0111-KDIB1-3.4017.3.2017.1.MST | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Na jakich zasadach Wnioskodawca będzie odpowiadał za powstałe do dnia Podziałów zaległości podatkowe związane z prowadzoną przez Spółki Dzielone działalnością gospodarczą.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 kwietnia 2017 r. (data wpływu 18 kwietnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. Ordynacji podatkowej w zakresie ustalenia na jakich zasadach Wnioskodawca będzie odpowiadał za powstałe do dnia Podziałów zaległości podatkowe związane z prowadzoną przez Spółki Dzielone działalnością gospodarczą (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. Ordynacji podatkowej w zakresie ustalenia na jakich zasadach Wnioskodawca będzie odpowiadał za powstałe do dnia Podziałów zaległości podatkowe związane z prowadzoną przez Spółki Dzielone działalnością gospodarczą.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca”) należy do grupy kapitałowej działającej w sektorze energii odnawialnej. W skład tej grupy, oprócz Wnioskodawcy, wchodzą także inne podmioty z siedzibą na terenie Polski (dalej: „Spółki Dzielone”).

Wnioskodawca oraz Spółki Dzielone są podmiotami zajmującymi się produkcją energii elektrycznej na podstawie koncesji wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Energia elektryczna jest wytwarzana przez posiadane przez Wnioskodawcę i Spółki Dzielone zespoły elektrowni wiatrowych, wzniesionych na gruntach należących do Wnioskodawcy (prawo własności), jak również na gruntach dzierżawionych lub wynajmowanych oraz użytkowanych przez Wnioskodawcę lub Spółki Dzielone na podstawie stosownych umów. Spółki Dzielone i Wnioskodawca są również właścicielami m.in. sieci energetycznych służących do odprowadzenia mocy z ww. elektrowni wiatrowych oraz, z wyjątkiem jednej ze Spółek Dzielonych, stacji transformatorowych, które są przyłączone do sieci dystrybucyjnej innej spółki (operatora), poprzez którą energia elektryczna z elektrowni wiatrowych jest wprowadzana do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (dalej: „KSE”). Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia energii (tzw. zielonych certyfikatów) stanowią główne źródła przychodów generowanych przez Wnioskodawcę i Spółki Dzielone.

Budowa elektrowni wiatrowych należących do Wnioskodawcy i Spółek Dzielonych została sfinansowana m.in. pożyczkami od udziałowców, kredytami bankowymi lub przy użyciu funduszy pozyskanych w ramach pomocy inwestycyjnej.

Ze względu na niekorzystne prognozy finansowe spowodowane głównie niskimi cenami na rynku tzw. zielonych certyfikatów, które powodują konieczność dostosowania warunków finansowania bankowego, a także potrzebę konsolidacji działalności gospodarczej w celu wygenerowania oszczędności w bieżących kosztach operacyjnych, planowana jest restrukturyzacja spółek (należących do grupy kapitałowej, tj. Spółek Dzielonych) polegająca na wydzieleniu, w ramach podziału przez wydzielenie, składników majątku każdej ze Spółek Dzielonych i przeniesieniu tych składników na rzecz spółki wykazującej się najlepszą sytuacją finansową i dzięki temu najbardziej stabilnej, tj. na rzecz Wnioskodawcy. W rezultacie, farmy wiatrowe należące do Spółek Dzielonych zostaną przeniesione na rzecz Wnioskodawcy. Z perspektywy ekonomicznej, powyższe pozwoli m.in. na:

 • konsolidację lub refinansowanie kredytów zaciągniętych przez spółki z grupy kapitałowej (w tym przez Wnioskodawcę), co może również skutkować ujednoliceniem warunków finansowania oraz obniżeniem kosztów administrowania kredytami,
 • konsolidację wyników finansowych farm wiatrowych działających dotąd w spółkach podlegających podziałom w jednym podmiocie,
 • obniżenie kosztów funkcjonowania grupy (m.in. z powodu zmniejszenia liczby spółek produkujących energię elektryczną do jednej), co pozwoli np. na zwiększenie efektywności zakupów dzięki efektowi skali czy zmniejszenie kosztów administracyjnych.

Wnioskodawca wskazuje, że równolegle ze sporządzeniem sprawozdań finansowych Spółek Dzielonych za 2016 r., spółki te dokonały przeceny składników majątkowych tych spółek, w tym także składników będących przedmiotem przeniesienia na rzecz Wnioskodawcy do wartości rynkowej, która to przecena została zweryfikowana przez biegłego rewidenta każdej ze Spółek Dzielonych. Konieczność przeceny była efektem obecnej trudnej sytuacji rynkowej w sektorze energii wiatrowej.

Dodatkowo, przed dokonaniem przeniesienia tych składników (tj. każdego z Majątków) na rzecz Wnioskodawcy, ich wartość rynkowa zostanie potwierdzona w formie wyceny sporządzonej przez niezależny, profesjonalny podmiot.

Wnioskodawca zaznacza, że przeniesienie składników należących do przedsiębiorstw Spółek Dzielonych na rzecz Wnioskodawcy w ramach podziału przez wydzielenie (dalej: „Podziały”), będzie przeprowadzone zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.). W związku z planowanymi Podziałami, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, Wnioskodawca wyda swoje udziały udziałowcom Spółek Dzielonych (będącym jednocześnie udziałowcami Wnioskodawcy). Z uwagi na specyfikę procedury Podziału, może dojść do sytuacji, gdy niewielka część Majątków Spółek Dzielonych zostanie alokowana na kapitał zapasowy Wnioskodawcy – dotyczy to przypadków, gdy iloraz wartości Majątków przenoszonych na Wnioskodawcę oraz wartości nominalnej jednego udziału w kapitale Wnioskodawcy nie będzie stanowił liczby całkowitej. Ponadto, w związku z koniecznością uzgodnienia pomiędzy udziałowcami określonego poziomu udziałów w kapitale Wnioskodawcy, jak i stosunku wymiany udziałów posiadanych przez nich w Spółkach Dzielonych na udziały w kapitale Wnioskodawcy, może się zdarzyć, że udziałowcy otrzymają dopłaty, o których mowa w art. 529 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Obecnie, zarówno Wnioskodawca, jak i Spółki Dzielone posiadają m.in. niespłacone zobowiązania wobec udziałowców z tytułu pożyczek oraz kredyt względem banku. Rozważana jest obecnie konwersja całości lub części zobowiązań pożyczkowych wobec udziałowców na kapitały własne Wnioskodawcy oraz Spółek Dzielonych (np. na dopłaty do kapitału). Taka operacja zmniejszająca zobowiązania i zwiększające kapitały własne Wnioskodawcy i Spółek Dzielonych miałaby na celu poprawę kondycji finansowej spółek z grupy i zostałaby dokonana przed Podziałem.

Dodatkowo przed Podziałami, zarządy Spółek Dzielonych podejmą uchwały, na mocy których dojdzie do wyodrębnienia w strukturze Spółek Dzielonych składników podlegających przeniesieniu na rzecz Wnioskodawcy i opisanych poniżej. Treść tych uchwał zostanie także odpowiednio odzwierciedlona w planach podziału Spółek Dzielonych.

Zgodnie z założeniami oraz planowaną treścią wspomnianych powyżej uchwał i planów podziału Spółek Dzielonych, między innymi, następujące elementy majątkowe należące do Spółek Dzielonych (zasadniczo, majątek każdej ze Spółek Dzielonych składa się z elementów wymienionych poniżej) zostaną przeniesione (w prawnie dopuszczalnym zakresie) na rzecz Wnioskodawcy w ramach Podziałów (dalej: „Majątki”):

 1. prawa do posługiwania się nazwami farm wiatrowych prowadzonych przez Spółki Dzielone;
 2. środki trwałe, w tym w szczególności budynki, budowle, maszyny oraz sprzęt;
 3. wyposażenie, w tym także części zamienne;
 4. świadectwa pochodzenia energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, tj. tzw. zielone certyfikaty, w tym prawa z wniosków w toku rozpoznania;
 5. prawa i obowiązki związane z nieruchomościami znajdującymi się w posiadaniu Spółek Dzielonych, tj. prawa z umów najmu lub dzierżawy, prawa i obowiązki z umów dotyczących służebności, decyzje administracyjne, itp.;
 6. decyzje środowiskowe;
 7. pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie;
 8. koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
 9. prawa i obowiązki wynikające z kluczowych umów związanych z działalnością Spółek Dzielonych, w tym prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących podłączenia do sieci i dystrybucji energii elektrycznej, umów o odbiór energii elektrycznej, umów sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów, umów dotyczących usług wsparcia oraz bieżącej obsługi farm wiatrowych, kontraktów budowlanych;
 10. prawa do danych dotyczących siły wiatru na obszarach farm wiatrowych;
 11. wiedza i doświadczenie w zakresie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii;
 12. prawa z gwarancji (o ile będą istniały na dzień każdego z Podziałów);
 13. prawa i obowiązki z umów dotyczących pozyskanego finansowania (przy czym, w zależności m.in. od ustaleń z bankiem, przed Podziałami może także dojść do przystąpienia Wnioskodawcy do niektórych albo wszystkich kredytów Spółek Dzielonych);
 14. prawa i obowiązki z umowy dofinansowania budowy farmy wiatrowej otrzymanego w przeszłości przez jedną ze Spółek Dzielonych;
 15. prawa i obowiązki z umów ubezpieczeń zawartych przez Spółki Dzielone dotyczące ubezpieczenia farm wiatrowych (w zależności od ustaleń z ubezpieczycielem);
 16. wierzytelności i zobowiązania Spółek Dzielonych (z wyjątkiem wymienionych poniżej);
 17. część gotówki na rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz Spółek Dzielonych;
 18. dokumentacja księgowa, podatkowa oraz prawna związana z działalnością prowadzoną przez każdą ze Spółek Dzielonych.

W związku z planowanym Podziałem dojdzie także do przejścia pracowników Spółek Dzielonych na rzecz Wnioskodawcy w ramach tzw. przejścia zakładu pracy (art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.)).

W tym kontekście Wnioskodawca wskazuje, że w celu ograniczenia kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej, Spółki Dzielone, jak i Wnioskodawca, rozwiązały umowy z usługodawcami obsługującymi elektrownie wiatrowe i zmodyfikowały dotychczasową strukturę zarządzania poprzez:

 • przejęcie byłego pracownika dawnego usługodawcy, który do tej pory zajmował się m.in. bieżącą obsługą administracyjną Spółek Dzielonych. Pracownik ten (pracujący na pół etatu w każdej z dwóch Spółek Dzielonych) zostanie przyporządkowany, na mocy wspomnianych uchwał zarządów Spółek Dzielonych, do obsługi poszczególnych Majątków;
 • zawarcie przez Spółki Dzielone umów o świadczenie usług z byłymi podwykonawcami oraz pracownikami dawnych usługodawców w zakresie technicznego zarządzania farmą wiatrową oraz wsparcia komercyjnego, polegającego m.in. na przygotowywaniu analiz, raportów i rozliczeń oraz bieżącym kontakcie z instytucjami finansującymi.

Prawa i obowiązki wynikające ze wspomnianych powyżej umów zostaną przejęte przez Wnioskodawcę w ramach Podziałów.

Co więcej, w chwili obecnej, Spółki Dzielone korzystają z usług serwisu elektrowni wiatrowych świadczonych przez podmiot trzeci – producenta turbin (dalej: „Usługodawca SEW”) na podstawie stosownych umów. Spółki Dzielone rozważają renegocjację warunków tych umów, a co za tym idzie, w zależności od uwarunkowań biznesowych prawa i obowiązki wynikające z tych umów mogą wejść w skład Majątków i zostać przeniesione na rzecz Wnioskodawcy lub mogą pozostać w majątku Spółek Dzielonych i umowy te mogą ulec rozwiązaniu przed lub po planowanych Podziałach. W tym ostatnim przypadku, Wnioskodawca po Podziałach zawarłaby nową umowę dotyczącą serwisu elektrowni wiatrowych z Usługodawcą SEW lub innym podmiotem oferującym podobne usługi.

Z perspektywy prawnej, Podział Spółek Dzielonych będzie skutkował wystąpieniem sukcesji uniwersalnej częściowej, która polega na wstąpieniu Wnioskodawcy w prawa i obowiązki Spółek Dzielonych określone w planie podziału (art. 531 Kodeksu spółek handlowych). Plany podziału będą przewidywały, że na Wnioskodawcę przejdą prawa i obowiązki Spółek Dzielonych związane z przenoszonymi Majątkami i wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej, w tym m.in. właściwe zezwolenia i koncesje.

W przypadkach, w których dla skutecznego przejścia na Wnioskodawcę określonych zezwoleń lub koncesji przysługujących Spółkom Dzielonym konieczne jest dopełnienie warunków przewidzianych w ustawie lub w decyzji o udzieleniu zezwolenia lub koncesji, warunki takie zostaną spełnione przed dniem każdego z Podziałów. Ponadto, przed dniem każdego z Podziałów, w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, Spółki Dzielone uzyskają wszelkie zgody konieczne do przeniesienia praw i obowiązków związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą na rzecz Wnioskodawcy, w tym także potwierdzenie instytucji, które udzieliły jednej ze Spółek Dzielonych pomocy inwestycyjnej, że planowany przez tę Spółkę Dzieloną Podział nie narusza warunków dofinansowania. W konsekwencji, zezwolenia i koncesje, jak również inne prawa i obowiązki wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej, przejdą na Wnioskodawcę w ramach Podziałów.

Opisane powyżej elementy, składające się na Majątki Spółek Dzielonych, będące przedmiotem przeniesienia na rzecz Wnioskodawcy w ramach Podziałów, umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i wprowadzania do KSE energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Innymi słowy, Wnioskodawca będzie w stanie samodzielnie planować, kontrolować i realizować założone działania gospodarcze przy wykorzystaniu alokowanych składników majątkowych (tj. Majątków).

Prowadzone przez Spółki Dzielone ewidencje księgowe umożliwiają wyodrębnienie zarówno przychodów, jak i kosztów działalności prowadzonej dotychczas przez Spółki Dzielone w oparciu o Majątki, a także określenie należności i zobowiązań związanych z realizowanymi zadaniami. Po podjęciu wspomnianych powyżej uchwał wyodrębniających Majątki z przedsiębiorstw Spółek Dzielonych, planowane jest sporządzenie odrębnego dla każdego Majątku bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Na dzień składania niniejszego wniosku, Wnioskodawca jest na etapie przygotowania do rozpoczęcia procesu Podziałów i nie jest jeszcze wiadome, czy otrzymanie przez niego Majątków spowoduje powstanie dodatniej wartości firmy czy też nie.

Wnioskodawca wskazuje, że między innymi następujące elementy nie będą podlegały przeniesieniu na rzecz Wnioskodawcy w ramach Podziałów i pozostaną w majątkach Spółek Dzielonych po Podziałach:

 1. prawa i obowiązki wynikające z umów rachunków bankowych prowadzonych na rzecz Spółek Dzielonych;
 2. część gotówki na rachunkach bankowych prowadzonych na rzecz Spółek Dzielonych;
 3. prawa i obowiązki wynikające z umów na obsługę księgową i prawną;
 4. wierzytelności i zobowiązania wynikające z ww. umów;
 5. dokumentacja korporacyjna każdej ze Spółek Dzielonych;
 6. prawa i obowiązki związane z ewentualną rozbudową farmy wiatrowej należącej obecnie do jednej ze Spółek Dzielonych (pozwolenia, decyzje administracyjne, itp.).

Wnioskodawca wskazuje, że jedna ze Spółek Dzielonych obecnie korzysta z budynku magazynowo-biurowego, w którym mieści się jej siedziba na podstawie umowy najmu. Część powierzchni wspomnianego budynku zajmuje magazyn, w którym znajdują się części zapasowe do elektrowni wiatrowych. Planowane jest, że w ramach Podziału, Wnioskodawca stanie się stroną zawartej przez tę Spółkę Dzieloną umowy najmu, a wspomniana Spółka Dzielona po Podziale zawrze z Wnioskodawcą umowę podnajmu lokalu dla celów własnej siedziby. W przypadku drugiej Spółki Dzielonej, umowa najmu jej siedziby nie będzie przenoszona na Wnioskodawcę.

Dodatkowo planowane jest, że w odpowiednim czasie po Podziałach (okres ten jest w dużej mierze uzależniony od uzyskania odpowiednich zgód i akceptacji instytucji finansujących), w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów restrukturyzacji, w tym w szczególności obniżenia kosztów funkcjonowania grupy, dokonana zostanie likwidacja lub sprzedaż Spółek Dzielonych. Szczegółowe decyzje w tym zakresie nie zostały jeszcze podjęte.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca pragnie potwierdzić kwalifikację podatkową Majątków w dniu każdego z Podziałów, jako zorganizowanych części przedsiębiorstw Spółek Dzielonych, a także potwierdzić wybrane konsekwencje podatkowe związane z otrzymaniem tych Majątków (i szerzej: Podziałami) na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „Ustawa o PDOP”). Przy czym, uprzednia kwalifikacja podatkowa Majątku (jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa) jest konieczna do ustalenia konsekwencji podatkowych na gruncie Ordynacji podatkowej i Ustawy o PDOP, o które pyta Wnioskodawca w niniejszym wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z planowanymi Podziałami, Wnioskodawca nie wstąpi w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółek Dzielonych, lecz może on ewentualnie odpowiadać za powstałe do dnia Podziałów zaległości podatkowe związane z prowadzoną przez Spółki Dzielone działalnością gospodarczą – wyłącznie na zasadach określonych w art. 112 Ordynacji podatkowej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanymi Podziałami, Wnioskodawca nie wstąpi w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółek Dzielonych, lecz może on ewentualnie odpowiadać za powstałe do dnia Podziałów zaległości podatkowe związane z prowadzoną przez Spółki Dzielone działalnością gospodarczą – wyłącznie na zasadach określonych w art. 112 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 93c Ordynacji podatkowej, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im, w planie podziału, składnikami majątku. Stosownie natomiast do § 2 tego przepisu, powyższa regulacja znajduje zastosowanie, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie – także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W świetle powyższego, sukcesja podatkowa wynikająca z art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej, zachodzi jedynie w przypadku, w którym zarówno majątek, który otrzyma spółka przejmująca wskutek podziału przez wydzielenie, jak i majątek, który pozostanie w spółce dzielonej, będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Odnosząc powyższe na grunt przedstawionego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca przejmie w ramach Podziałów Majątki stanowiące zorganizowane części przedsiębiorstw Spółek Dzielonych. Niemniej jednak, elementy pozostałe w majątkach Spółek Dzielonych po Podziałach nie będą, zgodnie z uzasadnieniem stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 3, stanowiły zorganizowanych części przedsiębiorstw. W rezultacie, nie zostaną spełnione przesłanki określone w art. 93c Ordynacji podatkowej, warunkujące wystąpienie sukcesji podatkowej, a co za tym idzie, przepis ten nie znajdzie zastosowania w stosunku do Wnioskodawcy. W konsekwencji, w sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku nie dojdzie do wstąpienia Wnioskodawcy w prawa i obowiązki Spółek Dzielonych na gruncie prawa podatkowego (tj. do wystąpienia sukcesji podatkowej).

Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, w tym w szczególności w interpretacji:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 września 2015 r., sygn. IBPB-1-2/4510- 193/15/MS), w której to stwierdzono, że: „Zgodnie z art. 93c § 1 i 2 o.p., osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im w planie podziału, składnikami majątku. Przepis § 1 stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie – także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Z powyższego przepisu wynika, że skutkiem podziału przez wydzielenie jest sukcesja uniwersalna, jeśli zarówno majątek wydzielany, jak i majątek pozostający w spółce, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa.”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 22 września 2014 r., sygn. IPPB3/423-635/14- 4/PK1, który zgodził się ze stanowiskiem podatnika i stwierdził, że: „W zdarzeniu przyszłym, przedstawionym w niniejszym wniosku zdaniem Wnioskodawcy, jak już zostało wspomniane, majątek pozostający w Spółce Dzielonej będzie się składał przede wszystkim z środków pieniężnych (oraz potencjalnie innych pojedynczych elementów) i w ocenie Wnioskodawcy nie będzie mógł być uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Dlatego też na podstawie omawianej regulacji (tj. art. 93c § 2 OrdP) nie dojdzie do wstąpienia przez Spółkę Celową we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Dzielonej związane z przydzielonymi składnikami majątku”.

Analogiczny pogląd wyraził także Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 18 października 2013 r., sygn. IBPBI/2/423-927/13/SD.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przedmiotowej sprawie nie wystąpi sukcesja podatkowa na podstawie art. 93c Ordynacji podatkowej, ponieważ majątek, który pozostanie w Spółkach Dzielonych po Podziale, nie będzie stanowił zorganizowanych części przedsiębiorstw Spółek Dzielonych. Należy zatem rozważyć, czy Wnioskodawca będzie odpowiadał za zaległości podatkowe Spółek Dzielonych jako podmiot trzeci.

Stosownie do treści art. 117 § 1 Ordynacji podatkowej, osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału (osoby nowo zawiązane) odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe osoby prawnej dzielonej, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie – także majątek osoby prawnej dzielonej, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W świetle powyższego, przepis ten znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy w ramach podziału przez wydzielenie zarówno majątek przejmowany na skutek podziału, jak i majątek osoby prawnej dzielonej, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W rezultacie, mając na uwadze, że w ramach Podziałów, Wnioskodawca otrzyma Majątki stanowiące zorganizowane części przedsiębiorstw Spółek Dzielonych, przepis art. 117 § 1 Ordynacji podatkowej, nie znajdzie zastosowania.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych, w tym także w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 stycznia 2016 r., (sygn. IPPB5/4510-1125/15-2/AK) potwierdzającej stanowisko podatnika, że: „Powyższy przepis [ art. 117 Ordynacji podatkowej – przyp. Wnioskodawcy] znajduje zastosowanie zasadniczo w sytuacji, gdy majątek przejmowany na skutek podziału nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przepis wskazuje jednocześnie, że w przypadku podziału przez wydzielenie także majątek osoby prawnej dzielonej nie powinien stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa. R. P. przejmie od R. Poland majątek w postaci ZCP. Tym samym przepis art. 117 § 1 Ordynacji podatkowej nie znajdzie zastosowania.

W związku z powyższym, art. 93c oraz art. 117 Ordynacji podatkowej nie mogą mieć zastosowania w opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym.

Niemniej, Wnioskodawca może ewentualnie ponosić odpowiedzialność za zaległości podatkowe związane z przejętymi Majątkami stanowiącymi ZCP na zasadach określonych w art. 112 Ordynacji podatkowej.

Stosownie do treści art. 112 § 1 Ordynacji podatkowej, nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, chyba że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o tych zaległościach. Stosownie natomiast do § 3 tego przepisu, zakres odpowiedzialności nabywcy jest ograniczony do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Zatem, podstawową przesłanką warunkującą zastosowanie tego przepisu, a tym samym ewentualne powstanie odpowiedzialności solidarnej ze zbywcą jest to, aby nabywca otrzymał zorganizowaną część przedsiębiorstwa zbywcy. W konsekwencji, mając na uwadze, że na skutek Podziału, Wnioskodawca otrzyma Majątki stanowiące – zgodnie z uzasadnieniem stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 1 i 2 – zorganizowane części przedsiębiorstw Spółek Dzielonych, Wnioskodawca może odpowiadać za zaległości podatkowe Spółek Dzielonych związane z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą na zasadach określonych w art. 112 Ordynacji podatkowej.

Powyższe znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 stycznia 2016 r., w której organ analizując podobny stan faktyczny potwierdził, że: „(...) Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca, w zamian za otrzymane ZCP od R. Poland, będzie odpowiadał całym swoim majątkiem solidarnie z R. Poland za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną przez tą spółkę działalnością gospodarczą na podstawie art. 112 Ordynacji podatkowej, do wysokości wartości nabytego ZCP (do przedmiotowej odpowiedzialności stosuje się odpowiednio art. 112 ust. 3-4 oraz ust. 6-7 Ordynacji Podatkowej). Ponadto, odpowiedzialność na podstawie art. 93c lub art. 117 Ordynacji podatkowej nie znajdzie w tym przypadku zastosowania.

Mając na uwadze powyższe, w związku z planowanymi Podziałami, Wnioskodawca nie wstąpi w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółek Dzielonych, lecz może on ewentualnie odpowiadać za powstałe do dnia Podziałów zaległości podatkowe związane z prowadzoną przez Spółki Dzielone działalnością gospodarczą – wyłącznie na zasadach określonych w art. 112 Ordynacji podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr od 1 do 3 oraz od 5 do 7 zostały/zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.