Zaliczenie do środków trwałych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaliczenie do środków trwałych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy do środków trwałych w postaci budynków i budowli wprowadzonych do ewidencji środków trwałych w grudniu 2006 r. stosuje się art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.?

Fragment:

(...) DECYZJA Na zasadzie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 4 kwietnia 2007 r. Nr P02/423-31/07/28951, uznające za nieprawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2007 r., bez znaku, o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, konkretnie art. 16 j ust. 1 ,pkt 3 powołanej ustawy podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie odmawia zmiany kwestionowanego postanowienia. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 26 lutego 2007 r. bez znaku Strona zwróciła się do organu I instancji z pytaniem, czy do środków trwałych w postaci budynków i budowli wprowadzonych do ewidencji środków trwałych w grudniu 2006 r. (najpóźniej z dniem 31 grudnia 2006 r.) stosuje się art. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Ujęcie zestawu fotograficznego w ewidencji środków trwałych.

Fragment:

(...) STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż zestaw fotograficzny, w skład którego wchodzą: lustrzanka cyfrowa, obiektyw, lampa błyskowa i nośnik pamięci został zakupiony jako używany w 2005r. za kwotę 6.500,- zł (całość) bez faktur i dowodu zakupu ze względu, iż w tamtym okresie nie myślał Pan o prowadzeniu działalności. W tym stanie faktycznym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostało postawione następujące pytanie: czy jest możliwość z punktu prawnego wciągnięcia sprzętu (zestawu fotograficznego) na ewidencję środków trwałych oraz na jakiej podstawie należy dokonać wpisu do ewidencji środków trwałych? STANOWISKO PODATNIKA "Z mojego punktu widzenia jest możliwość wciągnięcia w ewidencję środków trwałych powyższego zestawu. Nie wiem jednak na jakiej podstawie dokonuje się powyższego wpisu?". OCENA PRAWNA STANOWISKA PYTAJĄCEGO Z PRZYTOCZENIEM PRZEPISÓW PRAWA W świetle art. 22a ust. 1 (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowe jest potraktowanie nabytych składników majątku jako czterech odrębnych środków trwałych w celu dostosowania ewidencji do zapisów aktu notarialnego oraz wypisu z ksiąg wieczystych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku znak ZW/DHF/5629/05 z dnia 9.08.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 9.08.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w odpowiedzi na pytanie w części dotyczącej wyodrębnienia jako środki trwałe poszczególnych składników majątku nabytych na podstawie umowy sprzedaży z dnia 29.09.2003 r. stwierdza, że stanowisko przedstawione w zapytaniu w ww. zakresie nie jest prawidłowe. Uzasadnienie Wnioskodawca (Spółka) przedstawił następujący stan faktyczny. Spółka najmowała nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem niemieszkalnym (magazynem murowanym z rampą), położoną w K. W okresie od stycznia do kwietnia 2000 r. (...)

2011
1
mar

Istota:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie nauki jazdy konnej. Dla celów prowadzonej działalności gospodarczej zakupił konie. W jaki sposób rozliczyć w kosztach uzyskania prowadzonej działalności gospodarczej zakup koni?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 oraz 22a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozpatrzeniu pana wniosku z 12.10.2005 r. (data wpływu 14.10.2005 r.) dotyczącego zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie objętej wnioskiem, postanawia uznać za prawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku . Wnioskiem z dnia 12.10.2005 r. (data wpływu 14.10.2005 r.) podatnik zwrócił się o wydanie wiążącej interpretacji przepisów ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w indywidualnej sprawie przedstawionej w piśmie. Przedmiotem wniosku jest zapytanie czy wydatek poniesiony na zakup koni (dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej) może być bezpośrednio zaewidencjonowany (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy czynność, polegająca na przyjęciu jako środek trwały samochodu osobowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Fragment:

(...) Korzystając ze swoich uprawnień Bank dokonał przejęcia od kredytobiorcy samochodu osobowego przewłaszczonego na rzecz Banku, czyli samochodu, którego właścicielem był Bank na mocy zabezpieczającej umowy przewłaszczenia i zamierza ów samochód wprowadzić do ewidencji środków trwałych Banku. Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, 2) eksport towarów, 3) import towarów, 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, 5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W świetle powyższego, czynność wskazana w piśmie, polegająca na przejęciu od niewypłacalnego kredytobiorcy samochodu osobowego przewłaszczonego na rzecz Banku na mocy umowy zabezpieczającej i wprowadzenia go na stan środków trwałych , nie została objęta (...)

2011
1
sty

Istota:

Podatnik pyta o zakwalifikowanie przyczepy kampingowej do środków trwałych. Podatnik zaznacza, że przyczepa ta będzie przeznaczona do celów noclegowych dla pracowników wyjeżdżających na delegacje, co pozwoli wyeliminować rosnące koszty opłat za hotele.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 22 a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nabyty lub wytworzony we własnym zakresie składnik majątku można zaliczyć do środków trwałych i amortyzować pod warunkiem, że: - stanowi własność lub współwłasność podatnika, - jest kompletny tj. stanowi całość jako środek trwały i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania, - przewidywany okres jego użytkowania przekracza 1 rok - wykorzystywany jest na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej albo został oddany do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub leasingu. Zasadnicze znaczenie dla celów amortyzacji podatkowej w świetle art. 22 f ust. 3 ustawy o p.d.o.f. ma wartość początkowa środka trwałego przekraczająca 3.500 zł. Z treści zapytania wynika, że przyczepa kampingowa (domek kampingowy) używana będzie do celów prowadzonej działalności gospodarczej jak również, (...)