Zaliczenie zwrotu podatku od towaru i usług | Interpretacje podatkowe

Zaliczenie zwrotu podatku od towaru i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaliczenie zwrotu podatku od towaru i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy składając wniosek można kwotę wykazaną do zwrotu na rachunek bankowy w ciągu 180 dni zaliczyć z dniem złożenia deklaracji VAT-7 wykazującej zwrot na poczet bieżących zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które Spółka ma obowiązek regulować jako płatnik.
Fragment:
(...) Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy, jest czynnym podatnikiem VAT i jednocześnie zrejestrował się w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT UE. Ponieważ Spółka nie złożyła kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 97 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, może ubiegać się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej zgodnie z art. 97 ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Strona zwróciła się z zapytaniem, czy składając wniosek może kwotę wykazaną do zwrotu na rachunek bankowy w ciągu 180 dni zaliczyć z dniem złożenia deklaracji VAT-7 wykazującej zwrot na poczet bieżących zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które Spółka ma obowiązek regulować jako płatnik. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art.76b Ordynacji podatkowej – przepisy (...)
2011
1
maj

Istota:
Co należy zrobić z wykazaną w deklaracji VAT-7 kwotą zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym, w sytuacji likwidacji działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 08.11.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 03.12.2004 r.) informuje: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 87 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy jest możliwe wygaszenie zobowiązania z tytułu bieżącej zaliczki na podatek dochodowy wynikającej z deklaracji CIT-2 za dany miesiąc poprzez zaliczenie kwoty podatku VAT do zwrotu na rachunek bankowy wynikającej z deklaracji VAT-7 za ten sam miesiąc?
Czy urząd skarbowy na podstawie art. 76 Ordynacji podatkowej może zaliczyć zwrot VAT na poczet powstałego zobowiązania w podatku dochodowym z dniem złożenia deklaracji VAT–7, czy też dopiero po upływie 60 dni – w trybie wymaganym dla zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy?
Czy zaliczenie zwrotu VAT na poczet zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym odbywa się na pisemny wniosek podatnika?Czy w przypadku złożenia deklaracji CIT-2, z której wynika zobowiązanie oraz deklaracji VAT-7 z wykazaną kwotą do zwrotu jednocześnie w tym samym terminie tj. 20 dnia następującego po miesiącu którego dotyczą wraz z rozliczeniem sposobu zaliczenia zwrotu podatku VAT na poczet zobowiązania CIT-2 nie powstanie zaległość podatkowa z tytułu podatku dochodowego objętego rozliczeniem?
Fragment:
(...) Stosownie do art. 76 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlega zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na przyszłe zobowiązania podatkowe. Zgodnie z art. 76 b Ordynacji podatkowej przepis art. 76 stosuje się odpowiednio do zwrotu podatku, z tym że zaliczenie zwrotu podatku na poczet zaległości oraz bieżących zobowiązań podatnika następuje z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku. Stosownie do przepisu art. 3 pkt 7 Ordynacji podatkowej za zwrot podatku uważa się zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a także inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.