Zaliczenie na poczet zaległości podatkowej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaliczenie na poczet zaległości podatkowej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółka ma prawo rozliczyć zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych oraz pobierane od swoich pracowników zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych nadwyżką podatku naliczonego zadeklarowaną do zwrotu w deklaracji VAT-7 złożonej 20-go dnia danego miesiąca?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka jest zobowiązanado obliczania i wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, a także, jako płatnik, do obliczania i pobierania od swoich pracowników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz do ich wpłacania na rachunek urzędu we właściwym terminie tj. do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. Jednocześnie Strona w deklaracji VAT-7 wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. Zdaniem Spółki ma ona prawo rozliczyć zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych oraz pobierane od swoich pracowników zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych nadwyżką podatku naliczonego zadeklarowaną do zwrotu w (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku skorygowania deklaracji VAT-7 w ten sposób, iż zmniejszeniu ulega kwota do zwrotu na rachunek bankowy jednak kwota ta nadal przewyższa sumę zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych momentem, w którym w/w zaliczenie zostało dokonane, jest moment złożenia pierwotnej deklaracji VAT-7?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka jest zobowiązanado obliczania i wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, a także, jako płatnik, do obliczania i pobierania od swoich pracowników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz do ich wpłacania na rachunek urzędu we właściwym terminie tj. do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. Jednocześnie Strona w deklaracji VAT-7 wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. Spółka rozlicza zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych oraz pobierane od swoich pracowników zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych nadwyżką podatku naliczonego zadeklarowaną do zwrotu w deklaracji VAT-7 (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przeniesienie na rzecz Gminy Miasta ..... prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej, tj. za zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE W dniu 27.04.2005r. Prezydent Miasta wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przez sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w zamian za zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu gminy, tj. podatek od nieruchomości, Gmina Miasta Radomia ma otrzymać prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej w trybie art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa. Prezydent Miasta zapytuje: Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przeniesienie na rzecz Gminy Miasta ..... prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej, tj. za zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości? Stanowisko Podatnika: W (...)

2011
1
mar

Istota:

Z przedstawionego przez Podatniczkę stanu faktycznego wynika, że jest właścicielem nieruchomości gruntowej, zabudowanej. Nieruchomość ta została przekazana na rzecz Wnioskodawcy w 2001 r. przez byłego męża w wyniku przeprowadzenia rozdzielności majątkowej. Nieruchomość była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 5 lat (odbiór nastąpił w 2003 r.), jednak nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych i nie była amortyzowana. W okresie jej użytkowania nie poniesiono nakładów na ulepszenie budynku, które stanowiłyby co najmniej 30 % wartości początkowej oraz nigdy nie przysługiwało jej prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z przekazaną nieruchomością. Jako osoba trzecia wobec której została orzeczona odpowiedzialność za zaległości podatkowe Podatniczka podjęła decyzję o przekazaniu posiadanej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
Podatniczka wniosła o udzielenie informacji, czy zastosowanie - zgodnie z art. 66 Ordynacji podatkowej - szczególnego trybu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego poprzez zawarcie umowy ze starostwem o przeniesienie prawa własności nieruchomości powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 66 § 1 pkt 1 oraz § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa. W niniejszej sprawie należy wyjść od tego, że osoby trzecie nie są podmiotem pierwotnego stosunku zobowiązaniowego. Odpowiadają one nie za własny, lecz za cudzy dług. Ich odpowiedzialność ma charakter odpowiedzialności solidarnej. Odpowiedzialność rodzi się tylko poprzez wydanie przez organ podatkowy decyzji o ich odpowiedzialności. Zatem ich sytuację podatkową determinuje nie ich działanie, lecz przede wszystkim wspólność majątkowa podatnika i osoby trzeciej. Powyższe należy odnieść do tego, kiedy dana osoba fizyczna, bo taka występuje w niniejszej sprawie, staje się podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy Spółka może rozliczyć podatek dochodowy (PIT-4 oraz PIT-5L wspólników) nadwyżką podatku VAT zadeklarowaną w deklaracji VAT-7 do zwrotu?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.09.2005r., postanawia uznać, iż stanowisko podatnika w części dotyczącej możliwości zarachowania kwoty zwrotu podatku od towarów i usług na zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego (PIT-4) jest prawidłowe, natomiast w części dotyczącej zarachowania takiego zwrotu na zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego wspólników (PIT-5L), jest nieprawidłowe. Pismem z dnia 08.09 .2005 r . Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka w wyniku stosowania przy sprzedaży stawek niższych niż 22%, wykazuje w deklaracjach VAT-7 kwoty podatku do zwrotu. W związku z tym Spółka chciałaby (...)

2011
1
lut

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy momentu powstania nadpłaty oraz zaliczenia nadpłaty na poczet zobowiązań podatkowych

Fragment:

(...) Zgodnie z postanowieniami art. 73 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), nadpłata powstaje, z zastrzeżeniem § 2, z dniem: 1) zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej, 2) pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej, 3) zapłaty przez płatnika lub inkasenta należności wynikającej z decyzji o jego odpowiedzialności podatkowej, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej, 4) wpłacenia przez płatnika lub inkasenta podatku w wysokości większej od wysokości pobranego podatku, 5) zapłaty przez osobę trzecią lub spadkobiercę należności wynikającej z decyzji o odpowiedzialności podatkowej, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w wysokości większej od należnej, 6) złożenia korekty deklaracji w podatku od towarów i usług obniżającej wysokość (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy można zaliczyć na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego ze sprzedaży nieruchomości kwotę ulgi mieszkaniowej, która nie znalazła pokrycia w podatku za rok 2004 ?

Fragment:

(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika wynika, że w 2003 r. dokonał sprzedaży mieszkania własnościowego, które było nabyte w 1999 r. Ze sprzedaży uzyskał przychód w wysokości 60.000,00zł. Podatnik złożył oświadczenie, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczy na cele mieszkaniowe. W tym samym roku podatnik nabył mieszkanie własnościowe za kwotę 45.000,00zł, ponosząc przy tym koszty opłaty notarialnej oraz koszty pośrednictwa w łącznej wysokości 3.744,44zł, zatem łącznie wydatkował kwotę 48 744,44zł. Pozostała zatem do wydatkowania kwota 11.255,60zł. Następnie podatnik dokonał zamiany zakupionego mieszkania własnościowego na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które remontował. W latach 2003 - 2004 podatnik poniósł wydatki na remont tego lokalu w wysokości 6.815,27zł, co uprawniało podatnika do pomniejszenia podatku w tych latach o łączną kwotę 1.294,90zł. W zeznaniu za 2004 rok podatnik (...)