ILPP5/4512-1-19/15-2/KG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Odpowiedzialność solidarna nabywcy towarów wrażliwych (paliw płynnych) za zaległości podatkowe dostawcy pośredniego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki jawnej reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2015 r. (data wpływu 4 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów wrażliwych (paliw płynnych) za zaległości podatkowe dostawcy pośredniego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów wrażliwych (paliw płynnych) za zaległości podatkowe dostawcy pośredniego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka jawna (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem VAT oraz prowadzi działalność w zakresie hurtowej sprzedaży paliw płynnych i oleju opałowego. Na gruncie podatku od towarów i usług, Wnioskodawca wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane i nie wykonuje czynności zwolnionych od opodatkowania.

Spółka dokonała i zamierza dokonywać w przyszłości nabyć hurtowych ilości paliw płynnych od podmiotu, z którym niedawno rozpoczęła współpracę. Jednocześnie, sprzedawca dokonujący dostawy bezpośrednio na rzecz Spółki (dalej: dostawca bezpośredni) dokonuje nabycia sprzedawanych towarów od innego podmiotu (dalej: dostawca pośredni). Dostawca pośredni najczęściej także nabywa towary od innego dostawcy pośredniego. Zatem dostawy dokonywane na rzecz Spółki stanowią jedno z ogniw w łańcuchu dostaw, ponieważ finalnie dostawca bezpośredni sprzedaje towary na rzecz Spółki, a dostawę tę poprzedza łańcuch dostaw pomiędzy dostawcami pośrednimi. Ponadto:

 1. wartość towarów nabytych od dostawcy bezpośredniego bez kwoty podatku przekracza w poszczególnych miesiącach kwotę 50 000 zł;
 2. w momencie dokonania dostawy towarów, Spółka nie będzie miała wiedzy oraz nie będzie miała uzasadnionych podstaw do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na rzecz Spółki dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego przez któregokolwiek z dostawców w łańcuchu dostaw, tj. przez bezpośredniego dostawcę, jak i przez dostawców pośrednich;
 3. nabycie nie zostanie dokonane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów;
 4. na dzień dokonania dostaw towarów dostawcy pośredni dokonujący dostawy towarów w łańcuchu są lub nie są wymienieni w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT);
 5. nabyte paliwa płynne nie będą wykorzystywane do napędu pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312) w związku z art. 2 pkt 34 ustawy o VAT;
 6. dostawca bezpośredni oraz dostawca pośredni byli, są oraz będę czynnymi podatkami podatku od towarów i usług z siedzibą w Polsce.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka odpowiada i będzie odpowiadać solidarnie wraz z dostawcą pośrednim (tj. podmiotem dokonującym dostawy towarów na wcześniejszym etapie obrotu nabywanych ostatecznie przez Spółkę, w sposób wskazany w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego) za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę towarów dokonaną na rzecz Spółki na podstawie art. 105a ust. 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2013 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie odpowiada i nie będzie odpowiadać solidarnie wraz z dostawcą pośrednim (tj. podmiotem dokonującym dostawy towarów na wcześniejszym etapie obrotu nabywanych ostatecznie przez Spółkę, w sposób wskazany w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego) za jego zaległości podatkowe na podstawie art. 105a ust. 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2013 r.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT). W myśl art. 105a ust. 1 ustawy o VAT, który wszedł w życie 1 października 2013 r. ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1027) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli:

 1. wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł, oraz
 2. w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Załącznik nr 13 do ustawy zawiera wykaz towarów tzw. wrażliwych, którymi handel jest bardziej niż innymi narażony na nadużycia podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług. Z powyższego przepisu wynika zatem, że podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wrażliwych, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe, przy czym odpowiedzialność podatkowa nabywcy jest ograniczona do części podatku proporcjonalnie przypadającej na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów. Jednocześnie powyższy przepis wymienia warunki, jakie muszą zostać spełnione, by regulacja ta miała zastosowanie, tj. odpowiednio znacząca wartość dostaw dokonanych w danym miesiącu (50 000 zł bez kwoty podatku) oraz wiedza lub uzasadnione podstawy podatnika, aby przypuszczać, że cała kwota podatku wynikającego z dokonanej transakcji nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego przez dokonującego dostawy.

Zgodnie z brzmieniem art. 105a ust. 2 ustawy o VAT, podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej. Jednocześnie, przez wartość rynkową na gruncie przepisów o VAT rozumie się całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju, w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

 1. w odniesieniu do towarów – kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,
 2. w odniesieniu do usług – kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego – nabycie towarów przez Spółkę nie zostanie dokonane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów, a zatem nie znajdzie zastosowania art. 105a ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, stanowiący podstawę dla wyłączenia stosowania przepisów o odpowiedzialności nabywcy za podatek niezapłacony przez sprzedawcę. W przypadku transakcji nabycia towarów wskazanych w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego nie wystąpią także inne przesłanki o których mowa w art. 105a ust. 3 ustawy o VAT, pozwalające na wyłączenie stosowania przepisów o odpowiedzialności solidarnej nabywcy za podatek niezapłacony przez sprzedawcę. Ponadto, dostawcami pośrednimi w łańcuchu dostaw, z którego finalna dostawa odbywa się na rzecz Spółki, mogą być zarówno podmioty ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy o VAT, jak i podmioty, które nie zostały w tym wykazie ujęte.

Zdaniem Spółki w analizowanej sytuacji należy zwrócić szczególną uwagę na konstrukcję przepisu art. 105a ust. 1 ustawy o VAT, konstytuującego regułę odpowiedzialności solidarnej nabywcy za podatek niezapłacony przez sprzedawcę w obrocie towarami wrażliwymi – sformułowania użyte w tym przepisie, w szczególności: „podatnik, (...), na rzecz którego dokonano dostawy towarów, (...), odpowiada solidarnie z podmiotem dokonującym tej dostawy (...)” sugerują, że przepis ten odnosi się do sprzedającego, który dokonuje bezpośrednio dostawy na rzecz podatnika. Literalne brzmienie przepisu nie dopuszcza zatem możliwości ponoszenia przez podatnika odpowiedzialności solidarnej za podatek niezapłacony przez dostawcę pośredniego, na wcześniejszym etapie obrotu, tj. przez podmiot dokonujący dostawy na rzecz innego podmiotu, który następnie odsprzedaje towar podatnikowi.

W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy będącego nabywcą, dla ponoszenia przez niego odpowiedzialności za zaległości podatkowe sprzedawcy na podstawie art. 105a ust. 1 ustawy o VAT, bez znaczenia pozostaje spełnianie przesłanek określonych w tym przepisie, ponieważ regulacja ta odnosi się do dostawy dokonywanej pomiędzy nabywcą i bezpośrednim dostawcą. Nie odnosi się ona do wszystkich podmiotów występujących w roli dostawców (pośrednich) w łańcuchu dostaw. Zatem Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe podmiotów występujących w charakterze dostawców pośrednich w łańcuchu dostaw na wcześniejszym etapie obrotu, ponieważ podmioty te, w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, nie dokonują na rzecz Wnioskodawcy dostawy towarów.

Reasumując, Spółka nie odpowiada i nie będzie odpowiadać solidarnie wraz z dostawcą pośrednim (tj. podmiotem dokonującym dostawy towarów na wcześniejszym etapie obrotu nabywanych ostatecznie przez Spółkę, w sposób wskazany w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego) za jego zaległości podatkowe na podstawie art. 105a ust. 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2013 r.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 16 maja 2014 r. (sygn. IBPP1/443-159/14/AW) uznał, że „podmiotem dokonującym dostawy na rzecz nabywcy jest jego bezpośredni dostawca, a nie wszystkie podmioty w łańcuchu dostawy konkretnego wyrobu. Zatem należy stwierdzić, że odpowiedzialność solidarna, o której mowa w art. 105a ustawy o VAT, dotyczy wyłącznie dostaw realizowanych na rzecz Wnioskodawcy (detalisty) przez jego bezpośredniego dostawcę (pośrednika) i nie obejmuje ewentualnych zaległości podatkowych powstałych na wcześniejszych etapach obrotu towarem. Tym samym Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności solidarnej za zaległości hurtownika, który nie dokonał na rzecz Wnioskodawcy dostawy towarów wrażliwych”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 7 stycznia 2014 r. (sygn. ILPP5/443-214/13-2/KG) stwierdził, że „zainteresowany nie będzie odpowiadał – w oparciu o art. 105a ustawy – za zaległości podatkowe podmiotów, od których jego dostawca nabywa Towary, bowiem takiej odpowiedzialności cyt. wyżej przepisy nie przewidują”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027, z późn. zm.), do ustawy został dodany Dział Xa zatytułowany „Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach”, a tym samym zostały wprowadzone do ustawy art. 105a-105c (art. 1 pkt 4 ww. ustawy), których celem jest zapobieganie nadużyciom podatkowym.

Na podstawie art. 9 ww. ustawy, powyższe zmiany weszły w życie od dnia 1 października 2013 r., oprócz wyjątków wymienionych w tym artykule.

Powyższe przepisy wprowadzają instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług sprzedawcy (odpowiedzialność solidarna) w obrocie niektórymi wyrobami stalowymi (nieobjętymi mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwami i złotem nieobrobionym.

Zostały one wprowadzone w związku z koniecznością reakcji na nadużycia w obrocie pozostałymi towarami, których objęcie mechanizmem odwrotnego opodatkowania nie jest możliwe bez przeprowadzenia szczególnych procedur na forum unijnym. Powyższa zmiana spowodowała, że od 1 października 2013 r. do ustawy został dodany także załącznik nr 13 stanowiący wykaz towarów (zwanych dalej towarami wrażliwymi), o których mowa w art. 99 ust. 3a oraz art. 105a ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 105a ust. 1 ustawy, podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli:

 1. wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł, oraz
 2. w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wrażliwych, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe, przy czym odpowiedzialność podatkowa nabywcy jest ograniczona do części podatku proporcjonalnie przypadającej na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy będzie miała zastosowanie w odniesieniu do transakcji o dużej wartości, tj. w przypadku gdy wartość nabywanych towarów wrażliwych od jednego dostawcy, bez kwoty podatku, przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł.

Przesłanka do zastosowania tej instytucji wystąpi, gdy w momencie dokonania dostawy towarów wrażliwych nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Stosownie do art. 105a ust. 2 ustawy, podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej.

Ustawodawca określił zatem w ww. przepisie sytuacje kiedy mogą wystąpić uzasadnione podstawy do tego aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. Są to m.in. przypadki gdy okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki na jakich została ona dokonana odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej. Zwrócić jednak należy uwagę na fakt, że nie będzie podstaw do zastosowania odpowiedzialności, jeżeli np. niska cena zastosowana w danej transakcji jest wynikiem przyznanego nabywcy stosowanego w praktyce handlowej rabatu.

W tym miejscu należy nadmienić, że w art. 2 pkt 27b ustawy zdefiniowano, że przez wartość rynkową rozumie się całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

 1. w odniesieniu do towarów – kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,
 2. w odniesieniu do usług – kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

Na podstawie art. 105a ust. 3 ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się:

 1. do nabycia towarów, o których mowa w poz. 10 załącznika nr 13 do ustawy, jeżeli:
  1. nabycie to jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów,
  2. dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych, lub
 2. jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej, lub
 3. jeżeli na dzień dokonania dostawy towarów łącznie były spełnione następujące warunki:
  1. podmiot dokonujący dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1,
  2. wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1, odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3 000 000 zł.

Zgodnie z art. 105b ust. 1 ustawy, podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nieposiadający zaległości podatkowych, może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku w związku z dokonywaniem dostaw tych towarów. Warunek nieposiadania zaległości podatkowych ocenia się według stanu na dzień składania kaucji gwarancyjnej.

Wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, z tym że nie może być niższa niż 200 000 zł (art. 105b ust. 2 ustawy).

Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi w formie elektronicznej wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, które złożyły kaucję gwarancyjną. Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 105c ust. 1 i ust. 2 ustawy).

W myśl art. 105a ust. 4 ustawy, jeżeli podatnik wykaże, że okoliczności lub warunki, o których mowa w ust. 2, nie miały wpływu na niezapłacenie podatku, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

W celu uwolnienia się od odpowiedzialności na podstawie przesłanki wynikającej z art. 105a ust. 4 ustawy, nabywca powinien wskazać dowody, że pomimo tego, że okoliczności towarzyszące danej dostawie towarów lub warunki na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności i warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, nie miało to wpływu na niezapłacenie podatku przez sprzedawcę.

Zatem, powyższe przepisy (art. 105a ust. 3 i ust. 4 ustawy) zawierają katalog przesłanek, które umożliwiają wyłączenie od stosowania odpowiedzialności podatkowej nabywcy. Należy podkreślić, że dla uwolnienia się od odpowiedzialności podatkowej przez nabywcę wystarczy spełnienie przesłanek zawartych w art. 105a ust. 3 pkt 1, pkt 2 lub pkt 3 albo w ust. 4 ustawy.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Spółka jest czynnym podatnikiem VAT oraz prowadzi działalność w zakresie hurtowej sprzedaży paliw płynnych i oleju opałowego. Na gruncie podatku od towarów i usług, Wnioskodawca wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane i nie wykonuje czynności zwolnionych od opodatkowania. Spółka dokonała i zamierza dokonywać w przyszłości nabyć hurtowych ilości paliw płynnych od podmiotu, z którym niedawno rozpoczęła współpracę. Jednocześnie, sprzedawca dokonujący dostawy bezpośrednio na rzecz Spółki (dalej: dostawca bezpośredni) dokonuje nabycia sprzedawanych towarów od innego podmiotu (dalej: dostawca pośredni). Dostawca pośredni najczęściej także nabywa towary od innego dostawcy pośredniego. Zatem dostawy dokonywane na rzecz Spółki stanowią jedno z ogniw w łańcuchu dostaw, ponieważ finalnie dostawca bezpośredni sprzedaje towary na rzecz Spółki, a dostawę tę poprzedza łańcuch dostaw pomiędzy dostawcami pośrednimi. Ponadto:

 1. wartość towarów nabytych od dostawcy bezpośredniego bez kwoty podatku przekracza w poszczególnych miesiącach kwotę 50 000 zł;
 2. w momencie dokonania dostawy towarów, Spółka nie będzie miała wiedzy oraz nie będzie miała uzasadnionych podstaw do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na rzecz Spółki dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego przez któregokolwiek z dostawców w łańcuchu dostaw, tj. przez bezpośredniego dostawcę, jak i przez dostawców pośrednich;
 3. nabycie nie zostanie dokonane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów;
 4. na dzień dokonania dostaw towarów dostawcy pośredni dokonujący dostawy towarów w łańcuchu są lub nie są wymienieni w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 5. nabyte paliwa płynne nie będą wykorzystywane do napędu pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 312) w związku z art. 2 pkt 34 ustawy o VAT;
 6. dostawca bezpośredni oraz dostawca pośredni byli, są oraz będę czynnymi podatkami podatku od towarów i usług z siedzibą w Polsce.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy w myśl art. 105a ust. 1 ustawy będzie on odpowiadał solidarnie za zaległości podatkowe dostawców pośrednich, tj. podmiotów, od których jego dostawca nabywa towary wrażliwe.

Odnosząc się do powyższych wątpliwości Wnioskodawcy należy stwierdzić, że odpowiedzialność solidarna, o której mowa w art. 105a ust. 1 ustawy, odnosi się wyłącznie do zobowiązań podatkowych bezpośredniego dostawcy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy. Powyższe wynika wprost z literalnego brzmienia art. 105a ust. 1 ustawy, który stanowi, że podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wrażliwych odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe. Podmiotem dokonującym dostawy towarów na rzecz nabywcy jest jego bezpośredni dostawca, a nie wszystkie podmioty w łańcuchu dostawy tych towarów. Zatem odpowiedzialność solidarna, o której mowa w art. 105a ustawy, odnosi się wyłącznie do dostaw realizowanych na rzecz Wnioskodawcy przez jego bezpośredniego dostawcę i nie obejmuje ewentualnych zaległości podatkowych powstałych na wcześniejszych etapach obrotu towarem. Tym samym Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności solidarnej za zaległości dostawców pośrednich w oparciu o art. 105a ustawy, ci bowiem nie są podmiotami dokonującymi na rzecz Wnioskodawcy dostawy towarów wrażliwych.

Reasumując, Spółka nie odpowiada i nie będzie odpowiadać solidarnie wraz z dostawcą pośrednim (tj. podmiotem dokonującym dostawy towarów na wcześniejszym etapie obrotu nabywanych ostatecznie przez Spółkę, w sposób wskazany w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego) za jego zaległości podatkowe związane z obrotem towarami wrażliwymi na podstawie art. 105a ustawy. Ww. przepis takiej odpowiedzialności bowiem nie przewiduje.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 3 cyt. ustawy, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

W świetle powyższego tut. Organ zaznacza, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile zaistniały stan faktyczny i projektowane zdarzenie przyszłe pokrywać się będą z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja straci zatem swoją aktualność.

Należy również podkreślić, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z powyższym tut. Organ informuje się, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytań) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. W szczególności dotyczy to kwestii solidarnej odpowiedzialności Wnioskodawcy za zaległości podatkowe dostawcy bezpośredniego.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów wrażliwych (paliw płynnych) za zaległości podatkowe dostawcy pośredniego. Natomiast kwestię dotyczącą prawa do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji gdy bezpośredni lub pośredni dostawca towarów wrażliwych nie rozliczy podatku należnego od tych dostaw, załatwiono interpretacją indywidualną z dnia 4 maja 2015 r. nr ILPP5/4512-1-19/15-3/KG.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.