Zaległości podatkowe | Interpretacje podatkowe

Zaległości podatkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zaległości podatkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Odpowiedzialność solidarna nabywcy towarów wrażliwych (paliw płynnych) za zaległości podatkowe dostawcy pośredniego.
Fragment:
Powyższe wynika wprost z literalnego brzmienia art. 105a ust. 1 ustawy, który stanowi, że podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wrażliwych odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe. Podmiotem dokonującym dostawy towarów na rzecz nabywcy jest jego bezpośredni dostawca, a nie wszystkie podmioty w łańcuchu dostawy tych towarów. Zatem odpowiedzialność solidarna, o której mowa w art. 105a ustawy, odnosi się wyłącznie do dostaw realizowanych na rzecz Wnioskodawcy przez jego bezpośredniego dostawcę i nie obejmuje ewentualnych zaległości podatkowych powstałych na wcześniejszych etapach obrotu towarem. Tym samym Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności solidarnej za zaległości dostawców pośrednich w oparciu o art. 105a ustawy, ci bowiem nie są podmiotami dokonującymi na rzecz Wnioskodawcy dostawy towarów wrażliwych. Reasumując, Spółka nie odpowiada i nie będzie odpowiadać solidarnie wraz z dostawcą pośrednim (tj. podmiotem dokonującym dostawy towarów na wcześniejszym etapie obrotu nabywanych ostatecznie przez Spółkę, w sposób wskazany w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego) za jego zaległości podatkowe związane z obrotem towarami wrażliwymi na podstawie art. 105a ustawy. Ww. przepis takiej odpowiedzialności bowiem nie przewiduje. Interpretacja dotyczy: zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia; zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2015
3
wrz

Istota:
Umorzenie podatku przez gminę.
Fragment:
(...) zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Zobowiązania publicznoprawne z tytułu podatków i opłat ze swej istoty, w odróżnieniu od zobowiązań wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, są świadczeniami nieekwiwalentnymi. Nie sposób zatem rozpatrywać umorzenia zaległości podatkowej w kategoriach przysporzenia majątkowego i traktować je jako otrzymanie nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Umorzenie zaległości podatkowej przez wierzyciela podatkowego jest konsekwencją jednostronnego władczego rozstrzygnięcia organu podatkowego w formie aktu administracyjnego (decyzji). Jest to sytuacja odmienna od cywilnoprawnego zwolnienia z długu, które następuje na podstawie oświadczenia woli (umowy) wierzyciela o zwolnieniu i dłużnika o przyjęciu tego zwolnienia. W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawne stwierdzić należy, iż umorzenie przez Wnioskodawcę zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej nie skutkuje powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2015
12
lut

Istota:
1. Czy w związku z umorzeniem zaległości podatkowej powstaje po stronie podatnika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy Urząd Miasta i Gminy powinien osobom, którym Burmistrz umarza podatek wystawić informację PIT-8C?
Fragment:
Należy przy tym podkreślić, iż o ile w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty konsekwencją zastosowania ww. wymienionej instytucji jest zapłata podatku (wobec czego nie ma mowy o przychodzie podatnika), o tyle przy umorzeniu mamy do czynienia z anulowaniem powstałej zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. Umorzenie podatku jest konsekwencją jednostronnego władczego rozstrzygnięcia organu podatkowego w formie aktu administracyjnego (decyzji). Jest to więc sytuacja odmienna od cywilnoprawnego zwolnienia z długu, które następuje na podstawie oświadczenia woli (umowy) wierzyciela o zwolnieniu i dłużnika o przyjęciu tego zwolnienia. Zobowiązania publicznoprawne z tytułu podatków i opłat ze swej istoty, w odróżnieniu od zobowiązań wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, są świadczeniami nieekwiwalentnymi. Nie sposób zatem rozpatrywać umorzenia zaległości podatkowej w kategoriach przysporzenia majątkowego i traktować je jako otrzymanie nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy. Wobec powyższego w związku z umorzeniem przez Burmistrza jako organu podatkowego osobom będącym podatnikami podatku rolnego lub podatku od nieruchomości zaległości podatkowej, po stronie podatnika nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Wnioskodawca jako płatnik nie jest zobowiązany do wystawienia ww. osobom informacji PIT-8C.
2013
22
wrz

Istota:
Powstanie odsetek od zaległości podatkowej w przypadku stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług
Fragment:
W świetle art. 76a § 2 Ordynacji podatkowej, „zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem: powstania nadpłaty - w przypadkach, o których mowa w art. 73 § 1 pkt 1-3 i 5 oraz § 2; złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.” Nadpłata Spółki zalicza się do przypadków, o których mowa w art. 73 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, co oznacza, że zaliczenie nadpłaty Spółki powstałej w miesiącu „ X ” na poczet zaległości podatkowych za miesiąc „ X+1 ” następuje z dniem powstania zaległości podatkowej, gdyż nadpłata powstała wcześniej, czyli z dniem zapłaty nienależnego podatku. Z uwagi na fakt, że w przypadku Spółki zapłata nienależnego podatku następuje przed dniem powstania zaległości podatkowej, nie istnieje okres pomiędzy powstaniem zaległości a powstaniem nadpłaty, za który można by naliczać odsetki od zaległości. Już w dniu powstania zaległości podatkowej w miesiącu „ X+1 ” zaległość ta jest „ konsumowana ” przez istniejącą nadpłatę powstałą w miesiącu „ X ”. W dniu następującym po dniu upływu terminu płatności podatku, od którego co do zasady rozpoczyna się okres naliczania odsetek, Spółka nie ma już zaległości podatkowej, tym samym odsetki nie mogą być naliczane.
2013
9
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie odpowiedzialny, jako osoba trzecia, za potencjalne zaległości podatkowe Sprzedającego - powstałe zarówno przed 1 stycznia 2009 r., jak i po 31 grudnia 2008 r. - na zasadach określonych w art. 112 Ordynacji Podatkowej?
Fragment:
Jak wynika z powyższego porównania, przepis art. 112 Ordynacji Podatkowej w aktualnym brzmieniu nie przewiduje już odpowiedzialności nabywcy składników majątku związanych z prowadzoną działalnością, niestanowiących przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z tą działalnością. Zgodnie zaś z przepisem przejściowym zawartym w art. 8 Ustawy Nowelizującej, do odpowiedzialności podatkowej osób trzecich za zaległości podatkowe powstałe przed dniem wejścia w życie Ustawy Nowelizującej stosuje się art. 112 Ordynacji Podatkowej w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie Ustawy Nowelizującej. Z powyższych przepisów wynika zatem jednoznacznie, że w przypadku nabycia składnika majątkowego po 1 stycznia 2009 r., odpowiedzialność podatkowa nabywcy za zaległości podatkowe sprzedającego jest wykluczona, gdyż nie przewidują jej obowiązujące od dnia 1 stycznia 2009 r. przepisy art. 112 Ordynacji podatkowej. Z kolei, w przypadku nabycia składnika majątkowego przed tą datą, nabywca ponosiłby odpowiedzialność za zaległości podatkowe powstałe przed dniem 1 stycznia 2009 r. na podstawie art. 112 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r. (na podstawie art. 112 Ordynacji Podatkowej związku z art. 8 Ustawy Nowelizującej). Jak wskazano powyżej, nabycie Nieruchomości przez Wnioskodawcę nastąpi po dacie złożenia niniejszego Wniosku (a zatem po 1 stycznia 2009 r.).
2012
24
lis

Istota:
Wskazanie prawidłowego sposobu postępowania przy naliczeniu i odprowadzeniu odsetek od zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego czy w sposób prawidłowy naliczyła i odprowadziła odsetki podatkowe od powstałej zaległości podatkowej za miesiąc sierpień 2010r. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że odsetki od powstałej zaległości podatkowej za miesiąc sierpień 2010r., stosownie do art. 53 § 4 Ordynacji podatkowej w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia winny być naliczane od momentu wymagalności zobowiązania tj. dnia upływu terminu płatności (27 września 2010r.), do którego winna być uregulowana należność podatkowa z tyt. złożenia korekty VAT-7 zwiększającej podatek należny - do momentu uregulowania zaległości podatkowej, co nastąpiło w wyniku wpłaty kwoty zaległości wraz z należnymi odsetkami (tj. w dniu 25 listopada 2011r.). W przedmiotowej sprawie wraz z korektą deklaracji VAT-7 za miesiąc wrzesień 2010r. Wnioskodawca złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty i zarachowanie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. W związku z powyższym należy uznać, że w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej tiret ostatni, z którego wynika nadpłata nie ulega z automatu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych, jeżeli podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
2012
29
sie

Istota:
Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich
Fragment:
Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2009 r., nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, chyba że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o tych zaległościach. Stosownie do art. 112 § 3 ustawy zakres odpowiedzialności nabywcy jest ograniczony do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Zgodnie z art. 112 § 4 Ordynacji podatkowej zakres odpowiedzialności nabywcy nie obejmuje: należności wymienionych w art. 107 § 2 pkt 1; odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz oprocentowania, o którym mowa w art. 107 § 2 pkt 3, powstałych po dniu nabycia. Przepisu § 4 nie stosuje się do nabywców będących małżonkami lub członkami rodziny podatnika, o których mowa w art. 111 § 3. (art. 112 § 5). W myśl art. 112 § 6 ustawy, nabywca nie odpowiada za zaległości podatkowe, które nie zostały wykazane w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 306g. Ja wynika z art. 112 § 7 Ordynacji podatkowej, nabywca odpowiada również za zaległości podatkowe i inne należności zbywcy, wymienione w art. 107 § 2 pkt 2-4, z zastrzeżeniem § 4 pkt 2, powstałe po dniu wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 306g, a przed dniem nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, jeżeli od dnia wydania zaświadczenia do dnia zbycia upłynęło więcej niż 30 dni.
2012
26
cze

Istota:
Opodatkowanie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działek gruntu na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe.
Fragment:
(...) zaległości podatkowe – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 grudnia 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działek gruntu na rzecz gminy w zamian za zaległości podatkowe. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zderzenie przyszłe. „ P. ” S.A. są użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Wobec Gminy Miasta mają zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości. Podmiot złoży wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie na rzecz Gminy prawa użytkowania wieczystego działek gruntu w zamian za zaległości podatkowe w trybie art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w przeważającej części o funkcji KD 82 "Teren ulicy z. - odcinek projektowanej ulicy W." i f. "Zabudowa mieszkaniowa ekstensywna". Na przedmiotowych działkach Gmina poniosła nakłady w związku z budową ulicy W..
2012
16
maj

Istota:
Czy organ podatkowy winien przyjąć wpłatę - dokonaną w formie bezgotówkowej - przez pełnomocnika podatnika, na poczet zaległości podatkowych ciążących na podatniku, w przypadku, gdy przekazywane środki finansowe zostały powierzone przez podatnika pełnomocnikowi w tym właśnie celu, poprzez wpłatę na rachunek bankowy pełnomocnika, oraz zlecenia mu ich wpłaty do wskazanego organu podatkowego, a organowi okoliczności te są znane?
Fragment:
Nie ma żadnych przeszkód, aby do zapłaty przez wyręczyciela zaległości podatkowej podatnika stosować zasady dotyczące zapłaty podatku przez wyręczyciela. Zarówno zaległość podatkowa jak i podatek są bowiem osobistym zobowiązaniem ciążącym na podatniku. Zatem, w sytuacji gdy zaległość podatkowa będzie uregulowana z majątku podatnika, a nie pełnomocnika, przelew z rachunku pełnomocnika należy potraktować, jak wpłatę podatnika na rachunek urzędu skarbowego i uznać, że zaległość podatkowa wygaśnie. Reasumując, w związku z tym, iż w przedmiotowej sprawie środki finansowe na poczet zaległości podatkowej ciążącej na wnioskodawcy zostały powierzone jego pełnomocnikowi przez wnioskodawcę w celu uregulowania tej należności i okoliczność ta jest poparta dowodami, to nie było przeszkód, aby wykonany przez pełnomocnika wnioskodawcy przelew kwoty zaległości podatkowej był uznany przez organ podatkowy za skuteczny i prowadził do wygaśnięcia zaległości podatkowej podatnika - wnioskodawcy w trybie art. 59 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
2012
10
maj

Istota:
Czynność polegająca na przeniesieniu na rzecz Skarbu Państwa przysługującego Spółce użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności naniesień w zamian za zaległości podatkowe Spółki z tytułu podatku VAT, w wyniku czego nastąpiło - w trybie art. 66 par.1 ustawy Ordynacja Podatkowa wygaśnięcie zaległości podatkowej Spółki jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
Podmiot, który dokonuje takiego przeniesienia, reguluje w ten sposób swoje zaległości podatkowe, a nie wydaje towar w miejsce świadczenia pieniężnego. Również druga strona takiej czynności nie jest konsumentem (ani przedsiębiorcą) tylko organem państwa, uzyskującym dla Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego odpowiedni dochód budżetowy. ” W dalszej części uzasadnienia powyższej Uchwały wskazano, iż: instytucja przeniesienia własności rzeczy w zamian za zaległości podatkowe jest stosowana wobec podatników będących w złej sytuacji ekonomicznej, którzy w ten sposób chcą zapobiec wszczynaniu przeciwko nim kosztownego i uciążliwego postępowania egzekucyjnego. W sytuacji, gdy nie dysponują oni odpowiednimi środkami pieniężnymi na zaspokojenie zaległości podatkowych, przeniesienie własności rzeczy na rzecz Skarbu Państwa (jednostki samorządu terytorialnego) jest jedyną możliwością uregulowania ciążących na nich zaległości podatkowych, co jednak nie oznacza, że byliby w stanie uregulować, i to w formie pieniężnej, podatek należny od tego rodzaju czynności. Powodowałoby to w takiej sytuacji powstanie nowej zaległości podatkowej (co prowadziłoby do zwiększenia istniejących już zaległości podatkowych), i to w związku z wypełnianiem przez podatnika nałożonego na niego obowiązku podatkowego, czyli w gruncie rzeczy od specyficznego sposobu uregulowania podatku, co należy uznać za niedopuszczalne.”Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w doktrynie oraz stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, uchwała ta w chwili obecnej zachowuje swoją aktualność (tak m. in.
2012
25
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.