Zaliczenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaliczenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
17
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

(...) z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów mogą umniejszać przychody uzyskane tylko z tego źródła, którego dotyczą. Jeśli zatem Wnioskodawca nie prowadził czynności, z których przychody zaliczane byłyby do danego źródła, nie ma podstaw do wykazywania kosztów uzyskania przychodów z tego źródła. Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy prawa, w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe zaliczenie przez Wnioskodawcę, jako formalnego właściciela kamienicy, nieczerpiącego jednak z niej pożytków ani ponoszącego kosztów eksploatacji ani remontów, amortyzacji kamienicy do kosztów uzyskania przychodów z najmu. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Wniosek w zakresie określenia obowiązków urzędu skarbowego w dniu 15 września (...)

2011
1
paź

Istota:

W którym momencie należy rozpoznać przychód z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2005, w momencie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zaliczenie powyższej nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych za rok 2011?

Fragment:

(...) jest natomiast wydanie stosownego postanowienia. Zgodnie bowiem z art. 76a § 1 Ordynacji podatkowej, w sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. Wydając ww. postanowienie organ podatkowy stwierdza, że na dzień dokonania zaliczenia kwoty nadpłaty przestaje istnieć określona zaległość lub bieżące zobowiązanie podatkowe. W przypadku złożenia przez podatnika wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, przedmiotowe postanowienie jest wydawane dopiero, gdy przyszłe zobowiązania, o których mowa we wniosku podatnika powstaną, t.j. zaistnieją jako zobowiązanie podatnika do zapłacenia podatku w określonej wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego (w istocie nadpłata podatku jest zatem zaliczana na poczet bieżących zobowiązań podatkowych). W świetle obowiązujących przepisów bowiem (...)

2011
1
wrz

Istota:

Zaliczenie wykazanej przez Spółkę z o.o. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy na poczet zobowiązań jej wspólników, z których każdy prowadzi odrębną od Spółki działalność gospodarczą

Fragment:

(...) Z powyższych przepisów wynika, że zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług przysługuje wyłącznie podatnikowi, u którego taka nadwyżka powstała i wyłącznie na rachunek bankowy tego podatnika. Jednocześnie taka nadwyżka, zadysponowana przez podatnika do zwrotu na rachunek bankowy, może być z urzędu zaliczona na poczet zaległości czy tez bieżących zobowiązań podatkowych tegoż podatnika. Ewentualnie podatnik może wnieść o zaliczenie całości lub części zwrotu na poczet swoich przyszłych zobowiązań podatkowych. W świetle powyższego nie ma podstaw prawnych do zaliczenia zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na jakiekolwiek zobowiązania czy zaległości podatkowe powstałe u innego podatnika, niezależnie od tego czy jest to podmiot powiązany czy nie z podatnikiem wykazującym zwrot nadwyżki na rachunek bankowy. Jak wynika ze złożonego wniosku, właścicielami Spółki z o.o. jest dwóch (...)

2011
1
wrz

Istota:

Możliwość zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług na poczet zobowiązań podatkowych wspólników spółki w podatku dochodowym od osób fizycznych

Fragment:

(...) o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Zatem w świetle powołanych przepisów, zwrot podatku od towarów i usług może być dokonany tylko podatnikowi (spółce cywilnej) i nie może podlegać zaliczeniu na poczet zobowiązań innych podmiotów (w tym wypadku zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wspólników spółki cywilnej), zarówno na wniosek, jak i z urzędu. Dlatego też, spółka może wnosić o zaliczenie zwrotów czy nadpłat, na poczet własnych przyszłych zobowiązań podatkowych, a nie wspólników spółki. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Końcowo stwierdzić należy, że powołane we wniosku orzeczenie WSA nie ma mocy (...)

2011
1
maj

Istota:

Sprawa zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku na podstawie przepisów art. 76, 76a, 77b, 80 O.p. jest przedmiotem szczególnego postępowania przed organem podatkowym, kończącego się wydaniem postanowienia rozstrzygającego kwestię zaliczenia, dlatego jeżeli ww. postępowanie toczy się przed organem podatkowym, to nie moze on wydać interpretacji w trybie art. 14a i następne O.p. w przedmiocie wypełnienia deklaracji dot. zwrotu podatku.

Fragment:

(...) dokonania wnioskowanego zaliczenia w trybie art. 76b było uprzednie złożenie deklaracji podatkowej, w której podatnik wykazuje kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, do zwrotu na rachunek bankowy. Złożenie deklaracji, w której wykazano zwrot podatku jest więc warunkiem formalnym rozstrzygnięcia kwestii zaliczenia zwrotu na zaległe zobowiązania podatkowe - i okoliczność ta nie była kwestionowana przez strony. Jak zauważył zresztą sam organ podatkowy, ewentualne zaliczenie zwrotu ma poczet zaległości podatkowych winno być poprzedzone weryfikacją deklaracji i badaniem zasadności zwrotu podatku, co ma miejsce w ramach postępowania dotyczącego zaliczenia Kwestie dotyczące poprawności deklaracji VAT-7 są w tym kontekście elementem postępowania w sprawie zaliczenia zwrotu podatku i spór stron co do tego, czy należy wypełniać określone pozycje deklaracji oraz w jaki sposób, dotyczy w tym sensie spełnienia formalnych warunków rozpoznania (...)

2011
1
maj

Istota:

Do kosztów którego roku podatkowego zakwalifikować wydatki związane z osiągniętym przychodem 2005 r. udokumentowane fakturami otrzymanymi po dacie 31.03.2006 r., tj. po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2005 r.?

Fragment:

(...) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2005 r. Spółka wykonywała prace budowlane, które zakończono protokołem odbioru i zafakturowano. Uzyskany przychód Spółka zaliczyła do roku 2005. Ogół prac był prowadzony przez podwykonawców w listopadzie i grudniu 2005 r. lecz ich odbiór nastąpił dopiero w lutym-marcu 2006 r. Było to spowodowane tym, że w 2006 r. Spółka musiała dokonać szeregu poprawek wcześniej wykonanych prac, które zleciła podwykonawcom. W związku z tym w 2006 r. Podatnik otrzymał faktury zakupu usług za wykonanie instalacji sanitarnej, robót budowlanych oraz innych. Spółka ma wątpliwości jak postąpić z fakturami zakupowymi otrzymanymi po 31.03.2006 r.. Według Spółki data 31.03.2006 r. jest ostatecznym terminem sporządzenia sprawozdania finansowego za 2005 r. Podatnik uważa, że przedmiotowe wydatki należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów roku 2006, gdyż otrzymane przez Spółkę faktury po dacie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy organ podatkowy może podjąć decyzję o zaliczeniu stwierdzonej nadpłaty w zeznaniu podatkowym na konto przyszłych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych

Fragment:

(...) dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2, z zastrzeżeniem § 2. Stosownie do postanowień art. 76 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o których mowa w art. 53A, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, z zastrzeżeniem § 2. Mając na uwadze powyższe jedynie na Pani wniosek nadpłata wynikająca z zeznania podatkowego może być zaliczona w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Zatem przedstawione stanowisko we wniosku jest prawidłowe. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik. może uregulować z nadpłaty podatku VAT (do zwrotu) zobowiązanie innego podatnika wobec tego samego urzędu skarbowego z tytułu VAT – oczywiście przez złożenie odpowiedniego wniosku o przeksięgowanie?

Fragment:

(...) oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej NIP”oraz w/cyt przepisy prawne normujące pojęcie podatnika, art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej o treści: „Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetki za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych” W związku z art. 76b informujemy iż przepisy art. 76 stosuje się odpowiednio do zwrotu podatku ma odniesienie do rozliczeń podatkowych, u którego powstała nadpłata podatku lub zwrotu podatku. (...)