gdy sporządzone przez płatnika informacje odzwierciedlają stan rzeczywisty brak jest podstaw do ich zmiany. Zgodnie bowiem z § 2 pkt 2 art. 75 Ordynacji podatkowej (...)
2016
28
lis

Istota:
Czy w momencie otrzymania przez Spółkę zaliczki na poczet przyszłych świadczeń (np. w dniu podpisania kontraktu) powstanie przychód do opodatkowania? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w momencie otrzymania przez Spółkę zaliczki na poczet przyszłych świadczeń (np. w dniu podpisania kontraktu) powstanie przychód do opodatkowania? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) W ocenie Spółki, w momencie otrzymania przez Spółkę zaliczki (np. w dniu podpisania kontraktu) nie powstanie przychód do opodatkowania. Zaliczka będzie przekształcać się w ostateczną płatność proporcjonalnie w każdym z momentów, w którym część wpłaconej zaliczki zostanie zaliczona na poczet płatności o charakterze ostatecznym. Stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (tj. m.in. zaliczek). Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 25 września 2014 r., sygn. akt IPPB5/423-631/14-2/MK w sposób szczegółowy określił elementy stanu faktycznego konieczne do ustalenia, czy otrzymanie zaliczki powoduje powstanie przychodu podatkowego: Otrzymanie zaliczki nie kreuje przychodu po stronie otrzymującego wpłatę, jeżeli zapłata/zaliczka dotyczy dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Wyłączenie o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 1 updop nie dotyczy zaliczek, które dotyczą dostaw towarów wykonanych w okresie sprawozdawczym, w którym została uiszczona zaliczka.
2016
27
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet przyszłych zysków w spółce komandytowej, w której będzie wspólnikiem.
Fragment:
Natomiast w dniu 8 lipca 2016 r. wniosek w części dotyczącej pytań: nr 1 w zakresie skutków podatkowych zmiany proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej został rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB1/4511-1-573/16-2/SŚ , nr 3 w zakresie skutków podatkowych częściowego lub całkowitego zwrotu zaliczki lub zaliczek pobranych na poczet udziału w zysku spółki kapitałowej oraz nr 4 w zakresie skutków podatkowych rozliczenia pobranych zaliczek po zakończeniu roku podatkowego został rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB1/4511-1-573/16-4/SŚ. Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 2, otrzymanie przez niego zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki nie będzie skutkowało obowiązkiem uwzględnienia tej zaliczki w kalkulacji dochodu Wnioskodawcy za okres, w którym wskazana zaliczka zostanie otrzymana. KSH nie zawiera regulacji dotyczących możliwości pobierania zaliczek na poczet udziału w zysku spółki komandytowej. Zdaniem Wnioskodawcy należy zatem uznać, iż wspólnicy spółki komandytowej mogą podjąć decyzję, na mocy której będą uprawnieni do pobierania w trakcie roku zaliczek na poczet przyszłego zysku osiągniętego przez taką spółkę. KSH nie zawiera również regulacji dotyczących zwrotu wypłaconych wspólnikom zaliczek, w sytuacji gdy spółka nie osiągnie zysku, na poczet którego zaliczki te zostały wypłacone. Jednocześnie Wnioskodawca zwraca uwagę, że zgodnie z art. 2 KSH, w kwestiach nie uregulowanych w tej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2016
31
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zaliczka
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.