Zaległości podatkowe | Interpretacje podatkowe

Zaległości podatkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaległości podatkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Odpowiedzialność za zobowiązania/zaległości podatkowe
Fragment:
Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy należy zauważyć, że w związku z opisanym we wniosku planowanym podziałem przez wydzielenie (i przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej przez Wnioskodawcę) Wnioskodawca ma wątpliwości co do swojej ewentualnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, w tym ewentualne zaległości podatkowe Spółki Dzielonej w trzech sytuacjach: gdy zobowiązania podatkowe, w tym ewentualne zaległości podatkowe Spółki Dzielonej powstały przed Dniem Wydzielenia w związku ze składnikami majątku, które zostały przydzielone do Wnioskodawcy w Planie Podziału; gdy zobowiązania podatkowe, w tym ewentualne zaległości podatkowe Spółki Dzielonej powstały przed Dniem Wydzielenia w związku ze składnikami majątku, które nie zostały przydzielone do Wnioskodawcy w Planie Podziału; gdy zobowiązania podatkowe, w tym ewentualne zaległości podatkowe Spółki Dzielonej powstały od Dnia Wydzielenia w związku ze składnikami majątku Spółki Dzielonej, które nie zostały przydzielone do Wnioskodawcy w Planie Podziału. Stanowisko Spółki dotyczące sytuacji nr 2 i 3, zakładające, że odpowiedzialność za zobowiązania i zaległości będzie ponosić w tych przypadkach Spółka Dzielona, należy uznać za prawidłowe. Wynika ono bowiem z literalnej wykładni przepisu art. 93 c Ordynacji podatkowej, w którym przewidziano, że odpowiedzialność podatkowa spółki przejmującej dotyczy tylko tych praw i obowiązków, które pozostają ze składnikami majątkowymi przydzielonym w planie podziału.
2017
4
lut

Istota:
Odpowiedzialność za zobowiązania/zaległości podatkowe
Fragment:
Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy należy zauważyć, że w związku z opisanym we wniosku planowanym podziałem przez wydzielenie (i przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej przez Wnioskodawcę) Wnioskodawca ma wątpliwości co do swojej ewentualnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, w tym ewentualne zaległości podatkowe Spółki Dzielonej w trzech sytuacjach: gdy zobowiązania podatkowe, w tym ewentualne zaległości podatkowe Spółki Dzielonej powstały przed Dniem Wydzielenia w związku ze składnikami majątku, które zostały przydzielone do Wnioskodawcy w Planie Podziału; gdy zobowiązania podatkowe, w tym ewentualne zaległości podatkowe Spółki Dzielonej powstały przed Dniem Wydzielenia w związku ze składnikami majątku, które nie zostały przydzielone do Wnioskodawcy w Planie Podziału; gdy zobowiązania podatkowe, w tym ewentualne zaległości podatkowe Spółki Dzielonej powstały od Dnia Wydzielenia w związku ze składnikami majątku Spółki Dzielonej, które nie zostały przydzielone do Wnioskodawcy w Planie Podziału. Stanowisko Spółki dotyczące sytuacji nr 2 i 3, zakładające, że odpowiedzialność za zobowiązania i zaległości będzie ponosić w tych przypadkach Spółka Dzielona, należy uznać za prawidłowe. Wynika ono bowiem z literalnej wykładni przepisu art. 93 c Ordynacji podatkowej, w którym przewidziano, że odpowiedzialność podatkowa spółki przejmującej dotyczy tylko tych praw i obowiązków, które pozostają ze składnikami majątkowymi przydzielonym w planie podziału.
2017
4
lut

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym, jeśli Wnioskodawca nabędzie towary od podmiotu wymienionego w wykazie, o którym mowa w art. 105a ust. 3 pkt 3 lit. a i 105c ust. 1 i wysokość kaucji złożonej przez dostawcę będzie wynosiła 10.000.000 zł lub odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy, to na gruncie wskazanego powyżej przepisu, przepis art. 105a ust. 1 nie będzie miał zastosowania, a zatem Wnioskodawca nie będzie odpowiedzialny solidarnie z dostawcą za jego zaległości podatkowe oraz czy Wnioskodawca będzie odpowiadał za zaległości podatkowe podmiotów, od których to dostawca nabywa towary ?
Fragment:
(...) zaległości podatkowe dostawcy jest wyłączona. Należy jednak podkreślić, że wskazane wyżej warunki muszą być spełnione łącznie na dzień dokonania dostawy tych towarów. Zatem w sytuacji gdy kwota - wpisana w wykazie kaucji gwarancyjnej, czyli kwota którą Wnioskodawca może zweryfikować - jest mniejsza niż 10.000.000 zł i jednocześnie jest mniejsza niż jedna piąta kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów, o których mowa w poz. 10 i 11 zał. nr 13 do ustawy, dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy (z tym że nie może być mniejsza niż 1.000.000 zł) - nie następuje wyłączenie odpowiedzialności Wnioskodawcy za zaległości podatkowe dostawcy. W celu wyjaśnienia wątpliwości Wnioskodawcy należy przede wszystkim zauważyć, że solidarna odpowiedzialność nabywcy (podatnika) za zaległości podatkowe w podatku VAT dostawcy towarów wrażliwych nie jest bezpośrednią konsekwencją każdej dokonanej dostawy tego typu towarów. Jak wynika bowiem z dokonanej wyżej analizy przepisów – co do zasady – nabywca odpowiada za zaległości dostawcy tylko w przypadku, gdy łącznie spełnione są dwie przesłanki, a mianowicie: wartość (...)
2016
17
mar

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe swojego dostawcy.
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyżej wskazane przez Wnioskodawcę warunki w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że w rozpatrywanej sprawie będą spełnione wymagania wynikające z przepisu art. 105a ust. 3 pkt 3 ustawy w związku z art. 105b ust. 2 ustawy zwalniające nabywcę z odpowiedzialności za zaległości podatkowe dostawcy. Jak wskazał bowiem Wnioskodawca, dostawca będzie wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy oraz wysokość wpłaconej kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105c ustawy będzie odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz Wnioskodawcy przez danego dostawcę lub ta będzie wynosiła co najmniej 3 000 000 złotych. Tym samym, w związku ze spełnieniem powyższych warunków Zainteresowany nie będzie odpowiadał za zaległości podatkowe dostawcy. Reasumując, w odpowiedzi na zadane pytanie należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca – przy spełnieniu warunków wskazanych w opisie sprawy – nie będzie odpowiadać solidarnie na podstawie art. 105a ustawy, w związku z art. 117b ustawy Ordynacja podatkowa za zaległości podatkowe swojego dostawcy z tytułu podatku od towarów i usług. Zaznaczenia wymaga również, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy.
2016
28
lut

Istota:
Wnioskodawca nie będzie odpowiadał solidarnie za zaległości podatkowe dostawców.
Fragment:
(...) zaległości podatkowe dostawcy jest wyłączona. Należy jednak podkreślić, że wskazane wyżej warunki muszą być spełnione łącznie na dzień dokonania dostawy tych towarów. Zatem w sytuacji, gdy kwota – wpisana w wykazie kaucji gwarancyjnej, czyli kwota którą nabywca może zweryfikować – jest mniejsza niż 10 000 000 zł i jednocześnie jest mniejsza niż jedna piąta kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów, o których mowa w zał. nr 13 do ustawy, dokonane w danym miesiącu na rzecz podatnika (z tym że nie może być mniejsza niż 1 000 000 zł) – nie następuje wyłączenie odpowiedzialności Wnioskodawcy za zaległości podatkowe dostawcy. Z analizy art. 105a ust. 3 i ust. 4 ustawy, który wyłącza stosowanie art. 105a ust. 1 ustawy, wynika bowiem jednoznacznie, że dla uwolnienia Wnioskodawcy od solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe podatnika dokonującego na rzecz Wnioskodawcy dostawy paliwa, dostawca musi być na dzień dokonania dostawy wymieniony w prowadzonym przez Ministra Finansów w formie elektronicznej i opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną i wysokość złożonej kaucji była odpowiednia, tj. odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika (nie mniej niż 1 000 000 zł) lub wynosiła co najmniej 10 000 000 zł.
2016
20
lut

Istota:
Odpowiedzialność solidarna nabywcy towarów wrażliwych (paliw płynnych) za zaległości podatkowe dostawcy pośredniego.
Fragment:
Powyższe wynika wprost z literalnego brzmienia art. 105a ust. 1 ustawy, który stanowi, że podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wrażliwych odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe. Podmiotem dokonującym dostawy towarów na rzecz nabywcy jest jego bezpośredni dostawca, a nie wszystkie podmioty w łańcuchu dostawy tych towarów. Zatem odpowiedzialność solidarna, o której mowa w art. 105a ustawy, odnosi się wyłącznie do dostaw realizowanych na rzecz Wnioskodawcy przez jego bezpośredniego dostawcę i nie obejmuje ewentualnych zaległości podatkowych powstałych na wcześniejszych etapach obrotu towarem. Tym samym Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności solidarnej za zaległości dostawców pośrednich w oparciu o art. 105a ustawy, ci bowiem nie są podmiotami dokonującymi na rzecz Wnioskodawcy dostawy towarów wrażliwych. Reasumując, Spółka nie odpowiada i nie będzie odpowiadać solidarnie wraz z dostawcą pośrednim (tj. podmiotem dokonującym dostawy towarów na wcześniejszym etapie obrotu nabywanych ostatecznie przez Spółkę, w sposób wskazany w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego) za jego zaległości podatkowe związane z obrotem towarami wrażliwymi na podstawie art. 105a ustawy. Ww. przepis takiej odpowiedzialności bowiem nie przewiduje. Interpretacja dotyczy: zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia; zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2015
3
wrz

Istota:
Umorzenie podatku przez gminę.
Fragment:
(...) zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Zobowiązania publicznoprawne z tytułu podatków i opłat ze swej istoty, w odróżnieniu od zobowiązań wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, są świadczeniami nieekwiwalentnymi. Nie sposób zatem rozpatrywać umorzenia zaległości podatkowej w kategoriach przysporzenia majątkowego i traktować je jako otrzymanie nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Umorzenie zaległości podatkowej przez wierzyciela podatkowego jest konsekwencją jednostronnego władczego rozstrzygnięcia organu podatkowego w formie aktu administracyjnego (decyzji). Jest to sytuacja odmienna od cywilnoprawnego zwolnienia z długu, które następuje na podstawie oświadczenia woli (umowy) wierzyciela o zwolnieniu i dłużnika o przyjęciu tego zwolnienia. W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawne stwierdzić należy, iż umorzenie przez Wnioskodawcę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej nie skutkuje powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2015
12
lut

Istota:
1. Czy w związku z umorzeniem zaległości podatkowej powstaje po stronie podatnika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy Urząd Miasta i Gminy powinien osobom, którym Burmistrz umarza podatek wystawić informację PIT-8C?
Fragment:
Należy przy tym podkreślić, iż o ile w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty konsekwencją zastosowania ww. wymienionej instytucji jest zapłata podatku (wobec czego nie ma mowy o przychodzie podatnika), o tyle przy umorzeniu mamy do czynienia z anulowaniem powstałej zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. Umorzenie podatku jest konsekwencją jednostronnego władczego rozstrzygnięcia organu podatkowego w formie aktu administracyjnego (decyzji). Jest to więc sytuacja odmienna od cywilnoprawnego zwolnienia z długu, które następuje na podstawie oświadczenia woli (umowy) wierzyciela o zwolnieniu i dłużnika o przyjęciu tego zwolnienia. Zobowiązania publicznoprawne z tytułu podatków i opłat ze swej istoty, w odróżnieniu od zobowiązań wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, są świadczeniami nieekwiwalentnymi. Nie sposób zatem rozpatrywać umorzenia zaległości podatkowej w kategoriach przysporzenia majątkowego i traktować je jako otrzymanie nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy. Wobec powyższego w związku z umorzeniem przez Burmistrza jako organu podatkowego osobom będącym podatnikami podatku rolnego lub podatku od nieruchomości zaległości podatkowej, po stronie podatnika nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Wnioskodawca jako płatnik nie jest zobowiązany do wystawienia ww. osobom informacji PIT-8C.
2013
22
wrz

Istota:
Powstanie odsetek od zaległości podatkowej w przypadku stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług
Fragment:
W świetle art. 76a § 2 Ordynacji podatkowej, „zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem: powstania nadpłaty - w przypadkach, o których mowa w art. 73 § 1 pkt 1-3 i 5 oraz § 2; złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.” Nadpłata Spółki zalicza się do przypadków, o których mowa w art. 73 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, co oznacza, że zaliczenie nadpłaty Spółki powstałej w miesiącu „ X ” na poczet zaległości podatkowych za miesiąc „ X+1 ” następuje z dniem powstania zaległości podatkowej, gdyż nadpłata powstała wcześniej, czyli z dniem zapłaty nienależnego podatku. Z uwagi na fakt, że w przypadku Spółki zapłata nienależnego podatku następuje przed dniem powstania zaległości podatkowej, nie istnieje okres pomiędzy powstaniem zaległości a powstaniem nadpłaty, za który można by naliczać odsetki od zaległości. Już w dniu powstania zaległości podatkowej w miesiącu „ X+1 ” zaległość ta jest „ konsumowana ” przez istniejącą nadpłatę powstałą w miesiącu „ X ”. W dniu następującym po dniu upływu terminu płatności podatku, od którego co do zasady rozpoczyna się okres naliczania odsetek, Spółka nie ma już zaległości podatkowej, tym samym odsetki nie mogą być naliczane.
2013
9
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie odpowiedzialny, jako osoba trzecia, za potencjalne zaległości podatkowe Sprzedającego - powstałe zarówno przed 1 stycznia 2009 r., jak i po 31 grudnia 2008 r. - na zasadach określonych w art. 112 Ordynacji Podatkowej?
Fragment:
Jak wynika z powyższego porównania, przepis art. 112 Ordynacji Podatkowej w aktualnym brzmieniu nie przewiduje już odpowiedzialności nabywcy składników majątku związanych z prowadzoną działalnością, niestanowiących przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z tą działalnością. Zgodnie zaś z przepisem przejściowym zawartym w art. 8 Ustawy Nowelizującej, do odpowiedzialności podatkowej osób trzecich za zaległości podatkowe powstałe przed dniem wejścia w życie Ustawy Nowelizującej stosuje się art. 112 Ordynacji Podatkowej w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie Ustawy Nowelizującej. Z powyższych przepisów wynika zatem jednoznacznie, że w przypadku nabycia składnika majątkowego po 1 stycznia 2009 r., odpowiedzialność podatkowa nabywcy za zaległości podatkowe sprzedającego jest wykluczona, gdyż nie przewidują jej obowiązujące od dnia 1 stycznia 2009 r. przepisy art. 112 Ordynacji podatkowej. Z kolei, w przypadku nabycia składnika majątkowego przed tą datą, nabywca ponosiłby odpowiedzialność za zaległości podatkowe powstałe przed dniem 1 stycznia 2009 r. na podstawie art. 112 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r. (na podstawie art. 112 Ordynacji Podatkowej związku z art. 8 Ustawy Nowelizującej). Jak wskazano powyżej, nabycie Nieruchomości przez Wnioskodawcę nastąpi po dacie złożenia niniejszego Wniosku (a zatem po 1 stycznia 2009 r.).
2012
24
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.