Zaliczenie do środków trwałych | Interpretacje podatkowe

Zaliczenie do środków trwałych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaliczenie do środków trwałych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy do środków trwałych w postaci budynków i budowli wprowadzonych do ewidencji środków trwałych w grudniu 2006 r. stosuje się art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.?
Fragment:
(...) DECYZJA Na zasadzie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 4 kwietnia 2007 r. Nr P02/423-31/07/28951, uznające za nieprawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2007 r., bez znaku, o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, konkretnie art. 16 j ust. 1 ,pkt 3 powołanej ustawy podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie odmawia zmiany kwestionowanego postanowienia. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 26 lutego 2007 r. bez znaku Strona zwróciła się do organu I instancji z pytaniem, czy do środków trwałych w postaci budynków i budowli wprowadzonych do ewidencji środków trwałych w grudniu 2006 r. (najpóźniej z dniem 31 grudnia 2006 r.) stosuje się art. (...)
2011
1
maj

Istota:
Ujęcie zestawu fotograficznego w ewidencji środków trwałych.
Fragment:
(...) STAN FAKTYCZNY Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż zestaw fotograficzny, w skład którego wchodzą: lustrzanka cyfrowa, obiektyw, lampa błyskowa i nośnik pamięci został zakupiony jako używany w 2005r. za kwotę 6.500,- zł (całość) bez faktur i dowodu zakupu ze względu, iż w tamtym okresie nie myślał Pan o prowadzeniu działalności. W tym stanie faktycznym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostało postawione następujące pytanie: czy jest możliwość z punktu prawnego wciągnięcia sprzętu (zestawu fotograficznego) na ewidencję środków trwałych oraz na jakiej podstawie należy dokonać wpisu do ewidencji środków trwałych? STANOWISKO PODATNIKA "Z mojego punktu widzenia jest możliwość wciągnięcia w ewidencję środków trwałych powyższego zestawu. Nie wiem jednak na jakiej podstawie dokonuje się powyższego wpisu?". OCENA PRAWNA STANOWISKA PYTAJĄCEGO Z PRZYTOCZENIEM PRZEPISÓW PRAWA W świetle art. 22a ust. 1 (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowe jest potraktowanie nabytych składników majątku jako czterech odrębnych środków trwałych w celu dostosowania ewidencji do zapisów aktu notarialnego oraz wypisu z ksiąg wieczystych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku znak ZW/DHF/5629/05 z dnia 9.08.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 9.08.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w odpowiedzi na pytanie w części dotyczącej wyodrębnienia jako środki trwałe poszczególnych składników majątku nabytych na podstawie umowy sprzedaży z dnia 29.09.2003 r. stwierdza, że stanowisko przedstawione w zapytaniu w ww. zakresie nie jest prawidłowe. Uzasadnienie Wnioskodawca (Spółka) przedstawił następujący stan faktyczny. Spółka najmowała nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem niemieszkalnym (magazynem murowanym z rampą), położoną w K. W okresie od stycznia do kwietnia 2000 r. (...)
2011
1
mar

Istota:
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie nauki jazdy konnej. Dla celów prowadzonej działalności gospodarczej zakupił konie. W jaki sposób rozliczyć w kosztach uzyskania prowadzonej działalności gospodarczej zakup koni?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 oraz 22a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozpatrzeniu pana wniosku z 12.10.2005 r. (data wpływu 14.10.2005 r.) dotyczącego zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie objętej wnioskiem, postanawia uznać za prawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku . Wnioskiem z dnia 12.10.2005 r. (data wpływu 14.10.2005 r.) podatnik zwrócił się o wydanie wiążącej interpretacji przepisów ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w indywidualnej sprawie przedstawionej w piśmie. Przedmiotem wniosku jest zapytanie czy wydatek poniesiony na zakup koni (dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej) może być bezpośrednio zaewidencjonowany (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy czynność, polegająca na przyjęciu jako środek trwały samochodu osobowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?
Fragment:
(...) Korzystając ze swoich uprawnień Bank dokonał przejęcia od kredytobiorcy samochodu osobowego przewłaszczonego na rzecz Banku, czyli samochodu, którego właścicielem był Bank na mocy zabezpieczającej umowy przewłaszczenia i zamierza ów samochód wprowadzić do ewidencji środków trwałych Banku. Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, 2) eksport towarów, 3) import towarów, 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, 5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W świetle powyższego, czynność wskazana w piśmie, polegająca na przejęciu od niewypłacalnego kredytobiorcy samochodu osobowego przewłaszczonego na rzecz Banku na mocy umowy zabezpieczającej i wprowadzenia go na stan środków trwałych , nie została objęta (...)
2011
1
lut

Istota:
Podatnik pyta o zakwalifikowanie przyczepy kampingowej do środków trwałych. Podatnik zaznacza, że przyczepa ta będzie przeznaczona do celów noclegowych dla pracowników wyjeżdżających na delegacje, co pozwoli wyeliminować rosnące koszty opłat za hotele.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 22 a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nabyty lub wytworzony we własnym zakresie składnik majątku można zaliczyć do środków trwałych i amortyzować pod warunkiem, że: - stanowi własność lub współwłasność podatnika, - jest kompletny tj. stanowi całość jako środek trwały i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania, - przewidywany okres jego użytkowania przekracza 1 rok - wykorzystywany jest na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej albo został oddany do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub leasingu. Zasadnicze znaczenie dla celów amortyzacji podatkowej w świetle art. 22 f ust. 3 ustawy o p.d.o.f. ma wartość początkowa środka trwałego przekraczająca 3.500 zł. Z treści zapytania wynika, że przyczepa kampingowa (domek kampingowy) używana będzie do celów prowadzonej działalności gospodarczej jak również, (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.