Zaliczenie zwrotu podatku od towaru i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaliczenie zwrotu podatku od towaru i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy składając wniosek można kwotę wykazaną do zwrotu na rachunek bankowy w ciągu 180 dni zaliczyć z dniem złożenia deklaracji VAT-7 wykazującej zwrot na poczet bieżących zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które Spółka ma obowiązek regulować jako płatnik.

Fragment:

(...) Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy, jest czynnym podatnikiem VAT i jednocześnie zrejestrował się w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT UE. Ponieważ Spółka nie złożyła kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 97 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, może ubiegać się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej zgodnie z art. 97 ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Strona zwróciła się z zapytaniem, czy składając wniosek może kwotę wykazaną do zwrotu na rachunek bankowy w ciągu 180 dni zaliczyć z dniem złożenia deklaracji VAT-7 wykazującej zwrot na poczet bieżących zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które Spółka ma obowiązek regulować jako płatnik. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art.76b Ordynacji podatkowej – przepisy (...)

2011
1
mar

Istota:

Co należy zrobić z wykazaną w deklaracji VAT-7 kwotą zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym, w sytuacji likwidacji działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 08.11.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 03.12.2004 r.) informuje: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 87 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy jest możliwe wygaszenie zobowiązania z tytułu bieżącej zaliczki na podatek dochodowy wynikającej z deklaracji CIT-2 za dany miesiąc poprzez zaliczenie kwoty podatku VAT do zwrotu na rachunek bankowy wynikającej z deklaracji VAT-7 za ten sam miesiąc?
Czy urząd skarbowy na podstawie art. 76 Ordynacji podatkowej może zaliczyć zwrot VAT na poczet powstałego zobowiązania w podatku dochodowym z dniem złożenia deklaracji VAT–7, czy też dopiero po upływie 60 dni – w trybie wymaganym dla zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy?
Czy zaliczenie zwrotu VAT na poczet zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym odbywa się na pisemny wniosek podatnika?Czy w przypadku złożenia deklaracji CIT-2, z której wynika zobowiązanie oraz deklaracji VAT-7 z wykazaną kwotą do zwrotu jednocześnie w tym samym terminie tj. 20 dnia następującego po miesiącu którego dotyczą wraz z rozliczeniem sposobu zaliczenia zwrotu podatku VAT na poczet zobowiązania CIT-2 nie powstanie zaległość podatkowa z tytułu podatku dochodowego objętego rozliczeniem?

Fragment:

(...) Stosownie do art. 76 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlega zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na przyszłe zobowiązania podatkowe. Zgodnie z art. 76 b Ordynacji podatkowej przepis art. 76 stosuje się odpowiednio do zwrotu podatku, z tym że zaliczenie zwrotu podatku na poczet zaległości oraz bieżących zobowiązań podatnika następuje z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku. Stosownie do przepisu art. 3 pkt 7 Ordynacji podatkowej za zwrot podatku uważa się zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a także inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa (...)